Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 10/2022/TT-BYT hướng dẫn triển khai Đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý

Số hiệu: 10/2022/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 22/09/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Địa điểm triển khai thực hiện dự án dược liệu quý

Ngày 22/9/2022, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 10/2022/TT-BYT về việc hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Theo đó, địa điểm triển khai thực hiện dự án dược liệu quý phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- Là huyện có xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định 861/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

- Là huyện vùng dân tộc thiểu số và miền núi có ít nhất 50% tỷ lệ dân số là người dân tộc thiểu số.

- Có tiềm năng phát triển các loại dược liệu quý có giá trị y tế và kinh tế cao.

- Đối với các dự án có đề xuất triển khai trồng, phát triển Sâm Việt Nam cần có độ cao từ 1.000 mét trở lên so với mực nước biển.

Thông tư 10/2022/TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2022/TT-BYT

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2022

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI NỘI DUNG ĐẦU TƯ, HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN VÙNG TRỒNG DƯỢC LIỆU QUÝ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030, GIAI ĐOẠN I: TỪ NĂM 2021 ĐẾN NĂM 2025

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025;

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn phương án phát triển dược liệu, phê duyệt dự án và Danh sách đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách, tổng mức đầu tư dự án, mức đầu tư của cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia vào dự án, phương án vay của từng dự án và cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia vào dự án thuộc nội dung số 2 trong Tiểu dự án 2 của Dự án 3 về Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 được phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cá nhân, hộ gia đình người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống trong vùng có điều kiện tự nhiên phù hợp để phát triển dược liệu quý cùng tham gia thực hiện dự án.

2. Thôn, bản, xã, huyện, tỉnh nơi triển khai dự án.

3. Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ gia đình và các cơ sở sản xuất, kinh doanh (sau đây gọi là cơ sở sản xuất, kinh doanh) triển khai hoặc tham gia vào dự án dược liệu quý hoạt động tại các địa bàn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, sử dụng từ 50% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số (ưu tiên các dự án sử dụng trên 50% lao động là nữ), có cam kết hỗ trợ thu mua, sản xuất, tiêu thụ dược liệu của các dự án trên.

4. Cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có liên quan trong quản lý, tổ chức thực hiện dự án dược liệu quý.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cơ quan chủ dự án thành phần dược liệu quý là Bộ Y tế.

2. Cơ quan chủ quản chương trình dược liệu quý là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án dược liệu quý được triển khai.

3. Cơ quan quản lý dự án dược liệu quý là cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao vốn thực hiện hoạt động hỗ trợ dự án dược liệu quý.

4. Dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý (sau đây được viết tắt là dự án dược liệu quý) là dự án liên kết chuỗi giá trị dược liệu bao gồm Dự án vùng trồng dược liệu quý và Dự án Trung tâm nhân giống, bảo tồn và phát triển dược liệu ứng dụng công nghệ cao (sau đây gọi tắt là Dự án Trung tâm nhân giống).

5. Liên kết chuỗi giá trị dược liệu là liên kết được thực hiện trên cơ sở hợp tác bằng văn bản giữa đơn vị chủ trì liên kết với các thành viên liên kết trong việc tổ chức thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các công đoạn từ cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức bảo tồn nguồn gen, chọn tạo giống, nuôi trồng, thu hoạch, sơ chế, chế biến, sản xuất, bảo quản gắn với tiêu thụ dược liệu.

6. Đơn vị chủ trì liên kết dự án dược liệu quý là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đề xuất dự án, kế hoạch liên kết để hợp tác với các cá nhân, tổ nhóm cộng đồng, tổ hợp tác để thực hiện dự án dược liệu quý hoạt động tại các địa bàn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, sử dụng từ 50% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số.

7. Thành viên liên kết dự án dược liệu quý là các doanh nghiệp khác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ gia đình và các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động tại các địa bàn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, sử dụng tối thiểu 50% lao động là người dân tộc thiểu số tham gia vào dự án.

Điều 4. Nguyên tắc trong quản lý, tổ chức thực hiện dự án dược liệu quý

1. Bảo đảm phù hợp với các nguyên tắc trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được quy định tại Điều 4 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (sau đây viết tắt là Nghị định số 27/2022/NĐ-CP) và các quy định pháp luật có liên quan về nuôi trồng, quản lý và khai thác dược liệu.

2. Phát triển dự án dược liệu quý phải gắn với bảo tồn nguồn gen dược liệu, bảo đảm các quy trình và tiêu chuẩn quản lý chất lượng.

3. Các dự án dược liệu quý triển khai trên đất rừng phải bảo đảm kết hợp bảo vệ và phát triển rừng bền vững theo quy định của pháp luật.

4. Ưu tiên lựa chọn các dự án sử dụng trên 50% lao động là nữ, dự án ứng dụng công nghệ cao và các dự án nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân sinh sống trên địa bàn thực hiện dự án để hình thành vùng nguyên liệu.

Điều 5. Công khai thông tin và lưu giữ kết quả thực hiện dự án dược liệu quý

1. Công khai thông tin về dự án dược liệu quý thực hiện theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Việc công khai thông tin về các dự án dược liệu quý bao gồm các thông tin sau:

a) Thông tin về dự án dược liệu quý bao gồm: Tên, mục tiêu, nội dung, sản phẩm, danh sách đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách, đơn vị chủ trì liên kết, các thành viên liên kết, thời gian thực hiện, tổng mức đầu tư, mức đầu tư của cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia vào dự án, tóm tắt kết quả thực hiện dự án, được thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Cơ quan quản lý dự án dược liệu quý, Cơ quan chủ quản chương trình dược liệu quý và Cơ quan chủ dự án thành phần dược liệu quý hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định hiện hành.

b) Việc truyền thông về kết quả thực hiện dự án dược liệu quý thực hiện theo quy định của Luật Báo chí và quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (sau đây viết tắt là Thông tư số 15/2022/TT-BTC).

c) Địa phương triển khai dự án, Đơn vị chủ trì liên kết dự án dược liệu quý, tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ có trách nhiệm tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng kết quả thực hiện của dự án.

3. Việc lưu giữ kết quả thực hiện dự án dược liệu quý thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Chương II

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN DƯỢC LIỆU QUÝ

Điều 6. Địa điểm triển khai dự án dược liệu quý

Địa điểm triển khai thực hiện dự án dược liệu quý phải đáp ứng các tiêu chí sau:

1. Là huyện có xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

2. Là huyện vùng dân tộc thiểu số và miền núi có ít nhất 50% tỷ lệ dân số là người dân tộc thiểu số.

3. Có tiềm năng phát triển các loại dược liệu quý có giá trị y tế và kinh tế cao.

4. Đối với các dự án có đề xuất triển khai trồng, phát triển Sâm Việt Nam cần có độ cao từ 1.000 mét trở lên so với mực nước biển.

Điều 7. Diện tích triển khai dự án dược liệu quý

1. Tổng diện tích triển khai dự án vùng trồng dược liệu quý tối thiểu là 210 ha, bao gồm các khu vực: các vùng nuôi trồng dược liệu quý, khu vực nhà xưởng, cơ sở bảo quản, cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện nước trong hàng rào dự án. Ưu tiên hỗ trợ dự án phát triển vùng trồng dược liệu quý có 30 ha ứng dụng công nghệ cao.

2. Tổng diện tích triển khai dự án Trung tâm nhân giống ứng dụng công nghệ cao tối thiểu là 50 ha bao gồm khu vực: bảo tồn, lưu giữ nguồn gen, cây đầu dòng, giống gốc, nghiên cứu chọn tạo, khảo nghiệm, sản xuất giống gốc, sản xuất giống thương phẩm, cơ sở hạ tầng, giao thông, điện, nước trong hàng rào dự án.

Điều 8. Đối tượng cây dược liệu quý

Việc lựa chọn cây dược liệu để triển khai thực hiện dự án dược liệu quý đáp ứng yêu cầu sau:

1. Thuộc danh mục dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao tại Quyết định số 3657/QĐ-BYT ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục 100 dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao để tập trung phát triển giai đoạn 2020 - 2030.

2. Phù hợp với điều kiện sinh trưởng phát triển tại địa phương, cho năng suất, chất lượng cao.

3. Ưu tiên bảo tồn phát triển cây dược liệu tại địa phương, thuộc danh mục cây dược liệu quý, hiếm, đặc hữu theo quy định của Bộ Y tế.

Điều 9. Tiêu chuẩn kỹ thuật

1. Dược liệu được nuôi trồng phải đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và khai thác dược liệu tự nhiên được quy định tại Thông tư số 19/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định Thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên.

2. Cơ sở chế biến, sản xuất dược liệu phải đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo quy định tại Thông tư số 35/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

3. Cơ sở bảo quản dược liệu phải đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản dược liệu, vị thuốc cổ truyền quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

4. Dự án dược liệu quý ứng dụng công nghệ cao là dự án đáp ứng tiêu chí theo Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

Chương III

HƯỚNG DẪN PHÊ DUYỆT DỰ ÁN, TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, PHƯƠNG ÁN VAY CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH THAM GIA THỰC HIỆN DỰ ÁN DƯỢC LIỆU QUÝ

Điều 10. Mẫu hồ sơ, quy trình lựa chọn và nội dung quyết định phê duyệt dự án dược liệu quý

1. Ban hành kèm theo Thông tư này các biểu mẫu đề xuất lựa chọn dự án. Cơ quan chủ quản chương trình có thể tham khảo các biểu mẫu được ban hành tại phụ lục của Thông tư này để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc ban hành mẫu hồ sơ, thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quý theo quy định.

2. Quy trình lựa chọn dự án dược liệu quý được thực hiện quy định tại điểm a, b và c khoản 3 Điều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP.

3. Nội dung quyết định phê duyệt dự án dược liệu quý phải bao gồm các nội dung quy định tại điểm d khoản 3 Điều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, ngoài ra bổ sung thêm Danh sách đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (sau đây viết tắt là Nghị định số 28/2022/NĐ-CP) làm cơ sở để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo thẩm quyền.

Điều 11. Tổng mức đầu tư dự án và mức đầu tư của cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia vào dự án dược liệu quý

1. Tổng mức đầu tư dự án dược liệu quý là tổng các nguồn vốn được huy động để thực hiện các nội dung của dự án, bao gồm: vốn ngân sách nhà nước, vốn của cơ sở sản xuất, kinh doanh (vốn của chủ trì liên kết, vốn của các thành viên liên kết), vốn tín dụng ưu đãi và các nguồn vốn hợp pháp khác.

2. Mức đầu tư của cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia vào dự án dược liệu quý là nguồn vốn của cơ sở sản xuất, kinh doanh huy động để thực hiện các nội dung được cam kết cùng tham gia triển khai thực hiện dự án.

Điều 12. Nguyên tắc, điều kiện, nội dung, mức hỗ trợ và phương thức hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước cho dự án dược liệu quý

1. Nguyên tắc quản lý hoạt động hỗ trợ dự án dược liệu quý thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP.

2. Dự án dược liệu quý được hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước phải đáp ứng điều kiện hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP.

3. Cơ sở sản xuất, kinh doanh nơi triển khai thực hiện dự án căn cứ vào hướng dẫn của từng địa phương đề nghị được hỗ trợ theo nội dung sau đây:

a) Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nguyên liệu, ưu tiên hỗ trợ các dự án nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân sinh sống trên địa bàn thực hiện dự án để hình thành vùng nguyên liệu.

b) Hỗ trợ đầu tư các khu, vùng nuôi trồng dược liệu ứng dụng công nghệ cao để xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị và xử lý môi trường.

c) Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông kết nối đạt chuẩn cấp V miền núi, hệ thống điện, cấp thoát nước để phục vụ dự án phát triển vùng nguyên liệu.

d) Hỗ trợ kinh phí đầu tư để cải tạo xây dựng cơ sở chế biến dược liệu quý để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện nước, nhà xưởng và mua thiết bị trong hàng rào dự án.

đ) Hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở bảo quản dược liệu quý gồm sấy, chiếu xạ, khử trùng, đông lạnh, bảo quản sinh học, hạ tầng về giao thông, điện, nước, xử lý chất thải, nhà xưởng và thiết bị.

e) Hỗ trợ doanh nghiệp trực tiếp đào tạo nghề cho lao động tại chỗ.

g) Hỗ trợ chi phí quảng cáo, xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực quốc gia và cấp tỉnh.

h) Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, mua bản quyền công nghệ, mua công nghệ hoặc mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để tạo ra sản phẩm mới, cải tiến công nghệ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, tiết kiệm năng lượng.

i) Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi.

k) Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm tối đa không quá 03 vụ hoặc 03 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm.

l) Nhà nước hỗ trợ chi phí sản xuất giống gốc và chi phí sản xuất giống thương phẩm đối với các dự án Trung tâm nhân giống ứng dụng công nghệ cao.

4. Mức hỗ trợ, phương thức hỗ trợ thực hiện dự án dược liệu quý từ vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP.

5. Mức chi hỗ trợ cho các dự án dược liệu quý sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách nhà nước thực hiện theo Điều 13 Thông tư số 15/2022/TT-BTC.

Điều 13. Chính sách tín dụng ưu đãi

1. Chính sách tín dụng ưu đãi cho dự án dược liệu quý được thực hiện theo quy định tại các điều từ Điều 26 đến Điều 31 Nghị định số 28/2022/NĐ-CP.

2. Phương án vay vốn, hồ sơ vay vốn, quy trình thủ tục vay vốn tín dụng ưu đãi đối với từng dự án và cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia vào dự án thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội và các quy định về tín dụng khác.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Thông tư này.

b) Thực hiện trách nhiệm của Cơ quan chủ dự án thành phần dược liệu quý theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP.

c) Thực hiện giám sát và đánh giá thực hiện các dự án dược liệu quý thuộc nội dung đầu tư hỗ trợ phát triển dược liệu quý theo quy định tại Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Thông tư quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

d) Triển khai, hỗ trợ cho các dự án dược liệu quý ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng hệ thống kết nối chuỗi giá trị dược liệu quý và sản phẩm y dược cổ truyền được truy xuất nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng; xúc tiến thương mại cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

đ) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến thực hiện nội dung dược liệu, truyền thông nội dung về dược liệu quý theo quy định.

2. Viện Dược liệu có trách nhiệm:

Hướng dẫn, hỗ trợ cho các địa phương nghiên cứu, khảo sát, đánh giá, xây dựng, hoàn thiện phương án phát triển vùng trồng dược liệu quý và triển khai Trung tâm nhân giống, bảo tồn và phát triển dược liệu ứng dụng công nghệ cao.

3. Đơn vị chủ trì liên kết có trách nhiệm:

a) Tố chúc triển khai thực hiện đầy đủ các điều khoản cam kết trong hợp đồng; bảo đảm điều kiện về cơ sở hạ tầng, nhân lực, kinh phí (từ ngân sách được cấp và kinh phí ngoài ngân sách) để thực hiện dự án.

b) Quản lý kinh phí thực hiện dự án và thực hiện quyết toán kinh phí theo quy định; chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng kinh phí, vật tư, tài sản, sản phẩm của dự án theo quy định hiện hành.

c) Tổ chức thực hiện đấu thầu mua sắm vật tư, thiết bị theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản khác có liên quan.

d) Báo cáo tiến độ định kỳ 6 tháng theo quy định hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan liên quan, chủ trì tổ chức nghiệm thu mô hình của dự án.

đ) Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện dự án, định kỳ 6 tháng báo cáo tiến độ theo quy định; chủ trì tổ chức nghiệm thu mô hình của dự án.

e) Báo cáo bằng văn bản với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh những vấn đề phát sinh làm ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án và kiến nghị, đề xuất giải pháp xử lý.

g) Báo cáo bằng văn bản với Cơ quan chủ quản chương trình dược liệu quý, tổng kết việc thực hiện dự án thông qua Cơ quan quản lý dự án (bản cứng và bản điện tử PDF không cài bảo mật).

h) Xây dựng kế hoạch và tổ chức nhân rộng kết quả của dự án.

4. Thành viên liên kết có trách nhiệm:

a) Phối hợp cùng đơn vị chủ trì liên kết đề xuất thực hiện dự án.

b) Tổ chức thực hiện đầy đủ các điều khoản cam kết trong hợp đồng liên kết, bảo đảm điều kiện về cơ sở hạ tầng, nhân lực, kinh phí (từ ngân sách được cấp và kinh phí ngoài ngân sách) để thực hiện dự án.

c) Báo cáo tiến độ định kỳ 6 tháng theo quy định hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan liên quan, chủ trì tổ chức nghiệm thu mô hình của dự án.

d) Báo cáo bằng văn bản với Đơn vị chủ trì liên kết những vấn đề phát sinh làm ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án và kiến nghị, đề xuất giải pháp xử lý.

đ) Báo cáo bằng văn bản với Đơn vị chủ trì liên kết về tiến độ triển khai thực hiện Cơ quan chủ quản chương trình dược liệu quý, tổng kết việc thực hiện dự án thông qua Cơ quan quản lý dự án (bản cứng và bản điện tử PDF không cài bảo mật).

e) Quản lý tài chính, tài sản, sản phẩm của dự án theo quy định hiện hành.

Điều 15. Điều khoản tham chiếu

Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới.

Điều 16. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính Phủ (để b/c);
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (công báo, cổng TTĐTCP);
- Q. Bộ trưởng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Tổng cục;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện Dược liệu;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam;
- Hội Dược liệu Việt Nam;
- Trung ương Hội Đông y Việt Nam;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế, Trang TTĐT Cục QL YDCT;
- Lưu: VT, PC, YDCT (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

PHỤ LỤC

BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG LỰA CHỌN DỰ ÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số: /2022/TT-BYT ngày tháng năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. Biểu mẫu thành phần hồ sơ đề xuất lựa chọn dự án

Mẫu B1.1: Giấy đề nghị của Chủ trì liên kết

Mẫu B1.2: Thuyết minh dự án dược liệu quý

Mẫu B1.3: Hồ sơ năng lực của đơn vị chủ trì liên kết và các thành viên liên kết

Mẫu B1.4: Lý lịch của Chủ nhiệm dự án

Mẫu B1.5: Tóm tắt hoạt động của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ (nếu có)

Mẫu B1.6: Phương án vay vốn của chủ trì liên kết và từng thành viên liên kết tham gia thực hiện dự án (nếu có)

Mẫu B1.7: Bản thỏa thuận về việc cử đơn vị làm chủ trì liên kết dự án

II. Biểu mẫu sử dụng trong quy trình lựa chọn dự án dược liệu quý

Mẫu B2.1: Thông báo về việc lựa chọn đơn vị chủ trì liên kết thực hiện dự án dược liệu quý

Mẫu B2.2: Biên bản mở hồ sơ dự án dược liệu quý

Mẫu B2.3: Phương thức, quy trình làm việc của hội đồng lựa chọn thực hiện dự án

Mẫu B2.4: Phiếu nhận xét hồ sơ dự án dược liệu quý

Mẫu B2.5: Phiếu đánh giá hồ sơ dự án dược liệu quý

Mẫu B2.6: Báo cáo kết quả thẩm định phương án vay vốn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia dự án dược liệu quý

Mẫu B2.7: Biên bản họp hội đồng thẩm định dự án dược liệu quý

Mẫu B2.8: Quyết định đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý

Chi tiết các biểu mẫu sử dụng trong quy trình lựa chọn dự án dược liệu quý:

Mẫu B1.1

TÊN ĐƠN VỊ
CHỦ TRÌ LIÊN KẾT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/

……, ngày … tháng … năm ……

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v đầu tư, hỗ trợ triển khai thực hiện dự án dược liệu quý

Kính gửi:

UBND tỉnh: ……………………………………………..
UBND huyện (quận): ………………………………….

Chủ trì liên kết dự án (hoặc chủ đầu tư dự án): ………………………………………………..

Người đại diện theo pháp luật: …………………………………………………………………...

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………….

Giấy đăng ký kinh doanh số …………………………………….. ngày cấp …………………...

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………… Fax: …………………… Email: ………………………..

Căn cứ kế hoạch triển khai nội dung đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, (tên chủ đầu tư dự án liên kết hoặc chủ trì liên kết) đề nghị …………………………. (tên cơ quan được giao phê duyệt hỗ trợ liên kết):

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Dự án Vùng trồng dược liệu quý hoặc Dự án Trung tâm nhân giống: (tên dự án) ………………………………………………………………………………………………………..

2. Địa bàn thực hiện: ………………………………………………………………………………

3. Quy mô dự án …………………………………………………………………………………...

4. Tổng nguồn vốn (vốn ngân sách nhà nước, vốn của chủ trì liên kết, vốn của các thành viên tham gia liên kết, vốn tín dụng ưu đãi) ………………………………………………………………….

