Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 01/2002/TT-BXD hướng dẫn thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng thiết kế - cung ứng vật tư, thiết bị - xây dựng (EFC)

Số hiệu: 01/2002/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Kiểm
Ngày ban hành: 07/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2002/TT-BXD

Hà Nội, ngày 07 tháng 1 năm 2002

 

THÔNG TƯ

CỦA XÂY DỰNG SỐ 01/2002/TT-BXD NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỰ ÁN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG ỨNG VẬT TƯ, THIẾT BỊ - XÂY DỰNG (EPC)

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 15/CP ngày 4/3/1994 của Chính phủ, Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung thực hiện dự án theo hình thức Hợp đồng Thiết kế - Cung ứng vật tư, thiết bị - Xây dựng (Hợp đồng chìa khoá trao tay) được quy định tại Điều 62 của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ như sau:

I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1/ Thông tư này hướng dẫn việc thực hiện hình thức Hợp đồng Thiết kế-Cung ứng vật tư, thiết bị - Xây dựng đối với các dự án, gói thầu sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và vốn đầu tư phát triển của Doanh nghiệp Nhà nước đã được phê duyệt về hình thức thực hiện Hợp đồng Thiết kế - Cung ứng vật tư, thiết bị - Xây dựng trong quyết định đầu tư (đối với dự án) hoặc trong kế hoạch đấu thầu (đối với gói thầu).

2/ Những dự án, gói thầu thực hiện theo hình thức Hợp đồng Thiết kế-Cung ứng vật tư, thiết bị - Xây dựng bằng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài hoặc bằng các nguồn vốn khác thì có thể vận dụng các quy định hướng dẫn tại Thông tư này kết hợp với quy định hay thoả thuận của tổ chức cung cấp vốn.

3/ Giải thích từ ngữ

3.1 Hợp đồng Thiết kế - Cung ứng vật tư, thiết bị - Xây dựng (viết tắt theo tiếng Anh là Hợp đồng EPC) hay Hợp đồng chìa khoá trao tay là sự thoả thuận bằng văn bản được ký kết giữa Chủ đầu tư dự án với một Nhà thầu hoặc một liên danh Nhà thầu (được gọi chung là Tổng thầu EPC) để thực hiện các công việc về thiết kế - cung cấp vật tư, thiết bị, dịch vụ kỹ thuật - xây dụng và lắp đặt của một dự án hay của một gói thầu.

3.2 Hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu tư là tài liệu do Chủ đầu tư soạn thảo để tiếp tục làm rõ và định hướng cụ thể đối với những nội dung, yêu cầu chủ yếu

của dự án đã nêu trong Báo cáo Nghiên cứu khả thi được duyệt.

Nội dung Hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu tư phải đầy đủ và rõ ràng để Nhà thầu có thể xác định được phạm vi công việc, dự tính khối lượng công tác và giá cả để ký kết Hợp đồng EPC.

3.3 Kế hoạch thanh toán: là tài liệu xác định tổng giá trị thanh toán của Hợp đồng EPC có phân chia theo số lần thanh toán hoặc giai đoạn thanh toán (tháng, quý, năm) phù hợp với tiến độ và khối lượng thực hiện các công việc của hợp đồng.

Kế hoạch thanh toán do Tổng thầu EPC lập và được Chủ đầu tư chấp thuận để làm cơ sở tạm ứng vốn và thanh toán khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng.

3.4 Tư vấn của Chủ đầu tư: là tổ chức tư vấn do Chủ đầu tư lựa chọn để thực hiện một số công việc như: chuẩn bị hợp đồng, lập Thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán và Hồ sơ mời thầu (nếu cần), giám sát quá trình thực hiện hợp đồng, cấp Chứng chỉ sử dụng công trình (nếu có) và các công việc tư vấn khác theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

3.5 Nhà thầu phụ: là Nhà thầu về tư vấn, khảo sát, thiết kế, cung ứng vật tư, thiết bị và dịch vụ kỹ thuật, xây lắp trực tiếp ký kết Hợp đồng thầu phụ với Tổng thầu EPC.

3.6 Hợp đồng thầu phụ: là hợp đồng ký kết giữa Tổng thầu EPC với một Nhà thầu phụ để thực hiện một phần công việc của Tổng thầu EPC trong Hợp đồng EPC.

II- MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG EPC

1/ Chuẩn bị Hợp đồng EPC

Để thực hiện dự án, gói thầu theo hình thức Hợp đồng EPC, Chủ đầu tư dự án cần phải làm một số công việc chuẩn bị sau đây:

1.1 Lập Hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu tư

Căn cứ nội dung của Báo cáo nghiên cứu khả thi và tổng mức đầu tư của dự án được duyệt, Chủ đầu tư lập Hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu tư với những nội dung:

a/ Yêu cầu của dự án, gói thầu về quy mô công suất, năng lực khai thác sử dụng; mức độ áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định hiện hành; yêu cầu về các giải pháp kỹ thuật - công nghệ - thương mại; các chỉ dẫn kỹ thuật đối với vật tư, thiết bị, dịch vụ kỹ thuật, nguyên vật liệu cần được cung ứng cho dự án, gói thầu; yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm nghề nghiệp đối với Nhà thầu.

b/ Thiết kế sơ bộ trong Báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt; những yêu cầu cụ thể về kiến trúc và các thông số thiết kế ban đầu cũng như các quy phạm, quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng trong thiết kế và xây dựng; điều kiện tự nhiên của khu vực địa điểm xây dựng; các yêu cầu về quản lý chất lượng, thử nghiệm, vận hành chạy thử và bảo trì công trình;

c/ Phạm vi công việc và kế hoạch tiến độ thực hiện bao gồm: phân định việc cung cấp các máy móc, vật tư, thiết bị, cấp điện, cấp nước, đường giao thông, thông tin liên lạc đến địa điểm xây dựng; các chỉ dẫn về nguồn cung cấp vật liệu tại chỗ; vị trí địa điểm bố trí các công trình phụ trợ; các mốc thời gian thực hiện những công việc chủ yếu;

d/ Dự kiến chi phí thực hiện dự án, gói thầu EPC;

e/ Thông tin liên quan đến các thủ tục phê duyệt; số lượng các loại hồ sơ, tài liệu phải nộp; chi tiết về vị trí địa điểm xây dựng; bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ và những vấn đề khác.

