Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 783/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Dương Văn Thái
Ngày ban hành: 25/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 783/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 25 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ TÀI “ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH BẮC GIANG”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 39/TTr-KHCN ngày 16/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề tài “Đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang”, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên đề tài: Đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang.

2. Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội

3. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Đỗ Hương Lan.

4. Thời gian thực hiện: 18 tháng (từ tháng 05/2016 đến tháng 10/2017).

5. Mục tiêu của đề tài

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài; tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến sự phát triển kinh tế - xã hội của một địa phương.

- Phân tích đánh giá thực trạng thu hút và sử dụng đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

- Đánh giá tác động tích cực và tiêu cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Đề xuất các định hướng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cả về đối tác, lĩnh vực, ngành nghề đầu tư và kiến nghị cụ thvề mặt chính sách.

6. Nội dung thực hiện

6.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về đầu tư trực tiếp nước ngoài và những tác động tới sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

6.1.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài

- Nghiên cứu chuyên đề: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận cơ bản về đầu tư trực tiếp nước ngoài (khái niệm, đặc điểm, bản chất, vai trò, nguyên nhân, các hình thức của đầu tư trực tiếp nước ngoài).

- Nghiên cứu chuyên đề: Nghiên cứu, phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

6.1.2. Nghiên cứu, phân tích tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế- xã hội của nơi nhận đầu tư

- Nghiên cứu chuyên đề: Nghiên cứu tác động tích cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Nghiên cứu chuyên đề: Nghiên cứu tác động tiêu cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài ti sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Nghiên cứu chuyên đề: Nghiên cứu và phân tích một số mô hình đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Nghiên cứu chuyên đề: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong việc phát huy tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế - xã hội.

- Nghiên cứu chuyên đề: Nghiên cứu kinh nghiệm phát huy tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế - xã hội của một số tỉnh, thành phố trong nước.

6.2. Nghiên cứu thực trạng tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang

- Thiết kế 03 mẫu phiếu điều tra và tổ chức điều tra, khảo sát về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, thực trạng lao động việc làm, môi trường ở các khu công nghiệp, các khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, công tác quản lý các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài của địa phương. Phiếu điều tra: 200 phiếu khảo sát đối với nhà quản lý, chuyên gia, người lao động; 200 phiếu khảo sát các nhà quản trị doanh nghiệp; 400 phiếu khảo sát người dân sinh sống xung quanh khu vực các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, khu công nghiệp.

- Báo cáo xử lý số liệu, phân tích thông tin số liệu điều tra, khảo sát.

- Nghiên cứu chuyên đề: Những điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội và đặc thù chính sách thu hút và quản lý đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

- Nghiên cứu chuyên đề: Phân tích những tác động tích cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài ti sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang.

- Nghiên cứu chuyên đề: Phân tích tình hình triển khai, thực hiện của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

- Nghiên cứu chuyên đề: Phân tích những tác động tiêu cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài ti sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang.

- Nghiên cứu chuyên đề: Phân tích tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới việc làm, trình độ công nghệ và việc đầu tư xây dựng các khu công nghệ tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

- Nghiên cứu chuyên đề: Phân tích tác động tích cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới tăng trưởng kinh tế và tổng vốn đầu tư; ngân sách, xuất khẩu của tỉnh Bắc Giang.

- Nghiên cứu chuyên đề: Phân tích và đánh giá tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Bắc Giang thời gian qua.

- Nghiên cứu chuyên đề: Nghiên cứu và đánh giá về những lợi thế, nhu cầu của tỉnh trong việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

6.3. Nghiên cứu, dự báo về bối cảnh và nhu cầu thu hút, sử dụng đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

6.3.1. Nghiên cứu tác động của bối cảnh quốc tế; trong nưc; trong tỉnh tác động tới thu hút và sử dụng FDI đối với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang

- Nghiên cứu chuyên đề: Bối cảnh hội nhập của Việt Nam với khu vực ASEAN và cơ hội, thách thức cho việc thu hút đu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Bc Giang.

