Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 05/1999/TT-BKH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Trần Xuân Giá
Ngày ban hành: 11/11/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/1999/TT-BKH

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 1999

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 05/1999/TT-BKH NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH

Căn cứ Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cụ thể về việc quản lý các dự án quy hoạch sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước như sau:

1. Phân loại các dự án quy hoạch

Các dự án quy hoạch gồm:

1.1 Dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội cả nước; vùng liên tỉnh; vùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

1.2 Dự án quy hoạch phát triển ngành theo quy định của Chính phủ;

1.3 Dự án quy hoạch xây dựng gồm: quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung xây dựng đô thị và nông thôn, quy hoạch chi tiết các khu chức năng đô thị- nông thôn và quy hoạch xây dựng chuyên ngành (hệ thống giao thông, cấp nước, cấp điện, thoát nước, thông tin liên lạc, các công trình xử lý chất thải, đảm bảo vệ sinh môi trường...).

2. Vốn lập các dự án quy hoạch

2-1. Vốn lập các dự án quy hoạch bao gồm vốn điều tra, khảo sát, nghiên cứu để lập, thẩm định và xét duyệt quy hoạch;

2-2. Các dự án quy hoạch sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước được cân đối trong kế hoạch đầu tư hàng năm gồm:

- Dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước;

- Dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng (liên tỉnh, vùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) và lãnh thổ;

- Dự án quy hoạch phát triển ngành, bao gồm cả qui hoạch hệ thống các khu công nghiệp, qui hoạch sử dụng đất đai trong phạm vi toàn quốc.

- Dự án qui hoạch xây dựng vùng, qui hoạch chung đô thị, khu dân cư nông thôn.

- Các dự án quy hoạch khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định

2-3. Các dự án quy hoạch sau đây không sử dụng vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước để cân đối:

- Dự án quy hoạch xây dựng chi tiết các khu chức năng đô thị và nông thôn;

- Dự án quy hoạch chi tiết khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao...;

- Dự án quy hoạch xây dựng chi tiết các khu đô thị mới;

- Dự án quy hoạch chi tiết chuyên ngành để phục vụ việc lập các dự án đầu tư.

Nguồn vốn để thực hiện các quy hoạch này huy động từ các dự án đầu tư và được tính vào giá thành thực hiện các dự án đầu tư.

3. Phân cấp quản lý vốn các dự án quy hoạch.

Vốn để lập các dự án quy hoạch được phân cấp quản lý như sau:

3.1 Các dự án quy hoạch do Trung ương quản lý.

- Dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã hội cả nước

- Dự án quy hoạch phát triển ngành, bao gồm cả qui hoạch hệ thống các khu công nghiệp, qui hoạch sử dụng đất đai trong phạm vi toàn quốc.

- Dự án quy hoạch quy hoạch xây dựng vùng, qui hoạch chung xây dựng đô thị và nông thôn, qui hoạch xây dựng các vùng trọng điểm do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý Nhà nước về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, qui hoạch phát triển ngành, trực tiếp tổ chức thực hiện các dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội cả nước, vùng liên tỉnh, vùng trọng điểm và các dự án quy hoạch khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Bộ Xây dựng quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng, trực tiếp tổ chức thực hiện các dự án quy hoạch xây dựng các vùng trọng điểm, vùng liên tỉnh, quy hoạch xây dựng chung các đô thị loại 1, loại 2; quy hoạch xây dựng một số khu dân cư nông thôn và các dự án qui hoạch khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Các Bộ quản lý ngành tổ chức thực hiện các dự án quy hoạch phát triển ngành, qui hoạch sử dụng đất đai trong phạm vi cả nước theo qui định của Thủ tướng Chính phủ.

3.2 Các dự án quy hoạch do địa phương quản lý:

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện các dự án quy hoạch sau:

- Dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Dự án qui hoạch xây dựng vùng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Dự án quy hoạch chung các đô thị và quy hoạch chi tiết các đô thị loại 3, loại 4, loại 5.

- Dự án quy hoạch sử dụng đất đai trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Uỷ ban nhân dân các thành phố loại 1, loại 2 trực tiếp tổ chức thực hiện các dự án qui hoạch chi tiết theo sự phân cấp của Thủ tướng Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh.

