Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT mẫu văn bản báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Số hiệu: 03/2021/TT-BKHĐT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 09/04/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Mẫu văn bản mới liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Bộ KH&ĐT ban hành Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

Theo đó, các biểu mẫu được ban hành mới theo quy định tại Luật đầu tư 2020 và Nghị định 31/2021/NĐ-CP , đơn cử một số mẫu áp dụng đối với nhà đầu tư như:

Mẫu A.I.1: Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo Điểm a khoản 1 Điều 33 Luật đầu tư, khoản 1 Điều 36 Nghị định 31/2021;

Mẫu A.I.2: Đề xuất dự án đầu tư (Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập) theo Điểm b khoản 2 Điều 33 Luật đầu tư;

Mẫu A.I.3: Đề xuất dự án đầu tư (Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất) theo Điểm d khoản 1 Điều 33 Luật đầu tư;

Mẫu A.I.4: Đề xuất dự án đầu tư (Dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư) theo Khoản 1 Điều 36 Nghị định 31/2021;

Mẫu A.I.5: Văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư theo Khoản 3 Điều 29 Luật đầu tư, các khoản 1 và 2 Điều 30 Nghị định 31/2021;

Mẫu A.I.6: Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo các khoản 2 và 4 Điều 35 Nghị định 31/2021;…

Xem thêm các biểu mẫu tại Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành từ 09/4/2021, thay thế Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT và Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT .

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2021/TT-BKHĐT

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2021

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH MẪU VĂN BẢN, BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM, ĐẦU TƯ TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài;

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định các mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam và nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.

2. Cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về đầu tư đối với hoạt động đầu tư tại Việt Nam, hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và hoạt động xúc tiến đầu tư.

3. Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và hoạt động xúc tiến đầu tư.

Điều 3. Mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư

1. Mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam quy định tại Phụ lục A.

2. Mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài quy định tại Phụ lục B.

3. Mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động xúc tiến đầu tư quy định tại Phụ lục C.

Điều 4. Hướng dẫn cách ký các văn bản, báo cáo

1. Đối với trường hợp đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam: trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư ký các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư; sau khi thành lập tổ chức kinh tế, người đại điện có thẩm quyền theo pháp luật của tổ chức kinh tế ký các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

2. Đối với trường hợp đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp tại Việt Nam: nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và người đại điện có thẩm quyền theo pháp luật của tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp cùng ký các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

3. Đối với trường hợp đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam: các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh ký các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư và các văn bản liên quan đến hoạt động đầu tư.

4. Nhà đầu tư quy định tại Điều 68 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư đăng ký đầu tư ra nước ngoài ký các văn bản và báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về đầu tư đối với hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư, nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt đầu tư tại Việt Nam và Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính ph; Các Phó Thủ tướng CP;
-
Văn phòng Quốc hội;
-
Văn phòng Chtịch nước:
-
Văn phòng Chính ph;
-
Tòa án nhân dân ti cao;
-
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
-
UBND các tnh, thành phtrực thuộc TW;
-
Sở Kế hoạch và Đầu tư các tnh, thành phtrực  thuộc TW;
-
Ban qun lý các KCN, KCX, KKT, KCNC;
-
Cục Kim tra văn bản QPPL-B Tư pháp;
-
Công báo;
-
Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
-
Cng thông tin điện tử Bộ KH&ĐT;
- Cổng Thông tin quốc gia về Đầu tư;

- Bộ KHĐT: Lãnh đạo Bộ, các Cục, Vụ,
 Viện và các đơn vị thuộc Bộ;

- Lưu: VT, ĐTNN.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

 

Danh mục và Hệ thống mẫu văn bản, báo cáo ban hành kèm theo Thông tư được đăng tải tại đường link: https://bit.ly/3sa8qpM

 

DANH MỤC

CÁC MẪU VĂN BẢN, BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM, ĐẦU TƯ TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

STT

Tên mẫu văn bản

Ký hiệu

PHỤ LỤC A: MẪU VĂN BẢN, BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM.

I. Mẫu văn bản áp dụng đối với nhà đầu tư

1

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

(Điểm a khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư, khoản 1 Điều 36 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu A.I.1

2

Đề xuất dự án đầu tư (Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập)

(Điểm b khoản 2 Điều 33 Luật Đầu tư)

Mẫu A.I.2

3

Đề xuất dự án đầu tư (Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất)

(Điểm d khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư)

Mẫu A.I.3

4

Đề xuất dự án đầu tư (Dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư)

(Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu A.I.4

5

Văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư

(Khoản 3 Điều 29 Luật Đầu tư, các khoản 1 và 2 Điều 30 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu A.I.5

6

Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

(Các khoản 2 và 4 Điều 35 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu A.I.6

7

Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

(Khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư)

Mẫu A.I.7

8

Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh

(Điều 49 Luật Đầu tư)

Mẫu A.I.8

9

Văn bản đăng ký điều chỉnh văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh

Mẫu A.I.9

10

Văn bản thông báo chấm dứt văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh

(Điều 50 Luật Đầu tư)

Mẫu A.I.10

11

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

(Trường hợp chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư)
(Điều 48 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP
)

Mẫu A.I.11.a

12

Văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư (Trường hợp chuyển nhượng dự án không làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư)

(Khoản 8 Điều 48 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu A.I.11.b

13

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án là tài sản bảo đảm)

(Điều 49 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu A.I.11.c

14

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Trường hợp chia, tách và sáp nhập dự án đầu tư)

