Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 983/QĐ-UB năm 1995 về Bộ đơn giá xây dựng cơ bản thống nhất trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Số hiệu: 983/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Trần Văn Cồn
Ngày ban hành: 07/05/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 983/QĐ-UB

Bến Tre, ngày 07 tháng 5 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

“V/V BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ BẢN THỐNG NHẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE”.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định 92/CP ngày 23/8/1997 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/CP;

Căn cứ Công văn số 2052/BXD-VKT ngày 03/12/1998 của Bộ Xây dựng về việc lập đơn giá xây dựng cơ bản theo các quy định mới;

Xét Tờ trình số 71/CV-XD-99 ngày 04/5/1999 của Giám đốc Sở Xây dựng Bến Tre,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá xây dựng cơ bản thông nhất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1999 và thay thế Quyết định số 79/QĐ-UB ngày 21/01/1995 của UBND tỉnh Bến Tre.

Điều 3. Bộ đơn giá xây dựng cơ bản của tỉnh là cơ sở để lập dự toán xây lắp công trình phục vụ cho công tác lập kế hoạch đầu tư và quản lý vốn đầu tư, xác định giá xét thầu xây lắp các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 4. Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành Bộ đơn giá xây dựng cơ bản kèm theo Quyết định này.

Điều 5. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh - Vật giá, Cục trưởng Cục Đầu tư Phát triển. Chủ tịch UBND huyện, Thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Cồn

 

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU ĐẾN HIỆN TRƯỜNG XÂY LẮP (GIÁ CHƯA CÓ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG)

STT

Danh mục vật liệu

Đơn vị

Giá vật liệu (đ)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

 

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

 

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

 

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

 

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

 

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

 

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

398

399

400

401

402

403

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

 

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

 

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

 

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

 

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

1. PHẦN KIẾN TRÚC KHOÁNG SẢN

Bột đá

Cát chuẩn

Cát hạt nhỏ

Cát mịn

Cát nền

Cát sạn

Cát vàng

Cấp phối thiên nhiên

Cấp phối đá dăm 0,075 - 50mm

Gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20

Gạch Granit nhân tạo 30x30cm

Gạch Granit nhân tạo 40x40cm

Gạch Granit nhân tạo 50x50cm

Gạch XM 10x10

Gạch XM 6x20

Gạch bê tông 10x20x30

Gạch bê tông 10x20x40

Gạch bê tông 15x20x40

Gạch bê tông 205x20x40

Gạch bộng ½ (33x25x12)

Gạch bộng ½ (33x25x15)

Gạch bộng ½ (40x20x20)

Gạch bộng ½ (40x25x15)

Gạch bộng 33x25x12

Gạch bộng 33x25x15

Gạch bộng 40x20x20

Gạch bộng 40x25x15

Gạch ceramic 30x30cm

Gạch ceramic 40x40cm

Gạch ceramic 50x50cm

Gạch chống nóng 22x10,5x15 4 lỗ

Gạch chống nóng 22x15x10,5 6 lỗ

Gạch chống nóng 22x22x10,5 10 lỗ

Gạch gốm tráng men 3x10

Gạch lá dừa 10x20

Gạch lá dừa 20x20

Gạch lá nem 20x20

Gạch lát XM 20x20

Gạch lát XM 30x30

Gạch lát XM 40x40

Gạch men sứ 15x15

Gạch men sứ 20x15cm

Gạch men sứ 20x20cm

Gạch men sứ 20x30cm

Gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22

Gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22

Gạch si li cát 6,5x12x25

Gạch thông gió 20x20cm

Gạch thông gió 30x30cm

Gạch thẻ 4x8x19

Gạch thẻ 5x10x20

Gạch vỉ

Gạch vỡ

Gạch xi măng tự chèn dầy 3,5cm

Gạch xi măng tự chèn dầy 5,5cm

Gạch xây (6,5x10,5x22)

