Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 964/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 01/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 964/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG; Y TẾ; LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 2701/QĐ-BTP ngày 29 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 225/TTr-STP ngày 02 tháng 02 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
(để b/c)
- Bộ Tư pháp; (để b/c)
- Thường trực Thành ủy; (để b/c)
- Thường trực HĐND TP; (để b/c)
- Chủ tịch UBND Thành phố; (để b/c)
- Các PCT UBND Thành phố
- VPUBTP: PCVP Phạm Chí Công; Các Phòng: NC, ĐT, KGVX, TKBT;
- Trung tâm Tin học Công báo;

- Cổng Thông tin điện tử Thành phố;
- Lưu: VT, NC, STP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG; Y TẾ; LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Quyết định số 2701/QĐ-BTP ngày 29 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong lĩnh vực này.

2. Yêu cầu:

Đảm bảo việc thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội được triển khai đồng bộ, có hiệu quả trên địa bàn Thành phố. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã trong việc thực thi nhiệm vụ. Bảo đảm sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã, các cơ quan liên quan; huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân vào công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực này.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

1. Lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội.

Tổ chức rà soát, xây dựng danh mục văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Trung ương và HĐND, UBND Thành phố ban hành về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội.

2. Tăng cường thu thập, xử lý thông tin về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn.

- Nội dung hoạt động: Tiếp nhận, thu thập thông tin phản ánh, dư luận từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin từ quản lý nhà nước theo lĩnh vực; thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý, truy tố, xét xử;

- Đơn vị thực hiện: Các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an Thành phố và các Sở, ban, ngành liên quan; UBND quận, huyện, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

- Sản phẩm đầu ra: Văn bản xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, văn bản đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền.

3. Kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội.

- Đơn vị thực hiện: Các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an Thành phố và các Sở, ban, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Thời gian kiểm tra: Trong quý II và III năm 2018.

- Sản phẩm đầu ra: Thông báo Kết luận kiểm tra, Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã:

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao kịp thời triển khai các nội dung quy định tại Mục II Kế hoạch này, báo cáo kết quả gửi Sở Tư pháp bằng văn bản và địa chỉ Email: Nguyenanhminh_sotp@hanoi.gov.vn trước ngày 15/9/2018.

2. Giám đốc Sở Tư pháp:

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Sở, ban, ngành Thành phố và UBND quận, huyện, thị xã triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổng hợp, xây dựng Dự thảo báo cáo về tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn Thành phố, trình UBND Thành phố trước ngày 10/10/2018.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí cho việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn Thành phố.

3. Giám đốc Sở Tài chính

Có trách nhiệm bố trí kinh phí giao Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này, hướng dẫn chế độ chi và thanh quyết toán theo đúng quy định.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 964/QĐ-UBND ngày 01/03/2018 về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.948

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!