(Điều 50 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu A.I.11.d

15

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế)

(Điều 51 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu A.I.11.đ

16

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liến với đất thuộc dự án đầu tư)

(Điều 52 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu A.I.11.e

17

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh)

(Điều 53 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu A.I.11.g

18

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Trường hợp điều chỉnh khác)

Mẫu A.I.11.h

19

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh

(Khoản 1 Điều 44, khoản 2 Điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu A.I.12

20

Văn bản thông báo của nhà đầu tư về việc ngừng hoạt động dự án đầu tư

(Khoản 1 Điều 47 Luật Đầu tư)

Mẫu A.I.13

21

Văn bản đề nghị gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

(Khoản 4 Điều 44 Luật Đầu tư, khoản 2 Điều 55 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu A.I.14

22

Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

(Các điểm a, b và c khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư)

Mẫu A.I.15

23

Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

(Điểm a khoản 1 Điều 127 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu A.I.16

24

Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

(Khoản 1 Điều 41 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu A.I.17

25

Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

(Khoản 1 Điều 41 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu A.I.18

26

Văn bản đề nghị nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

(Điều 42 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu A.I.19

27

Báo cáo thực hiện dự án đầu tư

(Các điểm b và c khoản 2 Điều 37, Điều 72 Luật Đầu tư)

Mẫu A.I.20

28

Văn bản đề nghị áp dụng các biện pháp bảo đảm đầu tư

(Khoản 4 Điều 13 Luật Đầu tư, khoản 3 Điều 4 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu A.I.21

II. Mẫu văn bản áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư

29

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư

(Khoản 6 Điều 32, khoản 5 Điều 33, điểm d khoản 7 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu A.II.1

30

Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư

(Điểm d khoản 2 Điều 44, điểm d khoản 2 Điều 45, khoản 3 Điều 46 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu A.II.2

31

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư

(Khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư, điểm c khoản 2 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu A.II.3

32

Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư

(Khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư, các Điều 44, 45 và 46 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu A.II.4

33

Quyết định chấp thuận nhà đầu tư

(Khoản 3 Điều 29 Luật Đầu tư, điểm đ khoản 2 và khoản 4 Điều 30 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu A.II.5

34

Quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư (Trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án)

(Các khoản 6 và 8 Điều 48 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu A.II.6

35

Quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư (Trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm)

(Khoản 4 Điều 49 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu A.II.7

36

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trường hợp cấp mới)

(Khoản 1 Điều 38 Luật Đầu tư)

Mẫu A.II.8

37

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trường hợp điều chỉnh)

(Các điều thuộc Mục 4 Chương IV Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu A.II.9

38

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trường hợp đổi, cấp lại, hiệu đính)

(Điều 41 và Điều 127 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu A.II.10

39

Văn bản thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

(Điều 43 Luật Đầu tư)

Mẫu A.II.11

40

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành

(Khoản 5 Điều 49 Luật Đầu tư)

Mẫu A.II.12

41

Văn bản quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng điều hành

(Khoản 3 Điều 50 Luật Đầu tư)

Mẫu A.II.13

42

Quyết định ngừng hoạt động của dự án đầu tư (Do nhà đầu tư đề xuất)

(Khoản 1 Điều 47 Luật Đầu tư)

Mẫu A.II.14

43

Quyết định ngừng hoạt động của dự án đầu tư (Do cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư đề xuất)

(Khoản 2 Điều 47 Luật Đầu tư)

Mẫu A.II.15

44

Quyết định ngừng hoạt động của dự án đầu tư (Do Thủ tướng Chính phủ quyết định)

(Khoản 3 Điều 47 Luật Đầu tư)

Mẫu A.II.16

45

Quyết định chấm dứt toàn bộ hoạt động của dự án đầu tư

(Khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư, các khoản 2, 3, 4, 5 Điều 57, khoản 2 Điều 58, Điều 59, Điều 60 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu A.II.17

46

Quyết định chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư

(Khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tưkhoản 6 Điều 57 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu A.II.18

47

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh

(Khoản 6 Điều 48 Luật Đầu tư)

Mẫu A.II.19

48

Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

(Điều 26 Luật Đầu tư, Điều 66 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu A.II.20

49

Đề nghị đăng tải thông báo trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư

(Khoản 1 Điều 58 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu A.II.21

50

Giấy biên nhận hồ sơ (Áp dụng chung đối với hoạt động đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài)

Mẫu A.II.22

III. Mẫu báo cáo định kỳ của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư

51

Báo cáo quý về tình hình thực hiện dự án đầu tư

(Điểm a, khoản 2, Điều 72 Luật Đầu tưkhoản 1, khoản 2, Điều 102 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu A.III.1

52

Báo cáo năm về tình hình thực hiện dự án đầu tư

(Điểm a, khoản 2, Điều 72 Luật Đầu tưkhoản 1, khoản 3, Điều 102 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu A. III.2

53

Báo cáo quý về tình hình hợp tác đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

(Điểm a, khoản 2, Điều 72 Luật Đầu tưkhoản 2, Điều 102 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP).

Mẫu A.III.3

54

Báo cáo năm về tình hình hợp tác đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

(Điểm a, khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tưkhoản 3, Điều 102 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP).