Gạch ống 10x10x20

Gạch ống 8x8x19

Gạch ốp XM 20x10

Gạch ốp XM 20x20

Gạch ốp men sứ 11x11

Ngói 75v/m2

Ngói bò

Ngói máy 13v/m2

Ngói máy 22v/m2

Ngói mũi bài

Ngói âm dương

Vôi cục

Xi măng PC30

Xi măng PC40

Xi măng trắng

Đá 5-15mm

Đá 60-80mm

Đá ba lát

Đá chẻ 10x10x20

Đá chẻ 15x20x25

Đá chẻ 20x20x25

Đá cẩm thạch 20x20

Đá cẩm thạch 30x30cm

Đá cẩm thạch 40x40

Đá dăm 0,5x1

Đá dăm 1x2

Đá dăm 2x4

Đá dăm 4x6

Đá dăm tiêu chuẩn

Đá hoa cương 20x20cm

Đá hoa cương 30x30cm

Đá hoa cương 40x40cm

Đá hộc

Đá sỏi đk lớn nhất 20mm

Đá sỏi đk lớn nhất 30mm

Đá trắng nhỏ

Đá xanh miếng 10x20x30

Đất đỏ

KIM KHÍ

Cáp cường độ cao

Cáp ngầm

Ray P26-25-24(10m)

Ray P26-25-24(8m)

Ray P26-25-24(9.58m)

Ray P33-30(12m)

Ray P33-30(dài 12,5m)

Ray P38(12,5m)

Ray P38-41

Ray P43(12,5m)

Ray P43-38(dài 12,5m)

Ray P43-38(dài 12m)

Ray P43-44

Ray dự phòng

Sắt hình L35

Thép I

Thép bản d=2mm

Thép cường độ cao

Thép góc

Thép hình

Thép không rỉ

Thép tròn D > 18mm

Thép tròn D ≤ 18 mm

Thép tròn D ≤ 10 mm

Thép tấm

Thép đệm

Tôn 1,5mm

Tôn d = 2mm

Tôn múi chiều dài bất kỳ

Tôn múi lợp mái ≤ 2m

Tôn úp nóc

LÂM SẢN

Cây chống gỗ

Cọc gỗ D8-10cm

Cọc gỗ L ≤ 10m TD 20x20

Cọc gỗ L > 10m TD 20x20

Cọc tràm

Củi

Cừ gỗ 8x25

Cừ gỗ 12x25

Gỗ dán

Gỗ nhóm 3

Gỗ nhóm 4

Gỗ nhóm 5-7

Gỗ ván khuôn

Gỗ ván làm Lambris

Ván ép

HÓA CHẤT

Axít hàn

Ben tô nít

Bột bả

Bột màu

Bột phấn

Dầu bôi trơn ván khuôn

Dầu bóng

Dầu mazút

Flinkote

Hắc ín

Kính trắng 5 li

Ma tít

Nhựa bitum

Phụ gia

Phụ gia CMC

Que hàn

Que hàn thép

Que hàn đồng

Sơn dầu

Sơn nước

Sơn sili cát

Ven tonit

Véc ni

Xăng

Ôxy

Đất đèn

TIỂU NGŨ KIM

Bu lông 16x330

Bu lông M12

Bu lông M12x1000

Bu lông M12x1140

Bu lông M12x150

Bu lông M12x200

Bu lông M12x250

Bu lông M14x1690

Bu lông M14x250

Bu lông M14x50

Bu lông M14x70

Bu lông M16

Bu lông M16x200

Bu lông M16x2430

Bu lông M16x250

Bu lông M16x320

Bu lông M18x20

Bu lông M18x200

Bu lông M20

Bu lông M20x1200

Bu lông M20x180

Bu lông M20x200

Bu lông M20x48

Bu lông M20x50

Bu lông M20x500

Bu lông M20x65

Bu lông M20x70

Bu lông M20x75

Bu lông M20x80

Bu lông M22x350

Bu lông M24

Bu lông M24x85

Bu lông M28x105

Bu lông chữ U, M12

Bu lông đầu vuông M20x70

Bản lề loại thường

Bật sắt 20x4x250

Bật sắt 3x30x250

Bật sắt D10

Bật sắt D6

Dây dẫn sắt D3mm

Dây dẫn sắt D4mm

Dây thép D2,5mm

Dây thép D3mm

Dây thép D5mm

Dây thép buộc 1mm

Lưỡi cưa sắt

Lưới cốt thép

Lưới thép B40

Lập lách

Móc sắt

Móc sắt đệm (lợp tôn và fibrô)