4. Kế hoạch lập các dự án quy hoạch sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước:

4.1 Về chủ trương:

- Dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội cả nước, qui hoạch vùng kinh tế, qui hoạch vùng trọng điểm, quy hoạch hệ thống các khu công nghiệp trong cả nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ.

- Dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ.

- Dự án quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, qui hoạch xây dựng vùng kinh tế trọng điểm và quy hoạch chung các đô thị loại 1, loại 2 do Bộ Xây dựng nghiên cứu đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ.

- Dự án quy hoạch phát triển ngành (bao gồm cả qui hoạch phát triển của khu Công nghiệp, qui hoạch sử dụng đất đai trong phạm vi toàn quốc) do các Bộ quản lý ngành nghiên cứu đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ xem xét đề xuất của các Bộ ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông qua chủ trương. Căn cứ vào đó, các Bộ ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng và thông qua đề cương hoặc nhiệm vụ qui hoạch, dự toán chi tiết của các dự án qui hoạch.

Các dự án qui hoạch khác (ngoài qui định tại khoản 4, mục 4.1) do các Bộ và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định chủ trương phù hợp với điểm 2.2.

4.2. Tổng hợp và giao kế hoạch.

a) Các Bộ ngành và địa phương căn cứ hướng dẫn tại khoản 3 của thông tư này lập kế hoạch đầu tư thuộc Ngân sách Nhà nước hàng năm, đề nghị danh mục dự án và vốn đầu tư cho công tác quy hoạch.

b) Căn cứ khả năng nguồn vốn Ngân sách hàng năm của Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối mức vốn ghi kế hoạch cho công tác qui hoạch của các Bộ và địa phương để tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cùng với kế hoạch đầu tư thuộc Ngân sách Nhà nước.

c) Sau khi Quốc hội thông qua kế hoạch Ngân sách do Chính phủ trình, Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư thuộc Ngân sách Nhà nước đến các Bộ ngành và địa phương, trong đó có tổng số vốn dành cho công tác quy hoạch.

d) Căn cứ vào mức vốn được giao, các Bộ ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí cụ thể mức vốn cho từng dự án, đăng kí với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng để theo dõi thực hiện và cấp phát vốn.

Các dự án qui hoạch được bố trí kế hoạch phải được cấp có thẩm quyền thông qua về chủ trương lập dự án quy hoạch, mỗi dự án phải có đề cương, khối lượng công việc hoặc nhiệm vụ dự án qui hoạch và dự toán chi phí do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt.

5. Quản lý cấp phát và thanh quyết toán vốn đối với các dự án quy hoạch

5.1. Cấp vốn tạm ứng:

a) Điều kiện cấp vốn tạm ứng:

Các dự án quy hoạch được cấp vốn tạm ứng khi đảm bảo đủ các điều kiện sau:

- Có văn bản của cấp có thẩm quyền phê duyệt đề cương hoặc nhiệm vụ dự án quy hoạch.

- Dự toán chi phí cho công tác quy hoạch được duyệt.

- Có trong kế hoạch vốn quy hoạch.

- Có hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư và đơn vị nhận thầu.

b) Mức vốn tạm ứng:

Mức vốn tạm ứng cho dự án quy hoạch bằng 25% đến 50% giá trị hợp đồng, nhưng không vượt kế hoạch vốn hàng năm của dự án quy hoạch.

Trường hợp kế hoạch vốn cả năm thấp hơn mức vốn tạm ứng theo quy định trên thì cơ quan cấp vốn tiếp tục cấp tạm ứng cho hợp đồng trong kế hoạch năm sau đến khi đạt mức tạm ứng theo quy định.

c) Thu hồi vốn tạm ứng:

Vốn tạm ứng cho dự án quy hoạch được thu hồi vào từng lần cấp phát thanh toán cho khối lượng công tác quy hoạch hoàn thành theo nguyên tắc:

- Thời điểm thu hồi bắt đầu vào kỳ thanh toán khối lượng quy hoạch hoàn thành lần đầu.

- Mức vốn tạm ứng thu hồi trong số vốn thanh toán mỗi lần tương ứng với tỷ lệ tạm ứng.

Vốn tạm ứng có thể được thu hồi sớm hơn quy định nêu trên nếu chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất và đề nghị.

