Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2979/QĐ-UBND năm 2008 về phê duyệt danh sách các xã/phường tham gia dự án “Dịch vụ và đầu tư hạ tầng cơ sở quy mô nhỏ vùng đô thị và ven đô tỉnh Thanh Hóa” do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ từ nguồn quỹ giảm nghèo Nhật Bản do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 2979/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Thế Bắc
Ngày ban hành: 26/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2979/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 26 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V: PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC XÃ/PHƯỜNG THAM GIA DỰ ÁN “DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG CƠ SỞ QUY MÔ NHỎ VÙNG ĐÔ THỊ VÀ VEN ĐÔ TỈNH THANH HÓA” DO NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB) TÀI TRỢ TỪ NGUỒN QUỸ GIẢM NGHÈO NHẬT BẢN.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Hiệp định tín dụng (Thư tiếp nhận tài trợ) đã được Ngân hàng Phát triển Châu á (ADB), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ký kết ngày 20 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ văn kiện dự án đã được Ngân hàng Phát triển Châu á (ADB) và UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt;

Căn cứ Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt nội dung dự án “Dịch vụ và Đầu tư Hạ tầng cơ sở quy mô nhỏ vùng đô thị và ven đô tỉnh Thanh Hoá”;

Căn cứ kết quả khảo sát của Tư vấn AF-Colenco và kết quả thảo luận tại Hội thảo giới thiệu dự án và xây dựng tiêu chí tham gia dự án ngày 05/9/2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1309/SKHĐT-KTĐN ngày 15/9/2008 về việc đề nghị phê duyệt danh mục các xã/phường tham gia dự án JFPR,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách các xã/phường tham gia dự án “Dịch vụ và Đầu tư Hạ tầng cơ sở quy mô nhỏ vùng đô thị và ven đô tỉnh Thanh Hoá” (dự án JFPR) do ADB tài trợ không hoàn lại thông qua Quỹ Giảm nghèo Nhật bản, bao gồm 10 xã/phường thuộc thành phố Thanh Hóa, huyện Thiệu Hóa và huyện Tĩnh Gia .

(Chi tiết có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giám đốc Ban Quản lý Dự án JFPR căn cứ quyết định này thông báo đến các xã/phường nằm trong vùng dự án được phê duyệt.

Giám đốc Ban QLDA JFPR có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ các UBND xã/phường nêu trong phụ lục kèm theo thành lập Ban Quản lý cộng đồng (CCMB), Ban giám sát cộng đồng (GAC), Ban Quản lý cộng đồng cấp khối phố/thôn (BCMB); hướng dẫn các chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo đúng quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo các Nghị định của Chính phủ, đảm bảo đúng các quy định của nhà tài trợ và Chính phủ Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Ban QLDA, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc sở Tài chính, Chủ tịch UBND thành phố, huyện, thị có dự án, các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 - QĐ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: CV, VT.
(JFPR-THDA- qdpheduyetvungDA)

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thế Bắc

 

PHỤ LỤC

(kèm theo Quyết định số 2979/QĐ-UBND ngày 26/9/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh)

DANH SÁCH CÁC XÃ/PHƯỜNG THAM GIA DỰ ÁN JFPR

STT

Phường/xã

Tham gia dự án

Tham gia thí điểm đào tạo nâng cao năng lực

A

Thành phố Thanh Hóa

 

 

1

Phường Nam Ngạn

x

x

2

Phường Hàm Rồng

x

 

3

Phường Đông Thọ

x

 

4

Xã Đông Cương

x

 

5

Xã Quảng Thành

x

 

6

Xã Quảng Hưng

x

 

7

Xã Đông Hải

x

x

8

Xã Quảng Thắng

x

 

B

Huyện Thiệu Hóa

 

 

1

Xã Thiệu Trung

x

 

C

Huyện Tĩnh Gia

 

 

1

Xã Xuân Lâm

x

x

Tổng số

10 xã/phường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2979/QĐ-UBND ngày 26/09/2008 về phê duyệt danh sách các xã/phường tham gia dự án “Dịch vụ và đầu tư hạ tầng cơ sở quy mô nhỏ vùng đô thị và ven đô tỉnh Thanh Hóa” do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ từ nguồn quỹ giảm nghèo Nhật Bản do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.373

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248