Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 87/2004/QĐ-UB về cấp vốn đầu tư ban đầu cho 03 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thuộc Sở Giao thông Công chánh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 87/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 09/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 87/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  VỀ CẤP VỐN ĐẦU TƯ BAN ĐẦU  CHO 03 TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI THUỘC SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 4 năm 1995;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP;
Theo Quyết định số 84/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi Quyết định số 2201A/QĐ-UB-KT ngày 29 tháng 4 năm 1996; Quyết định số 85/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi Quyết định số 1375/QĐ-UB ngày 23 tháng 3 năm 1996; Quyết định số 86/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi Quyết định số 2451/QĐ-UB-KT ngày 16 tháng 5 năm 1997;
Xét đề nghị của Sở Giao thông Công chánh tại Công văn số 57/GT-TCCB ngày 01 tháng 3 năm 2004 về đổi tên và cấp vốn đầu tư từ ngân sách cho 03 Trạm đăng kiểm cơ giới đường bộ; báo cáo và đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 532/TC ngày 06 tháng 02 năm 2004 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 52/KHĐT-KD ngày 08 tháng 3 năm 2004;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay cấp bổ sung vốn đầu tư ban đầu cho 03 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích) thuộc Sở Giao thông công chánh để đảm bảo đủ vốn điều lệ ban đầu, không thấp hơn vốn pháp định cho mỗi ngành nghề đã quy định tại Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ. Cụ thể như sau :

1.1. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới : 50-01S : 2.658.000.000đồng

1.2. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới : 50-02S : 2.715.000.000đồng

1.3. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới : 50-03S : 2.782.000.000đồng.

Điều 2. Giao Sở Tài chính lập thủ tục cấp vốn cho 03 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới nêu trên từ nguồn ngân sách thành phố; đồng thời hướng dẫn các Trung tâm xử lý vấn đề vốn nhận liên doanh của các đối tác góp vốn khi thành lập và hạch toán tăng vốn ngân sách cấp theo quy định.

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-01S, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-02S, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-03S có trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn do Nhà nước giao nêu trên để thực hiện nhiệm vụ công ích theo quy định hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Giao thông công chánh, Chi cục Trưởng Chi cục Tài chính Doanh nghiệp, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-01S, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-02S, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-03S chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :  
- Như điều 4  
- TTUB : CT, PCT/TT, ĐT  
- VPHĐ-UB : PVP/KT, ĐT
- Tổ TM, ĐT
- Lưu (TM-HL)  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 87/2004/QĐ-UB về cấp vốn đầu tư ban đầu cho 03 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thuộc Sở Giao thông Công chánh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.561
DMCA.com Protection Status