Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 252/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 29/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 252/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI CUỘC HỌP VỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2011-2015, CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016-2020

Ngày 24 tháng 7 năm 2015, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chủ trì cuộc họp về đánh giá tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015, chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015, chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, Báo cáo thẩm định Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh kết luận như sau:

Hoan nghênh Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ việc tổng kết đánh giá tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015, xây dựng, thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

1. Về Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015: cơ bản đồng ý với dự thảo Báo cáo; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ nghiên cứu, chỉ rõ thêm nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện một số mục tiêu đạt thấp.

2. Về rà soát, sắp xếp, lồng ghép các dự án thành phần của 14 chương trình mục tiêu quốc gia còn lại vào Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 cơ bản theo đúng nguyên tắc đặt ra, đạt yêu cầu.

Về thiết kế các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020: đồng ý việc trình Chính phủ thảo luận 02 phương án; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc làm rõ hơn mặt được, mặt hạn chế của từng phương án, trong đó lưu ý đến tính hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Về nguồn vốn bố trí cho chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát và xây dựng phương án bố trí nguồn vốn tối thiểu, tối đa đối với Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 bảo đảm tính khả thi, không vượt quá khả năng của ngân sách nhà nước;

- Việc phân bổ nguồn vốn đầu tư và sự nghiệp của 02 chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 cần bảo đảm nguyên tắc hài hòa theo mục tiêu, đối tượng có tính bền vững; ưu tiên hơn cho vùng đặc biệt khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

4. Bộ Y tế nghiên cứu, làm rõ hơn sự cần thiết phải có Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020; đề xuất cách thức tổ chức Chương trình (theo Chương trình riêng biệt hoặc là một dự án thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững hoặc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới); dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình này gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung báo cáo của các Bộ về đánh giá tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015, việc lồng ghép, đề xuất các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 để báo cáo Chính phủ; đồng thời chuẩn bị báo cáo thẩm định của Bộ để báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 31 tháng 7 năm 2015.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c)
- Các Bộ: LĐTBXH, KHĐT, Tài chính, NN&PTNT và Ủy ban Dân tộc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, KTN, Th
- Lưu: VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 252/TB-VPCP ngày 29/07/2015 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015, chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.433

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.204