5. Thời gian thực hiện dự kiến: …………………………………………………………………...

II. ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC

1. Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng vùng trồng dược liệu ………………………………………

2. Hỗ trợ đầu tư các khu, vùng nuôi trồng dược liệu ứng dụng công nghệ cao ..................

3. Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đường giao thông kết nối đạt chuẩn cấp V miền núi, hệ thống điện, cấp thoát nước ………………………………………………………………………………

4. Hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở chế biến dược liệu quý …………………………..

5. Hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở bảo quản dược liệu quý …………………………

7. Hỗ trợ trực tiếp đào tạo nghề cho lao động tại chỗ …………………………………………

8. Hỗ trợ chi phí quảng cáo, xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực quốc gia và cấp tỉnh ………………………………………………………………………………………………………..

9. Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, mua bản quyền công nghệ, mua công nghệ hoặc mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để tạo ra sản phẩm mới, cải tiến công nghệ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, tiết kiệm năng lượng ……………………………………………

10. Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi …………………………………………………………………

11. Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm tối đa không quá 03 vụ hoặc 03 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm ………………………………………………………………………….

12. Đối với các dự án Trung tâm nhân giống ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ chi phí sản xuất giống gốc, và chi phí sản xuất giống thương phẩm ……………………………………………………

Chi tiết các năm đề nghị đầu tư, hỗ trợ (nếu hỗ trợ trong nhiều năm): ……………………….

III. CAM KẾT: ……………………………………………. (tên chủ trì liên kết dự) cam kết:

1. Tính chính xác của những thông tin trên đây

2. Thực hiện đầy đủ các thủ tục và thực hiện đúng nội dung đã đăng ký theo quy định khi có quyết định phê duyệt đầu tư, hỗ trợ của cơ quan có thẩm quyền.

3. Đảm bảo đúng số lượng và tỷ lệ kinh phí đối ứng quy định tối thiểu từ các bên tham gia liên kết theo nội dung đã đăng ký và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.

IV. TÀI LIỆU KÈM THEO (liệt kê danh mục các tài liệu có liên quan gửi kèm):.. ./.


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu:

CHỦ TRÌ LIÊN KẾT DỰ ÁN
(HOẶC CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN)
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Mẫu B1.2

MẪU THUYẾT MINH DỰ ÁN DƯỢC LIỆU QUÝ
(Ghi cụ thể tên dự án dược liệu quý đề xuất thực hiện)

CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU

I. GIỚI THIỆU VỀ CÁC THÀNH VIÊN LIÊN KẾT THAM GIA THỰC HIỆN DỰ ÁN

1.1. Đơn vị chủ trì liên kết dự án: ……………………………………………………………….

- Người đại diện theo pháp luật: …………………………………………………………………

- Chức vụ: ………………………………………………………………………………………….

- Giấy đăng ký kinh doanh số ……………………………….. ngày cấp ……………………...

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

- Điện thoại: …………………………….. Fax: …………………. Email: ……………………...

1.2. Thành viên tham gia liên kết (liệt kê đầy đủ các thành viên tham gia liên kết)

a) Tên đơn vị tham gia liên kết: ………………………………………………………………….

- Người đại diện theo pháp luật: …………………………………………………………………

- Chức vụ: ………………………………………………………………………………………….

- Giấy đăng ký kinh doanh số ……………………………….., ngày cấp: …………………….

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

- Điện thoại: …………………………….. Fax: …………………. E-mail: ……………………..

b) Tên đơn vị tham gia liên kết: ………………………………………………………………….

- Người đại diện theo pháp luật: …………………………………………………………………

- Chức vụ: ………………………………………………………………………………………….

- Giấy đăng ký kinh doanh số ……………………………….., ngày cấp: …………………….

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

- Điện thoại: …………………………….. Fax: …………………. E-mail: ……………………..

c) .... (liệt kê đầy đủ các thành viên tham gia liên kết) ………………………………………..

1.3. Số lượng hộ gia đình tham gia liên kết (đối với trường hợp có nông dân tham gia liên kết)

- Tên chủ hộ: ……………………………….. Ngày sinh ……………… Dân tộc ……………..

- Số thẻ căn cước công dân: ………………………. ngày cấp ………… nơi cấp …………..

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

- Điện thoại: …………………………….. Fax: …………………. E-mail: ……………………..

II. MÔ TẢ SƠ BỘ THÔNG TIN DỰ ÁN

- Tên dự án: ………………………………………………………………………………………..

- Địa điểm thực hiện triển khai dự án (liệt kê đầy đủ các địa điểm triển khai dự án): ………………………………………………………….

- Tổng diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến: …………………………………………...

- Tổng mức đầu tư: ………………………….VNĐ (số tiền bằng chữ: ……………….đồng.)

+ Vốn ngân sách nhà nước …………….VNĐ

+ Vốn của chủ trì liên kết: …………….VNĐ

+ Vốn của từng thành viên tham gia liên kết: …………….VNĐ

+ Vốn tín dụng ưu đãi: …………….VNĐ (của chủ trì liên kết và của từng thành viên liên kết)

+ Các nguồn vốn hợp pháp khác: …………….VNĐ

- Công suất thiết kế và sản phẩm/dịch vụ cung cấp: …………………………………………..

III. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ

Nêu tóm tắt về điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh hoặc vùng; chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển dược liệu gắn với phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, huyện nơi triển khai dự án dược liệu.

Trên cơ sở đó lựa chọn và phân tích mức độ cần thiết của dự án đối với chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hoặc vùng trong tương lai.

IV. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Liệt kê danh mục các văn bản có liên quan làm căn cứ xây dựng dự án liên kết)

V. MỤC TIÊU XÂY DỰNG DỰ ÁN

5.1. Mục tiêu chung

5.2. Mục tiêu cụ thể

CHƯƠNG II. ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG THỰC HIỆN DỰ ÁN

1.1. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án

1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án

1.3. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội Huyện, Xã nơi triển khai dự án

II. ĐÁNH GIÁ NHU CẦU THỊ TRƯỜNG

2.1. Nhu cầu thị trường dược liệu

2.2. Tình hình phát triển cây dược liệu ở địa phương

2.3. Sản phẩm và thị trường tiêu thụ sản phẩm của dự án

III. QUY MÔ CỦA DỰ ÁN

3.1. Các hạng mục xây dựng của dự án

3.2. Bảng tính chi phí phân bổ cho các hạng mục đầu tư

IV. ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

4.1. Địa điểm xây dựng

4.2. Hình thức đầu tư

V. NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO

5.1. Nhu cầu sử dụng đất

5.2. Phân tích đánh giá các yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu của dự án

5.3. Các nội dung khác

CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH QUY MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

I. PHÂN TÍCH QUY MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

II. KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG / TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU THEO GACP-WHO

2.1. Khái quát về cây dược liệu (giới thiệu về nguồn gen, nguồn gốc giống, bảo tồn lưu giữ, nguồn gen, chọn tạo giống, sản xuất giống gốc, giống thương phẩm, kỹ thuật canh tác, chăm sóc, thu hái, bảo quản...)

2.2. Nội dung chủ yếu nuôi trồng dược liệu đạt GACP-WHO (theo hướng dẫn tại Thông tư số 19/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định Thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên)

III. PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU VÀ VƯỜN ƯƠM

3.1. Hệ thống tưới tiêu …………………………………………………………………………….

3.2. Hệ thống vườn ươm ………………………………………………………………………….

3.3. Hệ thống đồng ruộng …………………………………………………………………………

3.4. Hệ thống kỹ thuật, công nghệ khác (nếu có) ………………………………………………

IV. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ, CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN DƯỢC LIỆU ………………….

4.1. Quy trình công nghệ sơ chế, chế biến sau thu hoạch ……………………………………

4.2. Quy trình công nghệ, chế biến, sản xuất dược liệu đạt GMP (theo hướng dẫn Thông tư số 35/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc) …………………………………….

4.3. Quy trình công nghệ bảo quản dược liệu đạt GSP (theo hướng dẫn Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc) ……………………………………

CHƯƠNG IV. CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN

I. PHƯƠNG ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ HỖ TRỢ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG

1.1. Chuẩn bị mặt bằng …………………………………………………………………………...

1.2. Phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư: ……………………

1.3. Phương án hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật ……………………………………..

1.4. Giải pháp thiết kế mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật ………………………………………….

1.5. Phương án tổ chức thực hiện ………………………………………………………………

1.6. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý …………………………..

1.7. Các giải pháp khác (nếu có) ………………………………………………………………...

II. NỘI DUNG LIÊN KẾT CỦA DỰ ÁN

2.1. Liên kết cung cấp và sử dụng giống cây dược liệu từ dự án Trung tâm giống với dự án vùng trồng dược liệu (thuộc dự án dược liệu quý)

2.2. Sản phẩm dược liệu quý thực hiện liên kết: ………………………………………………

2.3. Quy mô liên kết: ………………………………………………………………………………

2.4. Quy trình kỹ thuật áp dụng khi liên kết: ……………………………………………………

2.5. Hình thức liên kết: ……………………………………………………………………………

2.6. Quyền hạn, trách nhiệm của các bên tham gia liên kết: …………………………………

2.7. Thị trường sản phẩm của dự án liên kết; đánh giá tiềm năng thị trường và khả năng cạnh tranh của sản phẩm dự án liên kết.

2.8. Các giải pháp thực hiện để đưa dự án vào hoạt động (thuê đất, san lấp mặt bằng, đầu tư vào các trang thiết bị...)

CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

I. GIỚI THIỆU CHUNG

II. CÁC QUY ĐỊNH VÀ CÁC HƯỚNG DẪN VỀ MÔI TRƯỜNG.

III. NHẬN DẠNG, DỰ BÁO CÁC TÁC ĐỘNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

3.1. Giai đoạn thi công xây dựng công trình

3.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng

IV. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN VỀ QUY MÔ, CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT

V. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU MÔI TRƯỜNG

5.1. Giai đoạn xây dựng dự án

5.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng

VI. KẾT LUẬN

CHƯƠNG VI. VỐN ĐẦU TƯ HỖ TRỢ THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN

I. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN.

1.1 .Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn của dự án …………………………………………………

(Các nội dung tổng mức đầu tư, chi phí xây, lắp đặt, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và dự phòng phí - giải trình các khoản đầu tư) ………………………………………………………………………………………………………..

1.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư của từng thành viên liên kết tham gia dự án (vốn ngân sách nhà nước, vốn chủ trì liên kết, vốn thành viên tham gia liên kết, vốn tín dụng ưu đãi) ………….

II. CÁC NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

2.1. Chi tiết các nội dung đề nghị được hỗ trợ (chi tiết đối với từng nội dung hỗ trợ, chi tiết đối với từng năm, nếu có).

- Hỗ trợ cho thuê đủ môi trường rừng để triển khai dự án (cụ thể chi tiết địa điểm, diện tích, mục đích, thời gian, phương án bảo vệ môi trường rừng,...) ……………………………………….

- Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết (nội dung, thời gian tư vấn, dự toán chi phí,…)

- Hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết (số lượng, công trình, thời gian, đối tượng, dự toán chi phí, bản vẽ thiết kế, chi tiết mô tả công trình và các giấy tờ liên quan...) …………………………………

- Hỗ trợ xây dựng mô hình khuyến nông (chi tiết mô hình, dự toán kinh phí và các giấy tờ, tài liệu liên quan theo quy định của Chương trình khuyến nông,...) ………………………………….

- Hỗ trợ đào tạo, tập huấn (số lượng, nội dung, thời gian, đối tượng, chương trình đào tạo bồi dưỡng, dự toán chi phí,……………) …………………………………………………………….

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm (số lượng, chủng loại và thông số kỹ thuật, thời gian hỗ trợ, dự toán chi phí, …………………..) ………………………………………………..

- Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi (chi tiết khoa học kỹ thuật mới, quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng, dự toán kinh phí và các giấy tờ, tài liệu liên quan...) ………………………………………….

- Đối với các dự án Trung tâm nhân giống ứng dụng công nghệ cao (số lượng, chủng loại, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng giống, dự toán chi phí sản xuất giống gốc, giống thương phẩm,....) ………………………………………………………………………………………………………

2.2. Đối ứng của thành viên tham gia liên kết …………………………………………………

2.3. Thời gian và kinh phí hỗ trợ .……………………………………………………………….

a) Thời gian hỗ trợ (chi tiết thời gian cho từng nội dung chính sách, chi tiết các năm, nếu có) ………………………………………………………………………………………………………

b) Kinh phí hỗ trợ (chi tiết kinh phí hỗ trợ cho từng nội dung chính sách, chi tiết các năm) ………………………………………………………………………………………………………

Tổng số kinh phí xin hỗ trợ ………………………………………………………………………

2.4. Các hồ sơ gửi kèm (chủ trì dự án liên kết căn cứ các quy định hiện hành của các Chương trình, nguồn vốn hỗ trợ và các quy định hiện hành của Nhà nước, bổ sung dự toán, các tài liệu liên quan để phục vụ quá trình phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết)

III. HIỆU QUẢ VỀ MẶT KINH TẾ VÀ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN.

3.1. Đánh giá hiệu quả về mặt kinh tế của dự án.

3.1.1. Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự án.

3.1.2. Dự kiến nguồn doanh thu và công suất thiết kế của dự án:

3.1.3. Các chi phí đầu vào của dự án:

3.1.4. Phương án vay vốn (vốn vay tín dụng ưu đãi tại ngân hàng chính sách xã hội, vốn vay tại các Tổ chức tín dụng khác) …………………………………………………………………………..

3.1.5. Các thông số tài chính của dự án (Kế hoạch hoàn trả vốn vay, Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn giản đơn, Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn có chiết khấu, Phân tích theo phương pháp hiện giá thuần - NPV, Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ - IRR) ……………………………………………………………………………………………………….

3.2. Tác động của dự án đối với xã hội (Chỉ số tạo việc làm, mức tăng thu nhập, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương) …………………………………………………………………..

CHƯƠNG VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN

(Chủ trì liên kết xây dựng kế hoạch, tiến độ dự kiến cụ thể để thực hiện dự án liên kết. Trong đó phải có kế hoạch triển khai và thực hiện các nội dung ưu đãi, hỗ trợ, kế hoạch tài chính, kế hoạch giám sát và đánh giá thực hiện dự án liên kết)

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

(Chi tiết các nội dung, tiến độ thực hiện, sản phẩm và kinh phí dự kiến)

2.1. Tổ chức thực hiện của chủ trì liên kết.

2.2. Tổ chức thực hiện của các thành viên liên kết (liệt kê tất cả của từng thành viên liên kết)

III. KIẾN NGHỊ

(Ngoài các nội dung nêu trên, chủ đầu tư dự án liên kết có thể bổ sung các nội dung khác nhằm làm rõ hơn nội dung dự án liên kết và phù hợp với điều kiện thực tế).

Ngày....tháng....năm 20...
Đơn vị quản lý dự án
(Ký tên, đóng dấu)

Ngày....tháng....năm 20...
Đơn vị chủ trì dự án
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu B1.3

HỒ SƠ NĂNG LỰC CỦA ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ LIÊN KẾT VÀ NĂNG LỰC CỦA CÁC THÀNH VIÊN LIÊN KẾT

1. Tên tổ chức:

Năm thành lập:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Email:

2. Chức năng nhiệm vụ và loại hình sản xuất, kinh doanh (minh chứng các lĩnh vực liên quan đến dự án đề xuất)

3. Tổng số cán bộ có trình độ từ trung cấp trở lên có chuyên môn phù hợp với nội dung dự án của tổ chức

- Tiến sỹ:

- Thạc sỹ:

- Đại học:

- Cao đẳng và trung cấp kỹ thuật:

4. Kinh nghiệm và thành tựu trong 5 năm gần nhất liên quan đến việc tiếp nhận và triển khai công nghệ của Tổ chức chủ trì liên kết và Chủ nhiệm dự án (nêu thành tựu cụ thể trong tiếp nhận, triển khai công nghệ và chỉ đạo sản xuất kinh doanh)

5. Cơ sở vật chất kỹ thuật và những lợi thế để thực hiện dự án

- Nhà xưởng, điều kiện về mặt bằng triển khai dự án:

- Thiết bị máy móc sẵn có phục vụ cho việc triển khai dự án:

6. Khả năng huy động các nguồn vốn khác (ngoài ngân sách) để thực hiện dự án

- Vốn tự có: …………………………………………………………………………… triệu đồng.

- Vốn vay tại Ngân hàng chính sách xã hội (nếu có) …………………………….. triệu đồng.

- Vốn vay tại các tổ chức tín dụng khác: …………………………………………... triệu đồng.

- Nguồn vốn khác: ……………………………………………………………………. triệu đồng.

7. Năng lực tài chính

Stt

Nội dung

Năm ___

Năm ___

Năm ___

1

Tổng tài sản

2

Tổng nợ phải trả

3

Tài sản ngắn hạn

4

Tổng nợ ngắn hạn

5

Doanh thu

6

Lợi nhuận trước thuế

7

Lợi nhuận sau thuế

8

Các nội dung khác (nếu có)

8. Các giấy tờ kèm theo chứng minh năng lực

8.1. Hồ sơ pháp lý

- Bản sao có chứng thực hoặc công chứng các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động:

(i) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

(ii) Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài).

(iii) Điều lệ của doanh nghiệp/hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã/tổ chức khác.

(iv) Văn bản bổ nhiệm hoặc cử người đứng đầu pháp nhân theo quy định của điều lệ tổ chức hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

(v) Văn bản bổ nhiệm hoặc cử người làm chủ nhiệm dự án và lý lịch cá nhân chủ nhiệm dự án (Mẫu B1.4).

(vi) Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực của thành viên đại diện hộ gia đình đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Bản gốc/bản chính văn bản của chủ sở hữu hoặc đại diện có thẩm quyền thực hiện quyền chủ sở hữu doanh nghiệp/hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã/tổ chức khác chấp thuận/phê duyệt cho doanh nghiệp/hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã/tổ chức khác vay vốn tại NHCSXH (theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ doanh nghiệp/hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã/tổ chức khác có quy định).

- Bản gốc/bản chính/bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền (nếu có).

8.2. Hồ sơ về tài chính và sản xuất kinh doanh (của chủ trì liên kết/hoặc liên danh của chủ trì liên kết)

- Báo cáo tài chính tối thiểu 02 năm hoặc báo cáo gần nhất đối với trường hợp thành lập dưới 02 năm, gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Thuyết minh báo cáo tài chính; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính trong năm kế hoạch trong thời gian vay vốn.

8.3. Danh sách sử dụng lao động đến thời điểm thực hiện dự án bao gồm: Tên lao động, số CCCD, Dân tộc, Loại hợp đồng lao động, thời hạn hợp đồng lao động.

……, ngày … tháng … năm 20...
THỦ TRƯỞNG
ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ /THÀNH VIÊN LIÊN KẾT DỰ ÁN

Mẫu B1.4

LÝ LỊCH CỦA CHỦ NHIỆM DỰ ÁN

A. Thông tin chung về cá nhân chủ trì dự án

Họ và tên:

Ngày tháng năm sinh:

Nam, nữ:

Địa chỉ

Điện thoại: CQ: NR: Mobile:

Fax: Email:

Chức vụ:

B. Trình độ đào tạo

1. Trình độ chuyên môn

Học vị/học hàm:

Năm nhận bằng:

Chuyên ngành đào tạo:

Quá trình, nơi và chuyên ngành đào tạo:

2. Các khóa học chuyên môn khác đã hoàn thành

Lĩnh vực:

Năm:

Nơi đào tạo:

C. Kinh nghiệm về quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và tiếp nhận, triển khai công nghệ

Số năm kinh nghiệm:

Số dự án đã chủ trì tiếp nhận và triển khai:

TT

Tên dự án

Tên tổ chức chủ trì

Năm bắt đầu-kết thúc

1.

2.

D. Thành tựu hoạt động trong công tác tổ chức tiếp nhận, chuyển giao, triển khai công nghệ và sản xuất kinh doanh khác

* Chủ nhiệm dự án cần đáp ứng các tiêu chí sau:

a. Là người lao động thuộc Tổ chức chủ trì liên kết dự án.

b. Có trình độ từ cao đẳng trở lên.

c. Có chuyên môn hoặc vị trí công tác phù hợp và đang hoạt động trong lĩnh vực dược liệu, nông nghiệp.

d. Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác đối với người có trình độ đại học trở lên và ít nhất 05 năm đối với người có trình độ cao đẳng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ.


CƠ QUAN NƠI LÀM VIỆC CỦA CÁ NHÂN
CHỦ NHIỆM DỰ ÁN
(xác nhận và đóng dấu)

……, ngày … tháng … năm ……
CÁ NHÂN CHỦ NHIỆM DỰ ÁN
(Họ tên và chữ ký)

Mẫu B1.5

TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHỆ CỦA TỔ CHỨC HỖ TRỢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

1. Tên tổ chức:

Năm thành lập:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

2. Chức năng nhiệm vụ và loại hình hoạt động công nghệ hoặc sản xuất kinh doanh liên quan đến dự án:

3. Xác nhận về các quy trình cần hỗ trợ ứng dụng công nghệ:

4. Tổng số cán bộ có trình độ từ đại học trở lên có chuyên môn phù hợp với nội dung dự án của tổ chức:

- Tiến sỹ:

- Thạc sỹ:

- Đại học:

5. Kinh nghiệm và thành tựu trong 5 năm gần nhất liên quan đến các quy trình công nghệ cần chuyển giao của các cán bộ trực tiếp tham gia dự án (nêu lĩnh vực chuyên môn, số năm kinh nghiệm, thành tựu tiếp nhận, triển khai và chỉ đạo sản xuất kinh doanh)

……, ngày … tháng … năm 20...
THỦ TRƯỞNG
TỔ CHỨC HỖ TRỢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

(ký tên, đóng dấu)

Mẫu B1.6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHƯƠNG ÁN VAY VỐN
Tham gia Dự án dược liệu quý

Kính gửi:

- ……………………………………………………..
- Ngân hàng Chính sách xã hội ………………….

I. THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG

1. Tên cơ sở sản xuất kinh doanh: ………………………………………………………………

2. Họ và tên người đại diện: …………………………………… Chức vụ: …………………….

- Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số: ………………………………

- Ngày cấp: ………………………… Nơi cấp: ……………………………………………………

3. Giấy ủy quyền (nếu có) số ………………….. ngày …/.../…… của ………………………..

4. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

5. Điện thoại: ………………………………………………………………………………………..

6. Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………

7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ………………….

Do ……………………………………………………….. Cấp ngày ……………………………..

8. Quyết định thành lập số1: ………………………………………………………………………

9. Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư2 số: …………………………………………….

Do ……………………………………………………….. Cấp ngày ……………………………..

10. Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề3 số: ……………………. thời hạn còn hiệu lực (tháng, năm) ……………………………………………………………………

11. Tài khoản thanh toán số: ……………………………. tại Ngân hàng ……………………..

12. Vốn tự có/vốn điều lệ/vốn góp: ………………………………………………………………

II. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH

1. Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh

a) Thông tin chung về ngành nghề sản xuất kinh doanh: ……………………………………..

b) Hiện trạng cơ sở vật chất, kỹ thuật:

- Văn phòng, chi nhánh, cửa hàng kinh doanh (diện tích, địa chỉ): …………………………..

- Nhà xưởng, kho bãi (số lượng, diện tích, địa chỉ, tình trạng hoạt động): ………………….

- Trang thiết bị, phương tiện, máy móc (số lượng, giá trị, tình trạng hoạt động): …………..

- Đất sản xuất (diện tích, địa chỉ): ………………………………………………………………..

- Cây trồng, vật nuôi (số lượng, giá trị): …………………………………………………………

2. Tóm tắt tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh

a) Tình hình tài chính đến ngày .... /.../20....:

- Vốn chủ sở hữu: …………………………………………………………………………… đồng

- Nợ phải thu: ………………………………………………………………………………… đồng

- Hàng tồn kho: ………………………………………………………………………………. đồng

- Nợ phải trả: …………………………………………………………………………………. đồng

Trong đó, dư nợ vay tại các tổ chức tín dụng: ……………………………………………. đồng

b) Quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng

- Quan hệ tín dụng với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH)

Tổng dư nợ: ………………….. đồng, trong đó: nợ quá hạn: ……………………. đồng. Cụ thể:

+ Dư nợ chương trình …………..: …………… đồng, trong đó: nợ quá hạn: ………….. đồng;

+ Dư nợ chương trình …………..: …………… đồng, trong đó: nợ quá hạn: ………….. đồng.

- Quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng khác

STT

Tên Tổ chức tín dụng

Hình thức cấp tín dụng

Mục đích cấp tín dụng

Dư nợ

Nhóm nợ

Tài sản bảo đảm (loại TSBĐ, giá trị)

VNĐ (trđ)

Ngoại tệ

c) Kết quả sản xuất kinh doanh của 02 năm trước thời điểm vay vốn (nếu có)

- Năm …………:

+ Tổng doanh thu: ………………………………………………………………………….. đồng

+ Tổng chi phí: ……………………………………………………………………………… đồng

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp: …………………………………………………………… đồng

+ Lợi nhuận: …………………………………………………………………………………. đồng

- Năm …………:

+ Tổng doanh thu: ………………………………………………………………………….. đồng

+ Tổng chi phí: ……………………………………………………………………………… đồng

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp: …………………………………………………………… đồng

+ Lợi nhuận: …………………………………………………………………………………. đồng

3. Tình hình sử dụng lao động

Tổng số lao động hiện có: ……………… lao động, trong đó: lao động là người dân tộc thiểu số là ……………. người (chiếm …………..% tổng số lao động).

III. THÔNG TIN VỀ PHƯƠNG ÁN VAY VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN VAY

1. Tên phương án vay vốn: …………………………………………………………………….

- Địa điểm thực hiện phương án: ………………………………………………………………..

- Thời gian thực hiện phương án: từ tháng …./20…… đến tháng …./20……

- Thông tin Dự án phát triển vùng trồng dược liệu quý/ Dự án trung tâm nhân giống khách hàng tham gia (sau đây gọi tắt là Dự án):

+ Tên Dự án: ………………………………………………………………………………………

+ Địa điểm thực hiện: …………………………………………………………………………….

+ Tổng vốn đầu tư: ……………………………………………………………………………….

+ Thời gian thực hiện:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

+ Mô tả sơ lược về Dự án (sản phẩm, quy trình, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, thị trường,....): ………………………………………………………………………………………………………

+ Vai trò, vị trí của khách hàng trong Dự án: ………………………………………………….

+ Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt: ………………………………………………………….

2. Tóm tắt nội dung phương án vay vốn và sử dụng vốn vay

a) Phương án vay vốn tham gia Dự án dược liệu4

- Mở rộng, cải tạo nhà xưởng, kho bãi:

+ Diện tích mở rộng, cải tạo: ……………………………………………………………………..

+ Chi phí mở rộng, cải tạo: ……………………………………………………………………….

- Mở rộng, cải tạo đất sản xuất:

+ Diện tích mở rộng, cải tạo: ……………………………………………………………………..

+ Chi phí mở rộng, cải tạo: ……………………………………………………………………….

- Đầu tư trang thiết bị:

+ Máy móc, thiết bị (chủng loại, số lượng, giá trị): ……………………………………………..

+ Phương tiện (chủng loại, số lượng, giá trị): …………………………………………………..

- Đầu tư cây, con giống (chủng loại, số lượng, giá trị): ………………………………………..

- Đầu tư vốn lưu động: Vật tư, nguyên, nhiên liệu, hàng hóa, dịch vụ (chủng loại, số lượng, giá trị): ………………………………………………………………………………………………………..

- Đầu tư khác: ………………………………………………………………………………………

b) Phương án sử dụng lao động

Tổng số lao động tham gia: …………… lao động, trong đó: lao động là người dân tộc thiểu số là …………. người (chiếm ……….% tổng số lao động).

c) Tổng nguồn vốn thực hiện phương án và cơ cấu nguồn vốn

Tổng nguồn vốn thực hiện phương án: ……………………………………. đồng. Trong đó:

- Vốn tự có: …………………………………………………………… đồng, tỷ lệ: ………….%;

- Vốn vay tại NHCSXH: ……………………………......................... đồng, tỷ lệ: ………….%;

- Vốn vay tại các TCTD khác: …………………………………….… đồng, tỷ lệ: ………….%;

- Vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (nếu có): ……………………. đồng, tỷ lệ ………….%;

- Vốn huy động khác: …………………………………………………. đồng, tỷ lệ: …………%.

d) Hiệu quả kinh tế của phương án (theo số năm thực hiện phương án)

Đơn vị: triệu đồng

TT

Chỉ tiêu

Năm ...

Năm ...

……

1

Tổng doanh thu

2

Tổng chi phí

Trong đó: khấu hao

3

Thuế TNDN

4

Lợi nhuận

Thời gian dự kiến hoàn vốn: tháng ……/20……

IV. ĐỀ NGHỊ VAY VỐN

Đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay để thực hiện phương án vay vốn tham gia Dự án dược liệu, cụ thể như sau:

1. Số tiền vay: ………………………… đồng

(Bằng chữ: …………………………………………………………………………………………)

2. Mục đích vay: ……………………………………………………………………………………

3. Thời hạn vay: …………………… tháng.

4. Lãi suất vay: ………………..%/năm.

5. Trả gốc theo định kỳ: …………………..tháng/lần.

6. Trả lãi theo định kỳ: hàng tháng.

7. Nguồn và kế hoạch trả nợ (theo số năm vay vốn)

TT

Chỉ tiêu

Năm …

Năm …

……

1

Nguồn từ phương án

a

Khấu hao

b

Lợi nhuận

2

Nguồn khác

3

Tổng nguồn trả nợ

8. Dự kiến tài sản bảo đảm tiền vay

TT

Tên tài sản

Số lượng

Giá trị ước tính (đồng)

Giấy tờ về tài sản

V. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu đã cung cấp5; cung cấp kịp thời, đầy đủ cho Ngân hàng Chính sách xã hội nếu có thay đổi các thông tin liên quan trong quá trình vay vốn.

2. Việc ký kết, thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội không vi phạm quy định của pháp luật, quy định nội bộ của bên vay vốn cũng như các cam kết, thỏa thuận giữa bên vay vốn và bất kỳ chủ thể nào khác.

3. Tuân thủ các quy định về cho vay, chịu sự kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện đầy đủ các cam kết với Ngân hàng Chính sách xã hội, sử dụng tiền vay đúng mục đích, đúng đối tượng, trả nợ đầy đủ, đúng hạn theo kế hoạch.

5. Tài sản bảo đảm tiền vay đáp ứng đầy đủ các điều kiện, thực hiện thủ tục công chứng, chứng thực, xác nhận và đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật và Ngân hàng Chính sách xã hội; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội xử lý tài sản bảo đảm theo thỏa thuận của các bên và quy định của pháp luật.

6. Tại thời điểm đề nghị vay vốn, không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài./.

……, ngày ... tháng ... năm ……
Người đại diện vay vốn
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

____________________

1 Đối với tổ chức được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2 Đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài.

3 Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật quy định.

4 Ghi cụ thể các nội dung đầu tư bằng nguồn vốn vay NHCSXH

5 Bao gồm thông tin, tài liệu cung cấp tại Phương án vay vốn này và danh mục tài liệu cung cấp kèm theo.

DANH MỤC TÀI LIỆU
KÈM THEO PHƯƠNG ÁN VAY VỐN

I. Hồ sơ pháp lý

1. Bản sao có chứng thực hoặc công chứng các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động:

a) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

b) Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài).

c) Điều lệ của pháp nhân hoặc văn bản pháp lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định về chức năng, nhiệm vụ của pháp nhân.

d) Văn bản bổ nhiệm hoặc cử người đứng đầu pháp nhân theo quy định của điều lệ tổ chức hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

đ) Văn bản/tài liệu hợp lệ xác định cổ đông, thành viên góp vốn (nếu có).

e) Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực của khách hàng hoặc người đại diện hợp pháp của khách hàng.

2. Bản gốc/bản chính văn bản của chủ sở hữu hoặc đại diện có thẩm quyền thực hiện quyền chủ sở hữu pháp nhân chấp thuận/phê duyệt cho pháp nhân vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội (theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ của pháp nhân có quy định).

3. Bản gốc/bản chính/bản sao có chứng thực văn bản ủy quyền của người đại diện theo pháp luật (nếu có), trong đó có nội dung ủy quyền về số tiền vay, mục đích sử dụng vốn vay, thời hạn vay vốn, tài sản bảo đảm.

II. Hồ sơ về tài chính và sản xuất kinh doanh của khách hàng

1. Bản gốc/Bản chính Báo cáo tài chính nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc Báo cáo tài chính đã kiểm toán của 02 năm gần nhất; hoặc tình hình tài chính quý gần nhất hoặc Báo cáo tài chính năm gần nhất đối với trường hợp thành lập dưới 02 năm.

2. Bản sao giấy tờ về tài sản bảo đảm tiền vay.

3. Bản chính kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính trong thời gian vay vốn.

4. Bản sao Hợp đồng kinh tế giữa khách hàng với các đối tác mua, bán hàng (nếu có).

III. Bản sao hồ sơ đề xuất tham gia Dự án của khách hàng

Mẫu B1.7

BẢN THỎA THUẬN

VỀ VIỆC CỬ ĐƠN VỊ LÀM CHỦ TRÌ LIÊN KẾT THỰC HIỆN DỰ ÁN DƯỢC LIỆU QUÝ

Ngày ……… tháng ……… năm ………., tại ………………………………………………….., ……………………………………... chúng tôi là các bên tham gia liên kết, bao gồm:

1. Tên đơn vị tham gia liên kết: ………………………………………………………………….

- Người đại diện theo pháp luật: …………………………………………………………………

- Chức vụ: ………………………………………………………………………………………….

- Giấy đăng ký kinh doanh số ………………………….., ngày cấp: ………………………….

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

- Điện thoại: ………………………, Fax: ……………….. E-mail ………………………………

2. Tên đơn vị tham gia liên kết: ………………………………………………………………….

- Người đại diện theo pháp luật: …………………………………………………………………

- Chức vụ: ………………………………………………………………………………………….

- Giấy đăng ký kinh doanh số ………………………….., ngày cấp: ………………………….

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

- Điện thoại: ………………………, Fax: ……………….. E-mail ………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………….

Các bên tham gia liên kết thống nhất cử đơn vị làm chủ trì liên kết như sau:

I. ĐƠN VỊ LÀM CHỦ CHỦ TRÌ LIÊN KẾT DỰ ÁN DƯỢC LIỆU QUÝ:

…………. (tên đơn vị).

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN DƯỢC LIỆU QUÝ

2.1. Liên kết cung cấp và sử dụng giống cây dược liệu từ dự án Trung tâm giống với dự án vùng trồng dược liệu (thuộc nội dung dược liệu)

2.2. Sản phẩm dược liệu thực hiện liên kết: ……………………………………………………

2.3. Quy mô liên kết: ………………………………………………………………………………

2.4. Quy trình kỹ thuật áp dụng khi liên kết: ……………………………………………………

2.5. Hình thức liên kết: ……………………………………………………………………………

2.6. Quyền hạn, trách nhiệm của các bên tham gia liên kết: …………………………………

III. TỔNG ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN DƯỢC LIỆU QUÝ: (tổng các nguồn vốn được huy động của các thành viên liên kết tham gia để thực hiện dự án) ………………………….. đồng, trong đó:

1. Tổng vốn đề nghị hỗ trợ từ ngân sách nhà nước: ………………………………….. đồng

- ………………………. (tên đơn vị tham gia liên kết): …………………………………. đồng

- ………………………. (tên đơn vị tham gia liên kết): …………………………………. đồng

2. Tổng vốn tự có của các bên tham gia liên kết: ……………………………………… đồng

- ………………………. (tên đơn vị tham gia liên kết): …………………………………. đồng

- ………………………. (tên đơn vị tham gia liên kết): …………………………………. đồng

3. Tổng vốn vay (vốn vay tại NHCSXH + vốn vay tại TCTD khác)

3.1 Vốn vay tại NHCSXH: ………………………………………………………………… đồng

- ………………………. (tên đơn vị tham gia liên kết): …………………………………. đồng

- ………………………. (tên đơn vị tham gia liên kết): …………………………………. đồng

3.2 Vốn vay tại TCTD khác: ………………………………………………………………. đồng

- ………………………. (tên đơn vị tham gia liên kết): …………………………………. đồng

- ………………………. (tên đơn vị tham gia liên kết): …………………………………. đồng

IV. THỰC HIỆN LIÊN KẾT

1. Trách nhiệm của các bên tham gia liên kết (ghi rõ trách nhiệm của mỗi bên tham gia liên kết) ………………………………………………………………………………………………………

2. Các quy định về sửa đổi các nội dung được thỏa thuận ………………………………….

3. Các bên tham gia liên kết ký trong Biên bản thỏa thuận này thống nhất với các nội dung đã thỏa thuận. Biên bản thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày ký và được thực hiện trong suốt thời gian thực hiện Dự án dược liệu. Các bên tham gia liên kết có trách nhiệm thực hiện đầy đủ cam kết của mỗi bên trong quá trình thực hiện, các bên có thể sửa đổi các nội dung được thỏa thuận nhưng không được làm thay đổi nội dung của Dự án dược liệu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

4. Bản thỏa thuận này được lập thành ……….. bản có giá trị như nhau. Các bên tham gia liên kết giữ ……… bản, chủ đầu tư dự án liên kết giữ ………. bản./.

Chữ ký của các bên tham gia dự án liên kết

ĐƠN VỊ THAM GIA LIÊN KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐƠN VỊ THAM GIA LIÊN KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐƠN VỊ THAM GIA LIÊN KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐƠN VỊ THAM GIA LIÊN KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu B2.1

Ủy ban nhân dân huyện...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /TB-UBND

……, ngày tháng năm 20…

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn đơn vị chủ trì liên kết thực hiện dự án dược liệu quý

Căn cứ vào kế hoạch số...../KH-UBND ngày … tháng … năm.... của … (tên đơn vị ban hành kế hoạch) về việc triển khai đầu dự án đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

Căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan ……

Ủy ban nhân dân Huyện.... thông báo lựa chọn đơn vị chủ trì liên kết triển khai thực hiện dự án dược liệu: (tên dự án) để các tổ chức, cá nhân biết tham gia tuyển chọn theo quy định hiện hành.

Tên dự án

Mục tiêu/Yêu cầu

Nội dung

Đối tượng, tiêu chuẩn kỹ thuật

Địa điểm, diện tích triển khai

Thời gian thực hiện

Ghi chú:

- Nội dung dự án: Nêu các nội dung chính mà dự án sẽ triển khai thực hiện.

- Đối tượng thực hiện: ghi rõ đối tượng cây dược liệu lựa chọn triển khai thực hiện và các tiêu chuẩn kỹ thuật cần đáp ứng.

- Phạm vi thực hiện: địa điểm, diện tích triển khai thực hiện ghi rõ về địa bàn triển khai dự án (xã, huyện).

Để tham gia tuyển chọn Ủy ban nhân dân Huyện....thông báo các tổ chức cá nhân tiến hành các thủ tục sau:

1. Hồ sơ đề xuất thực hiện dự án dược liệu quý thực hiện theo Mục I, Phụ lục thông tư này.

2. Số lượng bộ hồ sơ: 12 bộ hồ sơ trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp); 11 bộ hồ sơ còn lại photo có dấu đỏ của đơn vị chủ trì dự án và 01 bản điện tử ghi hồ sơ trên ổ USB (dạng PDF, không cài mật khẩu).

3. Nơi nhận hồ sơ (đơn vị được Ủy ban nhân dân Huyện giao nhiệm vụ triển khai nội dung đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu), địa chỉ, số điện thoại liên lạc.

4. Thời gian nộp hồ sơ đề xuất dự án được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Ủy ban nhân dân Huyện (qua đơn vị được Ủy ban nhân dân Huyện giao nhiệm vụ triển khai nội dung đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu). Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày .... tháng....năm 2022. Các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của bưu điện chậm nhất là ….. ngày …… tháng …… năm 2022 (thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ trực tiếp và qua đường bưu điện là giống nhau)

Ủy ban nhân dân Huyện …… trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

Ủy ban nhân dân huyện

Mẫu B2.2

Ủy ban nhân dân huyện...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……, ngày tháng năm 20…

BIÊN BẢN MỞ HỒ SƠ DỰ ÁN DƯỢC LIỆU QUÝ

1. Tên dự án: ……………………………………………………………………………………….

3. Địa điểm và thời gian: …………………………………, ngày ……/……/20.......

4. Đại diện các cơ quan và tổ chức liên quan tham gia mở hồ sơ

TT

Tên cơ quan, tổ chức

Họ và tên đại biểu

5. Tình trạng của các hồ sơ đề xuất thực hiện dự án

Tình trạng của các hồ sơ đề xuất thực hiện dự án được thể hiện trong bảng sau:

TT

Tên tổ chức, cá nhân đề xuất hồ sơ thực hiện dự án dược liệu quý

Tình trạng hồ sơ

Nộp đúng hạn

Tính đầy đủ của Hồ sơ đề xuất

Tư cách pháp nhân

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Kết luận:

- Hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện để đưa vào xem xét đánh giá: □

- Hồ sơ không hợp lệ, không đủ điều kiện để đưa vào xem xét đánh giá: □

Các bên thống nhất và ký vào biên bản mở hồ sơ vào ……h ……phút, ngày ……/……/20....

ĐẠI DIỆN
ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ LIÊN KẾT
(Họ, tên và chữ ký)

ĐẠI DIỆN
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN
(Họ, tên và chữ ký)

Mẫu B2.3

PHƯƠNG THỨC, QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN THỰC HIỆN DỰ ÁN

I. Thành phần hội đồng thẩm định dự án

Thành phần hội đồng bao gồm: Chủ tịch hội đồng là lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc lãnh đạo sở ban ngành theo ủy quyền và các thành viên là lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có dự án, đại diện cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính, ban dân tộc, nông nghiệp, y tế, xây dựng, tài nguyên môi trường, lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội cấp tỉnh, chuyên gia độc lập.

