Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 610/QĐ-UBND về Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018 do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Số hiệu: 610/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Phạm Ngọc Nghị
Ngày ban hành: 27/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 610/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 27 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Công văn số 8145/BKHĐT-ĐTNN ngày 05/10/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 390/SKHĐT-XTĐT ngày 28/02/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2018.

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung trong Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2018 đảm bảo chất lượng, tiến độ và sử dụng ngân sách nhà nước theo đúng quy định tài chính hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ KHĐT (b/c);
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng, đơn vị: NNMT, KGVX, TTCB;
- Lưu: VT, TH (T_60).

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh)

I. Quan điểm, định hướng và mục tiêu xúc tiến thu hút đầu tư:

- Tiếp tục thực hiện các nội dung theo Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 06/10/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch giai đoạn 2016 - 2020.

- Đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để phát triển sản xuất và dịch vụ; giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của các tầng lớp nhân dân; giảm nghèo bền vững.

- Tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng; coi trọng công tác phát triển nguồn nhân lực có chất lượng; xác định doanh nghiệp là đối tượng phục vụ và làm tốt công tác định hướng, hỗ trợ và ổn định chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp; chú trọng công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương, thương hiệu sản phẩm và phát triển thị trường.

- Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao, hàng hóa lớn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư gắn với việc cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; chú trọng lựa chọn, thu hút một số nhà đầu tư lớn có tiềm lực vốn, công nghệ và tin cậy để ưu đãi làm động lực kích thích phát triển lan tỏa kinh tế - xã hội như: Dự án sản xuất, chế biến sâu gắn với phát triển thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương; dự án năng lượng sạch, năng lượng tái tạo quy mô lớn; dự án hạ tầng kỹ thuật xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên; dự án khu du lịch quốc gia; dự án khu thể thao, sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp...

- Hạn chế các dự án đầu tư và các ngành dịch vụ sử dụng nhiều tài nguyên đất rừng, nguồn nước và các tài nguyên thiên nhiên khác ảnh hưởng môi trường; không cấp phép các dự án đầu tư và các ngành dịch vụ làm hủy hoại cảnh quan, môi trường sinh thái và rừng tự nhiên; các dự án, ngành dịch vụ ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

II. Nội dung Chương trình xúc tiến đầu tư:

1. Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường xu hướng và đối tác đầu tư:

1.1. Thu thập thông tin, nghiên cứu, tổng hợp xây dựng các báo cáo

- Mục đích: Thu thập thông tin, tổng hợp, đánh giá tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh để tìm hiểu, triển khai các dự án tại tỉnh; đồng thời, đưa ra các giải pháp, kiến nghị với UBND tỉnh về cơ chế, chính sách trong công tác xúc tiến, thu hút đầu tư.

- Địa điểm thực hiện: Các huyện, thị xã, thành phố

- Thời gian thực hiện: Năm 2018

- Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan; các doanh nghiệp, nhà đầu tư có dự án trên địa bàn tỉnh.

1.2. Tổ chức đoàn công tác đi xúc tiến đầu tư tại một số địa phương có nhiều kinh nghiệm và thành công trong công tác quảng bá, thu hút đầu tư; kêu gọi xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Mục đích: Trao đổi kinh nghiệm, học hỏi trong việc thu hút, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư, các cơ chế, chính sách trong công tác xúc tiến, thu hút đầu tư; kết hợp quảng bá, tìm cơ hội mời gọi đầu tư vào tỉnh.

- Địa điểm thực hiện: Trong nước

- Thời gian thực hiện: Năm 2018

- Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan.

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư:

2.1. Xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư, tiềm năng và cơ hội đầu tư, đối tác đầu tư...

- Mục đích: Kiện toàn trang thông tin; cung cấp các thông tin về chính sách, thủ tục đầu tư, tiềm năng và cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư có nhu cầu tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Đắk Lắk.

- Địa điểm thực hiện: Trang thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư

- Thời gian thực hiện: Năm 2018

- Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan.

3. Xây dựng danh mục dự án mời gọi đầu tư:

- Mục đích:

+ Xây dựng dữ liệu, cung cấp một số thông tin cụ thể về các lĩnh vực, dự án và địa bàn mà tỉnh Đắk Lắk ưu tiên mời gọi đầu tư trong giai đoạn 2016 - 2020.

+ Xây dựng danh mục, bổ sung danh mục để mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào địa bàn tỉnh; xây dựng nội dung chi tiết dự án thuộc danh mục dự án.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018

- Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan.

4. Xây dựng các ấn phẩm về danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, quy trình đầu tư dự án, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư:

- Mục đích: Kiện toàn trang thông tin; cung cấp các thông tin về chính sách, thủ tục đầu tư, tiềm năng và cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư có nhu cầu tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Đắk Lắk.

- Địa điểm thực hiện: Các địa bàn tỉnh Đắk Lắk

- Thời gian thực hiện: Năm 2018

- Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan.

5. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư:

5.1. Tổ chức đoàn công tác mời gọi, xúc tiến đầu tư trực tiếp với các Tập đoàn, Tổng Công ty trong nước, Hiệp hội doanh nghiệp...

- Mục đích: Nhằm giới thiệu, quảng bá về môi trường đầu tư và mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2016-2020.

- Địa điểm thực hiện: Trong nước

- Thời gian thực hiện: Năm 2018

- Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan.

