Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 913/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Long Bình và sông Cổ Chiên khu vực thị xã Trà Vinh - huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh - giai đoạn II (Dự án lập lại)

Số hiệu: 913/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Nguyễn Văn Phong
Ngày ban hành: 26/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 913/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 26 tháng 6 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: KÈ CHỐNG SẠT LỞ BỜ SÔNG LONG BÌNH VÀ SÔNG CỔ CHIÊN KHU VỰC THỊ XÃ TRÀ VINH - HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TRÀ VINH - GIAI ĐOẠN II (DỰ ÁN LẬP LẠI)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;

Theo Tờ trình số 625/SKHĐT-TĐ ngày 21/6/2007 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Long Bình và sông Cổ Chiên khu vực thị xã Trà Vinh - huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh (giai đoạn II) (Dự án lập lại) - đính kèm Tờ trình số 66/TTr-SNN ngày 25/6/2007 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Long Bình (giai đoạn II) thị xã Trà Vinh - huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh (Dự án điều chỉnh)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Long Bình và sông Cổ Chiên khu vực thị xã Trà Vinh - huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh - giai đoạn II (Dự án lập lại), với những nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Long Bình và sông Cổ Chiên khu vực thị xã Trà Vinh - huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh (giai đoạn II).

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

4. Chủ nhiệm lập dự án: PGS.TS Hoàng Văn Huân.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Chống sạt lở bờ sông Long Bình, ổn định khu dân cư, các cơ sở hạ tầng, cải tạo cảnh quan đô thị, đảm bảo sự ổn định và phát triển kinh tế, xã hội, môi trường của thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

6. Nội dung và qui mô:

Tuyến kè được xây dựng để bảo vệ 2 bên bờ sông Long Bình và sông Cổ Chiên, trên phạm vi 8.106m chiều dài bờ sông:

- Kè bảo vệ bờ sông Cổ Chiên, dài: 480m;

- Kè bảo vệ bờ tả sông Long Bình, dài: 3.581m;

- Kè bảo vệ bờ hữu sông Long Bình, dài: 3.865m;

- Bến nghiêng (2 bến x 60m + 1 bến 30m x 30m), dài: 150m;

- Bến đò (3 bến x 10m), dài: 30m.

+ Kết cấu Kè tường đứng dạng kè tường góc bê tông cốt thép: Chiều rộng đáy tường 2,3m, chiều cao tường 2,1m. Tường có dạng chữ L được bố trí thêm tường chống với khoảng cách 4m/tường. Đáy tường được gia cố bằng cọc tràm và tại điểm gây ứng suất lớn nhất được gia cố bằng 1 hàng cọc bê tông cốt thép kích thước (30x30x1400)cm.

+ Đỉnh kè có cao trình: Bờ tả: +2,40m, bờ hữu: +2,20m, phía ngoài sông tại cao trình +0,3m được bảo vệ dạng bậc cơ rộng 1,0m bằng rọ đá (1x1x0,3)m, mái kè theo mái sông hoặc mái m = 2.0, chân kè được bảo vệ bằng bao tải cát tạo mái và thảm đá (2x5x0,3)m.

7. Địa điểm xây dựng: Khu vực thị xã Trà Vinh - huyện Châu thành, tỉnh Trà Vinh.

8. Diện tích đất sử dụng cho dự án: 8,1 ha.

9. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở):

Giải pháp thiết kế kỹ thuật của các hạng mục nêu tại khoản 6 trên đây thực hiện đúng theo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở số: 01/BC-TTĐ ngày 25/01/2007 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thẩm định dự án tại Tờ trình số 625/SKHĐT-TĐ ngày 21/6/2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

10. Loại, cấp công trình:

- Loại công trình: Thủy lợi;

- Cấp công trình: Cấp III.

11. Tổng mức đầu tư: 187.084.982.800 đồng (Một trăm tám mươi bảy tỷ, không trăm tám mươi bốn triệu, chín trăm tám mươi hai ngàn, tám trăm đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 121.718.825.177 đ;

- Chi phí QLDA và chi phí khác: 9.269.087.192 đ;

- Chi phí GPMB:  12.487.766.204 đ;

- Chi phí dự phòng: 13.178.791.237 đ;

- Chi phí phao tiêu báo hiệu giao thông thủy: 800.000.000 đ;

- Chi phí phân đoạn III đã thực hiện: 29.630.513.000 đ.

12. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách.

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn QL dự án.

14. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2008 - 2011.

- Phân đoạn III: thực hiện năm 2004-2005 (đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng), kinh phí thực hiện: 29.630.513.000 đ.

- Phân đoạn II bờ tả, phân đoạn II bờ hữu, phân đoạn I, phân đoạn Cổ Chiên: Thực hiện năm 2007-2011, với kinh phí: 157.454.469.800

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 121.718.825.177 đ;

- Chi phí QLDA và chi phí khác: 9.269.087.192 đ;

- Chi phí GPMB:  12.487.766.204 đ;

- Chi phí dự phòng: 13.178.791.237 đ;

- Chi phí phao tiêu báo hiệu giao thông thủy: 800.000.000 đ;

15. Phương thức thực hiện dự án: Đấu thầu.

Điều 2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chịu trách nhiệm trực tiếp về quy mô, hiệu quả của dự án, quản lý sử dụng vốn đúng mục đích yêu cầu, tổ chức thực hiện đạt tiêu chuẩn, chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật của công trình như hồ sơ được duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; Chủ tịch UBND thị xã Trà Vinh và huyện Châu Thành; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan cấp tỉnh có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 193/QĐ-CTT ngày 12/02/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh và có hiệu lực kể từ ngày ký (Riêng phân đoạn III đã thực hiện theo Quyết định số 193/QĐ-CTT ngày 12/02/2003)./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 913/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Long Bình và sông Cổ Chiên khu vực thị xã Trà Vinh - huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh - giai đoạn II (Dự án lập lại)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.590
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37