Mẫu A.III.4

IV. Mẫu báo cáo định kỳ của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư

55

Báo cáo quý về tình hình đầu tư nước ngoài của Cơ quan đăng ký đầu tư và UBND cấp tỉnh

(Khoản 2, Điều 72 Luật Đầu tưkhoản 1, khoản 2, Điều 101 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP).

Mẫu A.IV.1

56

Báo cáo năm đánh giá về tình hình đầu tư nước ngoài của Cơ quan đăng ký đầu tư và UBND cấp tỉnh

(Khoản 2, Điều 72 Luật Đầu tưKhoản 1, khoản 2, Điều 101, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP).

Mẫu A.IV.2

57

Báo cáo năm về tình hình đầu tư nước ngoài của Cơ quan đăng ký đầu tư và UBND cấp tỉnh

(Khoản 2, Điều 72 Luật Đầu tưKhoản 1, khoản 2, Điều 101, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP).

Mẫu A.IV.3

58

Báo cáo năm về danh mục dự án ĐTNN đang có nhà đầu tư quan tâm của Cơ quan đăng ký đầu tư và UBND cấp tỉnh

(Khoản 2, Điều 72 Luật Đầu tưKhoản 1, khoản 2, Điều 101, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP).

Mẫu A.IV.4

59

Báo cáo quý của các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư theo pháp luật chuyên ngành về tình hình cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy tờ tương đương

(Điểm d, khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tưkhoản 3, Điều 101 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP).

Mẫu A.IV.5

60

Báo cáo quý của các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư theo pháp luật chuyên ngành về tình hình điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy tờ tương đương

(Điểm d, khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tưkhoản 3, Điều 101 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP).

Mẫu A.IV.6

61

Báo cáo quý của các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư theo pháp luật chuyên ngành về tình hình tạm ngừng, chấm dứt hoạt động dự án ĐTNN

(Điểm d, khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tưkhoản 3, Điều 101 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP).

Mẫu A.IV.7

62

Báo cáo năm của Bộ Tài chính tổng hợp tình hình xuất nhập khẩu của tổ chức kinh tế có vốn ĐTNN

(Khoản 2 Điều 72, Luật Đầu tưđiểm a, khoản 3, Điều 101 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP).

Mẫu A.IV.8a

63

Báo cáo năm của Bộ Tài chính tình hình xuất khẩu của tổ chức kinh tế có vốn ĐTNN

(Khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tưđiểm a, khoản 3, Điều 101 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP).

Mẫu A.IV.8b

64

Báo cáo năm của Bộ Tài chính tình hình nhập khẩu của tổ chức kinh tế có vốn ĐTNN

(Khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tưđiểm a, khoản 3, Điều 101 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP).

Mẫu A.IV.8c

65

Báo cáo tổng hợp năm của Bộ Tài chính về tình hình tài chính và nộp ngân sách của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

(Khoản 2, Điều 72 Luật Đầu tưđiểm a, khoản 3, Điều 101 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP).

Mẫu A.IV.9a

66

Báo cáo năm của Bộ Tài chính về tình hình tài chính và nộp ngân sách của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

(Khoản 2, Điều 72 Luật Đầu tưđiểm a, khoản 3, Điều 101 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP).

Mẫu A.IV.9b

67

Báo cáo năm của Bộ Lao động thương binh và xã hội về tình hình lao động nước ngoài làm việc tại tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quốc tịch

(Khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tưđiểm đ, khoản 3, Điều 101 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP).

Mẫu A.IV.10a

68

Báo cáo năm của Bộ Lao động thương binh và xã hội về tình hình lao động nước ngoài làm việc tại tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo địa phương

(Khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tưđiểm đ, khoản 3, Điều 101 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP).

Mẫu A.IV.10b

69

Báo cáo năm của Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình chuyển giao công nghệ tại tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

(Khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tưđiểm e, khoản 3, Điều 101 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP).

Mẫu A.IV.11

70

Báo cáo năm của UBND cấp tỉnh về tình hình giao, cho thuê và sử dụng đất tại các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

(Khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tưđiểm g, khoản 3, Điều 101 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP).

Mẫu A.IV.12

PHỤ LỤC B: MẪU VĂN BẢN, BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI.

I. Mẫu văn bản áp dụng đối với nhà đầu tư

1

Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài (Áp dụng cho tất cả hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài)

(Điều 57, Điều 58, Điều 61 Luật Đầu tưĐiều 75, Điều 78 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu B.I.1

2

Đề xuất dự án đầu tư ra nước ngoài (Áp dụng cho hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài)

(Điều 57, Điều 58 Luật Đầu tưĐiều 75 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu B.I.2

3

Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (Áp dụng cho tất cả hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài)

(Điều 63 Luật Đầu tưĐiều 77, Điều 79 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu B.I.3

4

Giải trình đề xuất điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (Áp dụng cho hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài)

(Khoản 5, khoản 6 Điều 63 Luật Đầu tưĐiều 77 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu B.I.4

5

Báo cáo tình hình hoạt động đầu tư ra nước ngoài (Áp dụng cho tất cả hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài)

(Điểm c khoản 3 Điều 63 Luật Đầu tư)

Mẫu B.I.5

6

Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ (Áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư có đủ ngoại tệ chuyển ra nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài)

(Điểm đ khoản 1 Điều 57, khoản 2 Điều 61 Luật Đầu tưkhoản 2 Điều 75, điểm b khoản 1 Điều 78 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP).

