Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 60/QĐ-UBND về Chương trình Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Cà Mau năm 2013

Số hiệu: 60/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Dương Tiến Dũng
Ngày ban hành: 10/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 10 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH CÀ MAU NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quc gia giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 26/2012/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Cà Mau;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tại Tờ trình số 41/TTr-CTIP ngày 23/11/2012; Công văn số 01/CTIP-XTTM ngày 03/01/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Cà Mau năm 2013 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Cà Mau chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Chương trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư và Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Ngoại giao;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP UBND tỉnh (Th);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Đài PT-TH Cà Mau;
- CVKT (T,K), NV (G);
- Lưu: VT, L19/01.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH, ĐẦU TƯ TỈNH CÀ MAU NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Phần 1.

CĂN CỨ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia giai đoạn 2011-2015;

2. Quyết định số 26/2012/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ vviệc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia;

3. Quyết định số 2471/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thtướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030;

4. Quyết định số 163/2008/QĐ-TTg ngày 11/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020;

5. Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 24/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

6. Căn cứ Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Cà Mau.

Phần 2.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình xúc tiến Thương mại, Du lịch, Đầu tư tỉnh Cà Mau năm 2013 nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 của UBND tỉnh; xuất phát từ yêu cầu thực tế của địa phương, gắn với các Chương trình xúc tiến của khu vực và Quốc gia nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp giữ vững và phát triển sản xuất, tiếp tục cải thiện và mở rộng mối quan hệ đối tác trong và ngoài nước, nhm tăng kim ngạch xuất khẩu, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư và du lịch.

Chương trình xúc tiến Thương mại, Du lịch, Đầu tư năm 2013 bao gồm các nội dung chính sau:

Chương trình I

XÚC TIẾN XUẤT KHẨU

I. MỤC TIÊU

Tiếp tục củng cố mối quan hệ với khách hàng truyền thống, khai thác tốt các thị trường hiện có, chú trọng tìm kiếm khách hàng và thị trường mới; nắm bắt thông tin, nhu cu của thị trường, tiếp cận công nghệ mới, trau di nâng cao kỹ năng kinh doanh; khảo sát học tập kinh nghiệm quản lý, điều hành sản xuất, quản lý chất lượng... ký kết các hợp đồng xuất khẩu, tiêu thụ sản phẩm, góp phần thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu năm 2013 của tỉnh là 1,05 tỷ USD.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH

- Tham gia các hội chợ, gặp gỡ, tiếp xúc, đàm phán trực tiếp với khách hàng, đi tác; giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu doanh nghiệp thông qua các tài liệu, ấn phẩm, băng đĩa .v.v...

- Nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến xuất khẩu và phát triển thị trường theo hướng: Giữ vững và củng cố thị trường có tỷ trọng lớn như Mỹ, Nhật; tăng thêm thị phn tại thị trường EU, Canada, Hàn Quốc, Úc, Nga; mở rộng thêm thị trường tại một số nước Đông Âu và Trung Đông.

- Phối hợp với Đại sứ quán, thương vụ Việt Nam tại nước ngoài và các đơn vị có liên quan đ tchức các diễn đàn giao thương giữa các doanh nghiệp xuất khu Cà Mau với các nhà nhập khẩu, phân phối lớn; kết hợp giữa hoạt động xúc tiến xuất khẩu với quảng bá du lịch và mời gọi đầu tư.

- Khảo sát thực tế các hoạt động mua bán kinh doanh tại các trung tâm thương mại, một số thành phố lớn đhọc tập kinh nghiệm cho quản lý kinh tế-xã hội.

- Thiết lập mối quan hệ đối tác, nhất là cộng đồng kiều bào nhằm tăng cường quan hệ kinh tế và ngoại giao nhân dân.

