Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 618/QĐ-UBND về Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018 của tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 618/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Lê Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 19/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 618/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 19 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2018 TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT ngày 15/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Văn bản số 8145/BKHĐT-ĐTNN ngày 05/10/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018;

Căn cứ Văn bản số 3413/BKHĐT-ĐTNN ngày 23/5/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo kết quả xúc tiến đầu tư năm 2017 và Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018 của tỉnh Kon Tum;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 899/SKHDT-XTĐT ngày 31/5/2018 về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018 của tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018 thuộc dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho các đơn vị (bổ sung ngoài khi có nhiệm vụ mới) và chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia (nếu có).

Các cơ quan được giao chủ trì tổ chức thực hiện Chương trình có trách nhiệm triển khai thực hiện đúng nội dung, tiến độ, đạt hiệu quả và sử dụng kinh phí đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Các Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Trưởng ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Trưởng ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và đầu tư (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh:
- VP UBND tỉnh; CVP, PVP;
- Lưu VT, HTĐT(PTP)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Tuấn

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 19/06/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

STT

Các hoạt động xúc tiến đầu tư

Thời gian tổ chức

Đơn vị đầu mối tổ chức thực hiện

Thời gian tổ chức thực hiện

Địa điểm tổ chức

Mục đích/ nội dung của hoạt động

Ngành/ lĩnh vực kêu gọi đầu tư

Địa bàn tỉnh/ vùng kêu gọi đầu tư

Căn cứ triển khai hoạt động

Đơn vị phối hợp

Kinh phí (triệu đồng)

Ghi chú

Trong nước

Nước ngoài

Tổ chức/ cơ quan trong nước

Tổ chức/ cơ quan nước ngoài

Doanh nghiệp

Thuộc dự toán chi năm 2018 của đơn vị chủ trì

Chương trình XTĐT Quốc gia

Khác (tài trợ)

Trong nước

Nước ngoài

 

1

2

3

4

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,028

150

0

 

1

Tổ chức nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195

0

0

 

1.1

Thu thập thông tin, nghiên cứu, tổng hợp xây dựng các đề án, báo cáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

0

0

 

 

Thu thập thông tin, nghiên cứu, tổng hợp xây dựng các đề án, báo cáo

Năm 2018

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

Cả năm

x

 

Kêu gọi đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Khu, cụm công nghiệp

 

Khu kinh tế quốc tế Bờ Y, các khu, cụm công nghiệp

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

20

 

 

Kinh phí thực hiện dự toán chi năm 2018 của BQL Khu kinh tế

1.2

Tổ chức các đoàn khảo sát, nghiên cứu trong nước và nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

0

0

 

-

Tổ chức đoàn cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh đi học tập tại một số tỉnh, thành phố có nhiều kinh nghiệm và thành công trong công tác quảng bá, xúc tiến thu hút vốn

Năm 2018

Trung tâm xúc tiến Đầu tư

Quý III, IV

x

 

Khảo sát, học tập kinh nghiệm về công tác xúc tiến đầu tư, mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động, quảng bá xúc tiến đầu tư, xúc tiến thu hút vốn

Nông nghiệp công nghệ cao, trồng và chế biến dược liệu, sản phẩm chủ lực, chăn nuôi

Huyện Kon Plong, Đăk Tô, BQLKNNC, NC

Quy định hiện hành

Một số huyện, doanh nghiệp có liên quan

 

 

 

65

 

 

Kinh phí thực hiện thuộc dự toán chi năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

-

Thu thập thông tin về tiềm năng, thị trường của một số nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Israel

Năm 2018

BQL Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen

Cả năm

 

x

Tư vấn hỗ trợ nhà đầu tư về chiến lược kinh doanh

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

 

 

 

 

 

 

30

 

 

Kinh phí thực hiện thuộc dự toán chi năm 2018 của BQL Khu NNCNC

1.3

Các hình thức khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

0

0

 

-

Tổ chức tiếp đón các nhà đầu tư nước ngoài, nghiên cứu môi trường, địa bàn, dự án đầu tư

Năm 2018

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh

Cả năm

x

 

Kêu gọi đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Khu, cụm công nghiệp

 

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu, cụm công nghiệp

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

80

 

 

Kinh phí thực hiện thuộc dự toán chi năm 2018 của BQL Khu Kinh tế

2

Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193

0

0

 

2.1

Thu thập, hệ thống hóa các số liệu: môi trường đầu tư, pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư, tiềm năng, cơ hội và đối tác đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

0

0

 

