Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 88-TTg năm 1996 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cần thơ thời kỳ 1996-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 88-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 05/02/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 88-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 2 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH CẦN THƠ THỜI KỲ 1996-2010.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992,
Xét đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ tại tờ trình 825/CVUB ngày 4 tháng 9 năm 1995 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 948/BKH-VPTĐ ngày 28 tháng 12 năm 1995,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cần Thơ thời kỳ 1996-2010 với nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN:

Xây dựng, phát triển tỉnh Cần Thơ toàn diện, bền vững về kinh tế, văn hoá, xã hội và an ninh quốc phòng, đạt các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội cao hơn mức bình quân của cả nước, trở thành một trung tâm kinh tế, văn hoá của Đồng bằng sông Cửu Long.

II. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI:

1- Những định hướng phát triển chủ yếu:

- Phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với thị trường Đồng bằng sông Cửu Long, thị trường Đông Nam bộ, thị trường cả nước đồng thời mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh với nước ngoài một cách có hiệu quả. Phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cần Thơ phải phù hợp với quy hoạch tổng thể Đồng bằng sông Cửu long và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, bảo đảm mỗi quan hệ hài hoà giữa phát triển kinh tế và phát triển xã hội, giữa phát triển kinh tế và cải thiện môi trường sinh thái.

- Khai thác tiềm năng, huy động các nguồn lực, đầu tư theo mục tiêu của từng thời kỳ để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá một cách toàn diện trên cơ sở thâm canh, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đổi mới nông thôn. Đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp và dịch vụ để các ngành này sớm có vai trò quan trọng trong nền kinh tế của Cần Thơ và cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hệ thống đô thị, nhất là thành phố Cần Thơ để tạo ra động lực cho phát triển kinh tế, xã hội.

- Phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội, nâng cao mức sống và trình độ dân trí, bảo đảm nguồn nhân lực cho yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Xây dựng đời sống xã hội ngày càng văn minh, bảo đảm cho người dân được cung ứng các dịch vụ và phúc lợi, nhất là các vùng sâu, vùng xa, vùng bị ngập lũ, các gia đình thuộc diện chính sách, các gia đình nghèo.

2. Những nhiệm vụ phát triển chủ yếu:

- Về phát triển nông nghiệp: Cần Thơ phải tham gia tích cực nhiệm vụ bảo đảm an toàn lương thực quốc gia. Tiếp tục khai thác tiềm năng đất đai một cách có hiệu quả, nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng nông sản, đặc biệt là lúa gạo, trên cơ sở bố trí mùa vụ thích hợp và thâm canh, mở rộng thị trường. Xây dựng các vùng chuyên canh về rau quả, cây công nghiệp và vật nuôi nhằm tăng nhanh tỷ trọng của các ngành này trong giá trị sản lượng nông nghiệp. Tạo thêm ngành nghề, việc làm ở nông thôn, phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Phát triển mạnh ngành thuỷ hải sản, nhất là các lĩnh vực dịch vụ, chế biến, nuôi trồng và đánh bắt.

- Về phát triển công nghiệp: Phát triển công nghiệp với tốc độ cao để bảo đảm sự phát triển các ngành kinh tế trong tỉnh và cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trước mắt, phải ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp chế biến nông, hải sản cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu đồng thời phải phát triển các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp cơ khí sửa chữa và chế tạo, công nghiệp kỹ thuật cao... phù hợp khả năng về vốn, công nghệ, thị trường. Đầu tư xây dựng một số khu công nghiệp tại thành phố Cần Thơ và những nơi khác.

- Về phát triển các ngành dịch vụ: Khai thác lợi thế, phát triển mạnh các ngành dịch vụ đáp ứng yêu cầu của tỉnh và cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Mở rộng mạng lưới thương mại, bảo đảm cung ứng hàng hoá và dịch vụ cho nhân dân, nhất là nhân dân các vùng sâu, vùng xa. Phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động du lịch, thông tin liên lạc và các loại dịch vụ khác.

Phát triển các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm... theo chủ trương của nhà nước. Bảo đảm tỷ trọng thu ngân sách, tỷ lệ đầu tư so GDP ngày càng tăng.

- Về phát triển cơ sở hạ tầng: Phát triển hệ thống thuỷ lợi phù hợp quy hoạch phòng chống lũ Đồng bằng sông Cửu Long. Phát triển mạng lưới giao thông đường bộ, đường thuỷ theo quy hoạch, chú trọng giao thông nông thôn. Phải sớm tạo ra sự chuyển biến tích cực trong phân bố lại dân cư, cải thiện điều kiện ăn ở, sinh hoạt và vệ sinh môi trường, nhất là vùng nông thôn. Bảo đảm nhu cầu về nước sạch, điện năng... cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt.

Xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long đồng thời có kế hoạch xây dựng các khu công nghiệp, các đô thị khác với quy mô hợp lý, cơ cấu đồng bộ.

- Về phát triển văn hoá xã hội: Nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống giáo dục và đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Phát triển mạng lưới chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân, thực hiện tốt chương trình dân số. Mở rộng và nâng cao chất lượng của hệ thống phát thanh, truyền hình... bảo đảm nhu cầu thông tin của nhân dân. Đẩy mạnh phong trào xoá đói giảm nghèo. Vận động nhân dân tham gia tích cực vào việc xây dựng nếp sống văn minh, bài trừ tệ nạn xã hội.

III. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

Để thực hiện quy hoạch, phải có hệ thống biện pháp đồng bộ nhằm huy động các nguồn lực trong nước, nước ngoài cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Phải thể hiện phương hướng và những nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội chủ yếu của quy hoạch trong các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, các chương trình phát triển và các dự án đầu tư.

Nghiên cứu, thực thi và đề xuất với Chính phủ (những vấn đề vượt thẩm quyền) ban hành các chính sách có hiệu quả về huy động vốn, nhất là nguồn vốn trong nước, mở rộng thị trường, phát triển nguồn nhân lực, phát triển khoa học và công nghệ, phát triển nông thôn và xây dựng đô thị, khu công nghiệp...

Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh Cần Thơ là cơ quan chủ quản quy hoạch, phải có kế hoạch tổ chức thực hiện và chỉ đạo việc thực hiện quy hoạch một cách chặt chẽ nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội được nêu trong quy hoạch.

Các Bộ ngành ở trung ương, căn cứ chức năng của mình có trách nhiệm phối hợp và giúp đỡ tỉnh Cần Thơ trong quá trình thực hiện quy hoạch. Trong đó, phải chú ý bảo đảm sự thống nhất giữa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cần Thơ với quy hoạch các ngành, các lĩnh vực và quy hoạch tổng thể Đồng bằng sông Cửu Long đồng thời phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 88-TTg năm 1996 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cần thơ thời kỳ 1996-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.501
DMCA.com Protection Status