Trường hợp vốn tạm ứng chưa thu hồi hết mà dự án không được ghi kế hoạch tiếp hoặc bị đình chỉ thực hiện, chủ đầu tư phải giải trình với cơ quan cấp vốn về tình hình sử dụng vốn tạm ứng chưa thu hồi, đồng thời báo cáo cấp cơ thẩm quyền xử lý.

5.2 Cấp vốn thanh toán khối lượng quy hoạch hoàn thành:

a) Các dự án quy hoạch được cấp phát vốn khi có đủ các điều kiện sau:

- Văn bản của cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ dự án quy hoạch.

- Dự toán chi phí cho công tác quy hoạch được duyệt.

- Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc thành lập Ban Quản lý dự án, thông báo người phụ trách công tác kế toán .

- Có kế hoạch khối lượng quy hoạch chi tiết thực hiện trong năm kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Có hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư và đơn vị nhận thầu.

- Có khối lượng quy hoạch hoàn thành đủ điều kiện thanh toán, phù hợp với dự toán được duyệt.

b) Khối lượng công tác quy hoạch hoàn thành được cấp vốn thanh toán là khối lượng thực hiện được nghiệm thu phù hợp với nội dung vốn theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và hợp đồng kinh tế đã ký kết.

c) Để được cấp vốn thanh toán khối lượng quy hoạch hoàn thành, chủ đầu tư gửi đến cơ quan cấp vốn các tài liệu sau (ngoài các tài liệu đã gửi ban đầu):

- Biên bản nghiệm thu khối lượng công tác quy hoạch hoàn thành của cơ quan nghiên cứu đề xuất.

- Bảng tính chi tiết giá trị khối lượng hoàn thành kèm theo bảng tổng hợp kinh phí.

- Các chứng từ thanh toán khác.

Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp vốn kiểm tra và cấp phát vốn cho chủ đầu tư, đồng thời thanh toán cho đơn vị nhận thầu và thu hồi số vốn đã tạm ứng theo nguyên tắc quy định tại khoản 5.1 điểm c của Thông tư này.

Khi dự án quy hoạch hoàn thành đã nghiệm thu, nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt (chưa có quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch), nếu trong hợp đồng kinh tế không có quy định ràng buộc thì chủ đầu tư phải báo cáo với cơ quan quản lý và cơ quan tài chính cấp có thẩm quyền để được thanh toán hết tiền cho đơn vị nhận thầu theo đúng hợp đồng kinh tế.

5.3. Quyết toán các dự án quy hoạch khi kết thúc năm kế hoạch và kết thúc dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm quyết toán dự án theo qui định quản lý tài chính hiện hành.

6. Kiểm tra và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch.

Theo chức năng quản lý Nhà nước của mình các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng sẽ kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tình hình triển khai và sử dụng nguồn vốn qui hoạch, đề xuất những biện pháp xử lý thích hợp.

Định kỳ hàng quý, 6 tháng và hết năm, chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo tình hình triển khai dự án, sử dụng và cấp phát thanh toán đến cơ quan cấp trên, các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, Thành phố tổng hợp chung trong báo cáo về đầu tư và xây dựng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Tổng Cục Thống kê.

7. Hiệu lực thi hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ban hành.

Nội dung nghiên cứu dự án quy hoạch, qui trình, qui phạm, đơn giá và định mức theo chức năng quy định tại Điều 8 của Qui chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo NĐ52/1999/NĐ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng sẽ có hướng dẫn riêng.

Trong quá trình thực hiện có những vấn đề mới phát sinh, đề nghị các Bộ ngành, địa phương phản ánh về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu bổ sung.

 

Trần Xuân Giá

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom- Happiness
------------

No.05/1999/TT-BKH

Hanoi, November 11, 1999

 

CIRCULAR

GUIDING THE MANAGEMENT OF PLANNING PROJECTS

Pursuant to the Regulation on Investment and Construction Management promulgated together with the Government's Decree No.52/1999/ND-CP of July 8, 1999, the Ministry of Planning and Investment hereby guides in detail the management of planning projects funded by the State budget as follows:

1. Classification of planning projects

Planning projects include:

1.1. Overall planning projects for socio-economic development of the whole country, inter-provincial regions, provinces and centrally-run cities;