Cá nhân là người thuộc đơn vị chủ trì liên kết, thành viên liên kết, tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ cho dự án và cá nhân đăng ký chủ nhiệm hoặc tham gia thực hiện dự án không được tham gia Hội đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh cử các thư ký hành chính giúp việc chuẩn bị tài liệu và tổ chức các phiên họp của Hội đồng.

II. Phương thức làm việc

1. Phiên họp của hội đồng phải có mặt ít nhất 2/3 số thành viên của hội đồng, trong đó phải có chủ tịch hội đồng.

2. Thành viên hội đồng có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu do Cơ quan quản lý dự án dược liệu quý cung cấp và chuẩn bị ý kiến nhận xét đánh giá theo mẫu quy định ban hành kèm theo thông tư này.

3. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Các ý kiến kết luận của hội đồng được thông qua khi trên 3/4 số thành viên của hội đồng có mặt nhất trí bằng hình thức biểu quyết trực tiếp hoặc bỏ phiếu kín.

4. Các ý kiến khác nhau của thành viên được thư ký của hội đồng tổng hợp để hội đồng thảo luận và biểu quyết thông qua. Thành viên hội đồng có thể yêu cầu bảo lưu ý kiến trong trường hợp ý kiến đó khác với kết luận của hội đồng. Thành viên hội đồng chịu trách nhiệm cá nhân về ý kiến của mình và chịu trách nhiệm tập thể về ý kiến kết luận của hội đồng.

II. Quy trình làm việc

1. Thư ký hành chính đọc quyết định thành lập hội đồng, giới thiệu thành phần hội đồng và các đại biểu tham dự.

2. Hội đồng trao đổi thống nhất nguyên tắc làm việc và bầu thư ký của hội đồng.

3. Hội đồng tiến hành đánh giá các hồ sơ:

a) Các thành viên hội đồng trình bày nhận xét đánh giá hồ sơ theo các tiêu chí trong phiếu nhận xét đánh giá B2.4 tại Phụ lục này;

b) Thư ký hội đồng đọc ý kiến nhận xét bằng văn bản của thành viên vắng mặt (nếu có) để hội đồng xem xét, tham khảo;

c) Ủy viên hội đồng là đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội đọc báo cáo thẩm định phương án vay vốn (nếu có) theo biểu B2.6;

d) Hội đồng thảo luận, đánh giá từng hồ sơ theo các tiêu chí đánh giá quy định. Trong quá trình thảo luận hội đồng có thể nêu câu hỏi đối với các thành viên hội đồng về ý kiến nhận xét;

đ) Hội đồng cho điểm theo các tiêu chí, thang điểm quy định tại các Mẫu B2.5 tại Phụ lục này và bỏ phiếu đánh giá chấm điểm;

e) Hội đồng bầu ban kiểm phiếu gồm ba (03) người là thành viên của hội đồng, trong đó có trưởng ban kiểm phiếu và hai (02) thành viên.

6. Các thư ký hành chính của hội đồng giúp ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả bỏ phiếu đánh giá của các thành viên hội đồng.

7. Hội đồng công bố công khai kết quả chấm điểm đánh giá và thông qua biên bản làm việc của hội đồng, kiến nghị tổ chức và cá nhân trúng tuyển hoặc được giao trực tiếp chủ trì nhiệm vụ phát triển dược liệu.

8. Hội đồng thảo luận để thống nhất kiến nghị:

a) Các sản phẩm chính của dự án với những chỉ tiêu chất lượng tương ứng phải đạt;

b) Số lượng chuyên gia trong và ngoài nước cần thiết để tham gia thực hiện;

9. Thư ký hội đồng hoàn thiện biên bản làm việc theo Mẫu B2.6.

Mẫu B2.4

PHIẾU NHẬN XÉT
Hồ sơ dự án dược liệu quý

1. Họ và tên thành viên Hội đồng:

2. Tên dự án:

3. Tổ chức chủ trì liên kết:

4. Thành viên tham gia liên kết:

5. Tên tổ chức hỗ trợ phát triển dược liệu (nếu có):

6. Các chỉ tiêu đánh giá - nhận xét

6.1. Năng lực kinh nghiệm của đơn vị chủ trì liên kết, và các thành viên liên kết (Đã thực hiện dự án tương tự trong 5 năm gần đây về tính chất, quy mô, giá trị.... đã thực hiện dự án có điều kiện địa lý tương tự, Uy tín của nhà đầu tư thông qua việc thực hiện các dự án tương tự trước đó...)

a. Chủ trì liên kết

b. Các thành viên tham gia liên kết

6.2. Nhân sự của tham gia dự án liên kết (đánh giá trình độ chuyên môn, năng lực kinh nghiệm của chủ nhiệm dự án, các thành viên tham gia dự án liên kết, tỷ lệ nhân sự tham gia dự án là người dân tộc thiểu số....)

a) Nhân sự đơn vị chủ trì liên kết

b) Nhân sự của các đơn vị thành viên liên kết

c) Nhân sự tham gia dự án liên kết là hộ gia đình

6.3. Năng lực tài chính của chủ trì liên kết và các thành viên liên kết (căn cứ báo tài chính và năng lực của chủ trì liên kết và thành viên liên kết)

a) Năng lực tài chính của chủ trì liên kết

b) Năng lực tài chính của các thành viên tham gia liên kết

6.4. Báo cáo thuyết minh dự án (Căn cứ vào thuyết minh dự án để nhận xét đánh giá tính đầy đủ, phù hợp, tính khả thi, hiệu quả của dự án...)

a) Địa điểm, quy mô diện tích, đối tượng cây dược liệu và tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng triển khai thực hiện dự án.

Nhận xét:

b) Phương án tổ chức triển khai thực hiện (Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, phương án liên kết, nội dung liên kết của dự án...):

Nhận xét:

c) Đánh giá về tác động môi trường (tính đầy đủ các quy định và các hướng dẫn về môi trường, dự báo tác động chính của dự án đối với môi trường và các biện pháp giảm thiểu môi trường…)

Nhận xét:

d) Đánh giá về tổng mức đầu tư, nguồn vốn thực hiện và hiệu quả của dự án (Tổng mức đầu tư, các chi phí, cơ cấu nguồn vốn của dự án và của từng thành viên tham gia liên kết, dự kiến doanh thu, công suất thiết kế của dự án, phương án vay vốn, các thông số tài chính của dự án....)

Nhận xét:

đ) Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện dự án (kế hoạch triển khai và thực hiện các nội dung ưu đãi, hỗ trợ, kế hoạch tài chính, kế hoạch giám sát và đánh giá thực hiện dự án liên kết...).

Nhận xét:

6.4. Đánh giá tính hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội của dự án

a) Đánh giá hiệu quả về mặt kinh tế của dự án (căn cứ vào tổng nguồn vốn đầu tư của dự án, chi phí đầu vào, doanh thu dự kiến và kế hoạch hoàn trả vốn vay, khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn giản đơn, khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn có chiết khấu, phân tích theo phương pháp hiện giá thuần - NPV, phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ - IRR………..)

b) Tác động động của dự án đối với xã hội (Chỉ số tạo việc làm, mức tăng thu nhập, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương theo kế hoạch năm và thời điểm kết thúc dự án, đảm bảo tối thiểu 50% người tham gia dự án là người dân tộc thiểu số và miền núi)

7. Nhận xét đánh giá chung

- Ưu điểm

- Nhược điểm (các nội dung cần chỉnh sửa)...

……, Ngày tháng năm 20....
Người nhận xét
(Họ tên và chữ ký)

Mẫu B2.5

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH....
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……, ngày tháng năm 20...

PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Hồ sơ dự án dược liệu quý

1. Họ và tên thành viên Hội đồng:

2. Tên dự án:

3. Đơn vị chủ trì liên kết:

4. Thành viên tham gia liên kết:

5. Tên tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ (nếu có):

6. Các chỉ tiêu đánh giá - nhận xét

TT

Chỉ tiêu đánh giá

Điểm tối đa

Điểm đánh giá

1

2

3

4

1.

Năng lực kinh nghiệm của đơn vị chủ trì liên kết, và các thành viên liên kết (Đã thực hiện dự án tương tự trong 5 năm gần đây về tính chất, quy mô, giá trị..., đã thực hiện dự án có điều kiện địa lý tương tự, Uy tín của nhà đầu tư thông qua việc thực hiện các dự án tương tự trước đó...)

5

a. Đơn vị chủ trì liên kết

3

b. Thành viên tham gia liên kết

2

2

Nhân sự của tham gia dự án liên kết (đánh giá trình độ chuyên môn, năng lực kinh nghiệm của chủ nhiệm dự án, các thành viên tham gia dự án liên kết, tỷ lệ nhân sự tham gia dự án là người dân tộc thiểu số, miền núi....)

10

a) Nhân sự đơn vị chủ trì liên kết

5

b) Nhân sự của các đơn vị thành viên liên kết

5

3

Năng lực tài chính của chủ trì liên kết và các thành viên liên kết (căn cứ báo tài chính và năng lực lực của chủ trì liên kết và thành viên liên kết

20

a) Năng lực tài chính của chủ trì liên kết

10

b) Năng lực tài chính của các thành viên tham gia liên kết

10

4

Báo cáo thuyết minh dự án (Căn cứ vào thuyết minh dự án để nhận xét đánh giá tính đầy đủ, phù hợp, tính khả thi, hiệu quả của dự án…)

65

a) Địa điểm, quy mô diện tích, đối tượng cây dược liệu và tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng triển khai hiện dự án.

Nhận xét:

5

b) Phương án tổ chức triển khai thực hiện (Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, phương án liên kết, nội dung liên kết của dự án...):

Nhận xét:

5

c) Đánh giá về tác động môi trường (tính đầy đủ các quy định và các hướng dẫn về môi trường, dự báo tác động chính của dự án đối với môi trường và các biện pháp giảm thiểu môi trường…)

Nhận xét:

10

d) Đánh giá về tổng mức đầu tư, nguồn vốn thực hiện (Tổng mức đầu tư, các chi phí, cơ cấu nguồn vốn của dự án và của từng thành viên tham gia liên kết, dự kiến doanh thu, công suất thiết kế của dự án, phương án vay vốn, các thông số tài chính của dự án....)

Nhận xét:

10

đ) Đánh giá hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội của dự án (Kế hoạch hoàn trả vốn vay, Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn giản đơn, Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn có chiết khấu, Phân tích theo phương pháp hiện giá thuần - NPV, Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ - IRR; chỉ số tạo việc làm, mức tăng thu nhập, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương).

25

- Hiệu quả về mặt kinh tế của dự án

15

- Tác động về mặt kinh tế xã hội của dự án

10

e) Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện dự án (đánh giá tính khả thi kế hoạch triển khai và thực hiện các nội dung đầu tư, ưu đãi, hỗ trợ, kế hoạch tài chính, kế hoạch giám sát và đánh giá thực hiện dự án liên kết...).

10

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
(Họ tên và chữ ký)

Mẫu B2.6

CN NHCSXH (tỉnh, TP) …
PGD (quận, huyện) ………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……, ngày … tháng … năm ……

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Phương án vay vốn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia Dự án dược liệu quý

Kính gửi: Hội đồng thẩm định Dự án

- Căn cứ Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025;

- Căn cứ Thông tư số .... /2022/TT-BYT ngày tháng năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn triển khai nội dung đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025;

- Căn cứ văn bản hướng dẫn của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ;

- Căn cứ vào Phương án vay vốn của: ………………………………………………………….

I. THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG

1. Thông tin cơ bản về khách hàng vay vốn:

- Tên khách hàng:

………………………………………………………………………………………………………..

- Họ và tên người đại diện:

………………………………………………………………………………………………………..

- Chức vụ:

………………………………………………………………………………………………………..

- Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số: ………………………………

Ngày cấp …………………. Nơi cấp ………………………………………………………………………………………………………..

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

………………………………………………………………………………………………………..

- Giấy ủy quyền (nếu có): số …………………… ngày ……/……/……… của ……………….

- Địa chỉ trụ sở chính:

………………………………………………………………………………………………………..

- Mã số thuế:

………………………………………………………………………………………………………..

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập/Giấy phép kinh doanh/Giấy phép đầu tư số: ……………….. do ………………………………….. cấp ngày ……………………

- Ngành nghề kinh doanh chính:

………………………………………………………………………………………………………..

-Tài khoản thanh toán số: …………………………… tại ………………………………………………………………………………………………………..

2. Thông tin Dự án vùng trồng dược liệu quý/Dự án trung tâm nhân giống khách hàng tham gia (sau đây gọi tắt là Dự án):

- Tên Dự án:

………………………………………………………………………………………………………..

- Địa điểm thực hiện: ………………………………………………………………………………

- Tổng vốn đầu tư: …………………………………………………………………………………

- Thời gian thực hiện: ……………………………………………………………………………..

- Mô tả sơ lược về Dự án (sản phẩm, quy trình,....): ………………………………………….

- Vai trò, vị trí của khách hàng trong Dự án: ……………………………………………………

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt:

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

1. Hồ sơ pháp lý của khách hàng

a) Tính đầy đủ hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ? Khả năng bổ sung những hồ sơ còn thiếu? Mức độ ảnh hưởng của việc thiếu hồ sơ đến việc đưa ra phê duyệt quyết định tín dụng).

b) Doanh nghiệp có đủ năng lực pháp luật dân sự? □ Có □ Không, nêu cụ thể:...

c) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập/Giấy phép kinh doanh/Giấy phép đầu tư số: …………………… do ………………….. cấp lần đầu ngày ……/……/…… (Đăng ký thay đổi lần thứ ………. do …………………… cấp ngày ……………..)

Thời gian hiệu lực còn lại: ………. tháng

(đánh giá sự phù hợp của thời hạn giấy tờ pháp lý với thời hạn vay vốn dự kiến).

d) Vốn đăng ký kinh doanh đến thời điểm gần nhất: ………………. triệu đồng, trong đó:

- Các cổ đông/thành viên đã góp đủ vốn điều lệ/vốn đăng ký

□ Đã góp đủ □ Chưa góp đủ

- Danh sách các cổ đông/thành viên góp vốn:

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Tên cổ đông/thành viên góp vốn

Giá trị cổ phần/vốn góp theo đăng ký

Giá trị cổ phần/vốn góp thực tế

Tỷ trọng cổ phần/ vốn góp thực tế

(%)

Tổng

Lưu ý: Giải thích lý do vốn góp thiếu/thừa, kế hoạch góp vốn bổ sung (nếu có) và đánh giá khả năng góp vốn theo kế hoạch này (có thể chỉ dẫn tới nội dung phân tích cụ thể ở phần đánh giá năng lực sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, nếu có).

đ) Đánh giá tính pháp lý của người đại diện vay vốn

Nhận xét: …………………………………………………………………………………………….

2. Đánh giá năng lực của khách hàng

a) Quá trình hình thành và phát triển

(Trình bày ngắn gọn, đủ ý về ngày thành lập, thời gian hoạt động tại địa phương hiện tại, quá trình thay đổi ngành nghề hoặc ngừng hoạt động kinh doanh...).

………………………………………………………………………………………………………...

b) Mô hình tổ chức

Mô tả loại hình doanh nghiệp, mô hình tổ chức, các đơn vị thành viên, cơ chế quản lý tài chính, quy trình hoạt động, cơ chế kiểm soát (nêu rõ phân cấp thẩm quyền, cơ chế quản lý theo Điều lệ và quy chế tài chính, từ đó nhận định các nội dung đáp ứng/chưa đáp ứng; tuân thủ/chưa tuân thủ; rõ ràng/chưa rõ ràng; đầy đủ/chưa đầy đủ các vấn đề cần lưu ý khác liên quan đến việc cấp tín dụng,…). Đồng thời đưa ra đánh giá cụ thể về những rủi ro có liên quan tới việc cho vay.

c) Sản phẩm, dịch vụ, lĩnh vực sản xuất kinh doanh (Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, điểm khác biệt so với các cơ sở sản xuất kinh doanh khác, sức cạnh tranh, nhu cầu của thị trường, hướng tới tầng lớp, đối tác giao dịch nào...)

………………………………………………………………………………………………………...

d) Mạng lưới hoạt động, địa bàn hoạt động (Có bao nhiêu đơn vị mạng lưới, tập trung chính ở địa bàn nào, khu vực nào)

………………………………………………………………………………………………………...

đ) Cơ sở vật chất kỹ thuật (Biển hiệu và biển tên; địa chỉ và tình trạng văn phòng, cửa hàng, nhà máy, đất sản xuất; tình trạng máy móc thiết bị, hàng tồn kho, cây trồng, vật nuôi,...)

………………………………………………………………………………………………………...

e) Đánh giá năng lực của người điều hành (Tính chân thật, độ tin cậy, tình trạng sức khỏe, sự ủng hộ của gia đình, trình độ chuyên môn, học vấn; kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý; hệ thống thông tin phục vụ quản lý...)

………………………………………………………………………………………………………...

g) Nguồn nhân lực

- Tổng số lao động hiện có: ………… người, trong đó: Lao động là người dân tộc thiểu số: ………. người (chiếm .... % tổng số lao động).

- Trình độ: (Tiến sỹ/Thạc sỹ/Đại học/Cao đẳng và trung cấp kỹ thuật/...)

………………………………………………………………………………………………………...

h) Thị trường

* Thị trường đầu vào:

Đối tác mua hàng

Số năm giao dịch

Tỷ trọng giao dịch

Nhận xét: i) nguồn cung cấp đối với các nguyên vật liệu chính (trong nước, nhập khẩu): tính sẵn có, sự biến động của giá, uy tín với các đơn vị cung cấp, mức độ phụ thuộc...; ii) ưu thế/bất lợi trong việc nhập nguyên liệu đầu vào, trong phương thức thanh toán; iii) các nội dung khác liên quan đến đặc thù hoạt động của doanh nghiệp.

* Thị trường đầu ra:

Đối tác bán hàng

Số năm giao dịch

Tỷ trọng giao dịch

Nhận xét: i) sự ổn định của thị trường/giá bán sản phẩm, uy tín của các bạn hàng, sự phụ thuộc vào đối tác...; ii) thuận lợi/rủi ro trong phương thức bán hàng thu tiền; iii) các nội dung khác phù hợp với đặc thù hoạt động của khách hàng.

3. Đánh giá tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh

a) Tình hình tài chính đến ngày ..../..../20……

Bảng đối chiếu tài sản có và tài sản nợ

Đơn vị: triệu đồng

STT

Hạng mục

Năm

Tài liệu xác nhận

Năm

Tài liệu xác nhận

1

Tiền mặt - tiền gửi

2

Tiền bán chịu

3

Tồn kho (vật tư, thành phẩm, sản phẩm dở dang)

4

Tài sản cố định

5

Các tài sản khác

6

Tổng tài sản có (1+2+3+4+5)

7

Tiền mua chịu

8

Tiền vay

9

Các nợ khác

10

Tổng công nợ (7+8+9)

11

Nguồn vốn chủ sở hữu (6-10)

12

Tổng tài sản nợ (10+11)

Nhận xét, đánh giá:

……………………………………………………………………………….

b) Quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng

- Quan hệ tín dụng với NHCSXH

Tổng dư nợ: ………………….đồng, trong đó: nợ quá hạn: …………….. đồng. Cụ thể:

+ Dư nợ chương trình ……………: …………….. đồng, trong đó: nợ quá hạn: ………. đồng;

+ Dư nợ chương trình ……………: …………….. đồng, trong đó: nợ quá hạn: ………. đồng.

- Quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng khác

Căn cứ kết quả tra cứu CIC ngày .../.../……, tình hình quan hệ tín dụng của khách hàng với các tổ chức tín dụng khác như sau:

Số TT

Tên Tổ chức tín dụng

Hình thức cấp tín dụng

Mục đích cấp tín dụng

Dư nợ

Nhóm nợ

Tài sản bảo đảm (loại TSBĐ, giá trị)

VNĐ (trđ)

Ngoại tệ

Nhận xét, đánh giá về uy tín, lịch sử trả nợ của khách hàng: …………………………………

c) Kết quả hoạt động kinh doanh của 02 năm trước thời điểm vay vốn (nếu có)

Đơn vị: triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

Năm ...

Tài liệu xác nhận

Năm ...

Tài liệu xác nhận

1

Tổng doanh thu

2

Tổng chi phí

3

Thuế TNDN

4

Lợi nhuận

Nhận xét, đánh giá: ………………………………………………………………………………..

4. Tình hình sử dụng lao động

Tổng số lao động hiện có: ………. người, trong đó: lao động là người dân tộc thiểu số: ………. người (chiếm ……….% tổng số lao động).

Nhận xét, đánh giá: ………………………………………………………………………………..

III. ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG ÁN VAY VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN VAY

- Tên phương án: ………………………………………………………………………………….

- Nơi thực hiện phương án: ………………………………………………………………………

- Sản phẩm của phương án: ……………………………………………………………………..

