Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 39/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về triển khai Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 39/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 10/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 39/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2009

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2009/QĐ-TTG NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CƠ CHẾ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT SẢN PHẨM CƠ KHÍ TRỌNG ĐIỂM VÀ DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CƠ KHÍ TRỌNG ĐIỂM, DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT SẢN PHẨM CƠ KHÍ TRỌNG ĐIỂM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2009 ĐẾN NĂM 2015.

Ngày 6 tháng 02 năm 2009, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về triển khai Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ, Hiệp hội các doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam, Tổng hội Cơ khí Việt Nam và lãnh đạo một số doanh doanh nghiệp sản xuất cơ khí.

Sau khi nghe Bộ Công Thương báo cáo tình hình thực hiện Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm, các dự án đầu tư và cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm trong thời gian qua và triển khai Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ; ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các Bộ, Hiệp hội các doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam, Tổng hội Cơ khí Việt Nam và các doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Đánh giá chung :

a) Thực hiện Chiến lược phát triển ngành Cơ khí Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020, ngành Cơ khí đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vươn lên, tạo sự chuyển biến bước đầu ở một số lĩnh vực, sản phẩm, đặc biệt là cơ khí thuỷ công, chế tạo và cung cấp thiết bị cho các dự án xi măng, đóng tầu… Một số Viện nghiên cứu, doanh nghiệp sản xuất cơ khí đã từng bước đổi mới, nâng cao khả năng tư vấn, thiết kế, năng lực thiết bị và công nghệ nên đã hoàn thành việc đảm nhiệm một số gói thầu của các dự án trong điểm quốc gia. Những kết quả đạt được của ngành Cơ khí đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

b) Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, ngành Cơ khí còn những hạn chế, mà nguyên nhân chính là: đầu tư phân tán, khép kín trong từng doanh nghiệp nhưng không đồng bộ, thiếu sự phối kết hợp, chi phí sản xuất cao, khả năng cạnh tranh thấp. Công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển cụ thể các dự án đầu tư thuộc 8 nhóm sản phẩm cơ khí trọng điểm còn chậm; chưa xác định chính xác các dự án đầu tư then chốt; chưa chú trọng việc nâng cao năng lực thiết kế, tư vấn, lập dự án đầu tư.

2. Để khắc phục những tồn tại nêu trên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015, các Bộ, ngành liên quan cần tập trung chỉ đạo thực hiện một số việc sau :

a) Bộ Công Thương:

Rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm; có văn bản hướng dẫn thủ tục triển khai thực hiện dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm để hưởng cơ chế hỗ trợ theo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo đơn giản hoá thủ tục hành chính.

- Phối hợp với Hiệp hội các doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam tổng hợp các dự án đầu tư của các doanh nghiệp, báo cáo Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

b) Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả sản xuất cơ khí cho các dự án xi măng; trên cơ sở đó đề xuất về khả năng đảm nhiệm các dự án sản xuất xi măng trong thời gian tới của các doanh nghiệp Việt Nam.

c) Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn về cơ chế, chính sách hỗ trợ tín dụng đầu tư, về thuế… nêu trong Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện.

d) Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm tổ chức thẩm định, lựa chọn các dự án, sản phẩm cơ khí trọng điểm tiêu biểu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cơ chế chỉ định thầu.

đ) Các Bộ, ngành liên quan có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp sớm đăng ký các dự án sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm, các hợp đồng chế tạo cơ khí trọng điểm trong nước năm 2009 - Báo cáo Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm trong tháng 3 năm 2009.

3. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo Hiệp hội các doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam khẩn trương hoàn chỉnh Dự án cơ sở dữ liệu ngành Cơ khí Việt Nam; thẩm định, phê duyệt và bố trí vốn cho dự án để hoàn thành vào tháng 6 năm 2009.

4. Giao Bộ Công Thương (Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm) chuẩn bị báo cáo các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm năm 2009 và các giải pháp thực hiện Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Ban Chỉ đạo trong phiên họp tháng 3 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương, các Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng NNVN;
- Ngân hàng PTVN;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo CTSPCKTĐ;
- Hiệp hội các doanh nghiệp Cơ khí VN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Các Vụ: KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 39/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về triển khai Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.449

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179