Nội dung Hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu tư là một bộ phận của Hồ sơ mời thầu EPC.

1.2 Chuẩn bị tài liệu thiết kế để giao thầu EPC; lập, thẩm định và phê duyệt Thiết kế kỹ thuật.

a/ Trong trường hợp Chủ đầu tư đã có sẵn Thiết kế kỹ thuật-tổng dự toán thì việc giao thầu EPC thực hiện trên cơ sở Thiết kế kỹ thuật-tổng dự toán đã được phê duyệt.

b/ Trường hợp hồ sơ Thiết kế sơ bộ trong Báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt chưa đủ đảm bảo để giao thầu EPC thì Chủ đầu tư phải bổ sung, hoàn chỉnh Thiết kế sơ bộ cho phù hợp với yêu cầu cụ thể của dự án, gói thầu để trình thẩm định và phê duyệt làm cơ sở giao thầu EPC.

c/ Chủ đầu tư giao cho Tổng thầu EPC lập Thiết kế kỹ thuật trên cơ sở Hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu tư (hoặc Hồ sơ mời thầu).

Trong trường hợp này, nếu Tổng thầu EPC có những đề xuất mới về thiết kế nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu đối với dự án, gói thầu thì Chủ đầu tư phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định về những đề xuất này.

d/ Việc thẩm định, phê duyệt thiết kế của dự án, gói thầu EPC được thực hiện như sau:

- Đối với dự án, gói thầu thực hiện giao thầu EPC trên cơ sở Thiết kế sơ bộ đã bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định tại Điểm b-Khoản này thì Chủ đầu tư tổ chức thẩm định và trình phê duyệt Hồ sơ Thiết kế bổ sung, hoàn chỉnh. Tổng thầu EPC có trách nhiệm lập Thiết kế kỹ thuật và báo cáo Chủ đầu tư chấp thuận phê duyệt

- Trường hợp Tổng thầu EPC lập Thiết kế kỹ thuật theo quy định tại Điểm c-Khoản này thì Tổng thầu EPC có trách nhiệm thông qua Chủ đầu tư để trình thẩm định, phê duyệt Thiết kế kỹ thuật theo quy định hiện hành.

1.3 Phạm vi thực hiện các công việc của Hợp đồng EPC bao gồm: hạng mục công trình chính, các hạng mục công trình khác để bảo đảm vận hành sử dụng đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ công trình theo thiết kế được duyệt. Các công việc phục vụ thi công như: xây nhà ở tạm cho công nhân, khu phụ trợ, làm đường nội bộ công trường và đường giao thông đến địa điểm xây dựng (nếu có), cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc và những công việc khác thuộc nội dung Hợp đồng EPC.

Tuỳ thuộc đặc điểm cụ thể của dự án, gói thầu, Chủ đầu tư có thể thoả thuận để giao cho Tổng thầu EPC thực hiện một số công việc khác thuộc dự án nhưng nằm ngoài nội dung Hợp đồng EPC.

1.4 Lựa chọn Tổng thầu EPC

a/ Chủ đầu tư lựa chọn Tổng thầu EPC thông qua chỉ định thầu hoặc đấu thầu trên cơ sở xem xét, chấp thuận Đề xuất về mức độ đáp ứng yêu cầu của dự án, gói thầu của Nhà thầu được chỉ định hoặc Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu trúng thầu.

Việc chỉ định Tổng thầu EPC phải được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư chấp thuận trên cơ sở văn bản đề nghị chỉ định thầu của Chủ đầu tư (trừ trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định).

Việc đấu thầu để lựa chọn Tổng thầu EPC được thực hiện theo quy định của Pháp luật về đấu thầu.

b/ Nhà thầu hoặc liên danh các Nhà thầu được lựa chọn làm Tổng thầu EPC phải có các tiêu chuẩn chủ yếu sau đây:

- Có đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung công việc của dự án, gói thầu thực hiện theo hình thức Hợp đồng EPC.

Trường hợp liên danh các Nhà thầu được lựa chọn làm Tổng thầu EPC thì phải có một Nhà thầu đại diện chịu trách nhiệm chung và phải có Cam kết thực hiện công việc theo phân giao trách nhiệm giữa các Nhà thầu;

- Có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổng thầu EPC như: đã thực hiện các dự án, gói thầu có quy mô tương đương; có khả năng đưa ra danh sách các Nhà thầu phụ thích hợp; trong cơ cấu tổ chức của Nhà thầu hoặc liên danh các Nhà thầu có các đơn vị đầu mối về tư vấn thiết kế, gia công chế tạo, cung ứng vật tư, thiết bị và xây lắp;

- Có khả năng đáp ứng được các yêu cầu tài chính của dự án, gói thầu.

1.5 Việc thương thảo, ký kết hợp đồng EPC phải căn cứ vào kết quả đấu thầu được duyệt (trường hợp đấu thầu) hoặc Đề xuất về mức độ đáp ứng yêu cầu của dự án, gói thầu của Nhà thầu được chỉ định (trường hợp chỉ định thầu).

Chủ đầu tư phải báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư về nội dung của hợp đồng trước khi hợp đồng được ký kết và có hiệu lực.