- Kết hợp hoạt động xúc tiến đầu tư tại nước ngoài, hình thức chủ yếu là: cung cấp thông tin về điều kiện, môi trường đầu tư; chính sách, ưu đãi thu hút đầu tư, các cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi đầu tư.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN CỤ THỂ

Đđạt mục tiêu, yêu cầu và nội dung nêu trên, đồng thời nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến xuất khẩu, năm 2013 xây dựng kế hoạch, nội dung tổ chức các đoàn tham gia diễn đàn, hội chợ và khảo sát thị trường chủ yếu sau:

1. Tham gia Hội chthủy sản Boston và khảo sát thị trường, xúc tiến thương mại, đầu tư, quảng bá du lịch tại Hoa Kỳ, trọng tâm là thành phố Fountain Valley, Bang CaIifornia:

- Thời gian tổ chức: tháng 3 năm 2013.

- Lãnh đạo tỉnh, sở ngành, huyện, TP: sẽ xem xét, quyết định khi tổ chức Đoàn đi.

- Đơn vị tổ chức 01 người; 14 DN xuất khẩu tham gia, mỗi DN 02 người.

- Gian hàng thuê: 06 gian tiêu chuẩn (54m2).

- Hoạt động chính: xúc tiến xuất khẩu; hoạt động kết hợp: xúc tiến thương mại, đầu tư, quảng bá du lịch.

2. Tham gia Hội chBrussel - Bỉ; khảo sát thị trường và xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch tại EU:

- Thời gian tổ chức: tháng 4 năm 2013.

- Lãnh đạo tnh, sở, ngành, huyện, TP: 1-2 người.

- Đơn vị tổ chức 01 người; 14 DN xuất khẩu tham gia, mỗi DN 02 người.

- Gian hàng dự kiến thuê: 06 gian tiêu chuẩn (54m2).

- Hoạt động chính: xúc tiến xuất khẩu; hoạt động kết hợp: xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch.

3. Tham gia Hội chợ Seafood Japan, khảo sát thị trường và xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch tại Nhật:

- Thời gian tổ chức: tháng 7 năm 2013.

- Lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, huyện, TP: 1-2 người.

- Đơn vị tổ chức 01 người; 10 DN xuất khẩu tham gia, mỗi DN 02 người.

- Gian hàng dự kiến thuê: 05 gian tiêu chuẩn (45m2).

- Hoạt động chính: xúc tiến xuất khẩu; hoạt động kết hp: xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch.

4. Tham gia Hội chWorIdfood Moscow kết hợp với khảo sát thị trường, xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư tại Ukraina:

- Thời gian tổ chức: tháng 9 năm 2013.

- Lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, huyện, TP: sẽ xem xét, quyết định khi tổ chức Đoàn đi.

- Đơn vị tổ chức 01 người; 06 DN xuất khẩu tham gia, mỗi DN 02 người.

- Gian hàng dự kiến thuê: 03 gian tiêu chuẩn (27m2).

- Hoạt động chính: xúc tiến xuất khẩu; hoạt động kết hợp: xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch.

5. Tham gia HC Fine Food, khảo sát thị trường và xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch tại Úc:

- Thời gian tổ chức: tháng 9 năm 2013.

- Lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, huyện, TP: 1-2 người.

- Đơn vị tổ chức 01 người; 06 DN xuất khẩu tham gia, mỗi DN 02 người.

- Gian hàng dự kiến thuê: 03 gian tiêu chuẩn (27m2).

- Hoạt động chính: xúc tiến xuất khẩu; hoạt động kết hợp: xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch.

6. Hội chHong Kong Food Expo 2013 và khảo sát đô thị, giao thông Nam Trung Quốc:

- Thời gian tổ chức: tháng 08 năm 2013.

- Lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, huyện, TP: 1-2 người.

- Đơn vị tổ chức 01 người; 06 DN xuất khẩu tham gia, mỗi DN 02 người; 05 DN xây dựng, mỗi DN 01 người.

- Gian hàng dự kiến thuê: 02 gian tiêu chuẩn (18m2).

- Hoạt động chính: xúc tiến xuất khẩu; hoạt động kết hợp: học tập quản lý đô thị và xây dựng hạ tầng giao thông khu vực Nam Trung Quốc.