Mẫu B.I.6

7

Văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ của tổ chức tín dụng (Áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư không có ngoại tệ chuyển ra nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài)

(Điểm đ khoản 1 Điều 57, khoản 2 Điều 61 Luật Đầu tưkhoản 2 Điều 75, điểm b khoản 1 Điều 78 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu B.I.7

8

Thông báo về việc xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế

(Khoản 5 Điều 60 Luật Đầu tưkhoản 3 Điều 75, điểm c khoản 1 Điều 78 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu B.I.8

9

Quyết định đầu tư ra nước ngoài (Áp dụng đối với nhà đầu tư là tổ chức/doanh nghiệp đăng ký đầu tư ra nước ngoài)

(Khoản 4 Điều 60 Luật Đầu tưĐiều 78 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu B.I.9

10

Quyết định điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài (Áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức/doanh nghiệp đăng ký điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài).

(Khoản 3 Điều 63 Luật Đầu tưĐiều 75 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu B.I.10

11

Thông báo thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài

(Điểm a khoản 3 Điều 73 Luật Đầu tưkhoản 2 Điều 83 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu B.I.11

12

Thông báo kéo dài thời hạn chuyển lợi nhuận của dự án đầu tư ra nước ngoài về Việt Nam

(Khoản 2 Điều 68 Luật Đầu tư)

Mẫu B.I.12

13

Thông báo chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài

(Điểm d khoản 1 Điều 64 Luật Đầu tưkhoản 5 Điều 87 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu B.I.13

14

Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

(Khoản 2 Điều 64 Luật Đầu tưĐiều 87 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu B.I.14

15

Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

(Điều 81 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu B.I.15

16

Văn bản đề nghị hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

(Điều 81 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu B.I.16

II. Mẫu văn bản áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư ra nước ngoài

17

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ

(Khoản 5 Điều 58 Luật Đầu tưđiểm e khoản 2 Điều 76 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu B.II.1

18

Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ

(Điểm e khoản 3 Điều 77 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu B.II.2

19

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (Mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài – chứng nhận lần đầu)

(Điều 62 Luật Đầu tư)

Mẫu B.II.3

20

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài áp dụng đối với trường hợp điều chỉnh/cấp lại/hiệu đính)

(Điều 63 Luật Đầu tưĐiều 81 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu B.II.4

21

Quyết định về việc chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (Mẫu Quyết định chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài của Bộ kế hoạch và Đầu tư)

(Khoản 3 Điều 64 Luật Đầu tư)

Mẫu B.II.5

III. Mẫu báo cáo định kỳ của các Bộ, ngành liên quan và nhà đầu tư

22

Báo cáo định kỳ hàng quý tình hình hoạt động dự án đầu tư tại nước ngoài

(Điểm b khoản 3 Điều 73 Luật Đầu tưkhoản 2 Điều 83 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu B.III.1

23

Báo cáo định kỳ năm tình hình hoạt động dự án đầu tư tại nước ngoài (Điểm b khoản 3 Điều 73 Luật Đầu tưkhoản 2 Điều 83 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu B.III.2

24

Báo cáo tình hình hoạt động đầu tư ra nước ngoài cho năm tài chính

(Điểm c khoản 3 Điều 73 Luật Đầu tư)

Mẫu B.III.3

25

Báo cáo định kỳ hàng năm của các Bộ, ngành liên quan

(Điều 99 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu B.III.4

PHỤ LỤC C: MẪU VĂN BẢN, BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG XÚC

TIẾN ĐẦU TƯ

I. Mẫu văn bản áp dụng đối với chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia

1

Văn bản đề xuất thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia hàng năm

(Điểm b, Khoản 2, Điều 92 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu C.I. 1

2

Biểu tổng hợp đề xuất thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia hàng năm

(Điểm b, Khoản 2, Điều 92 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu C.I.2

3

Đề án hoạt động xúc tiến đầu tư thuộc chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia

(Điểm b, Khoản 2, Điều 92 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu C.I.3

4

Bảng dự toán kinh phí của hoạt động xúc tiến đầu tư đề xuất thuộc chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia

(Điểm b, Khoản 2, Điều 92 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu C.I.4

5

Văn bản điều chỉnh chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia

(Điểm d, Khoản 2 và Điểm a, Khoản 3 Điều 92 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu C.I.5

6

Hợp đồng giao nhiệm vụ thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư thuộc chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia

(Điểm g, khoản 2, Điều 92 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu C.I.6

II. Mẫu văn bản áp dụng đối với chương trình xúc tiến đầu tư của Bộ/Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

7

Văn bản dự kiến chương trình xúc tiến đầu tư hàng năm

(Điểm a, Khoản 2, Điều 93 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu C.II.1

8

Biểu tổng hợp dự kiến chương trình xúc tiến đầu tư hàng năm

(Điểm a, Khoản 2, Điều 93 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu C.II.2

9

Văn bản đề nghị điều chỉnh chương trình xúc tiến đầu tư

(Khoản 3, Điều 93, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu C.II.3

III. Mẫu văn bản áp dụng đối với các hoạt động xúc tiến đầu tư khác

10

Văn bản về phương án xúc tiến đầu tư trong hoạt động đối ngoại cấp cao nhà nước

(Khoản 1, Điều 94 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu C.III.1

11

Văn bản thông báo kế hoạch tổ chức hoạt động xúc tiến hỗn hợp đầu tư, thương mại, du lịch, ngoại giao kinh tế