-

Thu thập, hệ thống hóa các số liệu, môi trường đầu tư: pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư, tiềm năng, cơ hội và đối tác đầu tư

Năm 2018

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

Cả năm

x

 

Kêu gọi đầu tư đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Khu, cụm công nghiệp

 

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu, cụm công nghiệp

 

 

 

 

 

5

 

 

Kinh phí thực hiện thuộc dự toán chi năm 2018 của BQL Khu Kinh tế

-

Cập nhật thông tin, số liệu, tài liệu một cách có hệ thống phục vụ cho hoạt động hỗ trợ nhà đầu tư; cập nhật thông tin số liệu và rà soát nguồn lực đầu tư của các huyện, thành phố

Năm 2018

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

Cả năm

x

 

Cập nhật các thông tin về quy hoạch, kế hoạch tổng thể và các chuyên ngành, các tư liệu thống kê, tình hình cơ bản tỉnh

 

Toàn tỉnh

 

Các đơn vị có liên quan

 

 

 

85

 

 

Kinh phí thực hiện thuộc dự toán chi năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

2.2

Xây dựng vận hành trang thông tin điện tử về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư, môi trường, tiềm năng, cơ hội đầu tư, đối tác đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

0

0

 

-

Nâng cấp trang thông tin điện tử của BQL Khu kinh tế

2018

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

Cả năm

x

 

Kêu gọi đầu tư đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Khu, cụm công nghiệp

Đầu tư vào Khu kinh tế, Khu, cụm công nghiệp

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

 

 

 

 

 

20

 

 

Kinh phí thực hiện thuộc dự toán chi năm 2018 của BQL Khu Kinh tế

-

Xây dựng vận hành trang thông tin điện tử: Cập nhật hệ thống các số liệu, môi trường đầu tư, pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư, tiềm năng, cơ hội và đối tác đầu tư

2018

BQL Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen

Cả năm

x

 

Phổ biến, cung cấp thông tin các nhà đầu tư

 

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen

QĐ số 915/QĐ-UBND tỉnh ngày 23/08/2016

Các đơn vị có liên quan

 

 

 

20

 

 

Kinh phí thực hiện thuộc dự toán chi năm 2018 của BQL Khu NNCNC

-

Xây dựng vận hành trang thông tin điện tử: Cập nhật hệ thống các số liệu, môi trường đầu tư, pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư, tiềm năng, cơ hội và đối tác đầu tư

Năm 2018

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

Cả năm

x

 

Để cung cấp cho nhà đầu tư

 

Toàn tỉnh

 

Các đơn vị có liên quan

 

 

 

63

 

 

Kinh phí thực hiện thuộc dự toán chi năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

3

Rà soát xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

0

0

 

 

Rà soát xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư ngoài Khu kinh tế;

Năm 2018

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

Cả năm

x

 

Kêu gọi đầu tư, đầu tư vào địa bàn tỉnh

Ngoài khu kinh tế

Trên địa bàn tỉnh

 

 

 

 

 

40

 

 

Kinh phí thực hiện thuộc dự toán chi năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

-

Rà soát xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư

Năm 2018

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Cả năm

x

 

Kêu gọi đầu tư đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Khu, cụm công nghiệp

Đầu tư vào Khu kinh tế, Khu công nghiệp

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

 

 

 

 

 

5

 

 

Kinh phí thực hiện thuộc dự toán chi năm 2018 của BQL Khu Kinh tế

4

Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

405

0

0

 

4.1

Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

285

0

0

 

-

Xây dựng, in ấn các ấn phẩm , tài liệu, đĩa, tập gấp, từ rơi, xây dựng nội dung chi tiết thuộc danh mục dự án, quà tặng, đồ lưu niệm, phô tô tài liệu hướng dẫn đầu tư và các tài liệu khác

Năm 2018

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

Cả năm

x

 

Cung cấp thông tin: giới thiệu tiềm năng, chính sách, hướng dẫn thủ tục đầu tư, dự án kêu gọi đầu tư

Nông nghiệp công nghệ cao, trồng và chế biến dược liệu, sản phẩm chủ lực, chăn nuôi, du lịch

Toàn tỉnh

 

Các đơn vị có liên quan

 

 

 

195

 

 

Kinh phí thực hiện thuộc dự toán chi năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

-

Xây dựng, in ấn catolo, logo, tờ rơi

Năm 2018

BQL Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen

Cả năm

x

 

Quảng bá, giới thiệu tổng quan tiềm năng thế mạnh, chính sách hỗ trợ đầu tư, hướng dẫn đầu tư