7. Tham gia HC Thủy sản nghề cá Hàn Quốc, khảo sát thị trường và xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch tại Hàn Quốc:

- Thời gian tổ chức: tháng 11 năm 2013.

- Lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, huyện, TP: 1-2 người.

- Đơn vị tổ chức 01 người; 06 DN xuất khẩu tham gia, mỗi DN 02 người.

- Gian hàng dự kiến thuê: 03 gian tiêu chuẩn (27m2).

- Hoạt động chính: xúc tiến xuất khẩu; hoạt động kết hợp: xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch.

8. Tham gia Hội chợ Nghề Cá Trung Quốc lần thứ 18, khảo sát thị trường xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch tại Trung Quốc:

- Thời gian tổ chức: tháng 11 năm 2013.

- Lãnh đạo tỉnh, s, ngành, huyện, TP: 1-2 người.

- Đơn vị tổ chức 01 người; 06 doanh nghiệp xuất khẩu tham gia, mỗi DN 02 người; 01 doanh nghiệp du lịch tham gia, mỗi DN 01 người.

- Gian hàng dự kiến thuê: 02 gian tiêu chuẩn (18m2).

- Hoạt động chính: xúc tiến xuất khẩu; hoạt động kết hợp: xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch.

9. Tham gia các Hội chợ khác:

- Tham gia một số cuộc hội chợ và khảo sát thị trường nước ngoài theo chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và do các hiệp hội ngành hàng, các bộ, ngành Trung ương và khu vực tổ chức (theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh).

- Các doanh nghiệp tự tổ chức tham gia một số cuộc hội chợ, khảo sát thị trường, làm việc với khách hàng trong nước và nước ngoài theo yêu cầu của doanh nghiệp.

IV. NGUỒN TÀI CHÍNH

Kinh phí chi cho việc tham gia hội chợ, hội thảo, khảo sát thị trường nước ngoài do tỉnh tổ chức:

- Sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư năm 2013 để chi phí cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh, ngành, huyện, thành phố và đơn vị tổ chức.

- Đối với doanh nghiệp có giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt từ 60 triệu USD trở lên được hỗ trợ: 50% chi phí thuê gian hàng tiêu chuẩn; chi phí vé máy bay, khách sạn cho 02 người/chuyến đi. Đối với doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu từ 10 đến dưới 60 triệu USD được hỗ trợ: 50% chi phí thuê gian hàng tiêu chuẩn; chi phí vé máy bay, phòng khách sạn cho 01 người/chuyến đi.

- Các doanh nghiệp tự tổ chức hoạt động xúc tiến ở nước ngoài hoặc đăng ký tham gia theo chương trình do hiệp hội ngành hàng hoặc theo Chương trình Quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xét hỗ trợ cụ thể cho từng trường hợp trên cơ sở tính chất công việc và khả năng ngân sách.

Chương trình II

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC

I. MỤC TIÊU

Kích cầu tiêu dùng nội địa, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, gặp gỡ tiếp xúc với các khách hàng, các nhà phân phối tại các hội chợ thương mại, hội chợ quốc tế tổ chức tại Việt Nam; tạo điều kiện cho nhân dân và người tiêu dùng được tiếp cận và mua sắm sản phẩm của các doanh nghiệp trong nước, thực hiện chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Tham gia một số hội chợ thương mại, do các hiệp hội, ngành hàng tổ chức; tổ chức hoặc tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia các hội chợ thương mại do các địa phương tổ chức; tổ chức Hội nghị khách hàng; tổ chức Hội chợ tại Cà Mau; phối hợp tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn.

Một số hoạt động chủ yếu:

1. Tham gia HC thương mại quốc tế Việt Nam - 2013 (VN-Expo-2013):

+ Thời gian tổ chức: quý 1/2013 tại Hà Nội.

+ Nội dung: Quảng bá thương hiệu, thúc đẩy xuất khẩu, tăng cường tiêu thụ nội địa; kết hợp qung bá du lịch.

+ Thành phần tham gia: Trung tâm CTIP và 05 doanh nghiệp.

+ Gian hàng dự kiến thuê: 05 gian tiêu chuẩn (45m2).