1.6 Giá Hợp đồng EPC được hình thành và xác định trên cơ sở Hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu tư (hoặc Hồ sơ mời thầu); Đề xuất về mức độ đáp ứng yêu cầu của dự án, gói thầu (hoặc Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu trúng thầu) và kết quả thương thảo, đàm phán hợp đồng giữa Chủ đầu tư với Tổng thầu EPC.

a/ Trong trường hợp đấu thầu để thực hiện dự án, gói thầu thì giá Hợp đồng EPC xác định trên cơ sở giá trúng thầu đã được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt.

b/ Trong trường hợp chỉ định thầu thì đối với những loại dự án, gói thầu như xây dựng các công trình nhà ở, trường học, cửa hàng v..v., giá Hợp đồng EPC được xác định ngay khi ký kết hợp đồng trên cơ sở dự kiến chi phí thực hiện trong Hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu tư.

Đối với loại dự án, gói thầu có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp thì gía Hợp đồng EPC được xác định tạm thời theo dự kiến chi phí thực hiện trong Hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu tư và được xác định chính thức sau khi đã có Thiết kế kỹ thuật-tổng dự toán được duyệt.

c/ Về nguyên tắc, giá Hợp đồng EPC không được vượt giá gói thầu được duyệt hoặc mức vốn đầu tư của gói thầu EPC trong tổng mức đầu tư của dự án được duyệt.

1.7 Tổng thầu EPC thực hiện cung ứng vật tư, thiết bị theo nội dung Hợp đồng EPC thông qua các hình thức mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, đấu thầu hay chỉ định Nhà thầu cung ứng.

Trường hợp thực hiện đấu thầu cung ứng vật tư, thiết bị thì Tổng thầu EPC phải lập và thoả thuận với Chủ đầu tư về Hồ sơ mời thầu cung ứng vật tư, thiết bị.

Nội dung hợp đồng cung ứng vật tư, thiết bị phải phù hợp với nội dung và tiến độ thực hiện Hợp đồng EPC.

2/ Trách nhiệm, quyền hạn của Chủ đầu tư, Tổng thầu EPC và cơ quan, đơn vị có liên quan

Trên cơ sở các quy định của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo các Nghị định số 52/1999/NĐ-CP và số 12/2000/NĐ-CP của Chính phủ, trách nhiệm, quyền hạn của Chủ đầu tư, Tổng thầu EPC và Cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện dự án theo hình thức Hợp đồng EPC được hướng dẫn cụ thể như sau:

2.1 Trách nhiệm, quyền hạn của Chủ đầu tư bao gồm:

a/ Quản lý vốn của dự án và thanh toán cho Tổng thầu EPC theo Kế hoạch thanh toán và tiến độ thực hiện;

b/ Lập Hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu tư, Hồ sơ mời thầu (trường hợp tổ chức đấu thầu) và trình duyệt các tài liệu này.

c/ Giao cho Tổng thầu EPC lập Thiết kế kỹ thuật chi tiết và Hồ sơ mời thầu cung ứng vật tư, thiết bị (nếu có) của dự án, gói thầu. Trường hợp do tính chất kỹ thuật đặc biệt của dự án, gói thầu thì Chủ đầu tư có thể báo cáo Người có thẩm quyền xem xét, quyết định việc thuê tư vấn lập Thiết kế kỹ thuật-tổng dự toán và Hồ sơ mời thầu cung ứng vật tư, thiết bị.

d/ Trình duyệt (hoặc thoả thuận phê duyệt) Thiết kế kỹ thuật-tổng dự toán và kế hoạch thực hiện dự án; làm thủ tục phê duyệt hoặc thoả thuận khác.

e/ Đền bù, rà phá bom mìn (nếu có), giải phóng và bàn giao mặt bằng xây dựng cho Tổng thầu EPC;

f/ Xin giấy phép xây dựng (nếu cần);

g/ Ký kết hợp đồng với Tổng thầu EPC để thi công trước các hạng mục chuẩn bị xây dựng như: đường giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc vào công trường và các công trình kỹ thuật khác;

h/ Thoả thuận với Tổng thầu EPC về Thiết kế bản vẽ thi công những hạng mục công trình chính và Hồ sơ mời thầu mua sắm vật tư, thiết bị (nếu tổ chức đấu thầu);

i/ Thoả thuận với Tổng thầu EPC về danh sách các Nhà thầu phụ;

j/ Trực tiếp hoặc thông qua Tư vấn thực hiện giám sát hiện trường đối với các công việc thiết kế, cung ứng vật tư, thiết bị, xây dựng và lắp đặt, nghiệm thu, vận hành chạy thử và các công việc khác;

k/ Tổ chức nghiệm thu và làm thủ tục để cấp Chứng chỉ sử dụng công trình (nếu cần);

l/ Tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý và vận hành công trình;

m/ Đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền cho phép áp dụng các chế độ, chính sách ưu đãi của dự án (nếu có) đối với Tổng thầu EPC.

2.2 Trách nhiệm và quyền hạn của Tổng thầu EPC bao gồm:

a/ Tiếp nhận và quản lý Tổng mặt bằng xây dựng, bảo quản tim, cốt, mốc giới công trình và điều phối hoạt động chung giữa các Nhà thầu (nếu có);

b/ Lập Thiết kế kỹ thuật chi tiết;

c/ Lập và thoả thuận với Chủ đầu tư về Thiết kế bản vẽ thi công theo hồ sơ Thiết kế kỹ thuật được duyệt;

d/ Lập và thoả thuận với Chủ đầu tư về Hồ sơ mời thầu cung ứng vật tư, thiết bị và tổ chức lựa chọn Nhà thầu cung ứng vật tư, thiết bị (nếu có);

e/ Lập và thoả thuận với Chủ đầu tư về Kế hoạch tiến độ thực hiện các giai đoạn thi công hoặc các hạng mục công trình chủ yếu;

g/ Lập và thoả thuận với Chủ đầu tư về Kế hoạch thanh toán;

h/ Lựa chọn Nhà thầu phụ thông qua đấu thầu hoặc chỉ định thầu;

i/ Tiếp nhận và quản lý sử dụng các hạng mục công trình ngoài gói thầu EPC do Chủ đầu tư bàn giao (nếu có);

j/ Tổ chức hệ thống quản lý chất lượng thi công xây dựng;

k/ Thực hiện công tác thử nghiệm, hiệu chỉnh; vận hành chạy thử đồng bộ công trình; tham gia hướng dẫn, đào tạo công nhân vận hành, chuyển giao công nghệ và các tài liệu kỹ thuật, bí quyết (nếu có) liên quan đến việc vận hành, sử dụng và bảo trì công trình; bàn giao công trình cho Chủ đầu tư theo quy định trong khuôn khổ của Hợp đồng EPC;

l/ Lập biện pháp đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, phòng chống cháy, nổ và an toàn lao động trên công trường;

m/ Ký kết hợp đồng với Tư vấn trong nước hoặc nước ngoài (nếu cần) để thực hiện một số nhiệm vụ của Tổng thầu EPC;

n/ Thực hiện bảo hành công trình theo quy định hiện hành.

