Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 81/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 81/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Lương Thành
Ngày ban hành: 13/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 81/2010/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 07 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH KÝ QUỸ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 3/12/2004; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Luật Đầu tư ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 75/KH-KTĐN ngày 16 tháng 6 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan triển khai tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Giám đốc các sở, ban, ngành; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lương Thành

 

QUY ĐỊNH

KÝ QUỸ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 81/2010/QĐ-UBND ngày 13/7/ 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu, mục đích.

Để lựa chọn các nhà đầu tư đủ năng lực về tài chính, có quyết tâm đầu tư, thúc đẩy các nhà đầu tư đẩy nhanh tiên độ đầu tư các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư; sử dụng đất có hiệu quả.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Dự án đầu tư có sử dụng đất sau đây phải thực hiện ký quỹ, gồm: Dự án quan trọng được xác định trong quy hoạch ngành gắn với quyền sử dụng khu đất, quỹ đất có lợi thế về vị trí địa lý với giá trị thương mại cao; Dự án hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ; Dự án xây dựng, kinh doanh nhà ở thương mại, bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về đất đai;

2. Quy định này không áp dụng đối với: Dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT, BTO; các dự án thực hiện theo chủ trương xã hội hoá của Chính phủ; các dự án thực hiện theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; các dự án sử dụng đất do nhà đầu tư tự nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các dự án khác có quy định riêng về ký quỹ.

Điều 3. Nguyên tắc chung

1. Ký quỹ đầu tư là việc Chủ đầu tư dự án nộp một khoản tiền bảo đảm để thực hiện dự án đầu tư vào tài khoản của UBND tỉnh Bắc Ninh mở tại Ngân hàng thương mại . Việc ban hành ký quỹ bảo đảm thể hiện cam kết đầu tư của nhà đầu tư với tỉnh Bắc Ninh; Chủ đầu tư được hoàn trả lại số tiền ký quỹ khi đã thực hiện đúng tiến độ theo cam kết.

2. Ưu tiên lựa chọn các dự án mà nhà đầu tư cam kết cụ thể về tiến độ thực hiện và cam kết tự nguyện thực hiện việc ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án.

3. Ngoài việc thực hiện các thủ tục đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, khi đăng ký đầu tư các nhà đầu tư phải có cam kết về tiến độ dự án và thực hiện các biện pháp đảm bảo thực hiện dự án theo Quy định này.

Chương II

CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Các quy định về ký quỹ

1. Mức ký quỹ đầu tư bằng 5% tổng mức đầu tư của dự án nhưng tối đa không quá 30 tỷ đồng (trường hợp dự án phân chia làm nhiều giai đoạn đầu tư thì thực hiện ký quỹ theo mức vốn từng giai đoạn thực hiện dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

2. Nhà đầu tư nộp tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án được thực hiện trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án.

Trường hợp đặc biệt nếu được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chấp thuận, có thể thực hiện nộp tiền ký quỹ sau khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Chủ đầu tư phải có cam kết tiến độ và cam kết thời hạn nộp tiền ký quỹ không quá 15(mười lăm) ngày làm việc sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Quá thời hạn cam kết, nếu Chủ đầu tư chưa thực hiện ký quỹ sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư.

3. Tiền ký quỹ nộp vào tài khoản của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở tại Ngân hàng thương mại .

Điều 5. Hoàn trả tiền ký quỹ và xử lý vi phạm

1. Trường hợp Chủ đầu tư tiến hành triển khai dự án theo đúng tiến độ, số tiền ký quỹ được hoàn trả cho Chủ đầu tư theo tiến độ sau:

1.1. Hoàn trả 50% sau khi Chủ đầu tư hoàn thành thủ tục đất đai, xây dựng và khởi công xây dựng dự án.

1.2. Hoàn trả số tiền ký quỹ còn lại sau khi dự án hoàn thành 50% khối lượng công trình. Trường hợp Chủ đầu tư không thi công theo tiến độ được duyệt sau khi khởi công, số tiền ký quỹ còn lại sẽ được xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều này;

1.3. Số tiền lãi của số tiền ký quỹ gửi ngân hàng được trả cho Chủ đầu tư cùng với tiền ký quỹ.

2. Trường hợp Chủ đầu tư không thực hiện dự án theo tiến độ cam kết mà không có lý do chính đáng được cấp có thẩm quyền chấp thuận, tiền ký quỹ sẽ bị thu nộp vào ngân sách tỉnh để sử dụng vào các mục đích quản lý, sử dụng đất theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và bị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư.

Điều 6. Đối với các dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đầu tư, xin gia hạn thời hạn thực hiện, Chủ đầu tư phải có cam kết tiến độ và thực hiện ký quỹ theo Quy định này để được xem xét cho gia hạn thời gian thực hiện dự án. Việc nộp tiền ký quỹ, hoàn trả, xử lý tiền ký quỹ được thực hiện theo Quy định này.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trình tự thực hiện ký quỹ và hoàn trả tiền ký quỹ

1. Căn cứ vào nội dung đăng ký đầu tư hoặc nội dung dự án đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo mức tiền ký quỹ đến các Chủ đầu tư.

2. Căn cứ thông báo mức tiền ký quỹ của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ đầu tư trực tiếp nộp tiền ký quỹ vào tài khoản của UBND tỉnh Bắc Ninh mở tại Ngân hàng thương mại và sao nộp Giấy chứng nhận ký quỹ gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, kèm theo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư của dự án.

3. Sau khi Chủ đầu tư đã thực hiện đầy đủ các nội dung tại điểm 1.1, khoản 1, Điều 5, Quy định này, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thống nhất với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn trả 50% số tiền ký quỹ cho nhà đầu tư.

4. Sau khi Chủ đầu tư thực hiện các nội dung quy định tại điểm 1.2, khoản 1 Điều 5, Quy định này, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn trả số tiền ký quỹ còn lại cho nhà đầu tư.

Điều 8. Trách nhiệm các sở, ngành liên quan

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

1.1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư, gia hạn tiến độ thực hiện dự án sau khi nhà đầu tư nộp tiền ký quỹ theo Quy định này;

1.2. Theo dõi tình hình triển khai thực hiện các dự án, kiến nghị việc xử lý, hoàn trả tiền ký quỹ theo quy định tại Quy định này;

1.3. Định kỳ 6 tháng, năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm:

2.1. Mở tài khoản tại Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt – Chi nhánh Bắc Ninh và thông báo số tài khoản cho các đơn vị liên quan;

2.2. Hướng dẫn thủ tục ký quỹ đầu tư cho nhà đầu tư theo Quy định này;

2.3. Theo dõi, quản lý quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định hiện hành; hoàn trả tiền ký quỹ cho nhà đầu tư theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

2.4. Định kỳ hằng quý, 6 tháng, năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình ký quỹ của các Chủ đầu tư, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp thực hiện.

3. Các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: căn cứ chức năng quản lý Nhà nước của ngành và địa phương hướng dẫn, triển khai thực hiện Quy định này.

4. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, đúng nội dung và tiến độ đã đăng ký, thực hiện ký quỹ đầu tư theo quy định.

Trường hợp thực hiện không đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ đã cam kết, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xử lý theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đất đai.     

Điều 9. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 81/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.906

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249