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

 

 

Các đơn vị có liên quan

 

 

 

40

 

 

Kinh phí thực hiện thuộc dự toán chi năm 2018 của BQL Khu NNCNC

-

Xây dựng , in ấn các ấn phẩm, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, tài liệu, đĩa quảng bá về KKT, KCN

Năm 2018

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

Năm 2018

x

 

Kêu gọi đầu tư đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Khu, cụm công nghiệp

Đầu tư vào Khu kinh tế, Khu công nghiệp

 

 

 

 

 

 

50

 

 

Kinh phí thực hiện thuộc dự toán chi năm 2018 của BQL Khu Kinh tế

4.2

Các hình thức khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

0

0

 

-

Khảo sát đo đạc, xây dựng và in ấn bản đồ một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh

Năm 2018

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

Năm 2018

x

 

Quảng bá kêu gọi đầu tư vào các điểm du lịch tiềm năng của tỉnh

Hạ tầng du lịch trên địa bàn tỉnh

 

 

Các đơn vị có liên quan

 

 

 

120

 

 

Kinh phí thực hiện thuộc dự toán chi năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

5

Tổ chức tuyên truyền, quảng bá kêu gọi đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,040

150

0

 

5.1

Tổ chức, tham gia các hội nghị, hội thảo diễn đàn, tọa đàm trong nước và nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,935

150

0

 

-

Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và các sự kiện bên lề

Quý III

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

 

x

 

Quảng bá giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và kêu gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến để đầu tư

Nông nghiệp công nghệ cao, trồng và chế biến dược liệu, sản phẩm chủ lực, du lịch

Toàn tỉnh

 

Các Bộ, ngành, đơn vị có liên quan

Các tổ chức, đơn vị có liên quan

x

x

2,500

 

 

Ngân sách tỉnh bổ sung

-

Tổ chức đoàn công tác mời gọi, xúc tiến đầu tư trực tiếp với các Tập đoàn, Tổng công ty trong nước, Hiệp hội doanh nghiệp,… Tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo, tọa đàm

Năm 2018

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

Cả năm

x

 

Quảng bá, kêu gọi và thu hút đầu tư

Nông nghiệp công nghệ cao, trồng và chế biến dược liệu, sản phẩm chủ lực, du lịch

 

 

Các đơn vị có liên quan

 

x

 

135

 

 

Kinh phí thực hiện thuộc dự toán chi năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

-

Tham dự các Hội nghị, Hội thảo diễn đàn trong nước học tập kinh nghiệm xúc tiến đầu tư

Năm 2018

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

Cả năm

x

 

Quảng bá, kêu gọi và thu hút đầu tư

Nông nghiệp công nghệ cao, trồng và chế biến dược liệu, sản phẩm chủ lực

 

 

Các đơn vị có liên quan

 

x

 

40

 

 

Kinh phí thực hiện thuộc dự toán chi năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

-

Tổ chức đoàn công tác mời gọi, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và tham gia các hội nghị, hội thảo, tọa đàm trong khu vực Đông Nam Á

Năm 2018

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

Cả nam

 

x

Quảng bá, kêu gọi và thu hút đầu tư

Nông nghiệp công nghệ cao, trồng và chế biến dược liệu, sản phẩm chủ lực

Toàn tỉnh

Quy định hiện hành

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị có liên quan

Các đơn vị có liên quan

x

 

100

150

 

Ngân sách trung ương hỗ trợ 150 triệu đồng

-

Tham dự các Hội nghị, Hội thảo diễn đàn trong và ngoài nước về phát triển nông nghiệp công nghệ cao (Nhật bản, Hàn Quốc, Úc, Israel)

Năm 2018

BQL Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen

Cả năm

x

x

Học tập kinh nghiệm, nâng cao năng lực

 

 

Quy định hiện hành

BQL khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

 

 

 

160

 

 

Kinh phí thực hiện thuộc dự toán chi năm 2018 của BQL Khu NNCNC

-

Tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước thông qua các cơ quan đại diện ngoại giao, các hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, các đại diện xúc tiến đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ở các nước

Năm 2018

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

Cả năm

x

x

Quảng bá, giới thiệu tổng quan, tiềm năng thế mạnh, chính sách hỗ trợ đầu tư, hướng dẫn đầu tư

Nông nghiệp công nghệ cao, trồng và chế biến dược liệu, sản phẩm chủ lực

Toàn tỉnh

Quy định hiện hành

Các hiệp hội, Tham tán, Xúc tiến đầu tư nước ngoài

Các đơn vị có liên quan

 