1. Nội dung phương án vay vốn và sử dụng vốn vay

a) Đánh giá phương án vay vốn tham gia Dự án

- Mở rộng, cải tạo nhà xưởng, kho bãi:

+ Diện tích mở rộng, cải tạo: ……………………………………………………………………..

+ Chi phí mở rộng, cải tạo: ……………………………………………………………………….

- Mở rộng, cải tạo đất sản xuất:

+ Diện tích mở rộng, cải tạo: ……………………………………………………………………..

+ Chi phí mở rộng, cải tạo: ……………………………………………………………………….

- Đầu tư trang thiết bị:

+ Máy móc, thiết bị (chủng loại, số lượng, giá trị): …………………………………………….

+ Phương tiện (chủng loại, số lượng, giá trị): ………………………………………………….

- Đầu tư cây, con giống (chủng loại, số lượng, giá trị): ……………………………………….

- Đầu tư vốn lưu động: Vật tư, nguyên, nhiên liệu, hàng hóa, dịch vụ (chủng loại, số lượng, giá trị): ……………………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………………...

b) Đánh giá phương án sử dụng lao động

Tổng số lao động tham gia phương án: ……… người, trong đó lao động là người dân tộc thiểu số: ……….. người (chiếm ………% tổng số lao động).

2. Tổng nguồn vốn thực hiện phương án: ………………………. đồng, trong đó:

- Vốn tự có: ……………………………………………………………… đồng, tỷ lệ: ………..%;

- Vốn vay tại NHCSXH: ………………………………………………… đồng, tỷ lệ: ………..%;

- Vốn vay tại TCTD khác: ……………………………………………… đồng, tỷ lệ: ………..%;

- Vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (nếu có): ……………………… đồng, tỷ lệ: ………..%;

- Vốn huy động khác: …………………………………………………… đồng, tỷ lệ: ………..%.

Vốn vay tại NHCSXH sử dụng vào các việc:

………………………………………………

3. Thời gian thực hiện phương án: từ tháng ……/20……. đến tháng ……/20…….

4. Phân tích hiệu quả phương án (theo số năm thực hiện phương án)

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu

Năm …

Năm …

Cán bộ thẩm định tính toán

Theo PA vay vốn của khách hàng

Chênh lệch

Cán bộ thẩm định tính toán

Theo PA vay của khách hàng

Chênh lệch

Cách tính

Giá trị

Cách tính

Chênh lệch

Tổng doanh thu

Tổng chi phí

Trong đó: khấu hao

Thuế TNDN

Lợi nhuận

Nhận xét, đánh giá: ………………………………………………………………………………..

5. Nguồn và kế hoạch trả nợ ngân hàng (theo số năm vay vốn)

TT

Chỉ tiêu

Năm …

Năm …

Năm …

1

Nguồn từ phương án

a

Khấu hao

b

Lợi nhuận

2

Nguồn khác

3

Tổng nguồn trả nợ

Nhận xét, đánh giá: ………………………………………………………………………………..

6. Tài sản bảo đảm tiền vay

TT

Tên tài sản

Số lượng

Giá trị (ước tính)

Giấy tờ về tài sản

Nhận xét, đánh giá (tính pháp lý, giá trị tài sản bảo đảm, khả năng chuyển nhượng, khả năng quản lý tài sản) ……………………………………………………………………………………………

V. KẾT LUẬN (đánh giá chung về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của cơ sở sản xuất kinh doanh, mục đích vay vốn, tính khả thi của phương án, tiềm năng sản xuất, hiệu quả kinh tế, khả năng hoàn trả nợ, điều kiện về hồ sơ pháp lý, đảm bảo tiền vay)

………………………………………………………………………………………………………..

VI. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CHO VAY

Căn cứ hồ sơ vay vốn và kết quả thẩm định, đề nghị Hội đồng thẩm định …………………….. xem xét, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án vay vốn của khách hàng để NHCSXH cho vay trong trường hợp khách hàng đảm bảo các điều kiện về bảo đảm tiền vay theo quy định, với các nội dung chính như sau:

1. Tổng số tiền cho vay: ……………………….. đồng (Bằng chữ: …………………………..).

2. Thời hạn cho vay: ……………… tháng.

3. Lãi suất cho vay: ……………….%/năm; Lãi suất quá hạn: ……………….%/năm.

4. Trả gốc theo định kỳ: …………….. tháng/lần; Trả lãi theo định kỳ: hằng tháng.

5. Mục đích sử dụng vốn vay: …………………………………………………………………….

6. Tổng số lao động tham gia phương án: ………. người, trong đó: Lao động là người dân tộc thiểu số: ………. người (chiếm ……..% tổng số lao động).

* Trường hợp không đồng ý cho vay: Nêu rõ lý do không đồng ý cho vay.


CÁN BỘ THẨM ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ và tên)


TRƯỞNG PHÒNG KH-NVTD
(TỔ TRƯỞNG KH-NV)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày …… tháng …… năm …..
GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

___________________

6 Sử dụng giấy tờ phù hợp với từng loại hình hoạt động của Bên vay.

Mẫu B2.7

ỦY BAN NHÂN DÂN tỉnh...
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……, ngày tháng năm 20…

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
Dự án dược liệu quý

I. Những thông tin chung

1. Tên dự án:

2. Tên đơn vị chủ trì liên kết và cá nhân đăng ký chủ trì liên kết dự án:

Tên đơn vị:

Họ và tên cá nhân:

3. Tên của các thành viên liên kết

4. Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ:

5. Quyết định thành lập hội đồng:

Số ………/QĐ-UBND ngày …… tháng …… năm ……… của Chủ tịch UBND tỉnh...

6. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng:

- Địa điểm:

- Thời gian:

7. Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên Hội đồng ……/……; vắng …… thành viên, gồm các thành viên:

……………………………..

……………………………..

8. Khách mời tham dự

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

1.

2.

3.

4.

5.

II. Nội dung làm việc của Hội đồng

1. Hội đồng đã nghe các ủy viên hội đồng đọc bản nhận xét, phân tích Hồ sơ dự án; Hội đồng đã nêu câu hỏi với Tổ chức chủ trì liên kết về từng chỉ tiêu đánh giá đã được quy định.

2. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận kĩ Hồ sơ dự án theo từng chỉ tiêu.

3. Hội đồng đã bầu ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên sau:

……………………………..

……………………………..

……………………………..

4. Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá Hồ sơ dự án.

5. Ban kiểm phiếu đã làm việc và kết quả như sau:

- Số phiếu phát ra:

- Số phiếu thu về:

- Số phiếu hợp lệ:

- Số phiếu không hợp lệ:

Họ tên các thành viên Hội đồng và điểm đánh giá tương ứng

Điểm trung bình của các thành viên HĐ

Họ và tên

Tổng số điểm

6. Kết quả đánh giá của Hội đồng: Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Hội đồng đánh giá: (chỉ để lại một trong hai trường hợp)

Hồ sơ dự án đạt yêu cầu (điểm trung bình phải đạt tối thiểu là 65 điểm).

Hồ sơ dự án Không đạt yêu cầu (điểm trung bình dưới 65 điểm).

7. Hội đồng kiến nghị các điểm sau đây:

………………………………………………………………………………………………………..

Hội đồng đề nghị Ủy ban Nhân dân Tỉnh .... xem xét và phê duyệt.

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG
(Chữ ký và họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Chữ ký và họ tên)

Mẫu B2.8

CƠ QUAN RA NGHỊ QUYẾT
(QUYẾT ĐỊNH) ĐẦU TƯ DỰ ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………

……, ngày … tháng … năm ……

QUYẾT ĐỊNH

ĐẦU TƯ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN VÙNG TRỒNG DƯỢC LIỆU QUÝ

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công;

Căn cứ các văn bản liên quan khác (nếu có);

Theo đề nghị của Cơ quan (Tên Cơ quan quản lý dự án)/Hội đồng thẩm định dự án.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ...

Điều 1. Phê duyệt Quyết định đầu tư, hỗ trợ dự án (Tên dự án) do Cơ quan (Tên cơ quan) quản lý dự án

1. Mục tiêu đầu tư:

2. Quy mô đầu tư:

3. Nhà đầu tư: Chủ trì liên kết và các bên tham gia liên kết (Tên, địa chỉ, mức vốn đầu tư):

4. Đối tượng tham gia dự án (....% người dân tộc thiểu số):

5. Tổng mức đầu tư dự án:

6. Cơ cấu nguồn vốn (trong đó làm rõ nguồn vốn đầu tư và mức vốn theo từng nguồn: Vốn ngân sách nhà nước, vốn của chủ trì liên kết, vốn tham gia của bên liên kết, vốn tín dụng ưu đãi kèm Danh sách chi tiết)

7. Địa điểm thực hiện dự án:

8. Thời gian thực hiện dự án:

9. Tiến độ thực hiện dự án:

10. Các nội dung dự án.

11. Tổng mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước:

12. Dự kiến kết quả thực hiện theo năm ngân sách và đến thời điểm kết thúc dự án:

13. Danh sách đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách

14. Chế tài xử lý và cơ chế thu hồi vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong trường hợp đơn vị chủ trì vi phạm cam kết.

15. Các nội dung khác có liên quan (nếu có):

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Cơ quan (Tên Cơ quan quản lý dự án) chịu trách nhiệm:

a) Có trách nhiệm ký hợp đồng với đơn vị Chủ trì liên kết thực hiện hoạt động hỗ trợ, triển khai dự án, giám sát, thanh toán, giải ngân vốn ngân sách nhà nước dựa trên kết quả nghiệm thu từng giai đoạn hoàn thành nội dung của dự án theo đúng quy định

b) Các nội dung khác (nếu có):

2. Nhiệm vụ của các cơ quan khác (nếu có):

a) Chủ trì liên kết:

b) Các bên tham gia liên kết:

3. Trách nhiệm của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh:

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Cơ quan (Tên Cơ quan quản lý dự án) và các cơ quan liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết/Quyết định này.

2. Cơ quan (Tên Cơ quan được phân công kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này) chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này báo cáo Cơ quan (Tên Cơ quan quyết định đầu tư dự án) theo quy định của pháp luật./.


Nơi nhận:
- Các cơ quan có tên tại Điều 3;
- Cơ quan quyết định đầu tư dự án;
- Cơ quan thẩm định dự án /Hội đồng thẩm định đầu tư dự án;
- Các cơ quan liên quan khác;
- Lưu: ………

TM. ỦY BAN NHÂN
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DỰ ÁN
-------

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỤ HƯỞNG CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ, HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN VÙNG TRỒNG DƯỢC LIỆU QUÝ

Tên Dự án: …………………………………………………………………………….

Tên chủ trì liên kết: …………………………………………………………………..

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……………… ngày .../.../....của …………… về việc…………)

TT

Tên chủ trì liên kết/ thành viên liên kết

Tên phương án/nội dung liên kết

Địa chỉ thực hiện phương án/nội dung

Tóm tắt phương án/nội dung liên kết

Số lao động thực hiện phương án

Tổng vốn đầu tư tham gia Dự án
(triệu đồng)

Trong đó

Tổng số lao động

Lao động là người dân tộc thiểu số

Vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước
(triệu đồng)

Vốn vay NHCSXH

Vốn tự có và vốn khác
(triệu đồng)

Số tiền vay
(triệu đồng)

Thời gian vay
(tháng)

Mục đích vay

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

CỘNG

THE MINISTRY OF HEALTH OF VIETNAM
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 10/2022/TT-BYT

Hanoi, September 22, 2022

 

CIRCULAR

PROVIDING GUIDANCE ON INVESTMENT AND SUPPORTING CONTENTS FOR DEVELOPMENT OF RARE HERB PLANTING AREAS UNDER THE NATIONAL TARGET PROGRAM FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF ETHNIC MINORITY AND MOUNTAINOUS REGIONS IN 2021 – 2030 PERIOD, STAGE I: FROM 2021 TO 2025

Pursuant to the Government’s Decree No. 75/2017/ND-CP dated June 20, 2017 defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Health;

Pursuant to the Government’s Decree No. 27/2022/ND-CP dated April 19, 2022 introducing mechanism for management and implementation of national target programs;

Pursuant to the Government’s Decree No. 28/2022/ND-CP dated April 26, 2022 introducing preferential credit policy for implementation of the National target program for socio-economic development of ethnic minority and mountainous regions in 2021 – 2030 period, stage 1: from 2021 to 2025;  

For the purpose of the Decision No. 1719/QD-TTg dated October 14, 2021 of the Prime Minister of Vietnam giving approval for the National target program for socio-economic development of ethnic minority and mountainous regions in 2021 – 2030 period, stage I: from 2021 to 2025;  

At the request of the Director of the Traditional Medicine Administration of Vietnam;

The Minister of Health of Vietnam promulgates a Circular providing guidance on investment and supporting contents for development of rare herb planting areas under the National target program for socio-economic development of ethnic minority and mountainous regions in 2021 – 2030 period, stage I: from 2021 to 2025.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

This Circular provides guidance on herbal material development plans, approval of projects and list of eligible policy beneficiaries, total investment, investment by business establishments when participating in projects, borrowing plan for each project and each business establishment participating in Content 2 Sub-project 2 of Project 3 on investment and support for development of rare herb planting areas under the National target program for socio-economic development of ethnic minority and mountainous regions in 2021 – 2030 period, stage I: from 2021 to 2025 that is approved under the Decision No. 1719/QD-TTg dated October 14, 2021 of the Prime Minister of Vietnam.

Article 2. Regulated entities

1. Ethnic minority people and households, poor households, and households near poverty line that live in areas which have natural conditions suitable for developing rare herbs and participate in projects.

2. Any hamlet, village, commune, district or province where the project is located.

3. Enterprises, cooperatives, cooperative unions, family households and business establishments (hereinafter referred to as “business establishments”) that implement or participate in rare herbal material projects located in extremely disadvantaged ethnic minority and mountainous regions, employ ethnic minority people accounted for at least 50% of total employees (especially, a project employing female employees that are accounted for more than 50% of total employees is prioritized), and have commitments on purchase, production and consumption of herbal materials from such projects.

4. Regulatory authorities, organizations and individuals involving in management and implementation of rare herbal material projects.

Article 3. Definitions

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. “owner” of a rare herbal material component project means the Ministry of Health of Vietnam.

2. “host entity” of a rare herbal material program means the People's Committee of province where the rare herbal material project is located.

3. “managing body” of a rare herbal material project means an authority that is provided with funding from the provincial People’s Committee to support the implementation of rare herbal material projects.

4. “rare herbal material project” means a herbal material value chain linkage project, including the rare herb planting area project and project on hi-tech herb propagation, conservation and development centers (hereinafter referred to as “herb propagation center project”).

5. “herbal material value chain linkage” means a linkage existing under a written agreement between a leading entity and its members on implementation of one, some or all stages from supply of input materials/services, conversation of genetic resources, seed/seedling selection and production, cultivation, harvesting, preparation, processing, production, storage associated with consumption/sale of herbal materials.

6. “leading entity” of a linkage means an enterprise, cooperative or cooperative union that proposes a linkage project or plan for cooperating with individuals, residential communities and/or artels to implement a rare herbal material project which is located in an extremely disadvantaged ethnic minority and mountainous region, and uses ethnic minority people accounted for at least 50% of its total employees.

7. “member” of a linkage means an enterprise, cooperative, cooperative union, family household or another business establishment that is operating in an extremely disadvantaged ethnic minority and mountainous region and employs ethnic minority people accounted for at least 50% of their total employees for participating in a project.

Article 4. Rules for management and implementation of rare herbal material projects

1. Rules for management and implementation of national target programs laid down in Article 4 of the Government’s Decree No. 27/2022/ND-CP dated April 19, 2022 introducing mechanism for management and implementation of national target programs (hereinafter referred to as “Decree No. 27/2022/ND-CP”) and relevant laws on planting, management and harvesting of herbs must be strictly observed.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. Rare herbal material projects in forest land must be combined with sustainable forest protection and development in accordance with regulations of law.

4. Projects employing female employees that are accounted for more than 50% of their total employees, hi-tech projects and projects to which capital may be contributed with land use rights of family households and individuals living in the project areas for establishing raw material areas are prioritized.

Article 5. Disclosure of information and retention of implementation results of rare herbal material projects

1. Information on rare herbal material projects shall be disclosed in accordance with the provisions of Article 29 of the Decree No. 27/2022/ND-CP and relevant law provisions.

2. Information to be disclosed includes:

a) Information about the rare herbal material project, including: name, objectives, contents, products, list of eligible policy beneficiaries, leading entity and members of the linkage, implementation period, total investment, investment by each business establishment participating in the project, summarized implementation results of the project, shall be posted on the websites of the managing body of the rare herbal material project, the host entity of the rare herbal material program, and the owner of rare herbal material component project or other means of mass media as prescribed in prevailing laws.

b) The dissemination of implementation results of the rare herbal material project shall comply with the provisions of the Law on Journalism and Clause 2 Article 4 of the Circular No. 15/2022/TT-BTC dated March 04, 2022 of the Minister of Finance of Vietnam prescribing management and use of funding for non-profit activities for implementing the National target program for socio-economic development of ethnic minority and mountainous regions in 2021 – 2030 period, stage I: from 2021 to 2025 (hereinafter referred to as “Circular No. 15/2022/TT-BTC”).

c) Government of the local area where the project is located, leading entity of the linkage and organizations giving assistance in application of technologies shall disseminate information on and implementation results of the project.

3. Implementation results of rare herbal material projects shall be retained in accordance with regulations of law on retention.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.RARE HERBAL MATERIAL DEVELOPMENT PLANS

Article 6. Location of rare herbal material projects

A rare herbal material project must be implemented at a location that meets the following criteria:

1. It is a district that contains an extremely disadvantaged commune as prescribed in the Decision No. 861/QD-TTg dated June 04, 2021 of the Prime Minister of Vietnam giving approval of the list of region-III, region-II and region-I ethnic minority and mountainous communes in 2021 – 2025 period.

2. It is a district in the ethnic minority and mountainous region at least 50% of population of which is ethnic minority people.

3. It has potential for development of rare herbs with high medicinal and economic value.

4. A project on cultivation and development of Vietnamese ginseng must be located at 1.000 meters, or more, above the sea level.

Article 7. Area of a rare herbal material project

1. A rare herbal material project must have a minimum area of 210 ha, including rare herb planting area, workshop, storage facility, and waste treatment, transport, electricity and water infrastructure facilities in the project corridor. A project on development of rare herbal material regions that has an area of 30 ha and applies high technologies is prioritized.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. Article 8. Types of rare herbs

Rare herbs to be selected for implementing rare herbal material projects must meet the following requirements:

1. They are included in the list of herbal materials with high medicinal and economic value enclosed with the Decision No. 3657/QD-BYT dated August 20, 2019.  

2. They must adapt to local growth conditions, and have high productivity and quality.

3. Conservation and development of local types of herbs which are included in the Ministry of Health's list of rare and precious herbs are prioritized.

Article 9. Technical standards

1. The cultivation of herbs must comply with the good agricultural and collection practices of herbal materials and collection of natural herbal materials laid down in the Circular No. 19/2019/TT-BYT dated July 30, 2019 of the Minister of Health of Vietnam.

2. Herbal material processing/manufacturing facilities must satisfy the requirements of good manufacturing practices for medicinal products and medicinal materials laid down in the Circular No. 35/2018/TT-BYT dated November 22, 2018 of the Minister of Health of Vietnam.

3. Herbal material storage facilities must satisfy the requirements of good storage practices for herbal materials and traditional medicinal materials laid down in the Circular No. 36/2018/TT-BYT dated November 22, 2018 of the Minister of Health of Vietnam.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Chapter III

GUIDANCE ON APPROVAL OF PROJECTS, TOTAL INVESTMENT, BORROWING PLANS OF BUSINESS ESTABLISHMENTS PARTICIPATING IN RARE HERBAL MATERIAL PROJECTS

Article 10. Document forms, selection procedures and contents of decisions on approval of rare herbal material projects

1. Forms of documents required in project proposals are enclosed herewith.  Host entities of rare herbal material programs may use the document forms provided in the Appendix enclosed herewith as references when requesting Provincial People’s Councils to decide document forms and procedures for selection of rare herbal material projects as prescribed.

2. Procedures for selection of rare herbal material projects shall comply with the provisions of Points a, b and c Clause 3 Article 21 of the Decree No. 27/2022/ND-CP.

3. A decision on approval of a rare herbal material project shall, inter alia, include the contents specified in Point d Clause 3 Article 21 of the Decree No. 27/2022/ND-CP, and the list of eligible policy beneficiaries as prescribed in Clause 2 Article 38 of the Government’s Decree No. 28/2022/ND-CP dated April 26, 2022 introducing preferential credit policy for implementation of the National target program for socio-economic development of ethnic minority and mountainous regions in 2021 – 2030 period, stage 1: from 2021 to 2025 (hereinafter referred to as “Decree No. 28/2022/ND-CP”) which shall be then used as the basis for grant of loans by the bank for social policies within their competence.

Article 11. Total investment and investment by business establishments participating in rare herbal material projects

1. Total investment of a rare herbal material project means total amount of funds mobilized for performing the project tasks, including funding derived from state budget, funds contributed by business establishments (including the leading entity and members of the linkage), preferential loans and other lawful funding sources.