2. Tổ chức Hi ChKhuyến mại 2013:

- Thời gian: tháng 04/2013.

- Địa điểm: Khu thương mại Cửu Long, TP. Cà Mau.

- Nội dung: Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp trong vùng và TP Hồ Chí Minh; kích cầu tiêu dùng nội địa.

- Dự kiến có trên 300 gian hàng tham gia.

- Đơn vị tổ chức: Trung tâm CTIP và Công ty CP Truyền thông Vương Hậu.

3. Tham gia HC quốc tế thủy sản Việt Nam - 2013 (Vietfish):

+ Thời gian tổ chức: tháng 6/2013 tại TP. Hồ Chí Minh.

+ Nội dung: Quảng bá thương hiệu, thúc đẩy xuất khẩu, tăng cường tiêu thụ nội địa; kết hợp quảng bá du lịch.

+ Thành phần tham gia: Trung tâm CTIP và 12 doanh nghiệp.

+ Gian hàng dự kiến thuê: 12 gian tiêu chuẩn (108m2).

4. Tổ chức Hội Chợ Thủy Sản - Thương Mại Mekong 2013:

- Thời gian: 08/11/2013 đến 14/11/2013.

- Địa điểm: Khu thương mại Cửu Long, TP. Cà Mau.

- Nội dung: Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp trong vùng và TP Hồ Chí Minh; kích cầu tiêu dùng nội địa.

- Đơn vị tổ chức: Trung tâm CTIP chủ trì.

- Dự kiến có trên 300 gian hàng tham gia.

5. Tổ chức 2 phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại 2 huyện Năm Căn và Cái Nước, dự kiến có 100 gian hàng tham gia:

Đơn vị tổ chức: Trung tâm CTIP phối hợp với một đơn vị đối tác có năng lực cùng tổ chức.

III. NGUỒN TÀI CHÍNH

- Sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư năm 2013 hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia hội chợ ở ngoài tỉnh: chi phí 01 gian hàng tiêu chuẩn, tiền khách sạn cho 02 người/doanh nghiệp/chuyến đi.

- Sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư năm 2013 chi hỗ trợ mỗi phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn 90 triệu đồng.

- Sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư năm 2013 của tỉnh chi cho chi phí gian hàng chung của tỉnh khi tham gia các diễn đàn, các cuộc hội chợ; chi cho các cán bộ quản lý ngành, đơn vị tổ chức tham gia các hoạt động xúc tiến, mức chi theo quy định hiện hành.

Chương trình III

XÚC TIẾN DU LỊCH

I. MỤC TIÊU

Quảng bá, giới thiệu các điểm, tour, tuyến du lịch, các doanh nghiệp hoạt động du lịch, dịch vụ du lịch và tiềm năng du lịch nhằm góp phần thực hiện: thu hút khách vào tỉnh Cà Mau theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2013; liên kết với TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh trong khu vực để hình thành các tour, tuyến du lịch vùng.

II. NỘI DUNG

1. Tham gia Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh:

- Thời gian tổ chức: tháng 03/2013.

- Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh.

- Nội dung: Quảng bá du lịch Cà Mau.

- Thành phần tham gia:

+ Đơn vị tổ chức: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (02 người).

+ Đơn vị phối hợp: Trung tâm CTIP (01 người).

+ Doanh nghiệp: 04 - 06 doanh nghiệp du lịch.

- Gian hàng: 02 gian tiêu chuẩn.

2. Tham gia Triển lãm quốc tế Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh - ITE HCMC 2013:

- Thời gian tổ chức: 9/2013.

- Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh.

- Nội dung: Quảng bá du lịch Cà Mau.

- Thành phần tham gia:

+ Đơn vị tổ chức: Trung tâm CTIP (03 người).

+ Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (01 người).

+ Doanh nghiệp: 04-06 doanh nghiệp.

- Gian hàng: 2 gian hàng tiêu chuẩn (18m2).

3. Quảng bá Du lịch Cà Mau trên phương tiện thông tin đại chúng:

3.1. Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau: Xây dựng chuyên mục qung bá về du lịch Cà Mau, mỗi tháng 02 kỳ.