(Khoản 2, Điều 95 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu C.III.2

12

Văn bản thông báo tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư không sử dụng ngân sách nhà nước

(Khoản 3, Điều 96 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu C.III.3

IV. Mẫu báo cáo

13

Văn bản thông báo hoàn thành hoạt động xúc tiến đầu tư không sử dụng ngân sách nhà nước

(Khoản 3, Điều 96 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu C.IV.1

14

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư của Bộ/ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

(Khoản 1, Điều 103 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu C.IV.2

15

Biểu tổng hợp tình hình thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư của Bộ/ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

(Khoản 1, Điều 103 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu C.IV.3

16

Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết/thỏa thuận/chủ trương đầu tư của Bộ/ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

(Khoản 1, Điều 103 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu C.IV.4

 

 

 

THE MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 03/2021/TT-BKHDT

Hanoi, April 09, 2021

 

CIRCULAR

PRESCRIBING TEMPLATES FOR DOCUMENTS AND REPORTS RELATED TO INVESTMENT ACTIVITIES IN VIETNAM, OUTWARD INVESTMENT ACTIVITIES AND INVESTMENT PROMOTION ACTIVITIES

Pursuant to the Law on Investment No. 61/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the Government’s Decree No. 31/2021/ND-CP dated March 26, 2021 on elaboration of some Articles of the Law on Investment;

Pursuant to the Government’s Decree No. 86/2017/ND-CP dated July 25, 2021 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Planning and Investment;

At the request of the Director of the Foreign Investment Agency;

The Minister of Planning and Investment hereby promulgates a Circular prescribing templates for documents and reports related to investment activities in Vietnam, outward investment activities and investment promotion activities.

Article 1. Scope

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. Regulated entities

1. Investors carrying out investment activities in Vietnam and investors carrying out outward investment activities.

2. Agencies having the power to perform state management of investment regarding investment activities in Vietnam, outward investment activities and investment promotion activities.

3. Other organizations and individuals related to investment activities in Vietnam, outward investment activities and investment promotion activities.

Article 3. Templates for documents and reports related to investment activities in Vietnam, outward investment activities and investment promotion activities

1. Templates for documents and reports related to investment activities in Vietnam are provided in the Appendix A.

2. Templates for documents and reports related to outward investment activities are provided in the Appendix B.

3. Templates for documents and reports related to investment promotion activities are provided in the Appendix C.

Article 4. Guidelines for signing documents and reports

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. In case of making investment in the form of capital contribution or purchase of shares or stakes in Vietnam, foreign investors contributing capital or purchasing shares or stakes and legal representative of the business organization to which foreign investors contribute capital or whose shares or stakes are purchased by foreign investors shall sign documents serving investment procedures.

3. In case of making investment in the form of capital contribution or purchase of shares or stakes in Vietnam, foreign investors contributing capital or purchasing shares or stakes and legal representative of the business organization to which foreign investors contribute capital or whose shares or stakes are purchased by foreign investors shall sign documents serving investment procedures.

4. The investors specified in Article 68 of the Government’s Decree No. 31/2021/ND-CP registering outward investment shall sign documents and reports related to outward investment activities.

Article 5. Responsibility for implementation

Agencies having the power to perform state management of investment regarding investment activities in Vietnam, outward investment activities and investment promotion activities, investors carrying out investment activities in Vietnam and outward investment activities, organizations and individuals carrying out investment promotion activities and relevant organizations and individuals are responsible for the implementation of this Circular.

Article 6. Implementation clause

1. This Circular comes into force from the day on which it is signed and supersedes the Circular No. 16/2015/TT-BKHDT dated November 18, 2015 and Circular No. 03/2018/TT-BKHDT dated October 17, 2018 of the Minister of Planning and Investment.

2. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Planning and Investment for instructions./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

THE MINISTER
Nguyen Chi Dung

 

Templates for documents and reports enclosed with this Circular are posted at https://bit.ly/3sa8qpM

 

LIST

OF TEMPLATES FOR DOCUMENTS AND REPORTS RELATED TO INVESTMENT ACTIVITIES IN VIETNAM, OUTWARD INVESTMENT ACTIVITIES AND INVESTMENT PROMOTION ACTIVITIES
 (Enclosed with the Circular No. 03/2021/TT-BKHDT dated April 09, 2021 of the Minister of Planning and Investment)

No.

Template for document

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

APPENDIX A: TEMPLATES FOR DOCUMENTS AND REPORTS RELATED TO INVESTMENT ACTIVITIES IN VIETNAM.

I. Templates for documents applied to investors

1

Application for investment project execution

(Point a Clause 1 Article 33 of the Law on Investment, Clause 1 Article 36 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template A.I.1

2

Investment project proposal (Applicable to projects subject to their investment guidelines set up by competent authorities)

(Point b Clause 2 Article 33 of the Law on Investment)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Investment project proposal (Applicable to projects subject to their investment guidelines proposed by investors)

(Point d Clause 1 Article 33 of the Law on Investment)

Template A.I.3

4

Investment project proposal (Applicable to projects not subject to their investment guidelines)

(Clause 1 Article 36 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template A.I.4

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Clause 3 Article 29 of the Law on Investment, Clauses 1 and 2 Article 30 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template A.I.5

6

Application for issuance of Investment Registration Certificate

(Clauses 2 and 4 Article 35 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template A.I.6

7

Registration form for capital contribution/purchase of shares/stakes by foreign investors

