Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 253/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể và chính sách đặc thù tiếp tục hỗ trợ đầu tư phát triển toàn diện, bền vững sau tái định cư dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 253/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 17/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 253/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ VÀ CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ TIẾP TỤC HỖ TRỢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN, BỀN VỮNG SAU TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA

Ngày 05 tháng 7 năm 2012, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La; chính sách đặc thù tiếp tục hỗ trợ đầu tư phát trin toàn diện, bền vững tại các xã có điểm tái định cư và hộ tái định cư sau tái định cư Dự án thủy điện Sơn La (chính sách đặc thù sau tái định cư). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ý kiến của các đại biểu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

1. Về điều chỉnh, bổ sung Quy hoch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La:

a) Đối với các dự án có tên chưa đúng với tên ghi trong danh mục phụ biểu chi tiết kèm theo Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 801/QĐ-TTg): Đồng ý y ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên thực hiện tên dự án như quyết định đầu tư của y ban nhân dân tỉnh (tỉnh Lai Châu đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại văn bản số 791/TTg-KTN ngày 12 tháng 6 năm 2012).

b) Đối với các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép y ban nhân các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu thực hiện và các hạng mục, dự án theo các chính sách đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (các Quyết định: số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2004; số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 và các Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định này; các Quyết định cơ chế đặc thù về thu hồi đất, giao đất ở, đất sản xut nông nghiệp cho các hộ dân tái định cư Dự án thủy điện Sơn La), nhưng chưa có tên trong Quyết định số 801/QĐ-TTg: đồng ý bổ sung các hạng mục, dự án này vào Quyết định số 801/QĐ-TTg .

c) Về điều chỉnh, bổ sung Tổng mức đầu tư dự án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và y ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu tiếp tục hoàn thiện kết quả rà soát đã báo cáo và cần bổ sung, làm rõ các nội dung sau:

- Số vốn thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 và các Quyết định bổ sung, sửa đổi Quyết định này của Thủ tướng Chính phủ, trong đó nêu rõ số vốn đã thực hiện và số vốn chưa thực hiện cần phải thực hiện tiếp;

- Số vốn đã thực hiện đầu tư các dự án tại các khu, điểm tái định cư được duyệt theo Quyết định số 801/QĐ-TTg , đã giải ngân đến ngày 30 tháng 6 năm 2012 (bao gồm số dự án đã thực hiện hoàn thành, số dự án đã thực hiện hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng).

- Số vốn các dự án đã được duyệt nhưng đang thực hiện dở dang hoặc chưa thực hiện hoặc cần bổ sung danh mục, trong đó chia ra:

+ Loại dự án điều chỉnh bổ sung nêu tại điểm a, điểm b mục này nhưng không tăng quy mô và tổng mức đầu tư; loại không tăng quy mô nhưng do trượt giá làm tăng tổng mức đầu tư; loại vừa tăng quy mô vừa do trượt giá làm tăng tổng mức đầu tư; loại giảm quy mô nhưng do trượt giá làm tăng tổng mức đầu tư;

+ Loại dự án cần điều chỉnh giãn tiến độ;

+ Loại dự án có danh mục trong Quyết định số 801/QĐ-TTg nhưng sẽ không thực hiện.

- Từ kết quả rà soát nêu trên, tổng hợp toàn bộ hạng mục, dự án thành phần, tổng mức đầu tư Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La và báo cáo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp do Phó Thủ tướng chủ trì, dự kiến vào ngày 25 tháng 7 năm 2012, trong đó cn nêu rõ:

+ Đối với các dự án đã được duyệt đang thực hiện dở dang hoặc chưa thực hiện, cần bổ sung danh mục vào Quy hoạch tổng thể thì sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để thực hiện đầu tư trước nhưng không làm tăng tổng mức vn đã phân bổ cho tng tỉnh theo Quyết định số 801/QĐ-TTg và giao các tỉnh chủ động thực hiện;

+ Đối với hạng mục, dự án tại điểm b nêu trên nhưng chưa có nguồn vốn thực hiện thì tổng hợp chung vào báo cáo điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La và đề xuất nguồn vốn tăng thêm; thời hạn hoàn thành dự án, thời hạn thanh quyết toán dự án của từng tỉnh và toàn bộ dự án di dân, tái định cư.

2. Về chính sách đặc thù tiếp tục hỗ trợ đầu tư phát triển toàn diện, bền vững tại các xã có điểm tái định cư và hộ tái định cư sau tái định cư Dự án thủy điện Sơn La:

Để thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 775/2009/NQ-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện di dân, tái định cư công trình thủy điện Sơn La, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Trên cơ sở kết quả nghiên cứu xây dựng “chính sách đặc thù tiếp tục hỗ trợ đầu tư phát triển toàn diện, bền vững cho các xã có điểm tái định cư và các hộ tái định sau tái định cư Dự án thủy điện Sơn La” đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện, tiến hành điều tra, đánh giá bổ sung và xây dựng “Đ án ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La”, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi kết thúc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La.

b) Nội dung Đề án cần đánh giá, phân tích, bổ sung làm rõ những vấn đề sau đây:

- Mục tiêu, phạm vi, đối tượng, thời gian thực hiện hoàn thành;

- Về giải pháp chính sách hỗ trợ đầu tư đối với người dân tái định cư và địa bàn các xã tái định cư cần nghiên cứu, đề xut xử lý theo hướng:

+ Xác định rõ sau tái định cư thì xã có điểm tái định cư, người dân tái định cư cần được tiếp tục, hỗ trợ đầu tư những nội dung gì;

+ Các cơ chế, chính sách đang thực hiện trên địa bàn cho từng đối tượng;

+ Một số cơ chế, chính sách mới cần bổ sung để bảo đảm mục tiêu n định phát triển toàn diện và bền vững đối với các khu, điểm tái định cư và hộ dân tái định cư;

+ Chính sách khuyến khích các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh tại vùng tái định cư thủy điện Sơn La;

- Về nguồn vốn: Thực hiện việc lồng ghép nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án trên địa bàn là chủ yếu, trong đó cần ưu tiên, bố trí cho các xã và hộ dân tái định cư thuộc Dự án thủy điện Sơn La; nguồn vốn huy động từ các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu tư tại vùng tái định cư; nguồn vốn cần thiết để thực hiện chính sách mới cần bổ sung; huy động nguồn vốn hợp pháp khác trên địa bàn.

- Đánh giá hiệu quả về kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường của Đề án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Th tướng;
-
Các Bộ: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, XD, CT, GD&ĐT, Y tế, GTVT, VHTT&DL, LĐTB&XH, TP, TN&MT,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
-
Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
-
Tập đoàn Điện lực VN;
-
VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, KGVX, ĐP, TH;
-
Lưu: VT, KTN (4).Lnh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 253/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể và chính sách đặc thù tiếp tục hỗ trợ đầu tư phát triển toàn diện, bền vững sau tái định cư dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.105
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122