Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 06/1997/TT-BXD hướng dẫn quản lý xây dựng trong việc thực hiện "Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng- Kinh doanh-chuyển giao (B.O.T) áp dụng cho đầu tư trong nước" kèm theo Nghị định 77/CP-1997 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 6-BXD/CSXD Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Ngô Xuân Lộc
Ngày ban hành: 25/09/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6-BXD/CSXD

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 1997

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 6-BXD/CSXD NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN "QUY CHẾ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - KINH DOANH - CHUYỂN GIAO (B.O.T) ÁP DỤNG CHO ĐẦU TỪ TRONG NƯỚC" BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH 77/CP NGÀY 18/6/1997 CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 77/CP ngày 18/6/1997 của Chính phủ ban hành "Quy chế đầu tư theo hình thực hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (B.O.T) áp dụng cho đầu tư trong nước";
Căn cứ Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 92/CP ngày 23/8/1997 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 4/3/1994 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện "Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng B.O.T áp dụng cho đầu tư trong nước" đối với một số vấn đề sau:

- Lập và thẩm định phần xây dựng trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (NCTKT) và báo cáo nghiên cứu khả thi (NCKT) thuộc dự án B.O. T.

- Thẩm định thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình.

- Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

I. LẬP VÀ THẨM ĐỊNH PHẦN XÂY DỰNG TRONG NCTKT VÀ NCKT THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG B.O.T

1. Lập phần xây dựng trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Khi lập phần xây dựng của báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T phải thực hiện theo qui định tại mục I phụ lục số I của Thông tư số 09 BKH/VPTĐ ngày 21/9/1996 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc "Hướng dẫn về lập, thẩm định dự án đầu tư và quyết định đầu tư".

2. Lập phần xây dựng trong báo cáo nghiên cứu khả thi.

Khi lập phần xây dựng của NCKT, doanh nghiệp B.O.T phải thực hiện theo qui định tại mục II phụ lục số 1 của Thông tư số 09/BKH-VPTĐ ngày 21/9/1996 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc "Hướng dẫn về lập, thẩm định dự án đầu tư và quyết định đầu tư".

3. Khi thẩm định phần xây dựng của dự án, các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T phải căn cứ vào quy hoạch phát triển vùng hoặc quy hoạch phát triển ngành được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chứng chỉ quy hoạch được cấp để lập dự án. Quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn an toàn công trình của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn nước ngoài được Bộ Xây dựng chấp nhận để kết luận.

II. THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ KỸ THUẬT, TỔNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

1. Tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán.

1.1. Tất cả các dự án đầu tư xây dựng theo hình thức hợp đồng B. O.T thuộc mọi nguồn vốn và thành phần kinh tế đều phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật trước khi xây dựng.

a) Đối với các dự án đầu tư tương đương nhóm A có vốn góp của Nhà nước từ 30% vốn pháp định trở lên:

- Nếu dự án (hoặc gói thầu) được chỉ định thầu, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán (hoặc dự toán) công trình do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T phê duyệt sau khi được cơ quan chuyên môn thẩm định về thiết kế kỹ thuật và Bộ Xây dựng thẩm định tổng dự toán.

- Nếu dự án (hoặc gói thầu) tổ chức đấu thầu, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T phê duyệt thiết kế kỹ thuật, sau khi được cơ quan chuyên môn thẩm định. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng BOT gửi một bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã phê duyệt và văn bản phê duyệt kết quả đấu thầu tới Bộ Xây dựng để theo dõi và kiến nghị xử lý khi cần thiết.

b) Đối với dự án tương đương nhóm A có vốn góp của Nhà nước nhỏ hơn 30% vốn pháp định và các dự án nhóm B, C:

Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T phê duyệt thiết kế kỹ thuật sau khi được cơ quan chuyên môn thẩm định.

1.2. Cơ quan chuyên môn thẩm định về thiết kế kỹ thuật là cơ quan chức năng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O. T phê duyệt thiết kế. Khi tiến hành thẩm định cơ quan này có thể sử dụng các tổ chức tư vấn thiết kế có tư cách pháp nhân để thẩm tra những nội dung cần thiết hoặc toàn bộ hồ sơ thiết kế tuỳ theo yêu cầu của từng công trình, nhưng cơ quan chuyên môn thẩm định thiết kế phải kiểm tra hồ sơ đã được tổ chức tư vấn thiết kế thẩm tra trước khi trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng BOT phê duyệt. Các tổ chức tư vấn thiết kế nói trên không thẩm tra tổng dự toán, dự toán công trình do mình thẩm tra thiết kế kỹ thuật.

