Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 982/QĐ-UBND về Kế hoạch hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Xiêng Khoảng năm 2013

Số hiệu: 982/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Trương Văn Sáu
Ngày ban hành: 06/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 982/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GIỮA TỈNH VĨNH LONG VÀ TỈNH XIÊNG KHOẢNG NĂM 2013

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Bản Thoả thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Xiêng Khoảng giai đoạn 2011 - 2015 đã được lãnh đạo cấp cao tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Xiêng Khoảng ký kết vào ngày 20/4/2011 tại tỉnh Xiêng Khoảng - CHDCND Lào;

Xét Công văn số 586/SKHĐT-TH ngày 24/4/2013 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Xiêng Khoảng năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành "Kế hoạch hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Xiêng Khoảng năm 2013" kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung kế hoạch đã được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hoá - Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

KẾ HOẠCH

HỢP TÁC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GIỮA TỈNH VĨNH LONG VÀ TỈNH XIÊNG KHOẢNG NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Căn cứ Bản Thoả thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Xiêng Khoảng giai đoạn 2011 - 2015 đã được lãnh đạo cấp cao tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Xiêng Khoảng ký kết vào ngày 20 tháng 4 năm 2011 tại tỉnh Xiêng Khoảng - CHDCND Lào;

Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long xây dựng Kế hoạch hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Xiêng Khoảng năm 2013 với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Triển khai thực hiện các nội dung đã ký kết ngày 27 tháng 4 năm 2012 giữa lãnh đạo cấp cao của hai tỉnh về tư vấn, hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực: Quy hoạch, quản lý quy hoạch, đầu tư và xúc tiến thương mại, giáo dục và đào tạo, văn hoá thể thao và du lịch, nông nghiệp và thuỷ sản, công nghiệp - thương mại. Tiếp tục xây dựng mối quan hệ gắn bó, hợp tác giữa tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Xiêng Khoảng.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2012:

Trong năm 2012, tỉnh đã triển khai thực hiện một số nội dung trong kế hoạch hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Xiêng Khoảng trên một số lĩnh vực sau:

1. Lĩnh vực đầu tư:

- Trao đổi thông tin, kinh nghiệm về việc xây dựng tài liệu để giới thiệu về tiềm năng và cơ hội đầu tư cho tỉnh Xiêng Khoảng.

- Hướng dẫn và tạo điều kiện cho 05 doanh nghiệp của tỉnh tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư tại tỉnh Xiêng Khoảng.

2. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo:

Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký hợp đồng với Trường Dự bị Đại học thành phố Hồ Chí Minh đào tạo tiếng Việt cho 05 học sinh tỉnh Xiêng Khoảng (thời gian học từ ngày 28/11/2011 đến ngày 25/8/2012). Kết thúc khoá học có 04 học sinh đạt yêu cầu, đã được Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép được tiếp tục vào học chuyên ngành. Trong đó 02 học sinh học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng, 01 học sinh học tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính, còn lại 01 học sinh không nhập học vì gia đình không đồng ý học hệ cao đẳng của Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính.

III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

1. Về quy hoạch và quản lý quy hoạch:

Nội dung thực hiện:

Trao đổi thông tin trong việc xây dựng quy hoạch và quản lý, thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh.

Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Lĩnh vực đầu tư và xúc tiến thương mại, đầu tư:

Nội dung thực hiện:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa và các hiệp hội ngành nghề của tỉnh tổ chức khảo sát, tìm hiểu thị trường, hợp tác đầu tư tại tỉnh Xiêng Khoảng; trao đổi kinh nghiệm về công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiêp nhỏ và vừa, kinh nghiệm trong việc thành lập và hoạt động của các hiệp hội ngành nghề của hai tỉnh.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư quảng bá hình ảnh và mời gọi cộng đồng doanh nghiệp tỉnh đến đầu tư tại tỉnh Xiêng Khoảng.

Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đơn vị phối hợp: Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Ngoại vụ và Kinh tế đối ngoại - Văn phòng UBND tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

3. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo:

Nội dung thực hiện:

- Tiến hành các thủ tục tiếp nhận 12 học sinh của tỉnh Xiêng Khoảng sang học tự túc tại các trường cao đẳng, đại học của tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời phối hợp với Trường Dự bị đại học TP.HCM đào tạo tiếng Việt 01 năm (từ tháng 8/2013 đến tháng 8/2014) cho số học sinh của tỉnh Xiêng Khoảng.

- Theo dõi quá trình và kết quả học tập của 12 học sinh tại Trường Dự bị đại học TP.HCM để tỉnh xét tuyển vào học hệ cao đẳng tại các trường cao đẳng, đại học của tỉnh Vĩnh Long.

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đơn vị phối hợp: Phòng Ngoại vụ và Kinh tế đối ngoại - Văn phòng UBND tỉnh, Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long, Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long và Đại học Cửu Long.

4. Lĩnh vực văn hoá - thể thao và du lịch:

Nội dung thực hiện:

- Tư vấn, trao đổi kinh nghiệm về quản lý và đào tạo trong lĩnh vực thể thao.

- Trao đổi, tìm hiểu hợp tác phát triển du lịch giữa hai tỉnh.

Đơn vị chủ trì: Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch.

Đơn vị phối hợp: Các doanh nghiệp, tổ chức làm du lịch trong tỉnh.

5. Lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản:

Nội dung thực hiện:

Trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi; kỹ thuật về các mô hình sản xuất cây ăn trái, chăn nuôi gia súc; áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi; giới thiệu các giống cây ăn trái chủ lực của tỉnh; kỹ thuật chọn con giống cho cán bộ khuyến nông, quản lý nông nghiệp, các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Xiêng Khoảng.

Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

6. Lĩnh vực công nghiệp, thương mại:

Nội dung thực hiện:

Hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm về lập và quản lý quy hoạch ngành công thương; tư vấn phát triển thương mại, quản lý hợp tác kinh doanh, công tác tổ chức hội chợ, triển lãm.

Đơn vị chủ trì: Sở Công thương.

Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC, ĐỊA ĐIỂM:

Dự kiến tháng 8/2013, tại tỉnh Xiêng Khoảng - CHDCND Lào.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phòng Ngoại vụ và Kinh tế đối ngoại - Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long là đơn vị đầu mối, chủ động phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Xiêng Khoảng trong việc trao đổi thông tin, trình lãnh đạo hai tỉnh thống nhất các nội dung để triển khai thực hiện kế hoạch.

2. Các đơn vị có liên quan chủ động phối hợp với Phòng Ngoại vụ và Kinh tế đối ngoại - Văn phòng UBND tỉnh liên hệ với các đơn vị của tỉnh Xiêng Khoảng để trao đổi, thống nhất các nội dung cụ thể phù hợp với điều kiện và khả năng thực tế của mỗi đơn vị, chuẩn bị các tài liệu liên quan cho từng nội dung để thực hiện đạt yêu cầu đề ra.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh quyết định danh sách các thành viên tham gia đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh và lập dự trù kinh phí theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Xiêng Khoảng năm 2013. Yêu cầu các sở, ban ngành có liên quan căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn vướng mắc, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh (thông qua Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) tổng hợp trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 982/QĐ-UBND về Kế hoạch hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Xiêng Khoảng năm 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.094
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33