1.2. Planning projects for branch development under the Government’s regulations;

1.3. Construction planning projects, including: regional construction planning, general planning for urban and rural construction, detailed planning for urban and rural functional quarters and specialized construction planning (traffic, water supply, electric power supply, water drainage, information and communication systems; waste treatment and environmental hygiene protection works...).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2.1. Funds for formulation of planning projects include funds for investigation, survey and study for formulation, evaluation, consideration and ratification of plannings;

2.2. Planning projects using the State budget funds, which are balanced in annual investment plans, include:

- Overall planning project for the general socio-economic development of the whole country;

- Overall planning projects for the socio-economic development of regions (inter-provincial regions, provinces and centrally-run cities) and territories;

- Branch development planning projects, including planning for industrial park system, planning for land use throughout the country;

- Regional construction planning projects, general urban and rural population quarter planning.

- Other planning projects decided by the Prime Minister.

2.3. The following planning projects shall not use the investment capital from the State budget:

- Detailed planning projects for construction of urban and rural functional quarters;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Detailed planning projects for construction of new urban areas;

- Specialized detailed planning projects in service of formulation of investment projects.

Capital sources for realization of such plannings shall be mobilized from investment projects and accounted into the execution costs of investment

projects.

3. Assigned responsibilities for managing funds of planning projects

Funds for formulation of planning projects shall be managed according to the following responsibility assignment:

3.1. Planning projects managed by the central government:

- Overall planning project for socio-economic development of the whole country;

- Planning projects for branch development, including planning for industrial park system, planning for land use throughout the country;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The Ministry of Planning and Investment shall perform the State management over the overall socio-economic development planning and branch development plannings, and directly organize the execution of overall planning projects for socio-economic development of the whole country, inter-provincial regions, key regions, and other planning projects decided by the Prime Minister.

The Ministry of Construction shall perform the State management over the construction plannings, and directly organize the execution of planning projects for construction of key regions, inter-provincial regions, plannings for general construction of urban centers of grade 1 and grade 2; plannings for construction of a number of rural population quarters and other planning projects decided by the Prime Minister.

The branch-managing ministries shall organize the execution of branch development planning projects and the planning for land use throughout the country according to the Prime Minister's regulations.

3.2. Planning projects managed by local administration:

The People's Committees of the provinces and centrally-run cities shall organize the execution of the following planning projects:

- The overall planning projects for socio-economic development of provinces and centrally-run cities;

- The planning projects for construction of regions within the territories of the provinces and centrally-run cities.

- The general planning projects for urban centers and detailed plannings of urban centers of grade 3, grade 4 and grade 5.

- The planning projects for land use within the provinces and centrally-run cities.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. The plan for formulation of planning projects funded with the State budget:

4.1. On guidelines:

- Overall planning project for socio-economic development of the whole country, plannings for economic regions and key regions and planning for industrial park system throughout the country shall be studied and proposed by the Ministry of Planning and Investment to the Prime Minister.

- Overall planning projects for socio-economic development of the provinces and centrally-run cities shall be studied and proposed by the People's Committees of such provinces and cities to the Prime Minister.

- Planning projects for construction of inter-provincial regions, construction of key economic regions and the general planning for cities of grades 1 and 2 shall be studied and proposed by the Ministry of Construction to the Prime Minister.

- Branch development planning projects (including planning for development of industrial parks, and the planning for land use throughout the country) studied and proposed by the branch-managing ministries to the Prime Minister.

The Prime Minister shall consider planning projects proposed by the ministries, branches, provinces and centrally-run cities and adopt guidelines thereon. Basing themselves on such guidelines, the ministries, branches, provinces and centrally-run cities shall direct the functional agencies to draw up and adopt planning programs or tasks and detailed cost estimates of planning projects.

Other planning projects (besides those specified in Section 4, Item 4.1) shall be decided by the ministries, provinces and centrally-run cities in accordance with Point 2.2.

4.2. Plan synthesization and assignment

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Depending on the State budget's annual funding capability, the Ministry of Planning and Investment shall balance the funding level planned for the planning work of the ministries and localities for synthesization and submission to the Prime Minister for decision together with investment plans covered by the State budget.

c/ After the National Assembly adopts the State budget plan proposed by the Government, the Prime Minister shall assign the norms of investment plans covered by the State budget to the ministries, branches and localities, clearly stating the total fund reserved for the planning work.

d/ Basing themselves on their allocated capital amounts, the ministries, branches, provinces and centrally-run cities shall allocate specific capital amount to each planning project, and register it with the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Finance and the Ministry of Construction for monitoring the implementation and capital allocation.