1.3. Khi thẩm định thiết kế kỹ thuật có liên quan đến các chuyên ngành xây dựng khác, cơ quan thẩm định phải tuân thủ và thực hiện theo đúng Quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn kỹ thuật ngành đã được phê chuẩn và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định của mình.

1.4. Doanh nghiệp B.O.T phải trực tiếp nộp cho cơ quan thẩm định thiết kế kỹ thuật 4 bộ hồ sơ (đối với dự án nhóm A) hoặc 3 bộ hồ sơ thiết kế (đối với dự án nhom B, C) theo quy định tại điểm 2 của mục này.

1.5. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã qua thẩm định phải được đóng dấu của cơ quan thẩm định và được giao lại cho doanh nghiệp BOT một bộ, một bộ lưu ở cơ quan thẩm định, một bộ gửi cho Bộ Xây dựng (đối với dự án nhóm A), một bộ gửi cho UBND tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, nơi thực hiện dự án đầu tư để kiểm tra, theo dõi và lưu trữ.

1.6. Thời hạn thẩm định thiết kế, tổng dự toán:

Đối với công trình thuộc dự án đầu tư nhóm A không quá 40 ngày, nhóm B không quá 30 ngày, nhóm C không quá 20 ngày.

1.7. Thời gian phê duyệt thiết kế kỹ thuật:

Đối với các công trình thuộc dự án đầu tư nhóm A và B không quá 15 ngày, nhóm C không quá 10 ngày.

Quá thời hạn trên mà thiết kế kỹ thuật của công trình không được phê duyệt, cơ quan xét duyệt phải trả lời cho doanh nghiệp BOT về lý do bằng văn bản nói rõ những yêu cầu sửa đổi và trả lại hồ sơ thiết kế.

Trường hợp phải sửa chữa, bổ sung hoặc lập lại hồ sơ trình duyệt thì thời gian thẩm định, xét duyệt được tính từ khi nhận hồ sơ đã được điều chỉnh, bổ sung.

2. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật trình thẩm định:

a) Phần tài liệu viết:

- Đơn trình thẩm định thiết kế kỹ thuật được lập theo mẫu tại phụ lục số 1 của thông tư này;

- Tóm tắt dự án đầu tư, bản sao văn bản phê duyệt dự án đầu tư;

- Các bản sao văn bản thoả thuận của cơ quan quản lý Nhà nước về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường;

- Hợp đồng về thẩm tra và văn bản kết luận của tổ chức thẩm tra thiết kế (nếu có);

- Danh mục các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng, thiết kế mẫu được sử dụng, bản kê các tiêu chuẩn nước ngoài dùng để thiết kế đã được Bộ Xây dựng chấp nhận, các chương trình phần mềm để thiết kế công trình, danh mục những vẫn đề thiết kế khác với Quy chuẩn xây dựng Việt Nam;

- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận về giao đất hoặc hợp đồng thuê đất kèm theo trích lục bản đồ địa chính tỷ lệ 1/200-1/500;

- Các văn bản xác định tư cách pháp lý của tổ chức thiết kế:

+ Các tổ chức tư vấn, thiết kế Việt Nam thiết kế công trình phải có chứng chỉ hành nghề tư vấn, thiết kế, có năng lực ghi trong chứng chỉ hành nghề phù hợp để thực hiện thiết kế công trình.

+ Các tổ chức thiết kế nước ngoài trúng thấu hoặc được chọn để thiết kế công trình phải có chứng chỉ hành nghề do nước sở tại cấp, có đủ năng lực thiết kế công trình đó và phải đăng ký tại Bộ Xây dựng đối với các công trình dự án nhóm A hoặc Sở xây dựng đối với các công trình dự án nhóm B, C để được cấp giấy phép thầu thiết kế theo quy định.

- Thuyết minh tổng hợp thiết kế kỹ thuật, gồm:

+ Về kiến trúc: giải pháp và các thông số chính về kiến trúc công trình;

+ Về kết cấu: giải pháp và các thông số về kết cấu chịu lực chính, nền móng, có bản tính kết cấu chính kèm theo;

+ Về hệ thống công trình kỹ thuật: Các giải pháp và thông số chính về cấp năng lượng, cấp thoát nước, thông gió, chiếu sáng, âm thanh thông tin, tín hiệu, báo cháy, chữa cháy, điều khiển tự động.

