Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 716/QĐ-BGTVT năm 2009 duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu bảo hiểm số 5E, 5F thuộc dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến Nam vành đai 3 Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 716/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 26/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 716/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

DUYỆT HỒ SƠ MỜI THẦU VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU CÁC GÓI THẦU BẢO HIỂM SỐ 5E, 5F THUỘC DỰ ÁN CẦU THANH TRÌ VÀ ĐOẠN TUYẾN NAM VÀNH ĐAI 3 HÀ NỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội khoá XI; Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu;
Căn cứ Quyết định số 1106/QĐ-TTg ngày 26/11/1999 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến Nam vành đai 3 Hà Nội và số 1334/TTg-CN ngày 08/9/2005 bổ sung các Tiểu dự án và điều chỉnh tổng mức đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 2013/QĐ-BGTVT ngày 09/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu hai gói thầu bảo hiểm số 5E, 5F thuộc Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến Nam vành đai 3 Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 2198/QĐ-BGTVT ngày 28/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự toán hai gói thầu bảo hiểm số 5E, 5F thuộc Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến Nam vành đai 3 Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 3554/QĐ-BGTVT ngày 24/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt hồ sơ mời thầu hai gói thầu bảo hiểm số 5E, 5F thuộc Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến Nam vành đai 3 Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 674/QĐ-BGTVT ngày 20/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc huỷ kết quả đấu thầu hai gói thầu bảo hiểm số 5E, 5F thuộc Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến Nam vành đai 3 Hà Nội;
Xét tờ trình số 485/TCKT ngày 20/3/2009 của Ban Quản lý dự án Thăng Long xin duyệt Hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá các gói thầu bảo hiểm số 5E, 5F thuộc Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến Nam vành đai 3 Hà Nội;
Căn cứ Thông báo cuộc họp số 122 /TB-BGTVT ngày 23/3/2009 của Tổ Tư vấn Bộ Giao thông vận tải về việc thẩm định Hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu bảo hiểm số 5E, 5F thuộc Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến Nam vành đai 3 Hà Nội;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Hồ sơ mời thầu các gói thầu bảo hiểm số 5E (Bảo hiểm công trình cầu cạn Pháp Vân kéo dài); gói thầu số 5F (Bảo hiểm công trình cầu Phù Đổng 2) thuộc Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến Nam vành đai 3 Hà Nội, gồm các phần sau:

Phần I: Yêu cầu thủ tục về đấu thầu;

Phần II: Các yêu cầu về bảo hiểm;

Phần III: Mẫu hợp đồng bảo hiểm;

Phần IV: Những thông tin cơ bản về dự án liên quan đến công tác bảo hiểm;

Phần V: Giấy yêu cầu bảo hiểm.

Giá trị công trình tính bảo hiểm được thực hiện theo giá trị công trình tính bảo hiểm được duyệt tại Quyết định số 2198/QĐ-BGTVT ngày 28/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Ban quản lý dự án Thăng Long căn cứ Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn để triển khai công tác đấu thầu các gói thầu bảo hiểm nêu trên theo đúng quy định và trình kết quả về Bộ.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Tổng Giám đốc Ban quản lý dự án Thăng Long và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, TC (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 716/QĐ-BGTVT năm 2009 duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu bảo hiểm số 5E, 5F thuộc dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến Nam vành đai 3 Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.013
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.211.150