(Clause 2 Article 26 of the Law on Investment)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

Registration form for establishment of foreign investor’s operating office under business cooperation contract

(Article 49 of the Law on Investment)

Template A.I.8

9

Registration form for adjustment to certificate of registration of foreign investor’s operating office under business cooperation contract

Template A.I.9

10

Notice of shutdown of foreign investor’s operating office under business cooperation contract

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Template A.I.10

11

Application for adjustment to investment project  

(In case of transfer of part or whole of an investment project)
(Article 48 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template A.I.11.a

12

Application for approval for investor change (In case project transfer does not change any content of approval for investment guidelines)

(Clause 8 Article 48 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template A.I.11.b

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Application for investment project adjustment (In case the investor receives a project which is collateral)

(Article 49 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template A.I.11.c

14

Application for investment project adjustment (In case of full division, partial division and merger of an project)

(Article 50 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template A.I.11.d

15

Application for investment project adjustment (In case of full division, partial division, consolidation, merger or conversion of type of business organization)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Template A.I.11.dd

16

Application for investment project adjustment (In case of contribution of capital in the form of rights to use land and property on land which is part of an investment project)

(Article 52 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template A.I.11.e

17

Application for investment project adjustment (In case of exercising the rights to use land and property on land which is part of an investment project for business cooperation)

(Article 53 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template A.I.11.g

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Application for investment project adjustment (In case of other adjustments)

Template A.I.11.h

19

Report on investment project’s progress by the time of adjustment

(Clause 1 Article 44, Clause 2 Article 47 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template A.I.12

20

Investor’s notice of investment project suspension

(Clause 1 Article 47 of the Law on Investment)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

21

Application for extension of duration of investment project

(Clause 4 Article 44 of the Law on Investment, Clause 2 Article 55 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template A.I.14

22

Notice of investment project termination

(Points a, b and c Clause 1 Article 48 of the Law on Investment)

Template A.I.15

23

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Point a Clause 1 Article 127 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template A.I.16

24

Application for re-issuance of Investment Registration Certificate

(Clause 1 Article 41 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template A.I.17

25

Application for correction of information on Investment Registration Certificate

(Clause 1 Article 41 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

26

Application for return of Investment Registration Certificate

(Article 42 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template A.I.19

27

Report on investment project execution

(Points b and c Clause 2 Article 37, Article 72 of the Law on Investment)

Template A.I.20

28

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Clause 4 Article 13 of the Law on Investment, Clause 3 Article 4 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template A.I.21

II. Templates for documents applied to investment authorities

29

Decision on approval for investment guidelines

(Clause 6 Article 32, Clause 5 Article 33, Point d Clause 7 Article 33 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template A.II.1

30

Decision on approval for investment guideline adjustment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Template A.II.2

31

Decision on approval for both investment guidelines and investor

(Clause 4 Article 29 of the Law on Investment, Point c Clause 2 Article 29 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template A.II.3

32

Decision on approval for both investment guideline adjustment and investor change

(Clause 4 Article 29 of the Law on Investment, Articles 44, 45 and 46 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template A.II.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Decision on investor approval

(Clause 3 Article 29 of the Law on Investment, Point dd Clauses 2 and 4 Article 30 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template A.II.5

34

Decision on approval for investor change (In case the investor transfers part or whole of an investment project)

(Clauses 6 and 8 Article 48 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template A.II.6

35

Decision on approval for investor change (In case the investor receives an investment project which is collateral)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Template A.II.7

36

Investment Registration Certificate (In case of new issuance)

(Clause 1 Article 38 of the Law on Investment)

Template A.II.8

37

Investment Registration Certificate (In case of adjustment)

(Articles under Section 4 Chapter IV of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template A.II.9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Investment Registration Certificate (In case of replacement, re-issuance and correction)

(Article 41 and Article 127 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template A.II.10

39

Agreement on payment of deposit for guaranteeing project execution

(Article 43 of the Law on Investment)

Template A.II.11

40

Certificate of operating office registration

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Template A.II.12

41

Decision on revocation of certificate of operating office registration

(Clause 3 Article 50 of the Law on Investment)

Template A.II.13

42

Decision on investment project suspension (Proposed by investors)

(Clause 1 Article 47 of the Law on Investment)

Template A.II.14

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Decision on investment project suspension (Proposed by investment authorities)

(Clause 2 Article 47 of the Law on Investment)

Template A.II.15

44

Decision on investment project suspension (decided by the Prime Minister)

(Clause 3 Article 47 of the Law on Investment)

Template A.II.16

45

Decision on total termination of investment project

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Template A.II.17

46

Decision on partial termination of investment project

(Clause 2 Article 48 of the Law on Investment and Clause 6 Article 57 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template A.II.18

47

Decision on revocation of Investment Registration Certificate/Investment Certificate/Investment License/Business License

(Clause 6 Article 48 of the Law on Investment)

Template A.II.19

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Notice of fulfillment of conditions for capital contribution/purchase of shares/re-purchase of stakes by foreign investors

(Article 26 of the Law on Investment, Article 66 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template A.II.20

49

Request for publishing of notification on National Investment Portal

(Clause 1 Article 58 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template A.II.21

50

Receipt note (Applicable to both investment activities in Vietnam and outward investment activities)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

III. Templates for periodic reports of business organizations executing investment projects

51

Quarterly report on investment project execution

(Point a Clause 2 Article 72 of the Law on Investment, Clause 1 and Clause 2 Article 102 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template A.III.1

52

Annual report on investment project execution

(Point a Clause 2 Article 72 of the Law on Investment, Clause 1 and Clause 3 Article 102 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template A.III.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quarterly report on cooperation in foreign investment in petroleum field of the Vietnam National Oil and Gas Group

(Point a Clause 2 Article 72 of the Law on Investment, Clause 2 Article 102 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template A.III.3

54

Annual report on cooperation in foreign investment in petroleum field of the Vietnam National Oil and Gas Group

(Point a Clause 2 Article 72 of the Law on Investment, Clause 3 Article 102 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template A.III.4

IV. Templates for periodic reports of investment authorities

55

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Clause 2 Article 72 of the Law on Investment, Clause 1 and Clause 2 Article 101 of the Decree No. 31/2021/ND-CP).