- Tài liệu khảo sát về địa hình, địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, thuỷ văn, khí hậu, môi trường và động đất ở khu vực xây dựng.

b. Phần bản vẽ:

- Bản vẽ tổng mặt bằng công trình và bố trí dây chuyển công nghệ; - Các bản vẽ chính về kiến trúc công trình: mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng công trình;

- Bản vẽ kết cấu chính và nền móng công trình;

- Các bản vẽ chính về hệ thống kỹ thuật công nghệ thuộc công trình;

- Các bản vẽ chính về hệ thống kỹ thuật hạ tầng thuộc công trình: cấp năng lượng, cấp thoát nước, thông gió, chiếu sáng, thông tin;

- Bản vẽ bố trí mặt bằng, các mặt cắt dọc kèm theo các thông số chính của hệ thống kỹ thuật hạ tầng và sơ đồ đấu nối vào các công trình kỹ thuật hạ tầng chung trong và ngoài hàng rào công trình.

3. Nội dung thẩm định thiết kế kỹ thuật:

- Tư cách pháp lý của tổ chức thiết kế.

- Sự phù hợp của thiết kế kỹ thuật với thiết kế sơ bộ của NCKT đã được chọn khi duyệt dự án và quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các giải pháp không được vượt quá quy định của chứng chỉ quy hoạch, trường hợp chưa có quy hoạch hoặc có điều chỉnh quy hoạch đã được duyệt thì phải được cơ quan quản lý quy hoạch chấp thuận bằng văn bản;

- Sự phù hợp của thiết kế kỹ thuật với Quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hoặc tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài đã được Bộ Xây dựng chấp nhận;

- Đánh giá mức độ bền vững của công trình xây dựng, sự hợp lý về mặt công nghệ của thiết kế kỹ thuật đối với các công trình công nghiệp, an toàn của hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, sự ổn định đối với các công trình lân cận.

4. Báo cáo thẩm định thiết kế, văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật và quyết định xây dựng theo mẫu phụ lục số 2 và số 3 của Thông tư này.

III. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

1. Chất lượng xây dựng các công trình được quản lý phù hợp với các quy định của "Điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng" được ban hành kèm theo Quyết định số 498/BXD-GĐ ngày 18/9/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Doanh nghiệp B.O.T cùng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T thực hiện việc giám sát kỹ thuật và chất lượng công trình, theo dõi, giám sát thi công và nghiệm thu các hạng mục công trình và toàn bộ công trình theo đúng thiết kế đã được phê duyệt và thông báo cho cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dụng như phân cấp tại điểm 2 của mục này để chứng kiến hoặc kiểm tra khi cần thiết.

2. Phân cấp quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng:

- Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thuộc Bộ Xây dựng giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng thống nhất quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và trực tiếp thực hiện giám định chất lượng công trình thuộc dự án nhóm A.

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất quản lý Nhà nước về chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, thành phố và trực tiếp thực hiện giám định chất lượng các công trình thuộc dự án nhóm B, C.

Khi doanh nghiệp B.O.T nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công trình đưa vào sử dụng, cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng nói trên phải kiểm tra việc chấp hành các quy định về nghiệm thu và được quyền yêu cầu doanh nghiệp B.O.T khắc phục những sai phạm khi bị phát hiện.

3. Trong thời hạn chậm nhất là 3 tháng sau khi nghiệm thu công trình xây dựng hoàn thành, doanh nghiệp B.O.T phải hoàn tất 2 bộ hồ sơ hoàn công công trình, trong đó doanh nghiệp B.O.T giữ 1 bộ, và 1 bộ gửi cho cơ quan lưu trữ theo quy định về lưu trữ tài liệu của Nhà nước.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký;

2. Những quy định khác về quản lý đầu tư và xây liên quan đến đầu tư theo hình thức hợp đồng B.O.T áp dụng cho đầu tư trong nước không quy định trong Thông tư này được thực hiện theo pháp luật hiện hành;

3. Các Bộ, cơ quan nganh Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn và thực hiện Thông tư này.

4. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc hoặc chưa rõ, đề nghị các cơ quan có liên quan phản ánh kịp thời về Bộ Xây dựng để xử lý và điều chỉnh cho phù hợp.

 

Ngô Xuân Lộc

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC SỐ 1

DOANH NGHIỆP B.O.T

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:.......

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

..., ngày... tháng... năm...

ĐƠN TRÌNH

THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH:...............

Kính gửi:........................

(Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T)

- Căn cứ Nghị định 77/CP ngày 18/6/1997 của Chính phủ ban hành "Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (B.O.T) áp dụng cho đầu tư trong nước".