Tăng đơ D14

Tăng đơ M12

Đinh 10mm

Đinh 6cm

Đinh crămpông

Đinh mũ D10x20

Đinh mũ D4x100

Đinh tán D20

Đinh tán D22

Đinh vít

Đinh đường

Đinh đỉa D6x120

Đinh đỉa D8x250

VẬT LIỆU KHÁC

Bao tải

Băng dính

Bấc thấm

Bê tông nhựa hạt mịn

Bê tông nhựa hạt thô

Cót thép

Cọc BTCT 10x10

Cọc BTCT 15x15

Cọc BTCT 20x20

Cọc BTCT 25x25

Cọc BTCT 30x30

Cọc BTCT 35x35

Cọc BTCT 40x40

Cọc BTCT D 550mm

Cọc thép hình <= 10m

Cọc thép hình > 10m

Cọc ván thép <= 12m rộng 0,4m

Cọc ván thép > 12m rộng 0,4m

Cọc ống D1000mm

Cọc ống thép <= 400mm

Cồn 90 độ

Cột bê tông ly tâm 7,5m

Cột bê tông ly tâm 8,5m

Cột bê tông ly tâm 9,5m

Dây buộc

Dây cháy chậm

Dây nổ

Dây thừng

Dây đay

Cọc mốc cáp BTĐS 120x120x1200

Cọc đấu dây đồng mạ

Cột km bằng tôn và sắt

Cột bêtông chữ H dài 6m

Cột bêtông chữ H dài 7m

Cột bêtông chữ H dài 8m

Cột bêtông chữ H dài 9m

Cột đường vòng BTĐS

Cột đánh dấu 1,2m

Dây dẫn lưỡng kim D2,5mm

Dây dẫn lưỡng kim D3mm

Dây dẫn thép nhiều sợi

Dây hãm

Ghi tín hiệu - cơ khí

Ghi tín hiệu - liên động

Ghi tín hiệu – lồng 3 đầu dây

Ghi tín hiệu – diện đơn

Ghi và phụ kiện

Giá dưới bắt cơ cấu vào cột

Giá trên bắt cơ cấu vào cột

Hòm biến thế

Hộp cáp cuối bằng gang

Hộp cáp phân hướng bằng gang

Hộp khóa điện

Long đen vênh

Lập lách P43

Miếng cách điện chữ I

Quang treo rơ le tín hiệu

Fibroximăng úp nóc

Formica

Gioăng cao su

Gioăng kính

Gioăng đồng

Giấy dán tường trang trí

Giấy dầu

Giấy nhám mịn

Giấy nhám

Giấy ép

Keo da trâu

Keo dán

Kíp nổ

Mỡ bò

Mút dây 3-5cm

Nước

Phấn talíc

Phèn chua

Rơm

Simili

Rơ le tín hiệu chạy tàu

Sắt đệm gót cóc

Thang chống

Thanh giằng sắt 25 + phụ kiện

Thấu kính tín hiệu

Trụ (BTDS) 150x320x720

Tà vẹt bê tông 12,5m

Tà vẹt gỗ 110x120x1800

Tà vẹt gỗ không đệm sắt

Tà vẹt gỗ đệm sắt

Tà vẹt sắt

Tán che đèn

Xà thông tin 1,1m

Xà thông tin 2,5m

Than cám

Thiếc hàn

Thuốc nổ

Thuốc nổ Amônít

Tấm cách nhiệt

Tấm cách âm

Tấm lợp Fibrôximăng

Tấm lợp nhựa

Tấm nhựa PVC loại KN92

Tấm nhựa hoa văn

Tấm trần thạch cao 50x50cm

Tấm trần thạch cao 63x41cm

Vải địa kỹ thuật

Đá cắt

Đệm cao su

Đồng tấm d = 2mm

Ổ khóa

