Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 605/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính đấu thầu Sở Kế hoạch Cao Bằng

Số hiệu: 605/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành: 24/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 605/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 24 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤU THẦU THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH CAO BẰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-BKHĐT ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng, cụ thể:

Phụ lục 1: Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu thầu.

Phụ lục 2: Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu thầu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- CT và các PCT UBND tỉnh; Bản ĐT
- VPUBND tỉnh: LĐVP, TTTT, TTPVHCC; Bản ĐT
- Viễn thông Cao Bằng; Bản ĐT
- Bưu điện tỉnh Cao Bằng; Bản ĐT
- Lưu: VT, KSTT(M).

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤU THẦU THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH CAO BẰNG
(Kèm theo Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

LĨNH VỰC ĐẤU THẦU

1

Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được đề xuất, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, báo cáo Chủ lịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, trong đó bao gồm yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng (Tòa nhà Bưu điện, đường Hoàng Đình Giong, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng)

- Đăng ký trực tiếp Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng;

- Đăng ký qua dịch vụ Bưu chính công ích;

- Đăng ký qua Cổng dịch vụ công tỉnh Cao Bằng theo địa chỉ: https://caobang.dichvucong .gov.vn

Không

- Luật Đấu thầu năm 2013;

- Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

 

PHỤ LỤC 2

QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤU THẦU THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH CAO BẰNG
(Kèm theo Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

1. Thủ tục hành chính: Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 40 ngày làm việc

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian quy định (giờ)

Bước 1

- Tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung, scan và lưu hồ sơ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả. Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư xử lý.

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

04 giờ

Bước 2

Duyệt, chuyển chuyên viên xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng chuyên môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư

04 giờ

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

- Soạn văn bản gửi lấy ý kiến các cơ quan liên quan

- Trình lãnh đạo phòng duyệt

Công chức phòng chuyên môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư

08 giờ

Lãnh đạo phòng duyệt, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng chuyên môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư

04 giờ

Bước 3

Lãnh đạo Sở duyệt văn bản, chuyển Văn phòng Sở phát hành

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

04 giờ

Bước 4

- Đóng dấu

- Gửi văn bản lấy ý kiến các cơ quan liên quan

Văn thư Sở Sở Kế hoạch và Đầu tư

02 giờ

Bước 5

Các cơ quan được lấy ý kiến nghiên cứu, góp ý

Các sở, ngành, địa phương liên quan

120 giờ

Bước 6

Tổng hợp ý kiến, trình lãnh đạo phòng duyệt

Công chức phòng chuyên môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư

76 giờ

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở duyệt

Lãnh đạo phòng chuyên môn, Sở Kế hoạch và Đầu tư

08 giờ

Bước 7

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

08 giờ

Bước 8

- Đóng dấu (hoặc chữ ký số)

- Chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh

Văn thư Sở Sở Kế hoạch và Đầu tư

02 giờ

Bước 9

- Thẩm tra hò sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng

76 giờ

Bước 10

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả đến Trung tâm phục vụ hành chính công

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

- Văn thư Sở Kế hoạch và Đầu tư

04 giờ

Bước 11

Trả kết quả cho cá nhân tổ chức

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

Không tính thời gian

Tổng thi gian giải quyết TTHC

 

40 ngày làm vic (320 giờ)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 605/QĐ-UBND ngày 24/04/2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


515

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!