2.3 Các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị cấp trên của Chủ đầu tư có trách nhiệm:

a/ Xem xét, giải quyết các vấn đề, các thủ tục liên quan đến việc triển khai, thực hiện dự án, gói thầu EPC trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình như: thẩm định, phê duyệt Hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu tư (hoặc Hồ sơ mời thầu), văn bản chỉ định Tổng thầu EPC (hoặc kết quả đấu thầu EPC), Thiết kế kỹ thuật-tổng dự toán, các sửa đổi bổ sung thiết kế (nếu có) theo phân cấp.

b/ Chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, gói thầu EPC.

3/ Thực hiện Hợp đồng EPC

3.1 Hợp đồng EPC được ký kết với những nội dung chủ yếu sau đây:

a/ Các chủ thể và đối tượng của hợp đồng

b/ Thời gian thực hiện

c/ Các điều kiện của hợp đồng

d/ Giá hợp đồng và nghiệm thu, thanh toán

e/ Sử dụng Nhà thầu phụ

f/ Bảo hành công trình

g/ Hiệu lực của hợp đồng và giải quyết các tranh chấp.

Hợp đồng EPC còn bao gồm các phụ lục hợp đồng kèm theo như: các bản vẽ, các chỉ dẫn kỹ thuật; Hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu tư; các thoả thuận bằng văn bản giữa Chủ đầu tư với Tổng thầu EPC; Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ dự thầu (hoặc đề xuất của Nhà thầu) và các tài liệu có liên quan khác.

3.2 Giá Hợp đồng EPC chỉ được điều chỉnh khi trong hợp đồng ký kết có quy định rõ về phạm vi, mức độ và phương pháp điều chỉnh giá. Nguyên tắc điều chỉnh giá Hợp đồng EPC như sau:

a/ Đối với các khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng do những nguyên nhân không thuộc về Nhà thầu như bổ sung, thay đổi thiết kế, do điều kiện địa chất công trình thay đổi thì:

- Phần khối lượng phát sinh của những công việc đã có trong danh mục công việc của hợp đồng được điều chỉnh theo đơn giá của hợp đồng đã ký kết (bao gồm cả yếu tố trượt giá).

- Đối với khối lượng phát sinh của những công việc chưa có trong danh mục công việc của hợp đồng thì Chủ đầu tư phải thống nhất với Tổng thầu EPC về việc xác định đơn giá áp dụng cho các công việc có khối lượng phát sinh theo quy định hiện hành của Nhà nước.

b/ Đối với Hợp đồng EPC không thuộc loại hợp đồng trọn gói và có thời gian thực hiện trên 12 tháng thì từ tháng thứ 13 trở đi, hợp đồng sẽ được xem xét điều chỉnh giá đối với một số loại vật tư, vật liệu xây dựng chủ yếu và chi phí về nhân công.

c/ Khi có những thay đổi lớn về chế độ, chính sách của Nhà nước áp dụng cho đầu tư và xây dựng làm ảnh hưởng đến cơ cấu giá hợp đồng thì giá Hợp đồng EPC sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp với những thay đổi này.

d/ Tổng thầu EPC chịu trách nhiệm tính toán, giải trình và thoả thuận với Chủ đầu tư về các điều chỉnh giá.

3.3 Việc thanh toán Hợp đồng EPC được thực hiện trên cơ sở những nguyên tắc sau đây:

a/ Giá thanh toán Hợp đồng EPC là giá hợp đồng và các điều kiện ghi trong hợp đồng phù hợp với các quy định nêu tại Điểm 1.6, 1.7 - Khoản 1 và Điểm 3.1 và 3.2 - Khoản 3 - Mục II của Thông tư này.

b/ Khi triển khai thực hiện Hợp đồng, Chủ đầu tư tạm ứng vốn cho Tổng thầu EPC (trừ trường hợp Hai bên có thoả thuận khác). Mức tạm ứng và việc thu hồi vốn tạm ứng được quy định như sau:

- Mức tạm ứng vốn lần đầu cho Tổng thầu EPC tối thiểu bằng 15% giá trị của Hợp đồng EPC (không bao gồm giá trị phần thiết bị công nghệ);

- Việc tạm ứng vốn để mua sắm thiết bị công nghệ, dịch vụ kỹ thuật được xác định theo thoả thuận giữa Tổng thầu EPC với Nhà sản xuất, cung ứng và phải phù hợp với tiến độ thực hiện Hợp đồng EPC;

- Việc tạm ứng vốn của Tổng thầu EPC cho các Nhà thầu phụ được thực hiện theo quy định về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành;

- Vốn tạm ứng sẽ được thu hồi dần theo từng kỳ thanh toán và thu hồi hết khi công việc được thanh toán đến 80% giá trị khối lượng hoàn thành.

c/ Chủ đầu tư thanh toán cho Tổng thầu EPC theo tiến độ thực hiện công việc, theo giá trúng thầu hay giá trị hợp đồng đã được ký kết và các điều kiện khác của hợp đồng trên cơ sở khối lượng công việc thực hiện được nghiệm thu theo giai đoạn thực hiện hoặc hạng mục công trình hoàn thành.

