Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 14/2000/TT-BXD hướng dẫn xử lý việc chuyển đổi quản lý các dự án đầu tư và xây dựng theo Nghị định 12/2000/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 52/1999/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 14/2000/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Kiểm
Ngày ban hành: 13/11/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14/2000/TT-BXD

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 14/2000/TT-BXD NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN XỬ LÝ VIỆC CHUYỂN ĐỔI QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2000/NĐ-CP NGÀY 05/5/2000 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/1999/NĐ-CP

Ngày 05/5/2000 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2000/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ, trong đó đã thay đổi quy mô phân loại dự án đầu tư theo các nhóm A, B, C.

Thực hiện Nghị định số 12/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định tại Điều 3 về việc tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Nghị định này, sau khi thống nhất với Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng hướng dẫn xử lý việc chuyển đổi một số quy định về quản lý các dự án đầu tư theo Nghị định số 12/2000/NĐ-CP của Chính phủ như sau:

Đối với các dự án đầu tư (bao gồm cả dự án thành phần hoặc tiểu dự án) theo phân loại dự án đầu tư trong Nghị định 52/1999/NĐ-CP là nhóm A nay theo phân loại dự án đầu tư trong Nghị định số 12/2000/NĐ-CP là nhóm B thì được xử lý theo từng trường hợp:

1. Trường hợp dự án đầu tư chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì việc trình duyệt được thực hiện như đối với dự án nhóm B theo quy định tại Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ.

2. Trường hợp dự án đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc một số khâu tiếp theo cũng đã được phê duyệt như quy định đối với dự án nhóm A thì các trường hợp đó không phải trình duyệt lại; các bước tiếp theo được thực hiện theo quy định như đối với dự án nhóm B.

 

 

Nguyễn Mạnh Kiểm

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF CONSTRUCTION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 14/2000/TT-BXD

Hanoi, November 13, 2000

 

CIRCULAR

GUIDING THE HANDLING OF CONVERSION OF THE INVESTMENT AND CONSTRUCTION PROJECTS MANAGEMENT ACCORDING TO THE GOVERNMENTS DECREE No. 12/2000/ND-CP OF MAY 5, 2000 WHICH AMENDS AND SUPPLEMENTS DECREE No. 52/1999/ND-CP

On May 5, 2000, the Government issued Decree No. 12/2000/ND-CP amending and supplementing a number of articles of the Regulation on Investment and Construction Management, issued together with the Governments Decree No. 52/1999/ND-CP of July 8, 1999, in which the scale of investment project classification has changed according to Groups A, B, C.
In furtherance of the Government’s Decree No. 12/2000/ND-CP , as provided for in Article 3 on guiding and inspecting the implementation of this Decree, after consulting with the Ministry of Investment and Planning and the Ministry of Finance, the Ministry of Construction hereby guides the handling of conversion of a number of provisions on management of investment projects according to the Government
s Decree No. 12/2000/ND-CP as follows:

For the investment projects (including constituent projects and/or sub-projects) which are classified as group A projects under Decree No. 52/2000/ND-CP, but are now classified as Group B projects under Decree No. 12/2000/ND-CP , they shall be handled on the case by case basis:

1. In cases where the investment projects have not yet been approved by the Prime Minister, the submission for approval shall comply with the provisions prescribed for Group B projects in the Governments Decree No. 12/2000/ND-CP of May 5, 2000.

2. In cases where the investment projects or a number of next steps have also been approved by the Prime Minister as provided for Group A projects, they must not be submitted for re-approval; the next steps shall comply with the provisions prescribed for the Group B projects.

 

 

THE MINISTER OF CONSTRUCTION
Nguyen Manh Kiem
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 14/2000/TT-BXD hướng dẫn xử lý việc chuyển đổi quản lý các dự án đầu tư và xây dựng theo Nghị định 12/2000/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 52/1999/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.965
DMCA.com Protection Status

IP: 54.197.24.206