Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 744/2001/QĐ-BKH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Trần Xuân Giá
Ngày ban hành: 20/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 744/2001/QĐ-BKH

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 744/2001/QĐ-BKH NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TẠI KHU VỰC MIỀN TRUNG

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cảu Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 09 tháng 6 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 75/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ;
Căn cứ Nghị quyết số 09/2001/NQ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về "Tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài thời kỳ 2001 - 2005".
Sau khi trao đổi ý kiến với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Pháp luật đầu tư nước ngoài;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư tại khu vực miền Trung (sau đây gọi là "Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung") để thực hiện một số hoạt động xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại khu vực miền Trung với các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Trung (sau đây gọi chung là các tỉnh) trong việc tổng hợp, xây dựng Danh mục dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài của các tỉnh.

- Tổ chức và phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị trong và ngoài nước về xúc tiến đầu tư cho khu vực.

- Cung cấp thông tin, phối hợp trong đàm phán dự án đầu tư.

- Phát hiện vấn đề và gửi đề xuất đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các tỉnh tìm biện pháp giải quyết, góp phần cải thiện môi trường đầu tư.

- Tổ chức và phối hợp tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đầu tư nước ngoài.

- Phối hợp với các tỉnh đề xuất các chính sách ưu đãi riêng cho khu vực miền Trung, ngoài các chính sách ưu đãi đầu tư chung của cả nước.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu.

Điều 2. Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung hoạt động với tư cách là đơn vị đầu mối phối hợp các hoạt động xúc tiến đầu tư chung của khu vực miền Trung, không làm thay các chức năng xúc tiến đầu tư cụ thể của các tỉnh và có các trách nhiệm và quyền hạn chủ yếu sau đây:

a) Trách nhiệm:

- Thực hiện các chức năng và nhiệm vụ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao trong quá trình triển khai các hoạt động liên quan đến xúc tiến đầu tư nước ngoài vào khu vực miền Trung.

- Đề xuất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan về các biện pháp xử lý những vấn đề liên quan đến xúc tiến đầu tư nước ngoài tại khu vực.

- Tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình xúc tiến đầu tư tại khu vực.

b) Quyền hạn:

- Được thay mặt và chịu trách nhiệm trước Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài tại khu vực miền Trung.

- Quản lý và sử dụng đúng mục đích và hợp lý tài sản do Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao, các khoản hỗ trợ của các cơ quan có liên quan và tài sản công được hình thành từ tất cả các nguồn khác.

Điều 3. Tổ chức bộ máy hoạt động của Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung như sau:

- Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung được tổ chức gọn nhẹ trên cơ sở sử dụng tối đa lực lượng cán bộ hiện có của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như huy động sự tham gia của cơ quan kế hoạch của các tỉnh trong khu vực.

- Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung (đơn vị cấp Phòng) trực thuộc sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ của Vụ pháp luật đầu tư nước ngoài, vụ trưởng Vụ pháp luật đầu tư nước ngoài kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung. Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng kiêm nhiệm Phó Giám đốc thường trực Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung.

- Các tỉnh cử cán bộ có thẩm quyền của Sở kế hoạch và đầu tư và/hoặc của Ban quản lý khu công nghiệp của tỉnh làm đầu mối phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung.

- Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung có trụ sở đặt tại thành phố Đà Nẵng tạm thời sử dụng cơ sở vật chất, điều kiện làm việc và một số cán bộ của Trung tâm xúc tiến đầu tư Đà Nẵng để thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư tại khu vực miền Trung.

- Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung có con dấu riêng.

Điều 4. Cơ chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung với các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các tỉnh như sau:

- Thông qua Vụ Pháp luật đầu tư nước ngoài và đơn vị khác trực thuộc Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung có trách nhiệm báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư kết quả thực hiện.

- Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung phối hợp với các cơ quan chức năntg tại các tỉnh thông qua các đầu mối để thực hiện nhiệm vụ được giao; định kỳ tổ chức họp giao ban, tổng kết, trao đổi kinh nghiệm, kế hoạch xúc tiến đầu tư với các Sở kế hoạch và đầu tư, Ban quản lý khu công nghiệp của các tỉnh có liên quan.

- Hàng năm, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình hoạt động trong năm, đồng thời lập kế hoạch, chương trình công tác năm sau trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt.

Điều 5. Căn cứ vào nhu cầu hoạt động của Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung và điều kiện cụ thể, Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Vụ pháp luật đầu tư nước ngoài xác định các khoản kinh phí phục vụ hoạt động hàng năm của Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 7. Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật đầu tư nước ngoài, Trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban Quản lý khu công nghiệp các tỉnh có liên quan và Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Trần Xuân Giá

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 744/2001/QĐ-BKH ngày 20/12/2001 về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư tại khu vực miền Trung do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.798

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.179.5