- Đối với công tác xây lắp, việc thanh toán được căn cứ vào khối lượng hoàn thành, Kế hoạch thanh toán và Phiếu đề nghị thanh toán của Tổng thầu EPC.

- Đối với việc mua sắm, cung ứng vật tư, thiết bị, việc thanh toán thực hiện theo hợp đồng cung ứng vật tư, thiết bị đã được ký kết;

- Đối với công tác tư vấn do Tổng thầu EPC thực hiện, việc thanh toán được căn cứ vào khối lượng công việc tư vấn hoàn thành đã được nghiệm thu theo giai đoạn hoặc theo thời gian thực hiện công việc tư vấn.

3.4 Sử dụng Nhà thầu phụ và Hợp đồng thầu phụ

a/ Tổng thầu EPC lựa chọn Nhà thầu phụ thông qua đấu thầu hoặc chỉ định thầu. Danh sách các Nhà thầu phụ đã được khẳng định phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Chủ đầu tư.

Tổng thầu EPC không được phép giao thầu lại các công việc chủ yếu (phần do trong nước thực hiện) của dự án, gói thầu có tính chất quyết định đến chất lượng và thời hạn hoàn thành công trình. Việc giao thầu lại đối với những công việc khác của Tổng thầu EPC phải được sự đồng ý bằng văn bản của Chủ đầu tư và Chủ đầu tư không được từ chối ra văn bản này nếu không có lý do xác đáng.

b/ Việc ký kết Hợp đồng thầu phụ giữa Tổng thầu EPC và Nhà thầu phụ phải phù hợp với nội dung của Hợp đồng EPC và các quy định của Pháp luật về hợp đồng.

c/ Trong phạm vi thực hiện công việc của Hợp đồng EPC, Nhà thầu phụ không có quan hệ trực tiếp với Chủ đầu tư và chỉ chịu trách nhiệm trước Tổng thầu EPC về phần công việc được giao thầu lại theo Hợp đồng thầu phụ.

3.5 Giám sát thực hiện Hợp đồng và nghiệm thu công trình

a/ Chủ đầu tư trực tiếp hoặc thông qua Tư vấn của mình kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng theo nội dung đã ký kết và theo các quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình xây dựng, bao gồm:

- Kiểm tra hệ thống quản lý và bảo đảm chất lượng công trình của Tổng thầu EPC.

- Giám sát chất lượng thi công xây dựng, gia công chế tạo và lắp đặt thiết bị trong suốt quá trình xây dựng; ghi biên bản và thông báo cho Tổng thầu EPC (trực tiếp hoặc bằng văn bản) khi phát hiện thấy những hoạt động không phù hợp với thiết kế được duyệt hoặc quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng để Tổng thầu EPC sửa chữa, hiệu chỉnh;

- Kiểm tra, xác nhận những khối lượng công việc phát sinh không thuộc lỗi của Nhà thầu để bổ sung và giải quyết thanh toán.

b/ Tổng thầu EPC có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các yêu cầu về khối lượng và chất lượng công trình được quy định trong Hợp đồng EPC, bao gồm:

- Tổ chức hệ thống đảm bảo chất lượng để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thử nghiệm và nghiệm thu theo quy định hiện hành;

- Trả lời (trực tiếp hoặc bằng văn bản) và xử lý giải quyết những kiến nghị của Chủ đầu tư liên quan đến chất lượng công trình xây dựng;

- Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu cho việc nghiệm thu theo giai đoạn, hạng mục hay công trình hoàn thành theo quy định.

c/ Công tác nghiệm thu giữa Chủ đầu tư và Tổng thầu EPC được thực hiện theo giai đoạn hoặc công trình, hạng mục công trình hoàn thành.

- Trước khi thi công, Chủ đầu tư cần thống nhất với Tổng thầu EPC về cách phân chia giai đoạn hoàn thành để nghiệm thu và chuyển bước thi công cũng như xác định những giai đoạn thi công quan trọng có ảnh hưởng lớn đến chất lượng, tiến độ thực hiện và sự an toàn của công trình trong vận hành và khai thác sử dụng.

- Chủ đầu tư chủ trì tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu trên cơ sở đánh giá thực trạng mức độ công việc hoàn thành và xem xét Hồ sơ nghiệm thu công trình cùng với các tài liệu có liên quan khác do Tổng thầu EPC trình. Đối với công trình có yêu cầu kỹ thuật phức tạp, Chủ đầu tư phải tổ chức nghiệm thu tại các điểm dừng kỹ thuật hoặc các giai đoạn thi công quan trọng

3.6 Tổng thầu EPC thực hiện bảo hành toàn bộ công trình với thời hạn và mức tiền bảo hành quy định như sau:

a/ Thời hạn bảo hành được xác định theo thoả thuận (hay quy định) của Nhà sản xuất, cung ứng đối với máy móc, thiết bị và theo quy định hiện hành của Nhà nước đối với công trình, hạng mục công trình xây dựng.

b/ Mức tiền bảo hành được xác định theo thoả thuận giữa Chủ đầu tư và Tổng thầu EPC đối với phần máy móc, thiết bị và theo quy định hiện hành của Nhà nước đối với công trình, hạng mục công trình xây dựng.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1/ Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

2/ Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị các Tổng công ty và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

 

Nguyễn Mạnh Kiểm

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF CONSTRUCTION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 01/2002/TT-BXD

Hanoi, January 07, 2002

 

CIRCULAR

GUIDING THE EXECUTION OF PROJECTS IN FORM OF ENGINEERING-PROCUREMENT-CONSTRUCTION (EPC) CONTRACTS

In furthering its functions, tasks and powers defined in the Government’s Decree No. 15/CP of March 4, 1994 the Ministry of Construction hereby guides a number of contents on the execution of projects in form of engineering-procurement-construction contracts (turn-key contracts), which are prescribed in Article 62 of the Regulation on Investment and Construction Management, issued together with the Government’s Decree No.52/1999/ND-CP of July 8, 1999, as follows:

I. GENERAL PROVISIONS

1. This Circular guides the application of form of engineering-procurement-construction contracts to projects and bidding packages with the use of State budget capital, State-guaranteed credit capital, State’s development investment credit capital and State enterprises development investment capital, which has been approved in the investment decisions (for projects) or bidding plans (for bidding packages).