2. PHẦN ĐIỆN NƯỚC TRONG NHÀ VẬT TƯ ĐIỆN

Automat 1 pha 10A

Automat 1 pha 50A

Automat 1 pha 100A

Automat 1 pha 150A

Automat 1 pha 200A

Automat 1 pha> 200A

Automat 3 pha 10A

Automat 3 pha 50A

Automat 3 pha 100A

Automat 3 pha 150A

Automat 3 pha 200A

Automat 3 pha > 200A

Chao chụp thường

Công tơ 1 pha

Công tơ 3 pha

Công tơ 3 pha 5A

Công tơ 3 pha 20A

Công tơ 3 pha 100A

Công tắc cầu thang

Công tắc thường

Công tắc đặc biệt khác

Cầu chì nhựa

Cầu chì sứ

Cầu chì đặc biệt khác

Cầu dao 2 cực 10A-60A

Cầu dao 2 cực 100A-400A

Cầu dao 3 cực 20A-60A

Cầu dao 3 cực 100A-400A

Cầu dao 3 cực một chiều 60A

Cầu dao 3 cực một chiều 100A

Cầu dao 3 cực một chiều 200A

Cầu dao 3 cực một chiều 400A

Cầu dao 3 cực đảo chiều ≤ 60A

Cầu dao 3 cực đảo chiều ≤ 100A

Cầu dao 3 cực đảo chiều ≤ 200A

Cầu dao 3 cực đảo chiều ≤ 400A

Cầu dao chống giật

Cọc chống sét

Linh kiện báo cháy

Rơle nhiệt

Đèn chống nổ

Đèn chống ẩm

Đèn chùm 3 bóng

Đèn chùm 5 bóng

Đèn chùm 10 bóng

Đèn chùm > 10 bóng

Đèn cổ cò

Đèn sát trần có chụp

Đèn thường có chụp

Đèn trang trí nổi

Đèn trang trí âm trần

Đèn tường kiểu ánh sáng hắt

Đèn đũa

Đèn ống 0,6m 1 bóng và phụ kiện

Đèn ống 0,6m 2 bóng và phụ kiện

Đèn ống 0,6m 3 bóng và phụ kiện

Đèn ống 1,2m 1 bóng và phụ kiện

Đèn ống 1,2m 2 bóng và phụ kiện

Đèn ống 1,2m 3 bóng và phụ kiện

Đèn ống 1,2m 4 bóng và phụ kiện

Đèn ống 1,5m 1 bóng và phụ kiện

Đèn ống 1,5m 2 bóng và phụ kiện

Đèn ống 1,5m 3 bóng và phụ kiện

Đèn ống 1,5m 4 bóng và phụ kiện

Đồng hồ Ampe kế tự ghi

Đồng hồ Oát kế

Đồng hồ vôn kế

Đồng hồ đo lưu lượng loại TURBIN D ≤ 100mm

Đồng hồ đo lưu lượng loại TURBIN D ≤ 50mm

Đồng hồ đo lưu lượng loại cánh hoạt D ≤ 100mm

Đồng hồ đo lưu lượng loại cánh quạt D ≤ 50mm

Đồng hồ đo áp lực

Ổ cắm nhựa

Ổ cắm sứ

Ổ cắm đặc biệt khác

DÂY ĐIỆN

Dây dẫn tiết diện 6mm2

Dây dẫn tiết diện 10mm2

Dây dẫn tiết diện 16mm2

Dây dẫn tiết diện 18mm2

Dây dẫn tiết diện 38mm2

Dây dẫn tiết diện 40mm2

Dây dẫn tiết diện 70mm2

Dây dẫn tiết diện 120mm2

Dây dẫn tiết diện 6mm2 (1-3 ruột)

Dây dẫn tiết diện 16mm2 (1-4 ruột)

Dây dẫn tiết diện 70mm2 (1-4 ruột)

Dây dẫn tiết diện 120mm2 (các loại)