- Nghiên cứu chuyên đề: Bối cảnh hội nhập của Việt Nam với Liên minh kinh tế Á - Âu và cơ hội, thách thức cho việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Bắc Giang.

- Nghiên cứu chuyên đề: Bối cảnh hội nhập của Việt Nam với Liên minh Châu Âu và cơ hội, thách thức cho việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Bắc Giang.

- Nghiên cứu chuyên đề: Bối cảnh hội nhập của Việt Nam trong khuôn khHiệp định đi tác xuyên Thái Bình Dương và cơ hội, thách thức cho việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Bắc Giang.

6.3.2. Nghiên cứu dự báo nhu cầu thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tới sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới

- Nghiên cứu chuyên đề: Dự đoán xu hướng vận động của đầu tư trực tiếp nước ngoài trên thế giới trong thời gian ti và cơ hội cho tỉnh Bắc Giang.

6.4. Nghiên cứu quan điểm, định hướng và giải pháp phát huy tác động tích cực, hạn chế tác động tiêu cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang nhằm tăng cường thu hút và sử dụng có hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

- Nghiên cứu chuyên đề: Phân tích quan điểm và định hướng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bắc Giang thời gian tới.

- Nghiên cứu chuyên đề: Phân tích và dự báo nhu cầu thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới.

- Nghiên cứu chuyên đề: Giải pháp xây dựng chiến lược, quy hoạch tổng thể thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tỉnh Bắc Giang.

- Nghiên cứu chuyên đề: Giải pháp phát huy tác động tích cực của đầu tư nước ngoài tới sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang.

- Nghiên cứu chuyên đề: Giải pháp hạn chế tác động tiêu cực của đầu tư nước ngoài tới sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang.

- Nghiên cứu chuyên đề: Chính sách nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang.

- Nghiên cứu chuyên đề: Chính sách nhằm sử dụng có hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang.

6.5. Tổ chức học tập kinh nghiệm; Biên soạn tài liệu hưng dẫn cho các doanh nghiệp; hội thảo khoa học

- Tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bắc Ninh, Vĩnh Phúc.

- Biên soạn tài liệu hướng dẫn và tập huấn nghiệp vụ cho các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài.

- Tổ chức 03 hội thảo khoa học về nội dung nghiên cứu đề tài.

6.6. Báo cáo khoa học kết quả thực hiện đề tài.

7. Dự kiến sản phẩm của đề tài

- Báo cáo khoa học về kết quả nghiên cứu đề tài.

- 27 chuyên đề nghiên cứu khoa học.

- Tài liệu hướng dẫn cho doanh nghiệp.

- Kỷ yếu 02 cuộc hội thảo khoa học.

- Bản kiến nghị chỉ rõ các định hướng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài về đối tác, lĩnh vực và các giải pháp phát huy tác động tích cực, hạn chế tác động tiêu cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài.

- Các sản phẩm khác: 03 mẫu phiếu khảo sát với 800 phiếu điều tra đầy đủ thông tin; Báo cáo kết quả điều tra; Báo cáo kết quả 02 cuộc tham quan học tập kinh nghiệm tại tỉnh Bắc Ninh và Vĩnh Phúc.

8. Kinh phí thực hiện

Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh: 348.000.000 đồng (Ba trăm bn mươi tám triệu đồng).

Điều 2. Cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm triển khai thực hiện đề tài đúng tiến độ và nội dung đã được phê duyệt.

Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm quản lý, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và nghiệm thu đề tài theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, Chủ nhiệm đ tài và các cơ quan có liên quan Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Nam.CN (2).
Bản điện tử:
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TKCT, TH, KT, TPCNN
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Văn Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 783/QĐ-UBND ngày 25/05/2016 phê duyệt Đề tài “Đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.348

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.96.43