Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 77/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Huy Tưởng
Ngày ban hành: 10/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 77/2009/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CƠ SỞ GIẾT MỔ, CHẾ BIẾN GIA SÚC, GIA CẦM ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005 và Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương;
Căn cứ Quyết định số 394/QĐ-TTg ngày 13/03/2006 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 42/2006/TT-BNN ngày 01/6/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản, chế biến gia súc gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung công nghiệp;
Căn cứ Văn bản số 71/TTg-NN ngày 15/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc vay vốn ưu đãi đối với các dự án xây dựng cơ sở giết mổ, bảo quản, chế biến gia súc gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Căn cứ văn bản số 10/HĐND ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về việc áp dụng các Quyết định số 156/2006/QĐ-UBND ngày 01/9/2006 và số 08/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND thành phố Hà Nội về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Liên sở Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính – Công thương tại Tờ trình số 604/TTrLS: KH&ĐT-TC-CT ngày 13 tháng 5 năm 2009 về việc đề nghị ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm định số 601/STP-VBPQ ngày 14 tháng 4 năm 2009 của Sở Tư pháp Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 156/2006/QĐ-UBND ngày 01/09/2006 và số 08/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND Thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thuộc thành phố Hà Nội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Tài chính, Công thương, NN&PTNT, Kế hoạch và đầu tư, Tư pháp;
- TT Thành ủy, TT HĐND Thành phố;
- Đoàn đại biểu Quốc hội TP. HN;
- Đ/c Chủ tịch UBND thành phố;
- Các Đ/c PCT UBND thành phố;
- Cục Kiểm tra VB QPPL (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- TT công báo, Cổng giao tiếp điện tử TP, các báo: HNM, KT&ĐT;
- VPUB: các PVP, các phòng ch/v;
- Lưu: VT, SKHĐT, CTq.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH  
Nguyễn Huy Tưởng

 

QUY ĐỊNH

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CƠ SỞ GIẾT MỔ, CHẾ BIẾN GIA SÚC, GIA CẦM ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 77/2009/QĐ-UBND ngày 10/6/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

Bản quy định này được ban hành nhằm: tạo động lực huy động các nguồn lực thuộc các thành phần kinh tế để đầu tư phát triển, quản lý, kinh doanh các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo hướng đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch, an toàn của nhân dân và xã hội.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng và điều kiện áp dụng.

1. Phạm vi áp dụng.

Quy định này áp dụng cho việc đầu tư các Dự án Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp và các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội, phù hợp với quy hoạch và các cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới WTO, đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, cá nhân trong nước có ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp thuộc các thành phần kinh tế tham gia đầu tư thực hiện các dự án Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp và các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vừa và nhỏ (sau đây gọi tắt là nhà đầu tư).

3. Điều kiện áp dụng

3.1. Dự án (hoặc phương án) Xây dựng, nâng cấp, cải tạo các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung công nghiệp và cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vừa và nhỏ phải được cấp có thẩm quyền chấp thuận theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố Hà Nội.

3.2. Phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc gia cầm tập trung, công nghiệp và cơ sở giết mổ gia súc gia cầm vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận.

3.3. Về quy mô, công suất giết mổ:

a. Các dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp phải có quy mô, công suất giết mổ tối thiểu là 500 con/giờ đối với gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng), 200 con/ngày đối với lợn và 50 con/ngày đối với trâu, bò.

b. Các dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vừa và nhỏ phải có quy mô, công suất giết mổ tối thiểu là 50 con/giờ đối với gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng), 20 con/ngày đối với lợn và 5 con/ngày đối với trâu, bò.

3.4. Phải đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của Pháp lệnh thú y, Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn, quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT và của thành phố Hà Nội.

Chương 2.

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH VÀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Điều 3. Một số chính sách hỗ trợ đầu tư đối với các dự án Xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp.

1. Được giảm 50% đơn giá thuê đất hiện hành theo quy định của Thành phố.

2. Ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% kinh phí đầu tư các hạng mục:

2.1. Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng (cả trong và ngoài hàng rào – đối với các dự án mới chưa có đất);

2.2. Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào bao gồm các hạng mục: xây dựng hệ thống đường giao thông, hệ thống cấp điện; hệ thống thoát nước, cấp nước theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.3. Đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải trong hàng rào các khu giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung công nghiệp;

2.4. Cơ chế tạm ứng, cấp phát, thanh quyết toán:

Việc tạm ứng, cấp phát, thanh quyết toán vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ đầu tư các hạng mục công trình tại điểm a, b điều này được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Phần Ngân sách Thành phố hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải trong hàng rào quy định tại điểm c, khoản 2, điều này được thực hiện theo cơ chế như sau:

- Tạm ứng 30% dự toán được duyệt ngay sau khi khởi công xây dựng hạng mục công trình này.