Dây dẫn vỏ bọc cao su 6mm2

Dây dẫn vỏ bọc cao su 16mm2

Dây dẫn vỏ bọc cao su 70mm2

VẬT LIỆU KHÁC

Amiang

Bộng thủy tinh 10mma

Bảng gỗ

Bảng gỗ 90x150mm

Bảng gỗ 180x250mm

Bảng gỗ 300x400mm

Bảng gỗ 450x500m

Bảng gỗ 600x700mm

Bộ sứ - 2 sứ

Bộ sứ - 3 sứ

Bộ sứ - 4 sứ

Giá treo

Hộp (tôn, nhựa)

Hộp nối và phân dây 60x60m

Hộp nối và phân dây 80x80mm

Hộp nối và phân dây 150x150mm

Hộp nối và phân dây 200x200mm

Hộp số quạt trần

Máy biến dòng ≤ 50/5A

Máy biến dòng ≤ 100/5A

Máy biến dòng ≤ 200/5A

Puli sứ kẹp

Puli ≤ 30x30

Puli ≥ 35x35

Quạt hút gió

Quạt treo tường

Quạt trần

VẬT TƯ NƯỚC

Bồn chứa nước 1m3

Bồn chứa nước 2m3

Bồn chứa nước 3m3

Chậu rửa 1 vòi

Chậu rửa 2 vòi

Chậu tiểu nam

Chậu tiểu nữ

Chậu xí bệt

Chậu xí xổm

Chữ thập nhựa D15mm

Chữ thập nhựa D20mm

Chữ thập nhựa D25mm

Chữ thập nhựa D32mm

Chữ thập nhựa D40mm

Chữ thập nhựa D50mm

Chữ thập nhựa D65mm

Chữ thập nhựa D89mm

Chữ thập nhựa D100mm

Chữ thập nhựa D125mm

Chữ thập nhựa D150mm

Côn gang D15mm

Côn gang D20mm

Côn gang D25mm

Côn gang D32mm

Côn gang D40mm

Côn gang D50mm

Côn gang D75mm

Côn gang D100mm

Côn gang D150mm

Côn gang D200mm

Côn gang D250mm

Côn nhựa D15mm

Côn nhựa D20mm

Côn nhựa D25mm

Côn nhựa D32mm

Côn nhựa D40mm

Côn nhựa D50mm

Côn nhựa D89mm

Côn nhựa D100mm

Côn nhựa D125mm

Côn nhựa D150mm

Côn thép D40mm

Côn thép D50mm

Côn thép D67mm

Côn thép D76mm

Côn thép D89mm

Côn thép D100mm

Côn thép D150mm

Côn thép D200mm

Côn thép D250mm

Cút gang D15mm

Cút gang D20mm

Cút gang D25mm

Cút gang D32mm

Cút gang D40mm

Cút gang D50mm

Cút gang D75mm

Cút gang D100mm

Cút gang D150mm

Cút gang D200mm

Cút gang D250mm

Cút nhựa D15mm

Cút nhựa D20mm

Cút nhựa D25mm

Cút nhựa D32mm

Cút nhựa D40mm

Cút nhựa D50mm

Cút nhựa D65mm

Cút nhựa D89mm

Cút nhựa D100mm

Cút nhựa D125mm

Cút nhựa D150mm

Cút thép D40mm

Cút thép D50mm

Cút thép D67mm

Cút thép D76mm

Cút thép D89mm

Cút thép D100mm

Cút thép D150mm

Cút thép D200mm

Cút thép D250mm

Cút vòi rửa

Măng sông D25mm

Măng sông D32mm

Măng sông D40mm

Măng sông D50mm

Măng sông D67mm

Măng sông D76mm

Măng sông D89mm

Măng sông D100mm

Măng sông nhựa D15mm

Măng sông nhựa D20mm

Măng sông nhựa D25mm

Măng sông nhựa D32mm

Măng sông nhựa D40mm

Măng sông nhựa D50mm

Nút bịt D15mm

Nút bịt D20mm

Nút bịt D25mm

Nút bịt D30mm

Nút bịt D40mm

Nút bịt D50mm

Phễu thu D100

Phễu thu D50

Thuyền tắm có hương sen

Thuyền tắm không có hương sen

Thùng đun nước nóng

Thùng đun nước nóng kiểu liên tục

Tê gang D15mm

Tê gang D20mm

Tê gang D25mm

Tê gang D32mm

Tê gang D40mm

