Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 96/QĐ-UBND.HC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Tôn Hoàng
Ngày ban hành: 19/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96/QÐ-UBND.HC

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ LẬP QUY HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế;

Căn cứ Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/09/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí lập Quy hoạch định hướng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011 - 2015, với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên dự án:

Đề cương nhiệm vụ lập Quy hoạch định hướng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2015.

2. Chủ đầu tư:

a) Ban Quản lý khu kinh tế Tỉnh làm chủ đầu tư Quy hoạch định hướng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2015, tổng diện tích dự kiến quy hoạch: 1.010 ha.

b) Sở Công Thương làm chủ đầu tư Quy hoạch định hướng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2015, tổng diện tích dự kiến quy hoạch: 910 ha.

3. Phạm vi quy hoạch: trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

4. Mục tiêu quy hoạch:

- Chuẩn bị đầy đủ các thông tin chủ yếu phục vụ cho việc kêu gọi đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Tỉnh.

- Tạo mặt bằng di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp xen kẻ trong khu dân cư để tạo thuận lợi trong việc kiểm soát môi trường, phòng cháy chữa cháy,…

- Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý quy hoạch xây dựng và triển khai các dự án đầu tư trong các khu, cụm công nghiệp.

5. Nội dung quy hoạch: theo nội dung Đề cương kèm theo Tờ trình số 31/TTr-SCT ngày 12 tháng 01 năm 2012 của Sở Công Thương.

6. Dự toán kinh phí và nguồn vốn đầu tư:

a) Dự toán kinh phí lập quy hoạch:

Tổng dự toán kinh phí lập quy hoạch: 4.141.854.058 đồng (bốn tỷ, một trăm bốn mươi mốt triệu, tám trăm năm mươi bốn ngàn, không trăm năm mươi tám đồng). Trong đó:

- Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch chung khu, cụm công nghiệp: 93.806.750 đồng;

- Chi phí lập quy hoạch định hướng khu công nghiệp: 1.743.395.642 đồng;

- Chi phí lập quy hoạch định hướng cụm công nghiệp: 2.304.651.666 đồng;

b) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.

7. Thanh, quyết toán: trên cơ sở khối lượng công việc thực hiện được nghiệm thu theo quy định.

8. Hình thức quản lý thực hiện dự án: chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

9. Thời gian lập Quy hoạch: hoàn thành trước tháng 6 năm 2012.

Điều 2. Giao Sở Công Thương, Ban Quản lý khu kinh tế Tỉnh có trách nhiệm tổ chức lập đầy đủ các hồ sơ thủ tục, trình thẩm định, phê duyệt và thực hiện thủ tục thanh, quyết toán theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải; Trưởng ban Ban Quản lý khu kinh tế Tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH. LVV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tôn Hoàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 96/QĐ-UBND.HC ngày 19/01/2012 về phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập Quy hoạch định hướng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


564

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.225.48.56