2. Projects and bidding packages executed in form of engineering-procurement-construction contracts with foreign direct investment capital or other capital sources may also apply the provisions of this Circular together with the regulations or agreements of the capital-providing organizations.

3. Interpretation of words and phrases

3.1. Engineering-procurement-construction contract (abbreviated to EPC contract) or turn-key contract means the written agreement concluded between a project investor and a contractor or a contractor partnership (referred collectively to as general EPC contractor) for performing the jobs on designing- provision of supplies, equipment and technical services- construction and installation of a project or bidding package.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The contents of the investor’s requirement dossier must be complete and explicit so that the contractor may determine the work scope, estimate the work volume and prices in order to sign the EPC contract.

3.3. Payment plan means the document determining the total payment value of an EPC contract, which states the number of payment times or payment periods (monthly, quarterly or annual) according to the schedule and volume of jobs to be done under the contract.

The payment plan shall be elaborated by the general EPC contractor and approved by the investor, which shall serve as basis for making capital advance and payment for the completed work volume under the contract.

3.4. Investor’s consultant means the consulting organization selected by the investor for the performance of a number of jobs such as preparation of contracts, elaboration of technical designs- total cost estimates and bidding dossiers (if necessary), supervision of the contract performance process, issuance of project-use certificates (if any) and other consulting jobs at the investor’s request.

3.5. Subcontractor means the contractor on consultancy, survey, design, provision of supplies, equipment and technical services, construction and installation that directly signs a subcontract with the general EPC contractor.

3.6. Subcontract means the contract signed between the general EPC contractor and a subcontractor for the execution of part of the general EPC contractors work under the EPC contract.

II. A NUMBER OF CONTENTS IN DEPLOYMENT AND PERFORMANCE OF EPC CONTRACTS

1. Preparation of EPC contracts

In order to execute a project or bidding package in form of EPC contract, the project investor should proceed with a number of the following preparatory jobs:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Based on the contents of the already approved feasibility study report and total investment of the project, the investor shall compile the investor’s requirement dossier with the following contents:

a/ The project’s or bidding package’s requirements on capacity, exploitation and use capability; the extent of application of technical criteria under the current regulations; the requirements on technical-technological and commercial solutions; the technical instructions on supplies, equipment, technical services, raw materials and materials to be supplied to the project or bidding package; the requirements on the contractor’s professional capabilities and experiences;

b/ The preliminary design in the approved feasibility study report; the concrete architectural requirements and initial designing parameters as well as technical norms, rules and standards to be applied to designing and construction; the natural conditions of the construction location; the requirements on quality management, test, trial operation and maintenance of the project;

c/ The work scope and execution plan, including: the classification of jobs on the provision of machinery, supplies and/or equipment; electricity and water supply; roads and communication lines to the construction location; instructions on the on-the-spot supplying source of materials; locations of support projects, and deadlines for performance of the key jobs;

d/ The cost estimates for execution of the EPC project or bidding package;

e/ The information related to the ratification procedures; the number of dossiers and documents to be submitted; the details on the location of the construction site; the environmental protection and assurance of safety, fire and explosion prevention and fight and other matters;

The contents of the investor’s requirement dossier shall constitute part of the EPC’s bidding dossier.

1.2. Preparation of designing documents for EPC contract hand-over; elaboration, evaluation and ratification of the technical design.

a/ In cases where the investor already has technical design and total cost estimates, the EPC contract hand-over shall be effected on the basis of the approved technical design and total cost estimates.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ The investor assigns the general EPC contractor to elaborate the technical design on the basis of the investor’s requirement dossier (or bidding dossier).

In this case, if the general EPC contractor makes new suggestions on the design, which, however, still ensure the requirements of the project or bidding package, the investor shall have to report such suggestions to the competent authorities for consideration and decision.

d/ The evaluation and ratification of the design of an EPC project or bidding package shall be effected as follows:

- For the project or bidding package with EPC contract hand-over effected on the basis of the preliminary design, which has already been supplemented and completed according to the provisions of Point b, this Clause, the investor shall organize the evaluation and submission of the supplemented and completed designing dossier for ratification. The general EPC contractor shall have to elaborate the technical design and report it to the investor for acceptance before approval.

- In cases where the general EPC contractor elaborates the technical design according to the provisions at Point c, this Clause, the general EPC contractor shall have to submit it through the investor for evaluation and approval according to current regulations.

1.3. The scope of job performance under an EPC contract covers: the project’s main item, the other items to ensure the synchronous and complete operation and use of the whole project according to the ratified design; the jobs in service of construction such as the building of workers’ makeshifts, the support works, the construction site’s internal roads and communication lines to the construction location (if any), electricity supply, water supply and drainage, communication and other jobs included in the EPC contract’s contents.

Depending on the specific characteristics of each project or bidding package, the investor may agree to assign the general EPC contractor to perform a number of other jobs belonging to the project but not included in the EPC contract.

1.4. Selection of the general EPC contractor

a/ The investor shall select the general EPC contractor through bid appointment or bidding on the basis of considering and accepting the appointed bidder’s offer on the satisfaction of the project’s or bidding package’s requirements or the bid winner’s bid.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The bidding for selection of the general EPC contractor shall comply with the provisions of the bidding legislation.

b/ The contractor or contractor partnership selected to be the general EPC contractor must meet the following main criteria:

- Having business registration compatible with the contents of jobs of the project or bidding package executed under the form of EPC contract.