5.2. Tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp

- Mục đích: Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

- Địa điểm thực hiện: Trong tỉnh

- Thời gian thực hiện: Quý II và Quý IV năm 2018

- Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan.

5.3. Tham gia các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư

- Mục đích: Nhằm giới thiệu, quảng bá về môi trường đầu tư và mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh.

- Địa điểm thực hiện: Trong nước

- Thời gian thực hiện: Năm 2018

- Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan.

6. Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư:

6.1. Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn tăng cường năng lực xúc tiến đầu tư

- Mục đích: Nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư thuộc các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Địa điểm thực hiện: Trong tỉnh

- Thời gian thực hiện: Năm 2018

- Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

6.2. Tham gia các khóa đào tạo, tập huấn tăng cường năng lực xúc tiến đầu tư

- Địa điểm thực hiện: Trong nước

- Thời gian thực hiện: Năm 2018

- Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

7. Hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư; tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư:

7.1. Hướng dẫn thủ tục đầu tư; tiếp nhận, tổng hợp và trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư

- Mục đích: Hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc triển khai thủ tục đầu tư nhanh và chính xác. Việc tổng hợp các kiến nghị của nhà đầu tư tình cơ quan có thẩm quyền giải quyết sẽ giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư.

- Địa điểm thực hiện: Trong tỉnh

- Thời gian thực hiện: Năm 2018

- Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan.

7.2. Hỗ trợ các nhà đầu tư đến tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Khu, cụm công nghiệp

- Mục đích: Hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư nắm bắt và triển khai thủ tục đầu tư nhanh và chính xác vào các khu, cụm công nghiệp của tỉnh.

- Địa điểm thực hiện: Các khu, cụm công nghiệp của tỉnh

- Thời gian thực hiện: Năm 2018

- Đơn vị thực hiện: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan.

8. Thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư:

8.1. Tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư, chương trình hợp tác Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam

- Mục đích: Quảng bá và mời gọi đầu tư thông qua việc kết hợp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch.

- Địa điểm thực hiện: Trong và ngoài nước

- Thời gian thực hiện: Năm 2018

- Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan.

8.2. Tham gia Hội nghị xúc tiến đầu tư của các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương

- Mục đích: Quảng bá và mời gọi đầu tư; cập nhật thông tin về các cơ chế chính sách mới và các nội dung khác liên quan phục vụ công tác xúc tiến đầu tư vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Địa điểm thực hiện: Trong nước

- Thời gian thực hiện: Năm 2018

- Đơn vị thực hiện: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan.

9. Hoạt động xúc tiến đầu tư tại Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản:

- Mục đích: Quảng bá và mời gọi đầu tư thông qua việc kết hợp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch.

- Địa điểm thực hiện: Nước ngoài

- Thời gian thực hiện: Năm 2018

- Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan.

III. Kinh phí thực hiện: 1.685 triệu đồng (Một tỷ sáu trăm tám mươi lăm triệu đồng; trong đó chưa bao gồm kinh phí hoạt động xúc tiến đầu tư tại Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản), từ nguồn ngân sách tỉnh, trong đó giao dự toán cho Sở Kế hoạch và Đầu tư là 1.415 triệu đồng và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh là 270 triệu đồng.

IV. Một số giải pháp chủ yếu:

- Cải thiện môi trường đầu tư với những nhiệm vụ trọng tâm: (1) Tập trung cải thiện nguồn nhân lực làm công tác xúc tiến đầu tư; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, loại bỏ những thủ tục cản trở việc đầu tư, hoạt động của doanh nghiệp, tạo Điều kiện cho doanh nghiệp và thu hút các nhà đầu tư; (2) tiếp tục duy trì gặp gỡ và đối thoại thường xuyên với các doanh nghiệp vào thứ 5 hằng tuần; định kỳ 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm để giải quyết triệt để các tồn tại, vướng mắc các dự án đã và đang đầu tư.

- Tăng cường tuyên truyền, quảng bá tiềm năng và cơ hội đầu tư; Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, các lợi thế của tỉnh; danh mục các dự án mời gọi đầu tư, hoạt động của các nhà đầu tư và các dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức và nội dung thiết thực hiệu quả.

- Tiếp tục đổi mới công tác xúc tiến đầu tư theo hướng xác định rõ ngành, lĩnh vực trọng điểm, địa bàn phù hợp, nhà đầu tư chiến lược và các dự án có tính động lực, lan tỏa cao.

- Tiếp tục đào tạo và nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp.

- Phối hợp với Sứ quán, Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư ở nước ngoài các tổ chức kinh tế của nước ngoài tại Việt Nam nhằm thu hút đầu tư vào địa phương và hỗ trợ các doanh nghiệp trong địa phương tìm kiếm cơ hội đầu tư ra nước ngoài; tham gia và khuyến khích các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư trong khuôn khổ chương trình hợp tác Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam

V. Tổ chức thực hiện:

1. Các cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2018 chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng Kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các cơ quan chủ trì thực hiện tốt Chương trình.

3. Trên cơ sở nguồn kinh phí đã được phân bổ và nội dung Chương trình các cơ quan chủ trì chủ động làm việc với Sở Tài chính trong việc phân khai và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Chương trình đúng quy định.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư, có trách nhiệm theo dõi việc triển khai Chương trình này, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện (đối với Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 20/6; đối với Báo cáo năm gửi trước ngày 30/11/2018).

Trên đây là Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2018; trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, Điều chỉnh cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 610/QĐ-UBND về Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018 do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


446

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169