Tê gang D50mm

Tê gang D75mm

Tê gang D100mm

Tê gang D150mm

Tê gang D200mm

Tê gang D250mm

Tê nhựa D15mm

Tê nhựa D20mm

Tê nhựa D25mm

Tê nhựa D32mm

Tê nhựa D40mm

Tê nhựa D50mm

Tê nhựa D65mm

Tê nhựa D89mm

Tê nhựa D100mm

Tê nhựa D120mm

Tê nhựa D150mm

Van 3 chiều

Van D50mm

Van D76mm

Van D100mm

Van D150mm

Van D200mm

Vòi rửa 1 vòi

Vòi rửa 2 vòi

Vòi rửa đồng

Vòi tắm hương sen 1 vòi, 1 hương sen

Vòi tắm hương sen 2 vòi, 1 hương sen

Ống gang D50mm

Ống gang D75mm

Ống gang D100mm

Ống gang D150mm

Ống gang D200mm

Ống gang D250mm

Ống gang mặt bích D50mm

Ống gang mặt bích D75mm

Ống gang mặt bích D100mm

Ống gang mặt bích D150mm

Ống gang mặt bích D200mm

Ống gang mặt bích D250mm

Ống kim loại thép D26mm

Ống kim loại thép D35mm

Ống kim loại thép D40mm

Ống kim loại thép D50mm

Ống kim loại thép D66mm

Ống kim loại thép D80mm

Ống kiểm tra D100

Ống kiểm tra D50

Ống nhựa D15mm

Ống nhựa D20mm

Ống nhựa D25mm

Ống nhựa D27mm

Ống nhựa D32mm

Ống nhựa D34mm

Ống nhựa D40mm

Ống nhựa D48mm

Ống nhựa D50mm

Ống nhựa D65mm

Ống nhựa D76mm

Ống nhựa D89mm

Ống nhựa D90mm

Ống nhựa D100mm

Ống nhựa D125mm

Ống nhựa D150mm

Ống sứ D150mm

Ống sứ D250mm

Ống sứ D350mm

Ống sứ hạ thế - sứ các loại

Ống sứ hạ thế - sứ tai mèo

Ống thép D25mm

Ống thép D32mm

Ống thép D40mm

Ống thép D50mm

Ống thép D67mm

Ống thép D76mm

Ống thép D89mm

Ống thép D100mm

Ống thép D150mm

Ống thép D200mm

Ống thép D250mm

Ống thép tráng kẽm D25mm

Ống thép tráng kẽm D32mm

Ống thép tráng kẽm D40mm

Ống thép tráng kẽm D50mm

Ống thép tráng kẽm D67mm

Ống thép tráng kẽm D76mm

Ống thép tráng kẽm D89mm

Ống thép tráng kẽm D100mm

VẬT LIỆU KHÁC

Cao su tấm

Dầu chì

Gương soi

Hộp đựng xà phòng, giấy WC

Keo dán 0,21 gr/tuýp

Kệ kính

Mỡ phấn chì

Pheruya 2 lỗ

Sợi gai

Thiếc hàn

Thuốc hàn bạc

Vải thủy tinh

Ống sành D50mm

Ống sành D75mm

Ống sành D100mm

Ống xi măng D100mm

Ống xi măng D150mm

Ống xi măng

 

kg

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

m2

m2

m2

m2

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

viên

kg

kg

kg

kg

m3

m3

m3

viên

viên

viên

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m3

m3

m3

kg

m3

m3

 

kg

m

thanh

thanh

thanh

thanh

thanh

thanh

thanh

thanh

thanh

thanh

thanh

thanh

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

m2

m2

m

 

cây

m

m

m

m

kg

m

m

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m2

 

lít

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

m2

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

lít

chai

kg

 