In cases where a contractor partnership is selected to be the general EPC contractor, one contractor must represent such partnership and assume the general responsibility and commitment must be made to perform jobs according to the division of responsibilities among the contractors.

- Having adequate capabilities and experiences to perform the functions and tasks of the general EPC contractor, such as: having executed projects or bidding packages of equivalent size; being capable of drawing up a list of suitable sub-contractors; the contractor or contractor partnership organizationally structured with coordinating units in the fields of designing consultancy, processing and manufacturing, provision of supplies and equipment as well as construction and installation;

- Being capable of meeting financial requirements of the project or bidding package.

1.5. The negotiation and signing of the EPC contract must be based on the approved bidding results (in case of bidding) or the appointed bidder’s offer on the satisfaction of the project’s or bidding package’s requirements (in case of bid appointment).

The investor shall have to report to the person competent to decide the investment on the contents of the contract before it is signed and comes into force.

1.6. The EPC contractual prices shall be formulated and determined on the basis of the investor’s requirement dossier (or bidding dossier); the offer on the satisfaction of the project’s or bidding package’s requirements (or the bid winner’s bid) as well as the results of contract negotiation between the investor and the general EPC contractor.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ In case of bid appointment, for projects or bidding packages on the building of dwelling houses, schools or stores..., the EPC contractual prices shall be determined right at the time of signing the contract on the basis of the execution cost estimates in the investor’s requirement dossier.

With regard to large-scale projects and bidding packages with technical complexities, the EPC contractual prices shall be temporarily determined on the basis of the execution cost estimates in the investor’s requirement dossier, then be officially determined after the ratification of the technical design-total cost estimates.

c/ In principle, the EPC contractual prices must not exceed the approved prices of the bidding package or the investment capital level of the EPC bidding package within the total investment level of the ratified project.

1.7. The general EPC contractor shall provide supplies and/or equipment according to the contents of the EPC contract in form of direct procurement, competitive sale offers, bidding or appointment of bidder-supplier.

In case of bidding for supplies and/or equipment provision, the general EPC contractor shall have to compile the bidding dossier for supplies and/or equipment provision and reach agreement with the investor thereon.

The contents of the supplies and/or equipment provision contract must accord with the contents and schedule of performance of the EPC contract.

2. Responsibilities and powers of the investor, the general EPC contractor and relevant agencies and units

On the basis of the provisions of the Regulation on Investment and Construction Management, issued together with the Government’s Decree No.52/1999/ND-CP and Decree No.12/2000/ND-CP, the responsibilities and powers of the investor, the general EPC contractor and concerned agencies and units in execution of projects in form of EPC contracts are specified as follows:

2.1. Responsibilities and powers of the investor include:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Compiling the investor’s requirement dossier and bidding dossier (in case of bidding) and submitting these documents for approval.

c/ Assigning the general EPC contractor to elaborate the detailed technical design and bidding dossier on the provision of supplies and/or equipment (if any) of the project or bidding package. In cases where the project or bidding package has special technical characteristics, the investor may report to the competent persons thereon for the latter to consider and decide the hiring of consultants to elaborate the technical design-total cost estimates and bidding dossier on supplies/equipment provision.

d/ Submitting for ratification (or reaching agreement on ratification of) the technical design-total cost estimates and project execution plan; filling in the ratification procedures or reaching other agreements.

e/ Making compensation, sweeping and deactivating unexploded bombs and mines (if any), clearing and handing over the construction ground to the general EPC contractor;

f/ Applying for construction permit (if any);

g/ Signing contracts with the general EPC contractor for the advance execution of items in preparation for construction such as roads, power and water supply systems, communication lines to the construction site and other technical works;

h/ Reaching agreement with the general EPC contractor on the design drawing for construction of the project’s main items and the bidding dossier on the procurement of supplies and/or equipment (in case of bidding);

i/ Reaching agreement with the general EPC contractor on the list of subcontractors;

j/ Conducting field supervision directly or through consultants, the designing, supplies and/or equipment provision, construction and installation, pre-acceptance test, trial operation and other works;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.l/ Organizing the training of the contingent of cadres managing and operating the project;

m/ Suggesting, proposing the competent authorities to permit the application of the project’s preferential regimes and policies (if any) to the general EPC contractor.

2.2. Responsibilities and powers of the general EPC contractor include:

a/ Receiving and managing the whole construction ground, preserving the project’s center, framework and landmarks and regulating joint activities among subcontractors (if any);

b/ Making the detailed technical design;

c/ Elaborating and reaching agreement with the investor on the construction design drawing according to the approved technical design dossier;

d/ Elaborating and reaching agreement with the investor on the bidding dossier on supplies and/or equipment provision and organizing the selection of bidder therefor (if any);

e/ Mapping out and reaching agreement with the investor on the schedule for execution of construction stages or project’s main items;

f/ Elaborating and reaching agreement with the investor on the payment plan;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.h/ Accepting and managing the use of project items (if any) outside the EPC bidding package, which are handed over by the investor;

i/ Organizing the system of management of project construction quality;

j/ Conducting the experimentation and adjustment as well as trial operation of the whole project; participating in providing guidance and training of workers-operators, transferring technologies, technical documents and know-hows (if any) related to the operation, use and maintenance of the project; handing over the project to the investor according to the provisions of the EPC contract;

k/ Adopting measures to ensure conditions for environmental sanitation, fire and explosion prevention and fight and labor safety on the construction site;

l/ Signing contracts with domestic or foreign consultants (if necessary) for performance of a number of the general EPC contractor’s tasks;

m/ Providing the project warranty according to current regulations.

2.3. The ministries, branches, localities as well as the investor’s superior agencies and units shall have to:

a/ Consider and settle matters as well as procedures related to the deployment and execution of EPC projects and bidding packages according to their respective functions and powers such as: evaluate and ratify the investor’s requirement dossier (or bidding dossier), the document on appointment of the general EPC contractor (or EPC bidding results), the technical design-total cost estimates, the amendments and/or supplements (if any) to the design according to their assigned responsibilities.

b/ Direct the settlement of problems arising in the course of execution of EPC projects or bidding packages.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3.1. An EPC contract shall be signed with the following major contents:

a/ The subjects and objects of the contract;

b/ The performance duration;

c/ The contract’s conditions;

d/ The contractual prices, pre-acceptance test and payment;

e/ The use of subcontractors;

f/ The project warranty;

g/ The effect of the contract and settlement of disputes.