3.2. Các cơ quan thông tin đại chúng ngoài tỉnh:

- Nội dung: Quảng bá thông tin, hình ảnh doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ và tiềm năng du lịch tỉnh Cà Mau.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm CTIP phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các doanh nghiệp du lịch.

- Hình thức thực hiện quảng bá: Hợp đồng với các cơ quan thông tin đại chúng để đăng trên các báo, tạp chí chuyên ngành, phát trên Đài truyền hình gồm:

+ Xây dựng ấn phẩm du lịch Cà Mau: song ngữ Anh - Việt, số lượng 3.000 bản trở lên.

+ Xây dựng mới đĩa VCD quảng bá du lịch Cà Mau và in 5.000 đĩa.

+ Quảng bá trên kênh truyền hình HTVC (Du lịch và cuộc sống) truyền hình VTV2 (Tạp chí Du lịch), mỗi tháng một đến hai lần.

- Đăng quảng bá du lịch Cà Mau trên tạp chí cẩm nang du lịch Việt Nam 4 kỳ.

III. NGUỒN KINH PHÍ

- Sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư năm 2013 của tỉnh chi hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia hội chợ, liên hoan du lịch trong nước với các khoản sau: Chi phí thuê gian hàng tiêu chuẩn; chi phí khách sạn, đi lại cho 01 người/chuyến đi. Các chi phí còn lại doanh nghiệp tự cân đối.

- Sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư năm 2013 của tỉnh chi cho các nội dung sản xuất băng đĩa, ấn phm và các hoạt động quảng bá vdu lịch Cà Mau.

- Sdụng kinh phí xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư năm 2013 của tỉnh chi công tác phí cho cán bộ quản lý nhà nước và đơn vị tổ chức các hoạt động xúc tiến, mức chi theo quy định hiện hành.

- Kinh phí cho Chuyên mục quảng bá về du lịch Cà Mau trên Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau, do Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau cân đối trong dự toán kinh phí hoạt động của đơn vị.

Chương trình IV

XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2013

I. MỤC TIÊU

- Cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư; quảng bá, giới thiệu tiềm năng kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư; các dự án, lĩnh vực mời gọi đầu tư, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đu tư của tỉnh tới các nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm tăng cường thu hút đầu tư vào tỉnh Cà Mau.

- Phối hợp tốt giữa xúc tiến đầu tư với hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến tổng hợp trên internet nhằm nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí.

- Tham gia có hiệu quả các hoạt động xúc tiến chung của vùng ĐBSCL (Diễn đàn MDEC 2013) và các chương trình xúc tiến quốc gia.

II. CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Biên tập phát hành tài liệu mi gọi đầu tư:

- Biên tập, phát hành tài liệu “Cà Mau, tiềm năng và cơ hội” giới thiệu về môi trường, dự án, lĩnh vực, chính sách ưu đãi đầu tư, với số lượng: tiếng Việt khoảng 2.000 cuốn, tiếng Anh 1.000 cuốn, tiếng Nhật và tiếng Hàn, số lượng mỗi loại khoảng 1.000 Brochure.

- Xây dựng đĩa CD giới thiệu về Cà Mau và mời gọi đầu tư vào Cà Mau.

- Xây dựng các Bản thuyết trình phục vụ mời gọi đầu tư, dạng PowerPoint.

- Cung cấp trực tiếp các tài liệu trên đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư trong và ngoài nước, phát hành thông qua các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, cơ quan thương vụ nước ngoài tại Việt Nam và thông qua sự kiện: hội thảo, diễn đàn, hội chợ trin lãm.

2. Xây dựng dữ liệu, mời gọi đầu tư:

- Xây dựng tập dữ liệu chung: cơ sở dữ liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, chính sách và môi trường đầu tư của tỉnh, về hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, nước, viễn thông, dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, cơ sở giáo dục, dạy nghề, nguồn nhân lực, thông tin về các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; các văn bản pháp luật của Chính phủ đã ban hành có liên quan đến đầu tư; các trình tự, thủ tục, cấp phép đầu tư.