2. Investment made by a business establishment participating in a rare herbal material project means total amount of funds mobilized by the business establishment for performing the project tasks as committed.  

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Rules for management of support for rare herbal material projects shall comply with the provisions of Article 20 of the Decree No. 27/2022/ND-CP.

2. A rare herbal material project shall be eligible for support derived from state budget if it meets the support conditions laid down in Clause 1 Article 21 of the Decree No. 27/2022/ND-CP.

3. Business establishments in area of the relevant project shall, pursuant to guidelines given by their local government, apply for the following support contents:

a) Support for construction of infrastructure facilities of raw material areas. Projects to which capital may be contributed with land use rights of family households and individuals living in the project areas for establishing raw material areas are prioritized.

b) Support for investment in hi-tech herb planting areas/regions for construction of infrastructure facilities, equipment purchase and environmental remediation.

c) Support for construction of transport infrastructure facilities/systems meeting grade-V standards for mountainous regions, electrical systems, water supply and drainage systems serving the development of raw material areas.

d) Support for covering costs of investment in repair or construction of rare herbal material processing facilities for construction of waste treatment, transport, electricity and water infrastructure facilities, workshops and purchase of equipment in the project corridor.

dd) Support for covering costs of construction of rare herbal material storage facilities, including drying, irradiation, decontamination, bio-preservation facilities, transport, electricity, water and waste treatment facilities, workshops and equipment purchase.

e) Support for enterprises providing on-site vocational training courses for employees.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.h) Support for implementation of scientific research projects, acquisition of patents, technologies or scientific research and technological development findings for producing new products, facilitating technology innovation, minimizing environmental pollution and saving materials, fuels and energy.

i) Support for covering costs of transfer and application of advanced techniques, and uniform chain-based application of technical process and quality management.

k) Support for seeds/seedlings, supplies, packing materials, labels of products which shall be granted for not more than 03 crops or 03 production cycles.

l) Each herb propagation center project may be eligible for state support for production of original germplasm and commercial seeds/seedlings.

4. Amounts and methods of provision of state budget grants to rare herbal material projects shall comply with the provisions of Clause 5 Article 21 of the Decree No. 27/2022/ND-CP.

5. Amounts of support for rare herbal material projects granted using state budget’s funding for non-profit activities shall comply with the provisions of Article 13 of the Circular No. 15/2022/TT-BTC.

Article 13. Preferential credit policy

1. Preferential credit policy applicable to rare herbal material projects shall comply with the provisions of Articles 26 through 31 of the Decree No. 28/2022/ND-CP.

2. Borrowing plan, application for loan, procedures for getting preferential loan for each project or each business establishment participating in the project shall comply with specific guidelines of the bank for social policies and other relevant regulations on credit extension.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.EFFECT AND IMPLEMENTATION

Article 14. Responsibility for implementation

1. The Ministry of Health of Vietnam (the Traditional Medicine Administration of Vietnam) shall:

a) Take charge and cooperate with relevant agencies in disseminating and organizing the implementation of this Circular.

b) Perform responsibilities of the owner of the rare herbal material component project as prescribed in Article 37 of the Decree No. 27/2022/ND-CP.

c) Carry out supervision and assessment of the implementation of rare herbal material projects eligible for support as prescribed in the Circular No. 01/2022/TT-UBDT dated May 26, 2022 of Minister, Chairperson of the Committee for Ethnic Affairs.

d) Give support for rare herbal material projects in applying information technology to development of value-chain linkages of rare herbal materials and traditional pharmaceutical products which can be traceable and have high quality; trade promotion in service of achieving socio-economic development objectives of ethnic minority areas.

dd) Organize professional training and drilling courses in herbal materials, and disseminate information on rare herbal materials as prescribed.

2. The National Institute of Medicinal Materials shall:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. The leading entity of a linkage shall:

a) Organize the implementation of adequate terms and conditions of the linkage contract; ensure infrastructure facilities, personnel and funding (including funding derived from state budget and off-budget funding) for implementing projects.

b) Manage funding for implementing projects and make funding statements as prescribed; assume responsibility to manage and use funding, supplies, assets and products of the project in accordance with prevailing regulations.

c) Organize bidding for purchase of supplies and equipment in accordance with regulations of the Law on Bidding and relevant documents.

d) Submit reports on project implementation on a periodical basis of every 06 months or on ad hoc basis as requested by relevant authorities, and take charge of conducting acceptance testing of project models.

dd) Expedite, inspect and assess the implementation of projects, and submit reports on project implementation on a periodical basis of every 06 months;  take charge of conducting acceptance testing of project models.

e) Send written reports to district- and provincial People's Committees on issues that may influence the implementation of projects, which must also indicate proposed solutions.

g) Send written reports to the host entities of rare herbal material programs on consolidated project implementation results through managing bodies of projects (hard copies and PDF files without security password).

h) Plan and organize development of project results in a large scale.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Cooperate with the leading entity of the linkage in proposing the project.

b) Organize the implementation of adequate terms and conditions of the linkage contract; ensure infrastructure facilities, personnel and funding (including funding derived from state budget and off-budget funding) for implementing projects.

c) Submit reports on project implementation on a periodical basis of every 06 months or on ad hoc basis as requested by relevant authorities, and take charge of conducting acceptance testing of project models.

d) Submit written reports to the leading entity of the linkage on issues that may influence the implementation of projects, which must also indicate proposed solutions.

dd) Send written reports to the leading entity of the linkage on implementation progress, and to the host entities of rare herbal material programs on consolidated project implementation results through managing bodies of projects (hard copies and PDF files without security password).

e) Manage financial issues, assets and products of projects in accordance with prevailing regulations.

Article 15. Reference

If any legislative documents referred to in this Circular are amended or replaced, the new ones shall apply.

Article 16. Effect

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be promptly reported to the Ministry of Health of Vietnam (via the Traditional Medicine Administration of Vietnam) for consideration./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Do Xuan Tuyen

 

APPENDIX

FORMS OF DOCUMENTS USED IN PROJECT SELECTION
(Enclosed with the Circular No.: /2022/TT-BYT dated…… 2022 of the Minister of Health of Vietnam)

I. Documents used in project proposal

Form B1.1: Application form made by a linkage’s leading entity

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Form B1.3: Capacity profiles of the leading entity and members of a linkage

Form B1.4: Resume of the project manager

Form B1.5: Brief description of operations of the organization giving assistance in application of technologies (if any)

Form B1.6: Borrowing plans of the leading entity and members of the linkage participating in the project (if any)

Form B1.7: Agreement on appointment of the linkage’s leading entity

II. Documents used in project selection

Form B2.1: Notice of selection of the leading entity of the linkage for implementing the rare herbal material project

Form B2.2: Record of opening of the rare herbal material project proposals

Form B2.3: Working methods and process of the project selection council

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Form B2.5: Assessment form of rare herbal material project dossier

Form B2.6: Report on assessment of borrowing plan of the business establishment participating in the rare herbal material project

Form B2.7: Meeting minutes of the appraisal council of the rare herbal material project

Form B2.8: Decision on investment and support for development of rare herb planting area

Specific forms of documents used in selection of a rare herbal material project:

 

Form B1.1

NAME OF LEADING ENTITY OF THE LINKAGE
----------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.……[place & date]

 

APPLICATION

For investment in and support for a rare herbal material project

To:

The People’s Committee of (province)………………… ……………………………………………..The People’s Committee of (district)……… ………………………………….

The linkage’s leading entity (or the project's main investor): …………………………………

Legal representative: …………………………………………………………………...

Position:  ……………………………………………………………………………………………

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Address: ……………………………………………………………………………………………

Telephone number: …………………………… Fax: …………………… Email: …………….

Based on the plan for support for development of rare herb planting areas under the National target program for development of ethnic minority and mountainous regions in 2021 – 2025 period, (name of the project’s main investor or the linkage’s leading entity) hereby requests……………….(name of the authority in charge of approving support):

I. GENERAL INFORMATION

1. The rare herb planting area project or herb propagation center project: (name of the project): ……………………………………………………………………………………………………..

2. Location of the project: ………………………………………………………………………

3. Scale of the project: ………………………………………………………………………....

4. Total investment (including funding from state budget, funding of the linkage’s leading entity, funding of members of the linkage, and preferential loans): ……………………………………………………………….

5. Implementation period of the project: ………………………………………………………

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Support for construction of infrastructure facilities of the herb planting area: ………………………………………

2. Support for investment in hi-tech herb planting areas/regions: ………………..

3. Support for construction of transport infrastructure facilities/systems meeting grade-V standards for mountainous regions, electrical systems, water supply and drainage systems …………………………………………………

4. Support for covering costs of investment in construction of rare herbal material processing facilities ………………………………..

5. Support for covering costs of investment in construction of rare herbal material storage facilities ………………………………..

7. Support for provision of on-site vocational training courses ………………………………

8. Support for covering costs of advertising and creation of brands of national and provincial key products ………………………………………………………………………………………………                                                                                                     

9. Support for implementation of scientific research projects, acquisition of patents, technologies or scientific research and technological development findings for producing new products, facilitating technology innovation, minimizing environmental pollution and saving materials, fuels and energy ………………………………………………………..

10. Support for covering costs of transfer and application of advanced techniques, and uniform chain-based application of technical process and quality management………………………………………………………………

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.12. Support for production of original germplasm and commercial seeds/seedlings of the herb propagation center project ……………………………………………………

Specific amounts of support in each year (if support is given in multiple years): …………

III. COMMITMENT: ……………………………………………. (name of the linkage's leading entity) hereby undertakes that:

1. All information provided herein is accurate.

2. We shall follow all procedures and strictly perform registered contents as prescribed when obtaining a decision to approve investment in and support from a competent authority.

3. We shall ensure quantity and minimum reciprocal capital of each party to the linkage according to registered contents and the project approved by a competent authority.

4. We shall strictly comply with regulations of the law of Vietnam.

IV. ENCLOSED DOCUMENTS (the list of relevant documents enclosed herewith is specified):… ./.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.THE LINKAGE’S LEADING ENTITY
(OR THE PROJECT'S MAIN INVESTOR)
(signature, full name and seal)

 

Form B1.2

DESCRIPTION OF THE RARE HERBAL MATERIAL PROJECT
(name of the proposed rare herbal material project is specified)

CHAPTER I. FOREWORD

I. PARTICULARS OF MEMBERS OF THE LINKAGE PARTICIPATING IN THE PROJECT

1.1. The leading entity of the linkage: …………………………………………………………

- Legal representative: …………………………………………………………………

- Position: …………………………………………………………………………………………

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Address: …………………………………………………………………………………………

- Telephone: …………………………….. Fax: …………………. Email: …………………….

1.2. Members of the linkage (all members of the linkage are specified)

a) Name of the member: ………………………………………………………………….

- Legal representative: …………………………………………………………………

- Position: …………………………………………………………………………………………

- Business registration certificate No.:……………………………. Date of issue:……………. …………………….

- Address: ………………………………………………………………………………………

- Telephone: …………………………….. Fax: …………………. E-mail: …………………

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Legal representative: …………………………………………………………………

- Position: ………………………………………………………………………………………

- Business registration certificate No.:……………………………. Date of issue:……………. …………………….

- Address: ………………………………………………………………………………………

- Telephone: …………………………….. Fax: …………………. E-mail: …………………

c) .... (all members of the linkage are specified) ………………………………………..

1.3. Number of family households participating in the linkage (if farmers join the linkage)

- Name of the householder:  ……………………………….. Date of birth: ………….. Ethnic group: ……………..

- Number of Citizen Identity Card: ………………………. Date of issue ………… Issuing authority: …………..

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Telephone: …………………………….. Fax: …………………. E-mail: ……………………

II. PRELIMINARY DESCRIPTION OF THE PROJECT

- Name of project: …………………………………………………………………………………

- Location of the project (all locations where the project is implemented are specified): ………………………………………………………….

- Total estimated land, water surface and site area: ………………………………………….

- Total investment: …………………… VND (amount in words: ……………………… ……………….Vietnamese dong.)

+ Funding from state budget: …………….VND

+ Funding of the leading entity: …………….VND

+ Funding of each member of the linkage: …………….VND

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.+ Funding from other lawful sources: …………….VND

- Design capacity and products/services supplied: …………………………………………..

III. NECESSITY OF INVESTMENT

Provide brief description of natural conditions, socio-economic situation of the relevant province or region; strategies, planning and plan for development of herbal materials associated with the socio-economic development of the province or district where the project is located.

Based on such description, select and analyze the necessity of the project for the socio-economic development strategies, planning and plans of that province or region in the future.

IV. LEGAL GROUNDS

(The list of relevant documents which are used as the basis for formulating the project is provided)

V. OBJECTIVES OF PROJECT FORMULATION

5.1. General objectives

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.CHAPTER II. LOCATION AND SCALE OF THE PROJECT

I. NATURAL CONDITIONS AND SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF THE REGION WHERE THE PROJECT IS LOCATED

1.1. Natural conditions of the region where the project is located

1.2. Socio-economic situation of the region where the project is located

1.3. Natural conditions and socio-economic situation of the district or commune where the project is located

II. MARKET DEMAND ASSESSMENT

2.1. Market demand for herbal materials

2.2. Local development of herbal materials

2.3. Products and market for products of the project

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3.1. Work items of the project

3.2. Statement of costs of investment items

IV. LOCATION AND FORM OF INVESTMENT

4.1. Building site

4.2. Investment form

V. DEMAND FOR LAND USE AND ANALYSIS OF INPUT FACTORS

5.1. Demands for land use

5.2. Analysis and assessment of the satisfaction of the project demands by input factors

5.3. Other contents

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.I. ANALYSIS OF SCALE AND CONSTRUCTION AREA

II. TECHNIQUES FOR PROPAGATING/ CULTIVATING HERBS ACCORDING TO GACP-WHO STANDARD 

2.1. General introduction of herbs (introduction of genetic resources, original germplasm, preservation and storage of genetic resources, selection and creation of seeds/seedlings, production of original germplasm and commercial seeds/seedlings, cultivation, care, collection, harvesting and storage techniques, etc.)

2.2. Primary contents about cultivation of herbs according to GACP-WHO standard (according to guidelines in the Circular No. 19/2019/TT-BYT dated July 30, 2019 of the Minister of Health of Vietnam prescribing good agricultural and collection practices for herbal materials and principles and standards for collecting natural herbal materials)

III. ENGINEERING AND TECHNOLOGICAL PLAN FOR IRRIGATION SYSTEM AND ARBORETUM

3.1. Irrigation system ……………………………………………………………………………

3.2. Arboretum ………………………………………………………………………….

3.3. Paddy field systems ………………………………………………………………………..

3.4. Other engineering and technological systems (if any) …………………………………

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4.1. Post-harvest processing technologies ……………………………………

4.2. Processing and manufacturing technologies for herbal materials according to GMP standard (according to guidelines in the Circular No. 35/2018/TT-BYT dated November 22, 2018 of the Minister of Health of Vietnam prescribing good manufacturing practices for medicinal products and medicinal materials) …………………………………….

4.3. Storage technologies for herbal materials according to GMP standard (according to guidelines in the Circular No. 36/2018/TT-BYT dated November 22, 2018 of the Minister of Health of Vietnam prescribing good storage practices for medicinal products and medicinal materials) …………………………………….

CHAPTER IV. PROJECT IMPLEMENTATION PLANS

I. PLAN FOR SITE CLEARANCE, RELOCATION AND SUPPORT FOR CONSTRUCTION OF INFRASTRUCTURE FACILITIES

1.1. Construction site preparation ………………………………………………………………

1.2. General plan for compensation, site clearance and relocation: ……………………

1.3. Support plan for construction of infrastructure facilities  …………………………………

1.4. Design solutions for construction site and infrastructure facilities ………………………………………….

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1.6. Implementation phasing and schedule, management form …………………………..

1.7. Other solutions (if any): ..........................................

II. LINKAGE CONTENTS OF THE PROJECT

2.1. Linkage for supply and use of herbal seeds/seedlings between the herb propagation center project and herb planting area project (of the same rare herbal material project)

2.2. Rare herbal material products subject to the linkage: ……………………………………

2.3. Scale of the linkage: …………………………………………………………………………

2.4. Applied techniques: ……………………………………………………

2.5. Form of linkage: ……………………………………………………………………………

2.6. Rights and responsibilities of participants in the linkage: …………………………………

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2.8. Solutions for putting the project into operation (land lease, land leveling, investment in equipment, etc.)

CHAPTER V. ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

I. GENERAL INTRODUCTION

II. REGULATIONS AND GUIDELINES ON ENVIRONMENT.

III. IDENTIFICATION AND PREDICTION OF PRIMARY ENVIRONMENTAL IMPACTS

3.1. Implementation stage

3.2. Operational stage

IV. ANALYSIS AND ASSESSMENT FOR SELECTION OF PRODUCTION SCALE AND TECHNOLOGIES

V. MEASURES FOR MITIGATING ENVIRONMENTAL IMPACTS

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5.2. Operational stage

VI. CONCLUSIONS

CHAPTER VI. INVESTMENT CAPITAL, SUPPORT AND EFFICIENCY OF THE PROJECT

I. TOTAL INVESTMENT AND FUNDING SOURCES

1.1 .Total investment and funding sources of the project ……………………………………

(including contents about total investment, costs of construction, installation and equipment, project management costs, consulting costs, other costs and contingencies, and explanation about investments) ………………………………………………………………………

1.2. Investment capital of members of the linkage participating in the project (including funding from state budget, funding of the linkage’s leading entity, funding of members of the linkage, and preferential loans): ……………………………………………………………….

II. EXPECTED SUPPORT CONTENTS

2.1. Details about expected support contents (each support content in each year (if any) is specified).

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Support for covering consulting costs (consulting contents and duration, estimated consulting costs, etc.)….

- Support for construction of infrastructure facilities serving the linkage (quantity, works, duration, entities, estimated costs, drawings for design, description of works and relevant documents, etc.) …………………………………

- Support for building agricultural extension model (detailed model, estimated funding and relevant documents as prescribed in the agricultural  extension program, etc.) ………………………………….

- Support for training activities (quantity, contents, duration, entities, training programs, estimated costs, etc.) …………………………………………………………….

- Support for seeds/seedlings, supplies, packaging materials, labels of products (quantity, species/types/categories and technical specifications, support duration, estimated costs, etc.) ………………………………………………..

- Support for covering costs of transfer and application of advanced techniques, and uniform chain-based application of technical process and quality management (detailed information on advanced techniques, technical process and quality management, estimated costs and relevant documents, etc. is specified) ………………………………………….

- For a herb propagation center project (quantity, species/types/categories, technical specifications and standards of seeds/seedlings, estimated cost of production of original germplasm and commercial seeds/seedlings, etc.) ………………………………………………………………………………………………………

2.2. Reciprocal capital of members of the linkage ……………………………………………

2.3. Support duration and funding .……………………………………………………………..

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Support funding (funding for provision of support for each support content in each year, if any, is specified) ……………………………………………………………………………………………

Total amount of support as requested ……………………………………………………………

2.4. Enclosed documents (the linkage project manager shall, based on funding sources for support and pursuant to prevailing provisions of programs and relevant regulations of the State, provide additional cost estimates and relevant documents for serving the approval of support for the linkage project)

III. SOCIAL AND ECONOMIC EFFICIENCY OF THE PROJECT.

3.1. Assessment of economic efficiency of the project.

3.1.1. Estimated funding for the project.

3.1.2. Expected revenues and design capacity of the project:

3.1.3. Input costs of the project:

3.1.4. Borrowing plan (preferential loans granted by the bank for social policies, loans granted by other credit institutions) …………………………………………………………………………..

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3.2. Social impacts of the project (job creation indicators, rate of increase in income, contributions to local socio-economic development) ……………………………………………………………

CHAPTER VII. IMPLEMENTATION ORGANIZATION AND RECOMMENDATIONS

I. PLAN FOR ORGANIZATION OF PROJECT IMPLEMENTATION

(The leading entity of the linkage shall work out the plan and estimated schedule for implementing the linkage project, including: plan for implementing and performing contents concerning investment incentives, support, financial plan, plan for supervision and assessment of implementation of the linkage project must be included)

II. IMPLEMENTATION ORGANIZATION

(Contents, implementation schedule, products and estimated costs)

2.1. Implementation organization by the leading entity of the linkage.

2.2. Implementation organization by members of the linkage (sorted by each member)

III. RECOMMENDATIONS

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

[date]
Managing body
(signature and seal)

[date]
Leading entity
(signature and seal)

 

Form B1.3

  CAPACITY PROFILES OF THE LEADING ENTITY AND MEMBERS OF THE LINKAGE

1. Name of organization:

Year of establishment:

Address:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Email:

2. Functions, tasks and business type (fields/sectors concerning the proposed project are specified)

3. Total employees possessing intermediate-level degree or higher in majors relevant to the project

- PhD degree holders:

- Master’s degree holders:

- Bachelor’s degree holders:

- Holders of technical college and intermediate-level degrees:

4. Experience and achievements in the last 5 years in receipt and application of technologies of the leading entity of the linkage and the project manager (specific achievements in receipt and application of technologies, and business management are specified)

5. Technical infrastructure facilities and advantages for implementing the project

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Existing machinery and equipment for implementing the project:

6. Capacity to raise funding from other sources (off-budget funding) for the project

- Equity: …………………………………………………………………………… million VND.