- Căn cứ Thông tư số 06/BXD-CSXD ngày 25/9/1997 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số vấn đề về quản lý xây dựng trong việc thực hiện "Quy chế đầu tư theo hình thức B.O.T áp dụng cho đầu tư trong nước" ban hành kèm theo Nghị định 77/CP ngày 18/6/1997 của Chính phủ;

- Căn cứ Giấy phép đầu tư số...... ngày.... của.................. Doanh nghiệp BOT (hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp BOT) là:............... xin trình..... (cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng BOT)...... thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật công trình...... (tên công trình)........ Thuộc dự án:.................. - Địa điểm xây dựng tại:......................................

- Danh mục hồ sơ trình thẩm định thiết kế kỹ thuật gồm có:

(danh mục hồ sơ theo quy định tại điểm 2 mục II của Thông tư này)

Giám đốc doanh nghiệp B.O.T
(Ký tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 2

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:.........

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

...., ngày... tháng... năm...

BÁO CÁO

VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH.......................

Kính gửi:............................

(Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng BOT)

- Căn cứ vào đơn và hồ sơ trình thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình........ thuộc dự án..... của doanh nghiệp BOT là.............

- Căn cứ các quy định về thẩm định thiết kế kỹ thuật thuộc các dự án có vốn đầu tư trong nước tại Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 42/CP ngày 16/7/1996 và Nghị định 92/CP ngày 23/8/1997 của Chính phủ, Nghị định 77/CP của Chính phủ về việc ban hành "Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT áp dụng cho đầu tư trong nước" và Thông tư số 06/BXD-CSXD ngày 25/9/1997 của Bộ Xây dựng về việc "Hướng dẫn một số vấn đề về quản lý xây dựng trong việc thực hiện Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT áp dụng cho đầu tư trong nước" ban hành kèm theo Nghị định 77/CP ngày 18/6/1997 của Chính phủ.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ trình thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình..... và đối chiếu với các quy định hiện hành,.... (cơ quan chủ trì thẩm định thiết kế kỹ thuật)....... thông báo kết quả thẩm định như sau:

1. Công nhận... (doanh nghiệp BOT)..... đã nộp các hồ sơ trình thẩm định thiết kế kỹ thuật theo quy định gồm:

-

-

2. Hồ sơ thẩm định thiết kế kỹ thuật đã đạt được các yêu cầu theo quy định như sau:

a. Về tư cách pháp lý của tổ chức thiết kế:

b. Về nội dung thiết kế quy hoạch và kiến trúc:

c. Về sự tuân thủ Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn công trình:

Thiết kế áp dụng theo tiêu chuẩn của... phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng và Quy chuẩn xây dựng của Việt Nam.

d. Đáng giá sự hợp lý của giải pháp thiết kế và các thông số kỹ thuật chính của kết cấu các hệ thống kỹ thuật, sự hợp lý về công nghệ, mức độ ổn định, an toàn các kết cấu chính và hệ thống kỹ thuật của công trình, sự ảnh hưởng đến các công trình lân cận.

3. Những vấn đề còn tồn tại cần giải quyết:

-

-

4. Kết luận:

Thủ trưởng cơ quan thẩm định
(ký tên đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 3

Cơ quan Nhà nước
có thẩm quyền ký kết hợp đồng BOT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:............

..., ngày... tháng... năm...

(THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG BOT)

- Căn cứ Nghị định số 77/CP ngày 18/6/1997 của Chính phủ ban hành "Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT áp dụng cho đầu tư trong nước";

- Căn cứ Thông tư số 06/BXD-CSXD ngày 25/9/1997 của Bộ Xây dựng về việc "Hướng dẫn một số vấn đề về quản lý xây dựng trong việc thực hiện Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT áp dụng cho đầu tư trong nước" ban hành kèm theo Nghị định số 77/CP ngày 18/6/1997 của Chính phủ;

Xét hồ sơ trình thẩm định thiết kế công trình...... của doanh nghiệp BOT là.........................................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấp thuật thiết kế kỹ thuật công trình:.......... có ký hiệu...... do..... thiết lập.

Gồm các hạng mục sau đây:

Trên lô đất:

Đường, phố, số nhà............ phường, xã...................

Quận, huyện.............. tỉnh, thành phố...................

Theo quyết định giao đất (hoặc thuê đất) số... của... cấp ngày...

chủ đầu tư là:

Có địa chỉ tại:

Được phép đầu tư xây dựng theo Giấy phép đầu tư số........ đã được thiết kế phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn công trình, với tổng dự toán công trình là.... (nếu có) đã được........ (tên tổ chức thẩm định)......... thẩm định thiết kế theo văn bản số.... ngày........................