- Xây dựng tập dữ liệu cho số dự án.

- Đăng tải các dữ liệu trên công khai trên trang www.camautravel.vn và các trang website đầu mối khác, sẵn sàng cung cấp khi nhà đầu tư và các đối tácyêu cầu.

3. Xúc tiến đầu tư trong nước:

- Tham gia các sự kiện nằm trong khuôn khổ Diễn đàn MDEC 2013, trong đó tăng cường các hoạt động liên quan trực tiếp đến xúc tiến đầu tư.

- Lựa chọn một số nhà đầu tư có khả năng để vận động đầu tư trực tiếp từ 2 đến 3 dự án lớn và có đủ điều kiện triển khai ngay.

- Tổ chức học tập một số địa phương (ĐBSCL hoặc miền Trung) có điều kiện thuận lợi trong việc xúc tiến đầu tư, học tập kinh nghiệm, tạo mi quan hệ, tranh thủ sự giới thiệu để tiếp cận mời gọi nhà đầu tư.

- Tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư vào tỉnh Cà Mau, đặc biệt mời gọi đầu tư vào các Khu công nghiệp, Khu kinh tế (khi đủ điều kiện).

+ Địa điểm: Tại Tp Hồ Chí Minh (thời gian dự kiến: quý IV/2013).

+ Đơn vị chủ trì: Trung tâm CTIP.

+ Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế, Trung tâm Đầu tư nước ngoài Phía Nam, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

4. Xúc tiến đầu tư nước ngoài:

Kết hợp với hoạt động xúc tiến xuất khẩu để xúc tiến đầu tư, hình thức chủ yếu là: cung cấp thông tin về điều kiện, môi trường, các dự án mời gọi đầu tư, các cơ hội đầu tư, các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư vào tỉnh Cà Mau.

Tham gia một số cuộc xúc tiến đầu tư nước ngoài do các Bộ, Ngành tổ chức, nằm trong khuôn khChương trình xúc tiến đầu tư quốc gia (theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh).

5. Về cải thiện môi trường đầu tư:

- Triển khai nhanh công tác lập quy hoạch phân khu của Khu kinh tế Năm Căn; đôn đốc chủ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu như hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải tập trung, chuẩn bị mặt bằng đủ điều kiện đón các nhà đầu tư thứ cấp.

- Tiếp tục triển khai một số giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), duy trì vị trí nm trong nhóm khá tốt, cải thiện điểm số và vị trí trong bảng xếp hạng.

- Tăng cường mời gọi các nhà đầu tư vào lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng KKT Năm Căn, KCN Khánh An, Hòa Trung, cụm công nghiệp Sông Đốc. Tchức tốt việc tiếp đón và tư vấn cho nhà đầu tư khi nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội và đăng ký đầu tư vào Cà Mau. Tổng hợp tình hình thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất xử lý các yêu cầu của nhà đầu tư đã, đang triển khai tại Cà Mau.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ của các cơ quan nhà nước, làm tốt công tác cung cấp các dịch vụ công; công khai các quy hoạch, các khoản phí, thủ tục tại các cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ; rút ngắn thời gian, thủ tục hành chính.

III. NGUN KINH PHÍ

Sử dụng nguồn kinh phí xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư năm 2013 của tỉnh chi:

- Chi cho các hoạt động xúc tiến đầu tư tại nước ngoài.

- Chi cho các hoạt động thuộc Diễn đàn MDEC 2013.

- Hội nghị xúc tiến đu tư năm 2013 tại Tp. Hồ Chí Minh.

- Chi tiếp đón các đối tác đến Cà Mau tìm hiểu thông tin và cơ hội đầu tư.

- Chi cho các hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước.

- Chi cho việc in ấn, tài liệu, xây dựng đĩa CD; tham quan học tập kinh nghiệm. Đối với mỗi doanh nghiệp tham gia xúc tiến đầu tư được hỗ trợ 1 phần tin vé máy bay (xúc tiến đầu tư tại nước ngoài), tiền vé xe, tàu (xúc tiến đầu tư trong nước) và chi phí khách sạn cho chuyến đi, mức cụ thsẽ quyết định phù hợp cho từng cuộc. Đối với cán bộ quản lý và đơn vị tchức chi theo quy định hiện hành.