 

 

 

 

 

-

Duy trì việc gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư định kỳ vào 6h30 sáng thứ 5 hàng tuần để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư

Năm 2018

UBND tỉnh

Cả năm

x

 

Hỗ trợ nhà đầu tư để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án

Tất cả các lĩnh vực

Toàn tỉnh

Quy định hiện hành

Lãnh đạo các Sở, ban, ngành có liên quan

Các đơn vị có liên quan

x

 

 

 

 

 

5.2

Thực hiện tuyên truyền quảng bá trên phương tiện thông tin đại chúng trong nước và nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

0

0

 

-

Thực hiện công tác tuyên truyền quảng bá trên Đài Phát thanh truyền hình Kon Tum, Báo Kon Tum, Báo đầu tư, Tạp chí Kinh tế Dự báo

Năm 2018

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

Cả năm

x

 

Quảng bá, kêu gọi và thu hút đầu tư

Nông nghiệp công nghệ cao, trồng và chế biến dược liệu, sản phẩm chủ lực

 

 

 

 

x

 

15

 

 

Kinh phí thực hiện thuộc dự toán chi năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

-

Thực hiện công tác tuyên truyền quảng bá trên Đài Phát thanh truyền hình Kon Tum, Báo Kon Tum, Báo đầu tư, Tạp chí Kinh tế Dự báo

Năm 2018

BQL Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen

Cả năm

x

 

Quảng bá, kêu gọi và thu hút đầu tư

Nông nghiệp công nghệ cao, trồng và chế biến dược liệu, sản phẩm chủ lực

 

 

 

 

x

 

40

 

 

Kinh phí thực hiện thuộc dự toán chi năm 2018 của BQL Khu NNCNC

-

Xây dựng phóng sự quảng bá về Khu kinh tế, khu công nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng

Năm 2018

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

Quý III, IV

x

 

Kêu gọi đầu tư đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Khu, cụm công nghiệp

 

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

 

 

 

x

 

50

 

 

Kinh phí thực hiện thuộc dự toán chi năm 2018 của BQL Khu Kinh tế

6

Tham gia các lớp tập huấn về các hoạt động xúc tiến đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

0

0

 

-

Tăng cường năng lực của cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh

Năm 2018

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

Quý II, III

x

 

Nâng cao kỹ năng tổ chức các sự kiện cho cán bộ, nhân viên các đơn vị có liên quan

 

 

 

Các đơn vị có liên quan

 

 

 

50

 

 

Kinh phí thực hiện thuộc dự toán chi năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

 

Tăng cường năng lực của cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh

Năm 2018

BQL Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen

Quý III

x

 

Nâng cao kỹ năng tổ chức các sự kiện cho cán bộ, nhân viên các đơn vị có liên quan

 

 

 

Các đơn vị có liên quan

 

 

 

40

 

 

Kinh phí thực hiện thuộc dự toán chi năm 2018 của BQL Khu NNCNC

7

Thực hiện tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

-

Cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục đầu tư, tiếp nhận, tổng hợp trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết các đề xuất, kiến nghị của nhà đầu tư

Năm 2018

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

Cả năm

x

 

Kêu gọi đầu tư đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Khu, cụm công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

Kinh phí thực hiện thuộc dự toán chi năm 2018 của BQL Khu Kinh tế

-

Cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục đầu tư, tiếp nhận, tổng hợp trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết các đề xuất, kiến nghị của nhà đầu tư

Năm 2018

BQL Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen

Cả năm

x

 

Cung cấp thông tin, giải quyết khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn thủ tục đầu tư vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen

 

 

 

Các cơ quan ban ngành

 

 

 

20

 

 

Kinh phí thực hiện thuộc dự toán chi năm 2018 của BQL Khu NNCNC

-

Hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp, nhà đầu tư trong tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư, tiềm năng thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư, triển khai dự án sau khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Năm 2018

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

Cả năm

x

 

Hỗ trợ nhà đầu tư trong việc đi khảo sát, nắm bắt thông tin để tìm hiểu cơ hội đầu tư.

 

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

20

 

 

Kinh phí thực hiện thuộc dự toán chi năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

8

Thực hiện hợp tác xúc tiến đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

 

-

Triển khai các hoạt động trong thỏa thuận hợp tác với thành phố Hồ Chí Minh

Năm 2018

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

Cả năm

x

 

Tạo điều kiện để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân của 02 địa phương tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh Kon Tum và thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 618/QĐ-UBND về Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018 của tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


296

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172