The EPC contract shall also include such appendixes as drawings and technical instruction; requirement dossier of the investor; written agreements between the investor and the general EPC contractor; bidding dossier and bids (or the bidders’ offers) and other relevant documents.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ With regard to the volumes arising beyond the contract not due to the contractor’s faults such as the amendment and/or supplementation of the design or due to changes in the project’s geological conditions:

- For the volumes arising from the jobs already listed in the contract, the prices shall be adjusted according to the unit prices of the already signed contract (taking into account the inflation rate).

- For the volumes arising from the jobs not yet listed in the contract, the investor shall have to reach agreement with the general EPC contractor on the determination of the unit prices applicable thereto under the State’s current regulations.

b/ For the EPC contract other than a package contract with the performance duration of over 12 months, from the 13th month on, the contractual prices of a number of major supplies and construction materials and the labor costs may be considered for adjustment.

c/ In case of major changes in the State’s regimes and/or policies applicable to investment and construction, which affect the structure of contractual prices, the EPC contractual prices shall be adjusted to suit such changes.

d/ The general EPC contractor shall have to calculate, justify and reach agreement with the investor on price adjustments.

3.3. The prices for EPC contract-settlement shall be made on the basis of the following principles:

a/ The EPC contract payment price is the contractual price and the conditions inscribed in the contract, which must conform with the provisions at Points 1.6 and 1.7, Clause 1 and Points 3.1 and 3.2, Clause 3, Section II of this Circular.

b/ When deploying the contract performance, the investor shall advance capital to the general EPC contractor (except for cases otherwise agreed upon by the two parties). The level of advance capital and the recovery thereof are prescribed as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The advance of capital for the procurement of technological equipment and technical services shall be determined according to agreement between the general EPC contractor and the producer or supplier and must accord with the implementation tempo of the EPC contract;

- The advance of capital from the general EPC contractor to subcontractors shall be made according to the current regulations on investment and construction management;

- The advance capital shall be recovered gradually in each payment period and wholly recovered when the payment reaches 80% of the value of the completed volume.

c/ The investor shall make payment to the general EPC contractor according to the work performance tempo, the bid-winning prices or the value of the already signed contract and other contractual conditions on the basis of the work volume already completed and accepted in each execution period or the completed project item.

- With regard to the construction and installation work, the payment shall be made on the basis of the completed work volume, the payment plan and the payment request card of the general EPC contractor.

- With regard to the procurement and provision of supplies and/or equipment, the payment shall be made according to the already signed procurement and provision contract;

- With regard to the consulting work undertaken by the general EPC contractor, the payment shall be based on the already completed and accepted consultancy work volume in each period or according to the consultancy-performance duration.

3.4. Use of subcontractors and subcontracts

a/ The general EPC contractor shall select subcontractors through bidding or bid appointment. The list of the already confirmed subcontractors must be approved in writing by the investor.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ The signing of subcontracts between the general EPC contractor and subcontractors must accord with the contents of the EPC contract and the provisions of the legislation on contracts.

c/ Within the scope of performing works of the EPC contract, subcontractors shall not have direct ties with the investor and shall only take responsibility before the general EPC contractor for the works subtracted to them under the subcontracts.

3.5. Supervision of contract performance and pre-acceptance test of the project

a/ The investor shall directly or through their consultants inspect and supervise the contract performance according to the already signed contents and current regulations on management of the construction projects quality, including:

- Inspecting the general EPC contractors system of managing and ensuring the projects quality.

- Supervising the quality of construction, processing, manufacture and installation of equipment throughout the process of construction; making records and notifying the general EPC contractor (verbally or in writing) when detecting those activities, not compatible with the ratified design or the applied technical norms and criteria so that the latter may redress or adjust them.

- Inspecting and certifying the work volumes arising not due to the contractors faults in order to make supplements and payment.

b/ The general EPC contractor shall have to meet all requirements on the project volume and quality as prescribed in the EPC contract, including:

- Organizing the quality-control system for inspection, supervision, test and acceptance of the project under current regulations;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Preparing all dossiers and documents for the phased pre-acceptance test of the completed project or project items according to regulations.

c/ The pre-acceptance test between the investor and general EPC contractor shall be conducted according to phases or the completed project or project items.

- Before starting the construction, the investor should reach agreement with the general EPC contractor on the method of phasing the project completion for acceptance and furthering the construction, and determine the important construction periods which affect the quality, execution tempo and safety of the project in the operation, exploitation and use thereof.

- The investor shall assume the prime responsibility in organizing the pre-acceptance test on the basis of evaluating the practical situation of the completed work volume and examine the project acceptance dossier as well as the relevant documents submitted by the EPC general contractor. For projects with complicated technical requirements, the investor shall have to organize the pre-acceptance test at technical stops or important construction stages.

3.6. The general EPC contractor shall provide warranty for the whole project with the warranty duration and cost prescribed as follows:

a/ The warranty duration shall be determined according to the producers or suppliers agreement (or regulations) for machinery and equipment, and according to the States current regulations, for construction projects or project items.

b/ The warranty cost levels shall be determined according the agreement between the investor and the general EPC contractor for machinery and equipment, and according to the States current regulations, for construction projects or project items.

III. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

1. This Circular takes effect 15 days after its signing.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

MINISTER OF CONSTRUCTION
Nguyen Manh Kiem

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 01/2002/TT-BXD ngày 07/01/2002 hướng dẫn thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng thiết kế - cung ứng vật tư, thiết bị - xây dựng (EPC) do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.788

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.44.148
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!