- Loans granted by the bank for social policies (if any) …………………… million VND

- Loans granted by other credit institutions: …………………………………………………………………………… million VND.

- Funding from other sources: …………………………………………………………………………… million VND.

7. Financial capability

No.

Items

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Year …

Year …

1

Total assets

 

 

 

2

Total liabilities 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

3

Current assets

 

 

 

4

Total current liabilities

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

5

Revenues

 

 

 

6

Pretax income

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

7

Net income after taxes

 

 

 

8

Other items (if any)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

8. Supporting documents  

8.1. Legal documents

- Certified or notarized true copies of documents relevant to business type:

(i) Enterprise registration certificate/ Certificate of registration for a cooperative/ cooperative union/ household business; Establishment decision issued by a competent authority (if any).

(ii) Business license/ Operating license/ Practicing certificate (if engaging in conditional business lines or if required by laws); Investment license/ Investment certificate (of an enterprise established by foreign investors).

(iii) Charter of the enterprise/ cooperative/ cooperative union/ other organization.

(iv) The document indicating appointment or authorization to a person to act as the head of the juridical person as prescribed in the organizational charter or decision of a competent authority (if any).

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.(vi) ID card/ Citizen Identity Card/ unexpired passport of the person who acts as the representative of the family household, and must be at least 18 years old and have full legal capacity as prescribed by law.

- Original copy/physical original copy of the owner or person authorized to perform the rights of owner of the enterprise/ cooperative/ cooperative union/ another organization to allow/approve its application for loan from the bank for social policies (as prescribed by law or in its charter).

- Original copy/physical original copy/certified true copy of the power of attorney (if any).

8.2. Financial and business documents (of the linkage’s leading entity/ or its ventures)

- Financial statements of the last 02 years or latest financial statements if operating period is shorter than 02 years, including: balance sheet; income statement; notes to financial statements; cash flow statements;

- Business and financial plans in the planning year during the loan term.

8.3. The list of employees by the time of project implementation, indicating name, ID card’s number, ethnic group, type and validity period of employment contract.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

Form B1.4

  RESUME OF THE PROJECT MANAGER

A. General information about the project manager

Full name:

Date of birth:

Male/ Female:

Address

Telephone number:                            Office:                          Home:                           Mobile:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Position:  

B. Training qualifications

1. Professional level

Academic degree/title:

Year of issuance:

Training major:

Training duration, institution and major:

2. Other professional training courses completed

Training fields:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Training institution:

C. Experience in management and organization of business activities and receipt and application of technologies  

Years of experience:

Number of responsible projects:

No.

Name of project

Name of the leading entity

Start - completion year

1.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

2.

 

 

 

D. Achievements in receipt, transfer and application of technologies and other business activities

* The project manager is required to meet the following criteria:

a. He/she is an employee of the leading entity of the linkage.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c. He/she has appropriate qualifications or working position and is working in the fields of herbal materials/agriculture.

d. He/she has at least 03 years of experience, if possessing a bachelor's degree or higher, or at least 05 years of experience, if possessing a college degree or higher, by the time of application.

 


WORKING PLACE OF THE PROJECT MANAGER
(confirmation and seal)

……[place & date]
PROJECT MANAGER
(Full name and signature)

 

Form B1.5

  BRIEF DESCRIPTION OF OPERATIONS OF THE ORGANIZATION GIVING ASSISTANCE IN APPLICATION OF TECHNOLOGIES

1. Name of organization:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Address:

Telephone number:                                         Fax:                                Email:

2. Functions, tasks and technological or business type concerning the project:

 

3. Certification of assisted application of technologies:

 

4. Total employees possessing bachelor’s degree or higher in majors relevant to the project:

- PhD degree holders:

- Master’s degree holders:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5. Experience and achievements in the last 5 years in technologies to be received of employees who directly participate in the project (their professional fields, years of experience, achievements in receipt and application of technologies and business management are specified)

 

 

 

……[place & date]
HEAD OF ORGANIZATION
(signature and seal)

 

Form B1.6

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

BORROWING PLAN
For participating in a rare herbal material project

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- ……………………………………………………..- Bank for social policies of………………………..

I. PARTICULARS OF THE BORROWER

1. Name of business establishment:  ……………………………………………………………

2. Full name of representative: …………………………………… Position:  …………………

- Number of ID Card/ Passport/ Citizen Identity Card:    ………………………………

- Date of issue:   ………………………… Issuing authority: ……………………………………………………

3. Power of attorney (if any) No……………………….. dated…………….. issued by………

4. Address: …………………………………………………………………………………………

5. Telephone number: …………………………………………………………………………….

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.7. Number of certificate of registration of enterprise/ cooperative/ household business: ………………….

Issuing authority: ……………………………………………………….. Date of issue: ……………………………………

8. Establishment decision No.1:  …………………………………………………………………

9. Number of investment license/ investment certificate2: ……………………………………

Issuing authority: ……………………………………………………….. Date of issue: ……………………………………

10. Number of business license/ operating license/ practicing certificate3: …………………….  valid until (month, year) ……………………………………………………………………

11. Number of checking account:   ……………………………. opened at the Bank: ………

12. Equity/ charter capital/ paid-in capital: ………………………………………………………

II. INFORMATION ON BUSINESS OPERATIONS

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) General information on business lines: ……………………………………..

b) Existing conditions of technical facilities:

- Offices, branches, business stores (area, address): …………………………..

- Workshops, warehouses (quantity, area, address, operating status): ………………….

- Equipment, facilities and machinery (quantity, value and operating status): …………..

- Production land (area, address): ……………………………………………………………

- Plants, domestic animals (quantity, value): ………………………………………………..

2. Brief description of financial status and business operations

a) Financial status up to……………..[date]:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Debts receivable:  ………………………………………………………………………… VND

- Inventories:  …………………………………………………………………………… VND

- Debts payable: …………………………………………………………………………… VND

In which, outstanding debts of loans granted by credit institutions: ……………………………………………… VND

b) Credit relationship with credit institutions:

- Credit relationship with the bank for social policies

Total outstanding debt:  ………………….. VND, in which: overdue debt: ……………………. VND. To be specific:

+ Outstanding debt of the program………..: ………………….. VND, in which: overdue debt: ……………………. VND;

+ Outstanding debt of the program………..: ………………….. VND, in which: overdue debt: ……………………. VND;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.No.

Name of credit institution

Form of credit extension

Purpose of credit extension

Outstanding debt

Debt group

Collateral (type and value of collateral)

VND
(million)

Foreign currency

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

c) Business income in 02 years before the application for loan (if any)

- Year …….:

+ Total revenues:  ………………………………………………………………………… VND

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.+ Corporate income tax: ………………………………………………………………… VND

+ Profits: …………………………………………………………………………… VND

- Year …….:

+ Total revenues:  ………………………………………………………………………… VND

+ Total costs: …………………………………………………………………………… VND

+ Corporate income tax: ………………………………………………………………… VND

+ Profits: …………………………………………………………………………… VND

3. Use of employees

Total existing employees: …………… employees, including …………… employees who are ethnic minority people (accounted for ……………..% of total employees).

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Name of the borrowing plan: ………………………………………………………………

- Location for implementing the plan: ………………………………………………………….

- Duration of the plan: from……….. (month/year) to………………. (month/year)

- Information on the rare herb planting area project/ herb propagation center project of the borrower (hereinafter referred to as the "Project"):

+ Name of project: ………………………………………………………………………………

+ Location of the project: ……………………………………………………………………….

+ Total investment: ………………………………………………………………………………

+ Implementation period:

………………………………………………………………………………………………………

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

+ Brief description of the project (products, technical solutions/processes, technologies, market, etc.): ………………………………………………………………………………………………………

+ Role, position of the borrower in the project: ………………………………………………….

+ Competent authority giving approval: ………………………………………………………….

2. Brief description of the borrowing plan and use of borrowed funds

a) Borrowing plan for participating in the herbal material project4

- Expanding, repairing workshop/warehouse:

+ Area: ……………………………………………………………………..

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Expanding, improving production land:

+ Area: ……………………………………………………………………..

+ Costs: ……………………………………………………………………….

- Investment in equipment:

+ Machinery, equipment (types, quantity, value): ……………………………………………..

+ Facilities (types, quantity value): …………………………………………………..

- Investment in seeds/seedlings (species/types, quantity, value): ………………………….

- Investment using working capital: Supplies, raw materials, fuels, goods and services (types, quantity, value): ………………………………………………………………………………………………

- Other investments: ………………………………………………………………………………

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Total employees used: …………… employees, including …………… employees who are ethnic minority people (accounted for ……………..% of total employees).

c) Total funding for implementing the plan and funding structure

Total funding for implementing the plan: ……………………………………. VND. In which:

- Equity: ……………………………………………………… VND, percentage: ………….%;

- Loans granted by the bank for social policies: …………………………………………………………… VND, percentage: ………….%;

- Loans granted by other credit institutions: …………………………………………………………… VND, percentage: ………….%;

- Funding derived from state budget (if any): ………………………………… VND, percentage: ………….%;

- Funding from other sources: …………………………………………………VND, percentage: …………%.

d) Economic efficiency of the plan (according to the implementation years of the plan)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.No.

Items

Year …

Year …

……

1

Total revenues

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2

Total costs

 

 

 

 

Where: Depreciation costs

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3

Corporate income tax

 

 

 

4

Profits

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Expected payback period: In……………. (month/year)

IV. APPLICATION FOR LOAN

We would like to apply for a loan from the bank for social policies for implementing our borrowing plan for participating in the herbal material project. To be specific:

1. Loan amount: ……………………….. VND

(In words: …………………………………………………………………………………………)

2. Loan purpose: …………………………………………………………………………………

3. Loan term: …………………… month(s).

4. Interest rate: ………………..%/year.

5. Periodic payment of principal: every ........................months.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.7. Funding sources and repayment plan (according to borrowing years)

No.

Items

Year …

Year …

……

1

Funding sources included in the plan

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

a

Depreciation costs

 

 

 

b

Profits

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

2

Other funding sources

 

 

 

3

Total funding for repayment

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

8. Collateral to be provided for the loan

No.

Name of assets

Quantity 

Estimated value
(VND)

Asset-related documents

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

 

V. BORROWER’S COMMITMENTS

1. We shall assume legal responsibility for the accuracy and truthfulness of the information and documents provided5; inform all changes that occur during the loan term to the bank for social policies in a timely and adequate manner.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. We shall comply with regulations on loans and bear the supervision of our use of borrowed funds by the bank for social policies and other competent authorities as prescribed by law.

4. We shall fulfill all commitments made with the bank for social policies, use the borrowed funds for specified purposes as well as repay debts in full and on schedule as stated in the plan.

5. We ensure the eligibility of the collateral to be provided for the loan and shall follow procedures for notarization, certification, confirmation and registration of secured transaction in accordance with regulations of law and regulations of the bank for social policies; we shall cooperate with the bank for social policies in disposing of the collateral according to agreements made by two parties and in accordance with regulations of law.

6. We do not have any bad debts at credit institutions and foreign bank branches by the time of application for loan./.

 

 

……[date & place]
Borrower’s representative
(signature, full name, position and seal)

____________________

1 This information is provided by an organization that is established according to a decision issued by a competent authority.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3 This information is provided in case of conditional business lines or as prescribed by law.

4 All investments made using the loan amount granted by the bank for social policies are specified.

5 These information and documents include those provided in this borrowing plan and in the list of enclosed documents.

 

THE LIST OF DOCUMENTS ENCLOSED WITH THE BORROWING PLAN

I. Legal documents

1. Certified or notarized true copies of documents relevant to the borrower’s business type:

a) Enterprise registration certificate/ Certificate of registration for a cooperative/ cooperative union/ household business; Establishment decision issued by a competent authority (if any).

b) Business license/ Operating license/ Practicing certificate (if engaging in conditional business lines or if required by laws); Investment license/ Investment certificate (of an enterprise established by foreign investors).

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) The document indicating appointment or authorization to a person to act as the head of the juridical person as prescribed in the organizational charter or decision of a competent authority (if any).

dd) Valid document/instrument certifying shareholders or capital contributors (if any).

e) ID card/ Citizen Identity Card/ unexpired Passport of the borrower or the borrower’s lawful representative.

2. The original copy/ physical original copy of the owner or person authorized to perform the rights of owner of the juridical person to allow/approve its application for loan from the bank for social policies (as prescribed by law or in its charter).

3. Original copy/physical original copy/certified true copy of the power of attorney of the legal representative (if any), in which the contents of authorization concerning the loan amount, loan purpose, loan term and collateral must be provided.

II. Supporting documents for the borrower’s financial and business status

1. The original copies/physical original copies of the financial statements submitted to competent authorities and/or audited financial statements of the last 02 years; or the report on financial status of the latest quarter or financial statements of the latest year if the borrower’s operating period is shorter than 02 years.

2. Copies of collateral-related documents.

3. The physical original copies of the business and financial plans during the loan term.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.III. The copy of the borrower’s application for participation in the Project

 

Form B1.7

AGREEMENT

On appointment of the linkage’s leading entity for implementing the rare herbal material project

On…………………….[date], at…………………………………….[placed], we, the participants in the linkage, consisting of:

1. Name of the participant: ………………………………………………………………….

- Legal representative: …………………………………………………………………

- Position: ………………………………………………………………………………………….

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Address: ……………………………………………………………………………………………

- Telephone: …………………….. - Fax: ……………….. Email: ………………………

2. Name of the participant: ………………………………………………………………….

- Legal representative: …………………………………………………………………

- Position: ………………………………………………………………………………………….

- Business registration certificate No.:……………………………. Date of issue:……………. ………………………….

- Address: ……………………………………………………………………………………………

- Telephone: …………………….. - Fax: ……………….. Email: ………………………

3. …………………………………………………………………………………………………….

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.I. LEADING ENTITY OF THE LINKAGE:

…………. (name of the leading entity).

II. GENERAL INFORMATION ON THE RARE HERBAL MATERIAL PROJECT

2.1. Linkage for supply and use of herbal seeds/seedlings between the herb propagation center project and herb planting area project (of herbal material content)

2.2. Herbal material products for linkage: ……………………………………………………

2.3. Scale of the linkage: ………………………………………………………………………

2.4. Applied techniques: ……………………………………………………

2.5. Form of linkage: ……………………………………………………………………………

2.6. Rights and responsibilities of participants in the linkage: ……………………………..

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Expected funding from state budget: …………………………………… VND

- ………………………. (name of the participant): ……………………….. VND

- ………………………. (name of the participant): ……………………….. VND

2. Total equity of the participants: ……………………….. VND

- ………………………. (name of the participant): ……………………….. VND

- ………………………. (name of the participant): ……………………….. VND

3. Total borrowed fund (loans granted by the bank for social policies + loans granted by other credit institutions)

3.1 Loan amount granted by the bank for social policies: …………………………………………………………………………… VND

- ………………………. (name of the participant): ……………………….. VND

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3.2 Loans granted by other credit institutions: …………………………………………………………………………… VND

- ………………………. (name of the participant): ……………………….. VND

- ………………………. (name of the participant): ……………………….. VND

IV. IMPLEMENTATION OF LINKAGE

1. Responsibilities of participants (responsibilities of each participant are indicated) ………………………………………………………………………………………………………

2. Provisions on modification of agreed-upon contents ………………………………….

3. All participants of the linkage, whose signatures appear hereunder, agree to all contents of this agreement. This agreement comes into force from the day on which it is signed and during the implementation period if the herbal material project. All participants of the linkage are responsible to fulfill their respective commitments during the implementation period. Any modifications to this agreement must not change or alter the contents of the herbal material project approved by a competent authority.

4. This agreement is made into …….. copies of the equal effect. ……. copy(ies) shall be kept by the participants of the linkage, and the other……. copy(ies) shall be kept by the main investor of the project./.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.PARTICIPANT
(signature, full name and seal)

PARTICIPANT
(signature, full name and seal)

 

PARTICIPANT
(signature, full name and seal)

PARTICIPANT
(signature, full name and seal)

 

Form B2.1

People’s Committee of District……..
-------

  SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.……[place & date]

 

NOTICE

   Of selection of the leading entity of the linkage for implementing the rare herbal material project

Based on the plan No……./KH-UBND dated………………………. of (name of the issuing entity) regarding investment and supporting contents for development of rare herb planting areas under the National target program for socio-economic development of ethnic minority and mountainous regions;

Pursuant to relevant legislative documents…………………..

The People's Committee of (name of district) …..….. hereby notifies the selection of a qualified entity to act as the leading entity of the linkage for implementing the herbal material project: (name of the project) so that qualified entities may submit their project proposals in accordance with prevailing regulations.

Name of project

Objectives/ Requirements

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Subjects, technical standards

Location, area of the project

Implementation period

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Contents of the project: Primary contents of the project are specified.

- Subjects: The name of the selected herb and corresponding technical standards to be satisfied are specified.

- Scope of implementation: information about the location and area of the project, including name of commune/district, is specified.

Applicants are requested to follow the following procedures:

1. A proposal for the rare herbal material project is made according to Section I of the Appendix enclosed herewith.

2. Number of proposal: 12 sets of proposal, of which 01 proposal set contains original documents (bearing physical seals and signatures), and 11 other proposal sets contain photocopies bearing the red seal of the leading entity of the project, and 01 electronic file stored on a USB (in PDF format without security password).

3. Receiving authority (the entity tasked by the People’s Committee of district with performing investment and supporting contents for development of the herb planting areas), address and telephone number.

4. The proposal shall be submitted by post or directly to the People’s Committee of district (through the entity tasked by the People’s Committee of district with performing investment and supporting contents for development of the herb planting areas). The deadline for proposal submission is 17:00 PM, on………………….2022. The date of receipt of a proposal submitted by post shall be determined according to the postal seal on the incoming document but must be by………………, on....................2022 (a proposal submitted by post shall have the same submission deadline as a proposal submitted directly).

This notice is issued by the People’s Committee of…….. (name of the district) for reference./.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

The People’s Committee of District……..

 

Form B2.2

The People’s Committee of District……..
-------

  SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

 

……[place & date]

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Name of project: ……………………………………………………………………………………….

3. Location and time: …………………………………, on ……/……/20.......

4. Representatives of relevant authorities and organizations

No.

Name of authority or organization

Full name of representative

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

5. Status of project proposals

The status of project proposals is described in the following table:

No.

Name of applicant

Proposal status

Submitted by the prescribed deadline

Adequacy of the proposal

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Conclusions:

- The proposal is valid and qualified for further assessment: □

- The proposal is invalid or unqualified for further assessment: □

The parties hereto have unanimously agreed to these conclusions and affixed their signatures at………….., on………………………..

 

REPRESENTATIVE OF THE LEADING ENTITY OF THE LINKAGE
(full name and signature)

REPRESENTATIVE OF MANAGING BODY OF THE PROJECT
(full name and signature)

 

Form B2.3

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.I. Composition of the project appraisal council

The council is comprised of a chairperson who is a head of the provincial People's Committee or a head of relevant provincial-level department/agency as authorized and its members who are the head of the People's Committee of district where the project is located, representatives of authorities in charge of investment, finance, ethnic minority, agriculture, health, construction, natural resources and environment affairs, the lead of the provincial bank for social policies, and independent specialists.

Employees/officials of the linkage’s leading entity, members of the linkage, the organization giving assistance in application of technologies and a person acting as the project manager or participating in the project implementation are ineligible to join the council. Administrative secretaries shall be appointed by the provincial People’s Committee to prepare documents and hold meetings of the council.

II. Working methods

1. A council’s meeting will be held if it is attended by at least 2/3 of its members, including the council’s chairperson.

2. The council's members shall examine documents provided by the managing body of the rare herbal material project, and provide their comments/assessment according to the forms enclosed herewith.

3. The council works on the basis of democratic centralism.  A conclusion of the council will be ratified when it has been approved by more than three-fourths of attending members through a referendum or ballot.

4. Where the council’s members give different opinions, they shall be consolidated by the council’s secretary for discussion and ratification by voting. Opinions given by a council’s member which are different from the council’s conclusions may be recorded upon his/her request. The council’s members shall assume personal responsibility for their opinions and assume collective responsibility for the council’s conclusions.

II. Working process

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. The council discusses and reaches an agreement on its working principle and appoints its secretary.

3. The council carries out assessment as follows:

a) The council’s members state their comments on documents according to the criteria set out in the comment form B2.4 in this Appendix;

b) The council’s secretary reads written comments given by absent members (if any) to the council for consideration and reference;

c) The council’s member who is the representative of the bank for social policies present the report on appraisal of the borrowing plan (if any) according to Form B2.6;

d) The council discusses and evaluates each of received proposals according to the set assessment criteria. During discussion, the council may ask its members about their comments;

dd) The council will score according to scoring criteria and band in Form B2.5 in this Appendix, and collect assessment forms;

e) The council establishes an assessment form counting board which is comprised of the board’s head and 02 members who all are members of the council.

