Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 70/QĐ-UBND năm 2012 thành lập Trung tâm hỗ trợ đầu tư và đấu thầu do tỉnh Hà Nam ban hành

Số hiệu: 70/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 12/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 12 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÀ ĐẤU THẦU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 05 tháng 8 năm 2009 của liên Bộ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm hỗ trợ đầu tư và đấu thầu trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu tự trang trải một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước để hoạt động.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Tham mưu giúp lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng chương trình kế hoạch dài hạn, hàng năm về các hoạt động đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư; các cơ chế, chính sách, giải pháp thu hút, vận động đầu tư trong nước và nước ngoài trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

2. Cung cấp thông tin cần thiết theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, các định hướng phát triển kinh tế - xã hội, các quy hoạch phát triển ngành, các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư, các quy định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà nước và của tỉnh cho các nhà đầu tư tìm hiểu để phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh;

3. Tư vấn lập dự án đầu tư trong các lĩnh vực, báo cáo đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật; tư vấn quản lý, thực hiện dự án; tư vấn thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư;

4. Tổ chức các dịch vụ tư vấn cho các cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội trong tỉnh, trong nước và nước ngoài, bao gồm: lập hồ sơ dự án đầu tư, hồ sơ ưu đãi đầu tư, tư vấn lựa chọn địa điểm đầu tư trên địa bàn tỉnh, hồ sơ đăng ký kinh doanh cho các loại hình doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật hợp tác xã; hồ sơ chi nhánh, văn phòng đại diện, hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh cho các thành phần kinh tế trong tỉnh, trong nước và nước ngoài;

5. Tư vấn đấu thầu: lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả đấu thầu và các dịch vụ khác trong đấu thầu;

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế:

1. Lãnh đạo Trung tâm:

Trung tâm hỗ trợ đầu tư và đấu thầu có Giám đốc và không quá hai Phó Giám đốc. Giám đốc là người đứng đầu đơn vị, quản lý điều hành toàn bộ các hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của Trung tâm.

Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ đầu tư và đấu thầu do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng kỷ luật và thực hiện các chế độ chính sách khác theo quy định hiện hành về phân cấp quản lý cán bộ.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Phòng hành chính - quản trị;

b) Phòng tư vấn đầu tư và đấu thầu;

c) Phòng tư vấn doanh nghiệp.

Phòng do Trưởng phòng phụ trách và các cán bộ chuyên môn giúp việc. Khi có đủ quy mô và yêu cầu nhiệm vụ có thêm 01 Phó trưởng phòng giúp việc.

3. Biên chế: Biên chế của Trung tâm hỗ trợ đầu tư và đấu thầu từ 05-07 người, thuộc biên chế sự nghiệp khác được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho Sở kế hoạch và Đầu tư hàng năm.

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của Trung tâm và khả năng của cán bộ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm bố trí, bổ nhiệm cán bộ và hợp đồng lao động để thực hiện các nhiệm vụ được giao; quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể để Trung tâm đi vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 70/QĐ-UBND năm 2012 thành lập Trung tâm hỗ trợ đầu tư và đấu thầu do tỉnh Hà Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.076

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.25.169