Các thông số kỹ thuật chính: cấp công trình, bậc chịu lửa, tổng diện tích chiếm đất, quy mô các hạng mục công trình.

Các giải pháp chính về kiến trúc, nền, móng, kết cấu, hệ thống kỹ thuật, công nghệ và trang thiết bị, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn cho bản thân công trình và công trình lân cận.

Điều 2.-

Công trình được tiến hành xây dựng theo thiết kế đã được phê duyệt theo văn bản này kể từ ngày...... với các điều kiện:

1. Mặt bằng công trình đã được đền bù, giải phóng và có văn bản bàn giao của địa phương;

2. Đã chuẩn bị điều kiện an toàn xây dựng để khởi công xây dựng công trình.

3. Đã thông báo ngày khởi công cho cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng BOT và UBND cấp tỉnh trước khi khởi công xây dựng công trình.

Điều 3.-

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Sau 1 năm công trình chưa được tiến hành xây dựng hoặc đã khởi công xây dựng nhưng để ngắt quãng trên 1 năm thì doanh nghiệp BOT phải báo cáo lý do và xin gia hạn.

Thủ trưởng cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng BOT
(ký tên và đóng dấu)

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE MINISTRY OF CONSTRUCTION
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-----------

No. 06/BXD-CSXD

Hanoi , September 25, 1997

 

CIRCULAR

GUIDING A NUMBER OF ISSUES ON THE MANAGEMENT OF CONSTRUCTION IN THE IMPLEMENTATION OF THE "REGULATION ON DOMESTIC INVESTMENT IN THE FORM OF BUILD- OPERATE- TRANSFER (B.O.T.) CONTRACTS" ISSUED TOGETHER WITH DECREE No.77-CP OF JUNE 18, 1997 OF THE GOVERNMENT

-Pursuant to Decree No.77-CP of June 18, 1997 of the Government promulgating the "Regulation on Domestic Investment in the Form of Build- Operate- Transfer (B.O.T.) Contracts";
Pursuant to Decree No.42-CP of July 16, 1996 of the Government promulgating the Regulation on the Management of Investment and Construction and Decree No.92-CP of August 23, 1997 of the Government amending and supplementing a number of Articles of the Regulation on the Management of Investment and Construction issued together with Decree No.42-CP of July 16, 1996 of the Government;
- Pursuant to Decree No.15-CP of March 4, 1994 of the Government defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Construction;
The Ministry of Construction provides guidance for the implementation of the "Regulation on Domestic Investment in the Form of Build- Operate- Transfer (B.O.T.) Contracts" regarding the following issues:
- The elaboration and evaluation of the construction plan in the pre-feasibility study and feasibility study reports of the B.O.T. project.
- The evaluation of the technical design and the total cost estimate of the project.
- The control of the project's quality.

I. ELABORATION AND EVALUATION OF THE CONSTRUCTION PLAN IN THE PRE-FEASIBILITY STUDY AND FEASIBILITY STUDY REPORTS OF A B.O.T. PROJECT

1. The elaboration of the construction plan in the pre-feasibility study report.

When drawing up the construction plan in the pre-feasibility study report, the State agency competent to sign the B.O.T. contract shall have to comply with the provisions of Section I, Appendix I of Circular No.09-BKH/VPTD of September 21, 1996 of the Ministry of Planning and Investment on "guidance for the elaboration and evaluation of investment projects and decision on the investment".

2. Drawing up the construction plan in the feasibility-study report.

When drawing up the construction plan in the feasibility study report, the B.O.T. enterprise shall have to comply with the provisions of Section II, Appendix I of Circular No.09-BKH/VPTD of September 21, 1996 of the Ministry of Planning and Investment on guidance for the elaboration and evaluation of investment projects and decision on the investment.

3. To draw conclusions on the evaluation of the project's construction, the competent State management agencies and the State agency competent to sign the B.O.T. contract shall have to base themselves on the territorial or branch development planning already ratified by the competent level, the certificate of planning for drawing up the project, Vietnam's construction standards and foreign project safety criteria or foreign criteria accepted by the Ministry of Construction.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 06/1997/TT-BXD hướng dẫn quản lý xây dựng trong việc thực hiện "Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng- Kinh doanh-chuyển giao (B.O.T) áp dụng cho đầu tư trong nước" kèm theo Nghị định 77/CP-1997 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.265
DMCA.com Protection Status