Planning projects included into plans must be adopted by the competent level(s) in terms of undertaking. Each project must be drawn up with program, work volume or tasks and cost estimates approved by the concerned minister, head of the agency attached to the Government or the president of the People's Committee of the province or centrally-run city.

5. Management of allocation and final settlement of capital for planning projects

5.1. Allocation of advance capital :

a/ The conditions for being allocated advance capital:

A planning project shall be allocated advance capital when it fully meets the following conditions:

- Having its program or tasks ratified in writing by the competent level;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Being included in the planning capital plan;

- Having an economic contract between the investor and the contracting unit.

b/ The advance capital level:

The capital level to be allocated in advance to a planning project shall be equal to 25% to 50% of the contract's value, but must not exceed such planning project’s annual capital plan.

In cases where the planned capital of the whole year is lower than the above-said advance capital level, the capital-allocating agency shall continue allocating advance capital to the contract in the next year’s plan till the prescribed advance capital level is attained.

c/ Retrieval of advance capital:

The capital allocated in advance to planning projects shall be retrieved upon each allocation of capital for settlement of the completed planning work volume, on the following principles:

- The time of retrieval shall be the beginning of the period for settlement of the completed planning volume for the first time;

- The advance capital level to be retrieved in the settlement fund each time shall correspond to the advance percentage.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.In cases where the project is not further planned or suspended from execution while the advance capital is not yet fully retrieved, the investor shall have to explain the use of unretrieved advance capital to the capital-allocating agency, and at the same time report it to the competent level for handling.

5.2. Allocation of capital for settlement of completed planning volume:

a/ A planning project shall be allocated capital when it fully meets the following conditions:

- Having its tasks ratified in writing by the competent level;

- Having the planning work cost estimate approved;

- Having the competent level’s decisions to set up the project management board and appoint the person in charge of accounting work;

- Having detailed plan on the planning volume to be performed in the plan year approved by the competent level;

- Having an economic contract between the investor and the contractor;

- Its completed planning volume is eligible for settlement and compatible with the approved cost estimates.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ To be allocated capital for settlement of completed planning work volume, the investor shall have to send to the capital-allocating agency the following documents (in addition to initially sent documents):

- The written record on inspection and acceptance of the completed planning work volume of the studying and proposing agency.

- The table of detailed calculation of the value of the completed volume enclosed with the cost synthesizing table.

- Other settlement vouchers.

Within 5 working days after receiving complete and valid dossiers, the capital-allocating agency shall examine such dossiers and allocate capital to the investors, and at the same time make payments to the contracting units and retrieve the capital allocated in advance according to the principles prescribed in Item 5.1, Point c of this Circular.

For a completed planning project that has already been inspected and accepted, but not yet been ratified by the competent level (there has not been a decision to ratify the planning blueprint), if the economic contract contains no binding provision, the investor shall have to report to the managing agency and the finance agency of competent level in order to get in full the payment for the contracting unit according to the economic contract.

5.3. Final settlement of planning projects shall be made at the end of each plan year and upon the completion of such projects; and the investors shall have to make final settlement of projects according to the current financial management regulations.

6. Inspection of and report on the performance of plans

According to their respective State management functions, the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Finance and the Ministry of Construction shall conduct regular or irregular inspections of the allocation and use of the planning capital source, and propose appropriate handling measures.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.7. Implementation effect

This Circular takes effect 15 days after its issuance.

The study contents of planning projects, procedures, rules, unit prices and norms according to the functions prescribed in Article 8 of the Investment and Construction Management Regulation promulgated together with the Government’s Decree No.52/1999/ND-CP shall comply with specific guidance by the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Construction.

Any problems arising in the course of implementation should be reported by the concerned ministries, branches and localities to the Ministry of

Planning and Investment for study and appropriate supplement.

 

  

MINISTER OF PLANNING AND INVESTMENT
Tran Xuan Gia

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 05/1999/TT-BKH ngày 11/11/1999 hướng dẫn quản lý các dự án quy hoạch do Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.598

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.133.27