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

kg

kg

kg

kg

kg

kg

cái

m2

m2

đôi

cái

cái

cái

cái

kg

kg

cái

kg

kg

cái

cái

cái

cái

cái

cái

 

m2

cuộn

m

Tấn

Tấn

m2

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

lít

cột

cột

cột

kg

m

m

m

kg

cái

bộ

cái

cột

cột

cột

cột

cái

cột

kg

kg

m

kg

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

cái

cái

cái

cái

cái

m

cái

cái

m

m2

m

m

m

m2

m2

m2

m2

m2

kg

kg

cái

kg

m2

m3

kg

kg

kg

m2

cái

cái

cái

bộ

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

kg

kg

kg

kg

m2

m2

m2

m2

m

m2

tấm

tấm

m2

viên

cái

kg

cái

 

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

bộ

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

 

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

 

kg

m2

cái

cái

cái

cái

cái

cái

bộ

bộ

bộ

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

 

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

cái

bộ

bộ

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

bộ

bộ

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

cái

cái

cái

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

 

m2

kg

cái

cái

tuýp

cái

kg

cái

kg

kg

kg

m2

m

m

m

m

m

m

 

460

36.400

36.400

36.400

13.600

36.400

36.400

63.600

91.000

360

10.000

18.000

39.000

730

910

1.800

2.100

2.400

2.900

3.000

3.100

3.100

3.100

6.000

6.200

6.200

6.200

11.000

13.600

18.200

1.100

1.280

1.450

650

1.400

2.500

2.500

1.800

4.100

7.300

1.800

2.000

2.300

2.700

6.000

6.200

6.400

2.300

2.700

260

270

45.500

45.500

70.000

78.000

270

270

260

1.100

1.800

1.640

1.370

1.800

4.550

2.730

4.550

460

900

890

920

1.800

109.000

118.200

110.000

900

2.280

2.460

109.000

118.200

127.300

109.000

134.600

127.300

127.300

109.000

550.000

600.000

600.000

113.700

145.500

145.500

409

91.000

27.300

 

12.200

35.400

910.000

728.000

871.780

1.386.000

1.443.750

1.662.500

1.662.500

1.881.250

1.881.250

1.806.000

1.806.000

1.806.000

4.550

4.730

4.730

5.300

5.650

5.650

25.000

4.650

4.550

4.500

4.900

4.900

4.800

4.900

33.700

39.000

39.000

 

4.100

3.600

163.600

163.600

2.300

420

36.500

63.600

45.800

5.900.000

4.090.000

2.455.000

2.455.000

5.900.000

16.800

 

42.000

1.100

3.636

12.700

13.600

3.500

34.600

4.700

18.000

45.500

68.000

2.400

2.550

4.000

6.700

6.000

6.000

10.000

28.200

13.600

18.000

1.200

32.000

3.820

29.000

10.000

 

2.200

1.400

4.900

4.950

1.400

1.450

1.500

10.000

2.000

1.400

1.470

1.900

2.200

20.000

2.280

2.360

1.400

2.730

2.000

21.800

4.000

4.100

1.800

1.900

5.100

2.280

2.360

2.4503

2.730

6.000

4.000

5.450

7.270

13.600

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

1.800

8.500

8.500

5.450

5.450

5.450

5.450

1.800

9.200

33.700

78.000

730

900

18.000

15.000

5.500

5.500

1.000

10.900

10.900

1.800

1.800

180

450

1.800

2.280

 

2.730

2700

6.800

515.500

515.500

6400

18.200

27.300

36.400

57.000

82.000

111.500

145.500

216.000

36.500

54.500

121.000

121.000

1.631.270

490.390

9.100

600.000

773.000

1.000.000

12.500

1.400

3.200

600

5.000

27.300

3.500

17.200

354.000

536.400

667.800

740.000

29.000

43.000

19.500

19.500

13.800

27.500

160.500

215.000

180.000

145.000

170.000

32.000

32.000

45.000

13.500

15.000

22.000

500

90.000

1.300

7.600

18.000

18.000

1.250

3.200

4.550

9.100

3.200

22.800

18.200

5.450

7.300

14.500

2.500

14.550

8.000

2.000

3.700

1.800

270

18.200

160.000

1.000

4.100

11.500

220.000

25.000

115.000

170.060

170.060

170.060

68.000

15.000

7.500

16.000

900

8.000

10.500

10.500

45.500

118.000

21.400

17.700

5.500

45.500

6.300

6.530

14.000

2.500

1.800

10.000

60.000

 

