Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 09/2000/TT-BKH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Trần Xuân Giá
Ngày ban hành: 02/08/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2000/TT-BKH

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 09/2000/TT-BKH NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2000 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ SỐ 05/1999/TT-BKH NGÀY 11-11-1999 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN QUI HOẠCH

 Căn cứ Qui chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ;
 Căn cứ điểm 3, khoản 2, Điều 1 Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 8-7-1999 của Chính phủ;
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm sau:

1. Bổ sung mục 2.2, điểm 2 (vốn lập các dự án qui hoạch) tại Thông tư số 05/1999/TT-BKH ngày 11-11-1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quản lý các dự án qui hoạch như sau:

"2.2. Các dự án qui hoạch sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước được cân đối vốn trong kế hoạch đầu tư hàng năm gồm:

.........

- Dự án qui hoạch phát triển ngành, bao gồm cả qui hoạch hệ thống các khu công nghiệp; Qui hoạch sử dụng đất đai cả nước, các vùng kinh tế và các vùng kinh tế trọng điểm.

- Dự án qui hoạch xây dựng vùng, qui hoạch chung xây dựng đô thị, nông thôn, qui hoạch chi tiết các trung tâm đô thị."

2. Bổ sung điểm 3 về thẩm quyền thẩm định các dự án qui hoạch như sau:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định các dự án qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cả nước; qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của các vùng kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm; qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có vị trí quan trọng, qui hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trong mỗi thời kỳ kế hoạch, Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét và phê duyệt danh mục những ngành, lĩnh vực, những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có vị trí quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân.

Riêng các dự án qui hoạch có liên quan đến nhiều ngành, nhiều vùng thì tuỳ từng trường hợp cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ giao cho Hội đồng Thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư để thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Các Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung lương là cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định các dự án qui hoạch theo phân cấp quản lý vốn các dự án qui hoạch nêu tại điểm 3 của Thông tư số 05/1999/TT-BKH ngày 11/11/1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Sửa đổi, bổ sung điểm 3, mục 3.1, Thông tư số 05/1999/TT-BKH ngày 11/11/1999 hướng dẫn quản lý các dự án qui hoạch như sau:

"Các Bộ quản lý ngành tổ chức thực hiện các dự án qui hoạch phát triển ngành; Tổng cục Địa chính quản lý Nhà nước về qui hoạch sử dụng đất đai, trực tiếp thực hiện các dự án qui hoạch sử dụng đất đai cả nước, các vùng kinh tế và các vùng kinh tế trọng điểm".

4. Chuyển điểm 3 của Thông tư số 05/1999/TT-BKH ngày 11/11/1999 thành điểm 4; tương tự các điểm 4, 5, 6, 7 thành các điểm 5, 6, 7, 8.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

 

Trần Xuân Giá

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 09/2000/TT-BKH

Hanoi, August 02, 2000

 

CIRCULAR

ON AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO A NUMBER OF POINTS OF CIRCULAR No. 05/1999/TT-BKH OF NOVEMBER 11, 1999 OF THE MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT GUIDING THE MANAGEMENT OF PLANNING PROJECTS

Pursuant to the Regulation on Investment and Construction Management, promulgated together with the Governments Decree No.52/1999/ND-CP of July 8, 1999;
Pursuant to Point 3, Clause 2, Article 1 of the Governments Decree No. 12/2000/ND-CP of May 5, 2000 amending and supplementing a number of articles of the Regulation on Investment and Construction Management, promulgated together with the Governments Decree No. 52/1999/ND-CP of July 8, 1999;
The Ministry of Planning and Investment hereby guides the amendment and supplement of a number of points as follows:

1. To supplement Item 2.2, Point 2 (funds for formulation of planning projects) of the Planning and Investment Ministrys Circular No.05/1999/TT-BKH of November 11, 1999 guiding the management of planning projects as follows:

"2.2 Planning projects using the State budget capital, incorporated in annual investment plans, include:

.....

- Branch development planning projects, including planning for industrial park system; planning for land use throughout the country, in economic zones and key economic zones".

- Regional construction planning projects, general urban and rural planning; detailed urban center planning."

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The Ministry of Planning and Investment shall assume the prime responsibility in organizing the appraisal of overall planning projects for socio-economic development of the whole country; overall planning projects for socio-economic development of economic zones and key economic zones; overall planning projects for socio-economic development of the provinces or centrally-run cities which occupy important positions, planning for the development of important branches and fields under the Prime Ministers decisions.

In each planning period, the Prime Minister shall consider and approve the list of branches, fields, provinces, centrally-run cities, which occupy important positions in the national economy.

Particularly for the planning projects involving many branches and/or regions, depending on each specific case, the Ministry of Planning and Investment shall submit to the Prime Minister who shall assign the State Council for Appraisal of Investment Projects for evaluation then submit it to the Prime Minister for approval.

- The ministries and the Peoples Committees of the provinces or centrally-run cities shall assume the prime responsibility in organizing the appraisal of planning projects according to division of responsibility for management of capital of the planning projects mentioned at Point 3 of the Planning and Investment Ministrys Circular No. 05/1999/TT-BKH of November 11, 1999.

3. To amend and supplement Point 3, Item 3.1 of Circular No. 05/1999/TT-BKH of November 11, 1999 guiding the management of planning projects as follows:

"The branch-managing ministries shall organize the implementation of branch development planning projects; the General Land Administration shall perform the State management over the land use planning, and directly implement the land use planning projects throughout the country, in economic zones and key economic zones".

4. To change Point 3 of Circular No. 05/1999/TT-BKH of November 11, 1999 into Point 4; similarly Points 4,5,6,7 into Points 5,6,7,8.

This Circular takes effect after its promulgation.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.MINISTER OF PLANNING AND INVESTMENT
Tran Xuan Gia

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 09/2000/TT-BKH ngày 02/08/2000 sửa đổi Thông tư 05/1999/TT-BKH hướng dẫn quản lý các dự án quy hoạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.039

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.47.87