- Tiếp tục tạm ứng thêm 40% dự toán được duyệt khi khối lượng thi công xây lắp đạt giá trị trên 70% dự toán được duyệt.

- Cấp phát phần vốn hỗ trợ còn lại sau khi công trình hoàn thành, được kiểm toán, quyết toán theo quy định.

Toàn bộ kinh phí ngân sách hỗ trợ dự án đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào được quyết toán và bàn giao cho đơn vị quản lý sử dụng theo quy định hiện hành;

Riêng hạng mục hỗ trợ hệ thống cấp điện, Đơn vị phát điện, truyền tải, phân phối điện có trách nhiệm tiếp nhận công trình hoàn thành bàn giao và hoàn trả Ngân sách thành phố phần kinh phí đã đầu tư theo quy định của Luật Điện lực.

3. Hỗ trợ tín dụng:

3.1. Được vay vốn ưu đãi từ nguồn vốn Điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội để đầu tư các hạng mục: Xây lắp, mua sắm dây truyền thiết bị công nghệ đồng bộ của dự án đầu tư trong hàng rào và trang thiết bị vận chuyển gia súc, gia cầm và thực phẩm sau giết mổ, chế biến để phân phối, tiêu thụ đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo các quy định sau:

- Mức vay tối đa bằng 70% tổng mức đầu tư của dự án được duyệt (xây lắp + thiết bị và thiết bị vận chuyển – nếu có);

- Thời hạn vay vốn tối đa 15 năm, trong đó 01 năm ân hạn.

- Hình thức bảo đảm tiền vay: theo các quy định về tín dụng hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

- Mức lãi suất cho vay là 0.3%/tháng (3,6%/năm).

3.2. Được Ngân sách hỗ trợ 70% lãi suất vốn vay đầu tư của các ngân hàng thương mại theo quy định tại Thông tư số 58/2006/TT-BTC ngày 26/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quyết định số 394/QĐ-TTg ngày 13/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian 2 năm kể từ ngày chủ đầu tư dự án nhận khoản vay lần đầu đối với các dự án được ký hợp đồng tín dụng trước ngày 31/12/2007.

Điều 4. Một số chính sách hỗ trợ đầu tư đối với các dự án xây dựng cơ sở giết mổ gia súc gia cầm vừa và nhỏ.

1. Được vay vốn ưu đãi từ nguồn vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố như dự án xây dựng các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp nhưng thời hạn vay vốn tối đa không quá 5 năm.

2. Được Ngân sách thành phố hỗ trợ 100% kinh phí đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải trong hàng rào hoàn thành từ năm 2009 đến năm 2012. Việc hỗ trợ được thực hiện theo cơ chế cấp phát như đối với dự án xây dựng các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp.

3. Được xem xét hỗ trợ từ Ngân sách cấp huyện để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào, bao gồm các hạng mục: xây dựng hệ thống đường giao thông, hệ thống thoát nước, cấp nước (nếu có); UBND các huyện căn cứ vào điều kiện, yêu cầu cụ thể của từng dự án và khả năng cân đối Ngân sách huyện để quyết định mức hỗ trợ cụ thể, tổng hợp kết quả thực hiện hàng năm, báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo.

Điều 5. Các chính sách khác

1. Ngân sách Thành phố hỗ trợ Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố phần chênh lệch lãi suất cho vay so với lãi suất tín dụng đầu tư của Nhà nước.

2. Ngoài các chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư tại Quy định này, các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ chế biến gia súc gia cầm tập trung, công nghiệp và cơ sở giết mổ gia súc gia cầm vừa và nhỏ trên địa bàn Thành phố Hà Nội còn được hưởng các chính sách ưu đãi khác của Nhà nước (nếu có) theo Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế hiện hành.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Cơ chế giao chủ đầu tư và tổ chức thực hiện các dự án.