41.000

77.000

200.000

200.000

228.000

228.000

91.000

205.000

290.000

318.000

328.000

364.000

3.000

63.600

100.000

80.000

120.000

160.000

3.120

2.700

10.000

2.700

2.000

12.000

16.000

80.000

24.000

95.000

43.600

110.000

160.000

180.000

46.000

95.000

145.000

175.000

125.000

27.300

160.000

160.000

155.000

132.000

455.000

730.000

1.364.000

1.637.000

36.400

45.500

18.000

45.500

45.500

54.500

28.000

38.200

54.500

73.000

45.500

73.000

91.000

136.500

90.000

140.000

165.000

180.000

45.500

45.500

45.500

1.530.000

295.800

1.479.900

285.600

250.000

5.000

2.000

12.000

 

700

900

1.100

1.280

3.280

3.640

6.400

7.300

700

1.100

6.400

7.300

670

1.500

6.300

 

5.000

20.000

5.00

1.800

3.200

6.400

7.300

9.100

9.100

11.000

13.700

18.000

6.700

15.000

17.000

35.000

47.000

15.000

500.000

60.000

70.000

3.700

2.700

3.200

182.000

132.000

268.000

 

910.000

1.820.000

2.730.000

214.000

227.000

113.000

227.000

364.000

191.000

1.800

2.730

3.640

4.550

6.360

9.100

12.000

16.500

18.000

20.000

21.000

13.700

18.000

22.700

27.300

32.000

37.300

56.500

75.500

113.700

150.000

164.000

350

364

545

1.000

1.450

2.00

4.080

20.000

35.000

51.000

3.500

9.500

18.000

22.000

25.000

27.300

48.600

82.700

225.000

13.700

18.000

22.700

27.300

36.400

36.400

54.500

72.800

109.000

145.000

164.000

900

1.100

1.200

1.750

3.000

4.400

4.700

6.500

10.000

11.000

19.100

12.800

14.500

16.500

18.000

20.000

22.700

32.000

36.400

41.000

2.000

2.000

2.730

3.640

5.000

6900

8.200

9.100

11.000

370

460

650

1.000

125

1.800

1.400

1.800

2.300

2.700

3.700

4.100

11.000

7.300

1.836.000

1.734.000

1.280.000

1.364.000

14.000

18.000

23.000

28.000

36.500

45.500

59.000

86.500

181.000

318.000

410.000

1.360

1640

2.900

5.000

7.300

8.200

9.100

11.000

12.800

13.600

14.600

130.000

73.500

100.000

73.000

82.000

91.000

9.100

18.200

20.000

73.000

132.000

69.000

84.000

113.600

165.500

272.800

318.200

72.800

91.000

136.400

172.800

290.000

336.500

11.000

15.000

21.000

25.000

34.000

41.000

4.550

3.640

2.280

2.730

3.640

4.100

5.450

5.450

7.280

9.550

9.100

13.640

18.000

22.800

27.300

32.000

45.500

54.500

13.700

18.000

27.500

13.500

13.500

11.000

13.700

18.000

22.700

33.700

36.400

50.000

65.000

68.000

77.000

82.000

13.700

16.400

21.900

28.200

38.200

45.500

56.400

68.200

 

90.000

6.000

45.500

9.100

2.730

15.000

120.000

3.700

8.000

30.000

71.500

35.000

6.500

7.750

9.100

10.000

15.000

20.000

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 983/QĐ-UB năm 1995 về Bộ đơn giá xây dựng cơ bản thống nhất trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.634
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10