6. Administrative secretaries of the council assist the assessment form counting board in consolidating counting results of assessment forms of the council’s members.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.8. The council discusses to reach agreement on the following:

a) Main products of the project and their quality requirements;

b) The number of domestic and foreign specialists to be employed for implementing the project;

9. The council’s secretary completes its working minutes according to Form B2.6.

 

Form B2.4

COMMENT FORM
Of rare herbal material project dossier

1. Full name of the council’s member:

2. Name of project:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4. Members of the linkage:

5. Name of the organization giving assistance in herbal material development (if any):

6. Assessment - comment criteria

6.1. Experience of the leading entity and members of the linkage (projects of similar features, scale, value, etc. implemented in the last 5 years; projects with similar geographic conditions implemented; prestige of the investor obtained through implementation of previous similar projects, etc.)

a. The leading entity of the linkage

b. Members of the linkage

6.2. Employees participating in the linkage project (assessment of professional qualification, experience of the project manager, members participating in the linkage project, ratio of ethnic minority employees participating in the project, etc.)

a) Employees of the leading entity of the linkage

b) Employees of members of the linkage

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6.3. Financial capability of the leading entity and members of the linkage (based on their financial statements and capacity)

a) Financial capability of the leading entity of the linkage

b) Financial capability of members of the linkage

6.4. Description of the project (Based on the description of the project, comments on the adequacy, suitability, feasibility and efficiency of the project, etc. are given)

a) Location, scale, area, types of herbs and technical standards to be applied when implementing the project.

Comments:

b) The implementation plans (including the plan for site clearance, relocation and support for construction of infrastructure facilities, linkage plan, contents of linkage, etc.):

Comments:

c) Comments on environmental impacts (the adequacy of regulations and guidelines on environment, prediction of primary environmental impacts and measures taken for mitigating environmental impacts, etc.)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) Assessment of total investment, funding sources and efficiency of the project (Total investment, costs, funding sources of the project and of each member of the linkage, expected revenues, design capacity, borrowing plan, financial indicators, etc.)

Comments:

dd) Plans for organization of project implementation (including plan for implementing and performing contents concerning investment incentives, support, financial plan, plan for supervision and assessment of implementation of the linkage project, etc.).

Comments:

6.4. Assessment of social and economic efficiency of the project

a) Assessment of economic efficiency of the project (based on total investment, input costs, expected revenues and loan repayment plan, simple return on investment and payback period, discounted return on investment and payback period, Net Present Value (NPV) analysis, Internal Rate of Return (IRR) analysis, etc.)

b) Social impacts of the project (job creation indicators, rate of increase in income, contributions to local socio-economic development according to annual plan and upon completion of the project, ensuring the number of ethnic minority people and residents in mountainous regions is accounted for at least 50% of employees participating in the project)

7. General comments

- Strengths

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

……[place & date]
Made by
(full name and signature)

 

Form B2.5

PEOPLE'S COMMITTEE OF PROVINCE…..
-------

  SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

 

……[place & date]

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.ASSESSMENT FORM
Of rare herbal material project dossier

1. Full name of the council’s member:

2. Name of project:

3. Leading entity of the linkage:

4. Members of the linkage:

5. Name of the organization giving assistance in application of technologies (if any):

6. Assessment - comment criteria

No.

Assessment criteria

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Given points

1

2

3

4

1.

Experience of the leading entity and members of the linkage (projects of similar features, scale, value, etc. implemented in the last 5 years; projects with similar geographic conditions implemented; prestige of the investor obtained through implementation of previous similar projects, etc.)

5

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3

b. Members of the linkage

2

2

Employees participating in the linkage project (assessment of professional qualifications, experience of the project manager, members participating in the linkage project, ratio of ethnic minority employees participating in the project, etc.)

10

 

a) Employees of the leading entity of the linkage

5

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5

3

Financial capability of the leading entity and members of the linkage (based on their financial statements and capacity)

20

 

a) Financial capability of the leading entity of the linkage

10

b) Financial capability of members of the linkage

10

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Description of the project (Based on the description of the project, the adequacy, suitability, feasibility and efficiency of the project, etc. are considered)

65

 

a) Location, scale, area, types of herbs and technical standards to be applied when implementing the project.

Comments:

5

b) The plan for project implementation (including the plan for site clearance, relocation and support for construction of infrastructure facilities, linkage plan, contents of linkage, etc.):

Comments:

5

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Comments:

10

d) Assessment of total investment and funding sources of the project (Total investment, costs, funding sources of the project and of each member of the linkage, expected revenues, design capacity, borrowing plan, financial indicators, etc.)

Comments:

10

dd) Assessment of social and economic impacts of the project (loan repayment plan, simple return on investment and payback period, discounted return on investment and payback period, NPV analysis, IRR analysis; job creation indicators, rate of increase in income, contributions to local socio-economic development).

25

- Economic efficiency of the project

15

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.10

e) Plans for organization of project implementation (assessment of feasibility of the plan for implementing and performing investment contents, incentives, support, financial plan, plan for supervision and assessment of implementation of the linkage project, etc.).

10

 

 

COUNCIL’S MEMBER
(full name and signature)

 

Form B2.6

BRANCH OF BANK FOR SOCIAL POLICIES (of province/city)……
TRANSACTION OFFICE (of urban/suburban district) ………..
-------

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

……[place & date]

 

 REPORT
On assessment of borrowing plan of the business establishment participating in rare herbal material project

To: The project appraisal council 

- Pursuant to the Government’s Decree No. 28/2022/ND-CP dated April 26, 2022 introducing preferential credit policy for implementation of the National target program for socio-economic development of ethnic minority and mountainous regions in 2021 – 2030 period, stage 1: from 2021 to 2025;  

- Pursuant to the Circular No. ……/2022/TT-BYT dated……….2022 of the Minister of Health of Vietnam providing guidance on investment and supporting contents for development of rare herb planting areas under the National target program for socio-economic development of ethnic minority and mountainous regions in 2021 - 2025 period;

- Pursuant to guiding documents issued by the General Director of the Bank for social policies on grant of preferential loans for development of rare herb planting areas under the Government’s Decree No. 28/2022/ND-CP dated April 26, 2022;

- Based on the borrowing plan of: ………………………………………………………….

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Basic information about the borrower:

- Name of the borrower:

………………………………………………………………………………………………………..

- Full name of the borrower's representative:

………………………………………………………………………………………………………..

- Position:

………………………………………………………………………………………………………..

- Number of ID Card/ Passport/ Citizen Identity Card:    ………………………………

Date of issue: …………………… Issuing authority:................................................

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.………………………………………………………………………………………………………..

- Power of attorney (if any) No………….….. dated………………….. issued by……………

- Head office’s address:

………………………………………………………………………………………………………..

- TIN:

………………………………………………………………………………………………………..

- Number of enterprise registration certificate/ establishment decision/ business license/ investment license: ……………………     Issuing authority:……………………………………… Date of issue:…………………

- Main business lines:

………………………………………………………………………………………………………..

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Information on the rare herb planting area project/ herb propagation center project of the borrower (hereinafter referred to as the "Project"):

- Name of the project:

………………………………………………………………………………………………………..

- Location of the project: …………………………………………………………………………..

- Total investment: …………………………………………………………………………………

- Implementation period:  …………………………………………………………………………

- Brief description of the project (products, processes, etc.): …………………………………

- Role, position of the borrower in the project: …………………………………………………

- Competent authority giving approval:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. The borrower’s legal documents

a) The adequacy, validity and legitimacy of documents? Ability to provide additional documents as requested? The level of impacts of inadequacy of documents on decision making).

b) Does the borrower have full civil capacity? □ Yes □ No, specified:...

c) Number of enterprise registration certificate/ establishment decision/ business license/ investment license: …………………… Issuing authority: ………………….. date of initial issuance ……/……/…… (...............[time of registration] registration of changes, issued by……………….. on……………)

Remaining validity period: ………. months

(the conformity of the validity period of the provided legal document with the expected loan term).

d) Registered business capital: ………………………. VND million, including:

- Charter capital paid in by shareholders/capital contributors/ registered capital

□ Fully contributed        □ Partially contributed

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Unit: VND million

No.

Name of shareholder/capital contributor

Value of shares/ stakes as registered

Value of actual shares/ stakes

Percentage of actual shares/ stakes

(%)

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

 

 

Total

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

Notes: Explanation about capital deficit/surplus, plan for additional capital contribution (if any) and assessment of capacity to make capital contribution according to this plan (contents of analysis in the part of assessment of business capacity, financial capability may be referred to, if any).

dd) Assessment of legal status of the borrower’s representative

Comments:  ………………………………………………………………………………………

2. Assessment of the borrower’s capacity

a) Establishment and development process:

(brief and adequate statement of establishment date, operating period at the current location, changes in business lines or suspended business, etc.).

………………………………………………………………………………………………………

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Description of business type, organizational model, its affiliated members, financial management mechanism, operating process, control mechanism (including division of authority and management mechanism as prescribed in the charter and financial regulations, satisfactory/unsatisfactory contents; compliance/non-compliance; clear/unclear contents; adequate/inadequate information, and other issues concerning the extension of credit, etc.). Accordingly, risks associated with the loan are assessed.

c) Products, services, business sectors (details about products, services, and their distinguishing characteristics compared to products/services of other business establishments, competitiveness, market demands, target customers/partners, etc.)

………………………………………………………………………………………………………...

d) Operating network and areas (number of affiliated units, main operating area/region)

………………………………………………………………………………………………………...

dd) Technical facilities (signboard and signage, address and status of office, store, workshop, production land; status of machinery, equipment, inventories, plants, domestic animals, etc.)

………………………………………………………………………………………………………...

e) Assessment of capacity of executives (Honesty, reliability, health status, support from family, professional and education qualifications; experience in managing areas; information systems serving management tasks, etc.)

………………………………………………………………………………………………………...

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Total existing employees: ………… persons, including ……….. employees who are ethnic minority people (accounted for …..% of total employees).

- Qualifications: (PhD/Master/Bachelor/College and technical intermediate-level degree/etc.)

………………………………………………………………………………………………………...

h) Market

* Input market:

Partners

Transaction years

Ratio of transactions

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

Comments:  i) sources of supply of primary materials (domestic materials, imported materials): availability, price fluctuation, prestige of suppliers, level of supplier dependency, etc.; ii) advantages/disadvantages in supply of input materials, payment methods; iii) other contents concerning specific operations of the borrower.

* Output market:

Partners

Transaction years

Ratio of transactions

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. Assessment of financial status and business operations

a) Financial status up to……………..[date]:

Statement of assets and liabilities

Unit: VND million

No.

Items

Year

Supporting document

Year

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1

Cash - deposit

 

 

 

 

2

Accounts receivable

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

3

Inventories (supplies, finished products, unfinished products)

 

 

 

 

4

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

5

Other assets

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6

Total assets (1+2+3+4+5)

 

 

 

 

7

Accounts payable

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

8

Borrowings

 

 

 

 

9

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

10

Total debts (7+8+9)

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.11

Owner’s equity (6-10)

 

 

 

 

12

Total liabilities (10+11)

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

Comments:

……………………………………………………………………………….

b) Credit relationship with credit institutions:

- Credit relationship with the bank for social policies

Total outstanding debt:  ………………….. VND, in which: overdue debt: ……………………. VND. To be specific:

+ Outstanding debt of the program………..: ………………….. VND, in which: overdue debt: ……………………. VND;

+ Outstanding debt of the program………..: ………………….. VND, in which: overdue debt: ……………………. VND.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Based on CIC research result made on………….., the borrower’s credit relationship with other credit institutions is specified in the following table:

No.

Name of credit institution

Form of credit extension

Purpose of credit extension

Outstanding debt

Debt group

Collateral (type and value of collateral)

VND
(million)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) Business income in 02 years before the application for loan (if any)

Unit: VND million

No.

Items

Year …

Supporting document

Year …

Supporting document

1

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

2

Total costs

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3

Corporate income tax

 

 

 

 

4

Profits

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

Comments: ………………………………………………………………………………..

4. Use of employees

Total existing employees: ………… persons, including ……….. employees who are ethnic minority people (accounted for …..…..% of total employees).

Comments: ………………………………………………………………………………..

III. ASSESSMENT OF BORROWING PLAN AND USE OF BORROWED FUNDS

- Name of the borrowing plan: …………………………………………………………………

- Location of the plan implementation: ………………………………………………………..

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Contents of the borrowing plan and use of borrowed funds

a) Assessment of the borrowing plan for participating in the herbal material project

- Expanding, repairing workshop/warehouse:

+ Area: ……………………………………………………………………..

+ Costs: ……………………………………………………………………….

- Expanding, improving production land:

+ Area: ……………………………………………………………………..

+ Costs: ……………………………………………………………………….

- Investment in equipment:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.+ Facilities (types, quantity value): ………………………………………………….

- Investment in seeds/seedlings (species/types, quantity, value): …………………………

- Investment using working capital: Supplies, raw materials, fuels, goods and services (types, quantity, value): ……………………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………………...

b) Assessment of the plan for use of employees:

Total employees participating in the plan: ………… persons, including ……….. employees who are ethnic minority people (accounted for …..…..% of total employees).

2. Total funding for implementing the plan: ……………………………………. VND, including:

- Equity: …………………………………………………………… VND, percentage: ………..%;

- Loans granted by the bank for social policies: …………………………………………………………… VND, percentage: ………..%;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Funding derived from state budget (if any): …………………………………………………………… VND, percentage: ………..%;

- Funding from other sources: …………………………………………………………… VND, percentage: ………..%.

Loans granted by the bank for social policies shall be used for:

………………………………………………

3. - Duration of the plan: from……….. (month/year) to………………. (month/year)

4. Analysis of efficiency of the plan (according to the implementation years of the plan)

Unit: VND million

Items

Year …

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Calculated by appraisal officer

According to the borrower’s borrowing plan

Difference

 Calculated by appraisal officer

According to the borrower’s borrowing plan

Difference

Calculation method

Value

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Difference

 

 

Total revenues

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

Total costs

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

Where: Depreciation costs

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Corporate income tax

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

 

 

Comments: ………………………………………………………………………………..

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.No.

Items

Year …

Year …

Year …

1

Funding sources included in the plan

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a

Depreciation costs

 

 

 

b

Profits

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2

Other funding sources

 

 

 

3

Total funding for repayment

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Comments: ………………………………………………………………………………..

6. Collateral of the loan

No.

Name of assets

Quantity 

Value (estimated)

Asset-related documents

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

Comments (legitimacy, value of the collateral, capacity to transfer, capacity to manage assets) ……………………………………………………………………………………………

V. CONCLUSIONS (general assessment of operational and financial status of the borrower, purpose of the loan, feasibility of the borrowing plan, productive potential, economic efficiency, debt repayment capacity, legal documents, security for the loan)

………………………………………………………………………………………………………..

VI. REQUEST FOR APPROVAL OF THE APPLICATION FOR LOAN

Based on the application for loan and appraisal results, the appraisal council ............ is requested to consider and request competent authorities to approve the borrowing plan so that the bank for social policies may grant the loan to the borrower that meets the collateral requirements as prescribed, with the following contents:

1. Total loan amount: ……………………….. VND (In words: …………………………..).

2. Loan term: ……………… months.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4. Periodic payment of principal: every……………months; Periodic payment of interests: monthly.

5. Loan purpose: …………………………………………………………………….

6. Total employees participating in the plan: ………… persons, including ……….. employees who are ethnic minority people (accounted for …..…..% of total employees).

*If an application for loan is refused: reasons for refusal are provided.

 


APPRAISAL OFFICER
(signature, full name)


MANAGER OF PLANNING - CREDIT OPERATIONS DEPARTMENT
(PLANNING - OPERATIONS TEAM LEADER)
(signature, full name)

………[date]
DIRECTOR
(signature, full name and seal)

___________________

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

Form B2.7

PEOPLE'S COMMITTEE OF PROVINCE…..
  PROJECT APPRAISAL COUNCIL
--------------

  SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

 

……[place & date]

 

  MEETING MINUTES OF THE APPRAISAL COUNCIL
Of the rare herbal material project

I. General information

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Name of the unit and individual acting as the leading entity of the linkage:

Name of unit:

Full name of individual:

3. Name of members of the linkage

4. Name of the organization giving assistance in application of technologies:

5. Decision to establish the council:

No. ………/QD-UBND dated ………………..… of the Chairperson of the People's Committee of province......

6. Place and date of the council's meeting:

- Place:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.7. Number of attending members/total members of the council ……../…….; number of absent members:……………………, including:

……………………………..

……………………………..

8. Invited guests:

No.

Full name

Working place

1.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

II. Working contents

1. The council has listened to assessment and comments on the project dossier of its members; put questions to the leading entity of the linkage about each of the assessment criteria as prescribed.

2. The council has carefully discussed each content of the project dossier.

3. The council has established the assessment form counting board that is comprised of the following 03 members:

……………………………..

……………………………..

……………………………..

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5. The assessment form counting board has worked and provided the following results:

- Number of assessment forms issued:

- Number of assessment forms collected:

- Number of valid assessment forms:

- Number of invalid assessment forms:

Full name of the council’s members and their assessing points

Average score

Full name

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

Total scores

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

6. Assessment results given by the council: Based on the assessment form counting results, the council has given its assessments as follows: (select one of the following options)

The project dossier is satisfactory (the average score is at least 65 points)

The project dossier is unsatisfactory (the average score is below 65 points)

7. Recommendations of the council:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.The People's Committee of (province)…………………… is requested to consider and grant approval.

 

THE COUNCIL’S SECRETARY
(signature and full name)

THE COUNCIL’S CHAIRPERSON
(signature and full name)

 

Form B2.8

NAME OF AUTHORITY ISSUING RESOLUTION (DECISION) ON INVESTMENT PROJECT
-----------

  SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.……[place & date]

 

DECISION

  ON INVESTMENT AND SUPPORT FOR DEVELOPMENT OF RARE HERB PLANTING AREA

Pursuant to the Law on Public Investment dated June 13, 2019;

Pursuant to the document providing guidelines for implementation of the Law on Public Investment;

Pursuant to other relevant documents (if any);

At the request of ....(name of the managing body of the project)/ the project appraisal council.

THE PEOPLE'S COMMITTEE OF PROVINCE…..

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Investment objectives:

2. Investment scale:

3. Investor: The leading entity and members of the linkage (name, address and investment amount):

4. Entities participating in the project (….% of ethnic minority people):

5. Total investment of project:

6. Funding structure (funding sources and investment amount of each source, including: funding from state budget, funding of the leading entity and members of the linkage, and preferential loans, are specified and detailed in an enclosed list)

7. Project location:

8. Implementation period:

9. Implementation schedule:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.11. Total funding granted by state budget:

12. Expected implementation results in each budget year and upon completion of the project:

13. The list of eligible policy beneficiaries

14. Actions taken and mechanism for recovery of funding granted by state budget in case the leading entity of the linkage fails to fulfill its commitments.

15. Other related contents (if any):

Article 2. Implementation organization

1. ............ (name of the managing body of the project) is responsible to:

a) enter into a contract with the leading entity of the linkage for performing support activities, implementing the project, supervising, making payment, disbursing funding derived from state budget based on testing acceptance results of each finished content of the project in accordance with regulations;

b) perform other contents (if any):

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) The leading entity of the linkage:

b) Members of the linkage:

3. Responsibilities of the provincial branch of the bank for social policies:

Article 3. Implementation

1. …………… (name of the managing body of the project) and relevant authorities are responsible for the implementation of this Resolution/Decision.

2. ……………….(name of authority tasked with inspecting the implementation of this Decision) shall inspect the implementation of this Decision and submit reports thereon to …………………………… (name of the authority issuing the decision on investment project) in accordance with regulations of law./.

 

 

ON BEHALF OF PEOPLE’S COMMITTEE
CHAIRPERSON
(Signature, full name, position and seal)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.AUTHORITY ISSUING DECISION ON APPROVAL OF PROJECT

 

 

LIST OF ENTITIES ELIGIBLE TO POLICY ON INVESTMENT AND SUPPORT FOR DEVELOPMENT OF RARE HERB PLANTING AREAS

Name of project: …………………………………………………………………………….

Name of the leading entity of the linkage: ………………………………………………

(Enclosed with Decision No………………………..dated……………………of…………………….. regarding…………………………….)

No.

Name of the leading entity/ member of the linkage

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Location for implementing the linkage plan/ content

Brief description of the linkage plan/ content

Employees implementing the plan

Total investment of the project
(VND million)

Including

Total employees

Employees who are ethnic minority people

 

Funding from state budget
(VND million)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Equity and other funding
(VND million)

Loan amount
(VND million)

Loan term
(months)

Loan purpose

 

1

2

3

4

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6

7

8

9

10

11

12

13

1

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

2

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 10/2022/TT-BYT ngày 22/09/2022 hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.720

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!