1. UBND Thành phố quyết định lựa chọn, giao chủ đầu tư toàn bộ các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

2. Ủy quyền cho UBND các huyện quyết định lựa chọn, giao chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vừa và nhỏ trên địa bàn các huyện quản lý – đảm bảo phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc gia cầm tập trung, công nghiệp và cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3. Đối với các dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở giết mổ, chế biến gia súc gia cầm tập trung, công nghiệp (chưa có đất) thì UBND Thành phố giao UBND các huyện (hoặc quận – nếu có liên quan) thực hiện GPMB theo quy định để tạo quỹ đất sạch giao cho Nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của Luật Đất đai 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai của Nhà nước và thành phố.

4. Đối với các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào:

4.1. Giao các nhà đầu tư làm chủ đầu tư “Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào”. Chủ đầu tư các dự án có trách nhiệm triển khai lập thành dự án riêng, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định của Nhà nước và Thành phố về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách thành phố Hà Nội.

4.2. Nguồn vốn Ngân sách Thành phố hỗ trợ theo dự án được duyệt. Việc triển khai lập, thực hiện dự án, tạm ứng, thanh quyết toán công trình hoàn thành theo quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách của Nhà nước và Thành phố Hà Nội.

5. Đối với các hạng mục trong hàng rào (cả thiết bị vận chuyển nếu có) của dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp và giết mổ gia súc, gia cầm vừa và nhỏ đầu tư bằng nguồn vốn vay từ Quỹ Đầu tư phát triển của Thành phố và các nguồn vốn khác:

5.1. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm: Triển khai lập dự án, thẩm định và phê duyệt dự án sau khi đã thực hiện đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố về quản lý dự án sử dụng vốn ngoài Ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hạng mục xử lý chất thải trong hàng rào các khu giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp và cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vừa và nhỏ: Giao chủ đầu tư lập, thẩm định phê duyệt cùng dự án chung.

5.2. Hồ sơ vay vốn, giải ngân thanh toán, hoàn trả gốc và lãi vay thực hiện theo hướng dẫn của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố.

6. Việc lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp, cung ứng thiết bị các hạng mục công trình dự án có sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước (cả trong và ngoài hàng rào dự án) được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2005 và các văn bản pháp lý có liên quan của Nhà nước và thành phố Hà Nội.

Điều 7. Tổ chức thực hiện.

1. Trách nhiệm của các sở, ngành có liên quan:

1.1. Sở Công thương chịu trách nhiệm:

Chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND các huyện (hoặc quận – Thị xã nếu có liên quan) lập kế hoạch xây dựng các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2010 (thay thế kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 12/01/2007 của UBND Thành phố) trình UBND Thành phố phê duyệt trong quý II/2009; Lập Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc gia cầm tập trung, công nghiệp và mạng lưới các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vừa và nhỏ trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2015, trình UBND Thành phố phê duyệt chậm nhất trong Quý IV/2009 làm cơ sở triển khai thực hiện.

Làm đầu mối triển khai, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện và tổng hợp, đề xuất UBND Thành phố hỗ trợ các dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ bảo quản, chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp và mạng lưới giết mổ gia súc, gia cầm vừa và nhỏ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

1.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: chủ trì cùng Sở Tài chính lập kế hoạch vốn Ngân sách Thành phố hỗ trợ (trên cơ sở đề xuất của Sở Công thương) trình UBND Thành phố phê duyệt và hướng dẫn UBND các huyện (hoặc quận-Thị xã nếu có liên quan) giải quyết các thủ tục đầu tư các dự án Ngân sách hỗ trợ theo quy định; Phối hợp với Sở Công thương, Sở Tài chính và Công ty Điện lực Hà Nội xây dựng phương án tiếp nhận bàn giao và thu hồi lại phần kinh phí Ngân sách Thành phố đã đầu tư hạng mục hệ thống cấp điện của các dự án.

1.3. Sở Tài chính: phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí nguồn vốn Ngân sách Thành phố hỗ trợ; Hướng dẫn các chủ đầu tư về việc tạm ứng, thanh quyết toán vốn đầu tư các dự án.

1.4. Sở Quy hoạch kiến trúc: có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương trong việc lập Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc gia cầm tập trung, công nghiệp và mạng lưới giết mổ gia súc, gia cầm vừa và nhỏ trên địa bàn các huyện; cung cấp các thông tin và hướng dẫn các thủ tục liên quan về xác định địa điểm, quy hoạch kiến trúc các dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

1.5. Sở Tài nguyên và môi trường: thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp phép xả thải các dự án xây dựng cơ sở giết mổ bảo quản, chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp (hoặc cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vừa và nhỏ) theo quy định. Hướng dẫn chủ đầu tư các thủ tục liên quan đến sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

1.6. Sở Nông nghiệp và PTNT: Chủ trì lập quy hoạch phát triển các khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường, kiểm soát, phòng chống dịch bệnh hiệu quả nhằm cung cấp nguyên liệu an toàn, sạch bệnh cho các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố.

Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về kiểm dịch động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm soát giết mổ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Công thương xây dựng quy hoạch mạng lưới các cơ sở giết mổ chế biến gia súc gia cầm tập trung, công nghiệp và cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vừa và nhỏ trên địa bàn các huyện ngoại thành Hà Nội.

1.7. Các sở ngành khác theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình có trách nhiệm hướng dẫn các nhà đầu tư tổ chức thực hiện các dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ bảo quản, chế biến gia súc, gia cầm tập trung công nghiệp và cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vừa và nhỏ theo quy định.

1.8. Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết các thủ tục vay vốn và cho vay, thu hồi tiền gốc và lãi vay của các dự án đầu tư tại quy định này theo các quy định hiện hành về quản lý của Quỹ Đầu tư phát triển của Nhà nước và Thành phố Hà Nội.

2. Trách nhiệm của UBND các huyện (hoặc quận – Thị xã có liên quan) trực thuộc Thành phố Hà Nội:

2.1. Chủ trì, tổ chức thực hiện công tác GPMB để triển khai dự án (nếu có); Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện (hoặc quận – Thị xã) phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào và hạng mục công trình trong hàng rào của các dự án theo quy định hiện hành và nhiệm vụ Thành phố giao để đảm bảo sự khớp nối đồng bộ về tiến độ thời gian thực hiện giữa dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào với dự án đầu tư trong hàng rào khi xây dựng các cơ sở giết mổ bảo quản, chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp và cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vừa và nhỏ của các nhà đầu tư.

2.2. Quản lý nhà nước trên địa bàn đối với các cơ sở giết mổ bảo quản, chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp và cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vừa và nhỏ theo quy định.

2.3. Phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và PTNT trong quá trình lập Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp và cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vừa và nhỏ trên địa bàn và quy hoạch phát triển các khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư.

2.4. Thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào của các cơ sở giết mổ, bảo quản, chế biến gia súc, gia cầm vừa và nhỏ trên địa bàn (nếu có) hoặc có ý kiến thỏa thuận, thống nhất về phương án khi triển khai các dự án này theo phân cấp, ủy quyền của thành phố.

2.5. Bố trí Ngân sách huyện để hỗ trợ các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào của cơ sở giết mổ, bảo quản, chế biến gia súc, gia cầm vừa và nhỏ trên địa bàn và tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện.

3. Các nhà đầu tư:

3.1. Có trách nhiệm tổ chức thực hiện các dự án được Thành phố (hoặc quận-huyện-Thị xã) giao theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo tiến độ, hiệu quả dự án và yêu cầu vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.

3.2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND thành phố, UBND các quận- huyện-Thị xã về hiệu quả đầu tư các dự án Xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp và cơ sở giết mổ, bảo quản, chế biến gia súc, gia cầm vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội; sử dụng vốn Ngân sách của Thành phố, của huyện hỗ trợ và vốn vay của Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả kinh tế xã hội cao; hoàn trả gốc và lãi vốn vay đúng thời hạn quy định.

3.3. Trường hợp dự án (hoặc công trình) không hoàn thành đúng theo nội dung, tiến độ, mục tiêu dự án đầu tư được duyệt hoặc khai thác, vận hành công trình không đúng mục đích thì nhà đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và UBND thành phố, đồng thời phải hoàn trả Ngân sách toàn bộ số tiền ngân sách đã hỗ trợ và hoàn trả số vốn đã vay của Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố theo đúng các quy định Pháp luật của Nhà nước và của Thành phố Hà Nội.

3.4. Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án hàng tháng, quý, năm về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

Điều 8. Điều khoản thi hành.

1. Những dự án đầu tư (thuộc Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 12/1/2007 của UBND Thành phố Hà Nội (cũ) và các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tây (cũ) đã được quyết định đầu tư và thực hiện đầu tư trước thời điểm quy định này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo Quyết định phê duyệt dự án, Giấy chứng nhận đầu tư của cấp có thẩm quyền; các công việc tiếp theo thực hiện theo Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ quan, tổ chức, đơn vị có ý kiến chính thức bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương Hà Nội để tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 77/2009/QĐ-UBND ngày 10/06/2009 Quy định chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.997

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.104.143