Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 07/2000/TT-BKH sửa đổi Thông tư 06/1999/TT-BKH về nội dung Tổng mức đầu tư, Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và báo cáo đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 07/2000/TT-BKH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Trần Xuân Giá
Ngày ban hành: 03/07/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2000/TT-BKH

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 07/2000/TT-BKH NGÀY 03 THÁNG 7 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG THÔNG TƯ SỐ 06/1999/TT-BKH NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 1999 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HƯỚNG DẪN VỀ NỘI DUNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, HỒ SƠ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ BÁO CÁO ĐẦU TƯ

Thực hiện các quy định tại Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999; Căn cứ đề nghị và góp ý của các Bộ và địa phương về một số nội dung tại Thông tư số 06/1999/TT-BKH ngày 24 tháng 11 năm 1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về nội dung Tổng mức đầu tư, Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và Báo cáo đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung như sau:

I. VỀ TỔNG MỨC VỐN ĐẦU TƯ:

Nội dung của phần từ gạch đầu dòng thứ 2 - điểm b thuộc khoản mục 1.2 được sửa đổi và bổ sung như sau:

"- Đấu thầu thực hiện dự án bao gồm:

+ Chuẩn bị đấu thầu:

* Lập hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

* Thông báo mời thầu (đăng báo, nếu có)

+ Tổ chức đấu thầu:

* Phát hành hồ sơ mời thầu (in ấn tài liệu, gửi hồ sơ mời thầu)

* Tổ chức hội nghị tiền đấu thầu (nếu có)

* Bảo quản hồ sơ dự thầu (nếu có)

* Tổ chức mở thầu

+ Xét thầu và thẩm định kết quả đấu thầu:

* Đánh giá hồ sơ dự thầu

* Thẩm định kết quả đấu thầu."

II. VỀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI (MỤC II CỦA THÔNG TƯ SỐ 06/1999/TT-BKH) ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NHƯ SAU:

1. Bỏ các điểm sau đây thuộc danh mục B:

- Điểm d thuộc khoản mục 1.1

- Điểm h thuộc khoản mục 1.2

- Điểm c thuộc khoản mục 2.1

2. Sửa đổi các điểm f của khoản mục 1.1; điểm g của khoản mục 1.2; điểm e của khoản mục 2.1 lại như sau:

"Các văn bản có giá trị pháp lý xác nhận tư cách pháp nhân, năng lực tài chính của Chủ đầu tư và các văn bản cần thiết khác như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với dự án trong đó Chủ đầu tư đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) hoặc văn bản thoả thuận cho thuê đất, thông báo giới thiệu địa điểm của cơ quan có thẩm quyền (đối với dự án trong đó Chủ đầu tư chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), văn bản phê duyệt quy hoạch, các văn bản cho phép của Chính phủ, các thoả thuận, các hợp đồng, các hiệp định (tuỳ theo đặc điểm của từng dự án)".

3. Bổ sung nội dung khoản 3 như sau:

"Chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi theo hồ sơ dự án. Để thúc đẩy nhanh quá trình thẩm định, Chủ đầu tư có thể trực tiếp xin ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan về dự án.

Hồ sơ dự án được Chủ đầu tư trình trực tiếp người có thẩm quyền quyết định đầu tư, cơ quan trực tiếp quản lý Chủ đầu tư và chuyển cho Cơ quan tổ chức thẩm định dự án đầu tư với số lượng dự án theo yêu cầu của Cơ quan tổ chức thẩm định để xin ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan.

Đối với các dự án nhóm A, cơ quan tổ chức thẩm định là Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các cơ quan được yêu cầu tham gia thẩm định cần đóng góp ý kiến với nội dung tập trung vào những vấn đề liên quan đến chức năng quản lý của cơ quan mình, gửi tới cơ quan tổ chức thẩm định đúng thời hạn và chịu trách nhiệm về những ý kiến góp ý.

III. BỔ SUNG ĐIỂM IV NHƯ SAU:

Đối với Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của các dự án nhóm A gồm nhiều dự án thành phần hoặc tiểu dự án có thể độc lập vận hành, khai thác và thực hiện theo phân kỳ đầu tư phải xác định rõ danh mục các dự án thành phần hoặc các tiểu dự án, sự cần thiết và tính hợp lý về sự độc lập vận hành, khai thác của từng dự án thành phần hoặc tiểu dự án, tiến độ đầu tư và dự kiến đầu tư và dự kiến bố trí vốn đầu tư cho từng dự án thành phần hoặc tiểu dự án.

Danh mục các dự án thành phần hoặc các tiểu dự án của dự án nhóm A được xác định trong văn bản chấp thuận hoặc quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Trần Xuân Giá

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 07/2000/TT-BKH

Hanoi, July 03, 2000

 

CIRCULAR

GUIDING THE AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO A NUMBER OF CONTENTS OF CIRCULAR No. 06/1999/TT-BKH OF NOVEMBER 24, 1999 OF THE MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT GUIDING THE CONTENTS OF TOTAL INVESTMENT, DOSSIERS ON INVESTMENT PROJECT EVALUATION AND INVESTMENT REPORTS

In furtherance of the provisions in the Governments Decree No. 12/2000/ND-CP of May 5, 2000 amending and supplementing a number of articles of the Regulation on Investment and Construction Management, issued together with Decree No. 52/1999/ND-CP of July 8, 1999;
Pursuant to the proposals and comments of the ministries and localities on a number of contents of the Planning and Investment Ministry
s Circular No. 06/1999/TT-BKH of November 24, 1999 guiding the contents of total investment, dossiers on investment project evaluation and investment reports, the Ministry of Planning and Investment hereby guides the amendments and supplements to a number of contents as follows:

I. ON TOTAL INVESTMENT CAPITAL

The contents of the section from the 2nd em dash of Point b, Clause 1.2, shall be amended and supplemented as follows:

"- Bidding for project execution shall include:

+ Bidding preparation:

* Compilation of bidding dossiers and criteria for evaluation of bids

* Announcement on bid invitation (publishing on newspapers, if any)
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 07/2000/TT-BKH sửa đổi Thông tư 06/1999/TT-BKH về nội dung Tổng mức đầu tư, Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và báo cáo đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.869

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.56