Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 936/2006/QĐ-UBND phê duyệt giá gói thầu, hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và hình thức lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây lắp dự án Di dân tái định cư tập trung dân vùng sạt lở ven sông, ven biển xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 936/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trương Ngọc Nhi
Ngày ban hành: 19/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 936/2006/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ GÓI THẦU, HỒ SƠ MỜI THẦU, TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU THI CÔNG XÂY LẮP DỰ ÁN DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ TẬP TRUNG DÂN VÙNG SẠT LỞ VEN SÔNG, VEN BIỂN XÃ NGHĨA AN, HUYỆN TƯ NGHĨA 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999, Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 66/2003/NĐ-CP ngày 12/6/2003 của Chính phủ về việc ban hành và sửa đổi, bổ sung Quy chế đấu thầu;
Căn cứ Thông tư số 04/2000/TT-BKH ngày 26/5/2000 và Thông tư số 01/2004/TT-BKH ngày 02/02/2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế đấu thầu;
Căn cứ Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ngày 10/02/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Bản quy định tạm thời về một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 136/2005/QĐ-UBND ngày 12/12/2005 cuả UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu Quốc gia và các chương trình khác năm 2006;
Căn cứ Quyết định số 2695/QĐ-CT ngày 26/10/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án (điều chỉnh) Di dân tái định cư tập trung dân vùng sạt lở ven sông, ven biển xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa và Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 10/02/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Di dân tái định cư tập trung dân vùng sạt lở ven sông, ven biển xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa (điều chỉnh theo Thông tư 16/2005/TT‑BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng);
Căn cứ Quyết định số 2200/QĐ-UBND ngày 08/8/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán và tổng dự toán Dự án Di dân tái định cư tập trung dân vùng sạt lở ven sông, ven biển xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa và Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán, tổng dự toán Dự án Di dân tái định cư tập trung dân vùng sạt lở ven sông, ven biển xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa (điều chỉnh theo Thông tư 16/2005/TT‑BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng);
Xét Tờ trình số 21/TTr-BQL ngày 06/4/2006 của BQL dự án đầu tư và xây dựng huyện Tư Nghĩa và Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 06/4/2006 của UBND huyện Tư Nghĩa về việc xin phê duyệt Giá gói thầu, hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và hình thức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp Dự án Di dân tái định cư tập trung dân vùng sạt lở ven sông, ven biển xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 457/TTr-SKHĐT ngày 14/4/2006 về việc phê duyệt Giá gói thầu, hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và hình thức lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây lắp Dự án Di dân tái định cư tập trung dân vùng sạt lở ven sông, ven biển xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Giá gói thầu, hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và hình thức lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây lắp Dự án Di dân tái định cư tập trung dân vùng sạt lở ven sông, ven biển xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa với các nội dung chính sau:

1. Qui mô và giá gói thầu:

- Qui mô gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp của dự án.

- Giá gói thầu: 2.205 triệu đồng (Hai tỷ, hai trăm lẻ năm triệu đồng).

2. Nội dung hồ sơ mời thầu: Hồ sơ mời thầu gồm các nội dung chính sau:

- Phần I: Chỉ dẫn đấu thầu.

- Phần II: Bản điều kiện kỹ thuật.

- Phần III: Tiên lượng mời thầu.

- Phần IV: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu.

- Phần V: Các biểu mẫu dùng trong hồ sơ dự thầu.

3. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu:

- Đánh giá sơ bộ: Xem xét tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu và năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu.

- Đánh giá chi tiết: Theo 2 bước:

+ Bước 1: Đánh giá về mặt kỹ thuật để chọn danh sách ngắn.

+ Bước 2: Đánh giá về giá.

(Các tiêu chuẩn đánh giá cụ thể kèm theo trong hồ sơ mời thầu).

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, chủ đầu tư tiến hành triển khai các bước tiếp theo được quy định tại Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999; Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 66/2003/NĐ-CP ngày 12/6/2003 của Chính phủ và thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 457/TTr-SKHĐT ngày 14/4/2006.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, Giám đốc BQL dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Tư Nghĩa và Thủ trưởng các Sở, Ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
Trương Ngọc Nhi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 936/2006/QĐ-UBND phê duyệt giá gói thầu, hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và hình thức lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây lắp dự án Di dân tái định cư tập trung dân vùng sạt lở ven sông, ven biển xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.009

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74