Template A.IV.1

56

Annual report on assessment of foreign investment of investment registration authority and provincial People's Committee

(Clause 2 Article 72 of the Law on Investment, Clause 1 and Clause 2 Article 101 of the Decree No. 31/2021/ND-CP).

Template A.IV.2

57

Annual report on foreign investment of investment registration authority and provincial People's Committee

(Clause 2 Article 72 of the Law on Investment, Clause 1 and Clause 2 Article 101 of the Decree No. 31/2021/ND-CP).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

58

Annual report on list of foreign investment projects in which investors are currently interested of investment registration authority and provincial People's Committee

(Clause 2 Article 72 of the Law on Investment, Clause 1 and Clause 2 Article 101 of the Decree No. 31/2021/ND-CP).

Template A.IV.4

59

Quarterly report of investment authorities prescribed by special legislation on new issuance of Investment Certificate/equivalent document

(Point d Clause 2 Article 72 of the Law on Investment, Clause 3 Article 101 of the Decree No. 31/2021/ND-CP).

Template A.IV.5

60

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Point d Clause 2 Article 72 of the Law on Investment, Clause 3 Article 101 of the Decree No. 31/2021/ND-CP).

Template A.IV.6

61

Quarterly report of investment authorities prescribed by special legislation on suspension or termination of foreign investment project

(Point d Clause 2 Article 72 of the Law on Investment, Clause 3 Article 101 of the Decree No. 31/2021/ND-CP).

Template A.IV.7

62

Annual consolidated report of Ministry of Finance on export and import by foreign-invested business organizations

(Clause 2 Article 72 of the Law on Investment, Point a Clause 3 Article 101 of the Decree No. 31/2021/ND-CP).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

63

Annual report of Ministry of Finance on export by foreign-invested business organizations

(Clause 2 Article 72 of the Law on Investment, Point a Clause 3 Article 101 of the Decree No. 31/2021/ND-CP).

Template A.IV.8b

64

Annual report of Ministry of Finance on import by foreign-invested business organizations

(Clause 2 Article 72 of the Law on Investment, Point a Clause 3 Article 101 of the Decree No. 31/2021/ND-CP).

Template A.IV.8c

65

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Clause 2 Article 72 of the Law on Investment, Point a Clause 3 Article 101 of the Decree No. 31/2021/ND-CP).

Template A.IV.9c

66

Annual report of Ministry of Finance on financial status of and payment to state budget by foreign-invested business organizations

(Clause 2 Article 72 of the Law on Investment, Point a Clause 3 Article 101 of the Decree No. 31/2021/ND-CP).

Template A.IV.9c

67

Annual report of Ministry of Labor; War Invalids and Social Affairs on foreign workers working for foreign-invested business organizations by nationality

(Clause 2 Article 72 of the Law on Investment, Point dd Clause 3 Article 101 of the Decree No. 31/2021/ND-CP).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

68

Annual report of Ministry of Labor; War Invalids and Social Affairs on foreign workers working for foreign-invested business organizations by administrative divisions

(Clause 2 Article 72 of the Law on Investment, Point dd Clause 3 Article 101 of the Decree No. 31/2021/ND-CP).

Template A.IV.10b

69

Annual report of Ministry of Science and Technology on technology transfer at foreign-invested business organizations

(Clause 2 Article 72 of the Law on Investment, Point e Clause 3 Article 101 of the Decree No. 31/2021/ND-CP).

Template A.IV.11

70

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Clause 2 Article 72 of the Law on Investment, Point g Clause 3 Article 101 of the Decree No. 31/2021/ND-CP).

Template A.IV.12

APPENDIX B: TEMPLATES FOR DOCUMENTS AND REPORTS RELATED TO OUTWARD INVESTMENT ACTIVITIES

I. Templates for documents applied to investors

1

Registration form for outward investment (Applicable to any applications for issuance of the outward investment registration certificate)

(Articles 57, 58 and 61 of the Law on Investment, Articles 75 and 78 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template B.I.1

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Articles 57 and 58 of the Law on Investment, Article 75 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template B.I.2

3

Application for adjustment of Outward Investment Registration Certificate (Applicable to any applications for adjustment of the Outward Investment Registration Certificate)

(Article 63 of the Law on Investment and Articles 77 and 79 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template B.I.3

4

Explanation for proposal for adjustment of the Outward Investment Registration Certificate (Applicable to applications for adjustment of the Outward Investment Registration Certificate subject to approval for outward investment guidelines)

(Clause 5 Article 6 Article 63 of the Law on Investment and Article 77 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

Report on outward investment (Applicable to any applications for adjustment of the Outward Investment Registration Certificate)

(Point c Clause 3 Article 63 of the Law on Investment)

Template B.I.5

6

Commitment to balance foreign currency sources (Applicable to investors having sufficient foreign currency to transfer overseas for execution of overseas investment project)

(Point dd Clause 1 Article 57, Clause 2 Article 61 of the Law on Investment, Clause 2 Article 75, Point b Clause 1 Article 78 of the Decree No. 31/2021/ND-CP).

Template B.I.6

7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Point dd Clause 1 Article 57, Clause 2 Article 61 of the Law on Investment, Clause 2 Article 75, Point b Clause 1 Article 78 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template B.I.7

8

Notice of certification of fulfillment of tax payment obligations

(Clause 5 Article 60 of the Law on Investment, Clause 3 Article 75, Point c Clause 1 Article 78 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template B.I.8

9

Outward investment decision (Applicable to investors being organizations/enterprises registering outward investment)

(Clause 4 Article 60 of the Law on Investment and Article 78 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

Decision on adjustment of outward investment activity (Applicable to investors being organizations/enterprises registering adjustment of outward investment activities)

(Clause 3 Article 63 of the Law on Investment and Article 75 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template B.I.10

11

Notice of conduct of overseas investment activity

(Point a Clause 3 Article 73 of the Law on Investment, Clause 2 Article 83 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template B.I.11

12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Clause 2 Article 68 of the Law on Investment)

Template B.I.12

13

Notice of transfer of entire outward investment capital to foreign investor

(Point d Clause 1 Article 64 of the Law on Investment, Clause 5 Article 87 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template B.I.13

14

Application for invalidation of Outward Investment Registration Certificate

(Clause 2 Article 64 of the Law on Investment and Article 87 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15

Application for re-issuance of Outward Investment Registration Certificate

(Article 81 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template B.I.15

16

Application for correction of Outward Investment Registration Certificate

(Article 81 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template B.I.16

II. Templates for documents applied to outward investment authorities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Prime Minister’s Decision on approval for outward investment guidelines by the Prime Minister

(Clause 5 Article 58 of the Law on Investment, Point e Clause 2 Article 76 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template B.II.1

18

Decision on approval for adjustment of outward investment guidelines by the Prime Minister

(Point e Clause 3 Article 77 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template B.II.2

19

Outward Investment Registration Certificate (Template for Outward Investment Registration Certificate – First-time issuance)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Template B.II.3

20

Outward Investment Registration Certificate (Template for Outward Investment Registration Certificate in the case of adjustment/re-issuance/correction)

(Article 63 of the Law on Investment, Article 81 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template B.II.4

21

Decision on invalidation of Outward Investment Registration Certificate (Template for Decision on invalidation Outward Investment Registration Certificate of Ministry of Planning and Investment)

(Clause 3 Article 64 of the Law on Investment)

Template B.II.5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

22

Quarterly report on operation of overseas investment project

(Point b Clause 3 Article 73 of the Law on Investment, Clause 2 Article 83 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template B.III.1

23

Annual report on operation of overseas investment project (Point b Clause 3 Article 73 of the Law on Investment, Clause 2 Article 83 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template B.III.2

24

Report on outward investment in the fiscal year

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Template B.III.3

25

Annual reports of relevant ministries

(Article 99 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template B.III.4

APPENDIX C: TEMPLATES FOR DOCUMENTS AND REPORTS RELATED TO INVESTMENT PROMTION ACTIVITIES

 

1

Proposal for execution of annual National Investment Promotion Program

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Template C.I.1

2

Consolidated table of proposal for execution of annual National Investment Promotion Program

(Point b Clause 2 Article 92 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template C.I.2

3

Scheme for investment promotion activities of National Investment Promotion Program

(Point b Clause 2 Article 92 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template C.I.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Estimate of funding for proposed investment promotion activities of National Investment Promotion Program

(Point b Clause 2 Article 92 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template C.I.4

5

Document about adjustment of National Investment Promotion Program

(Point d Clause 2 and Point a Clause 3 Article 92 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template C.I.5

6

Contract for assigning task of conducting investment promotion activities of National Investment Promotion Program

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Template C.I.6

II. Templates for documents applied to investment promotion programs of Ministries/provincial People’s Committees

7

Document about expected annual investment promotion program

(Point a Clause 2 Article 93 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template C.II.1

8

Consolidated table of expected annual investment promotion program

(Point a Clause 2 Article 93 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

Document about adjustment of investment promotion program

(Clause 3 Article 93 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template C.II.3

III. Templates for documents applied to other investment promotion activities

10

Document about plan for investment promotion during state high-level external relation activities

(Clause 1 Article 94 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template C.III.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Notice of plan to organize joint investment, trade, tourism and economic diplomacy promotion activities

(Clause 2 Article 95 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template C.III.2

12

Notice of organization of investment promotion activity not funded by state budget

(Clause 3 Article 96 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template C.III.3

IV. Template for reports

13

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Clause 3 Article 96 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template C.IV.1

14

Report on results of execution of investment promotion program by Ministry/provincial People’s Committee

(Clause 1 Article 103 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template C.IV.2

15

Consolidated table showing execution of investment promotion program by Ministry/provincial People’s Committee

(Clause 1 Article 103 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16

Report on implementation of commitments/investment agreements/investment guidelines by Ministry/provincial People’s Committee

(Clause 1 Article 103 of the Decree No. 31/2021/ND-CP)

Template C.IV.4

 

 

ATTACHED FILE

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


217.767

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!