Chương trình V

XÚC TIẾN TỔNG HỢP TRÊN MẠNG INTERNET

I. MỤC TIÊU

Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến tổng hợp cả ba lĩnh vực thương mại, du lịch và đầu tư trên các website để thực hiện các hoạt động giới thiệu về doanh nghiệp, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, du lịch; quảng bá mời gọi đầu tư; khai thác, nắm bắt thông tin kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp; thực hiện các giao dịch qua mạng, kết hợp xúc tiến trên mạng với hoạt động xúc tiến trực tiếp.

II. NỘI DUNG

1. Khai thác cổng thông tin điện tử của tỉnh và các trang website hiện có của các ngành, doanh nghiệp và của Trung tâm CTIP và các trang web chuyên ngành, nổi tiếng để thực hiện:

1.1. Cung cấp thông tin:

- Thông tin về các doanh nghiệp: hình ảnh hoạt động, quy mô, năng lực sản xuất, máy móc trang thiết bị, quy trình quản lý chất lượng, sản phẩm hàng hóa, thương hiệu và các dịch vụ.

- Giới thiệu các danh lam thắng cảnh du lịch, sản phẩm du lịch của Quốc gia và của tỉnh.

- Đăng tải các thông tin tổng quan về điều kiện tự nhiên xã hội, môi trường, chính sách, các dự án mời gọi đầu tư của tỉnh.

1.2. Thực hiện trao đổi thông tin, đàm phán Online, mua, bán hàng trên mạng và quảng cáo thương mại.

1.3. Liên kết các trang website của doanh nghiệp trong tỉnh với các cổng giao dịch điện tử có uy tín và có chất lượng trong và ngoài nước.

2. Xây dựng kho dữ liệu các thông tin cần thiết dạng file, bao gồm các thông tin cơ bản, cần thiết về thị trường, hàng hóa dịch vụ; các điều kiện thương mại, các văn bản pháp luật có liên quan; thông tin về các dự án, hình ảnh, bản đồ các khu công nghiệp; thông tin nhà đất .v.v...

3. Cung cấp thông tin cho DN: khai thác kịp thời có chọn lọc các thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang website trong nước và quốc tế tập trung chủ yếu vào các nội dung: thông tin thị trường, giá cả, sản phẩm, dịch vụ; cơ hội thương mại, đầu tư; thông tin pháp luật kinh doanh và đầu tư... để cung cấp cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và đưa thông tin lên trang website www.camautravel.vn (www.seafoodvn.vn).

4. Nâng cấp và khai thác có hiệu quả trang website www.camautravel.vn.

Hỗ trợ khai thác tốt các trang web của Casep, của các doanh nghiệp xuất khẩu, vận động các doanh nghiệp chưa có website xây dựng Website mới.

5. Thành lập Ban biên tập để quản lý website www.camautravel.vn, chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo chí, thù lao và một số loại hình khác theo Hướng dẫn liên ngành số 78/HDLN-STT&TT-SVHTT&DL-STC ngày 22/03/2010.

III. NGUỒN KINH PHÍ

Sử dụng nguồn kinh phí xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư năm 2013 để chi:

- Chi nâng cấp và khai thác trang website www.camautravel.vn.

- Chi phí duy trì hoạt động, chi trả nhuận bút, thù lao cho Ban biên tập website Trung tâm CTIP.

- Chi cho các nội dung hoạt động xúc tiến trên internet đã nêu tại phần nội dung trên đây.

- Riêng chi phí duy trì hoạt động, xây dựng các trang website mới của doanh nghiệp và các đơn vị do doanh nghiệp và đơn vị tự cân đối.

Phần 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh giao cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư chủ trì chương trình Xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư năm 2013.

2. Các cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố.

3. Doanh nghiệp tham gia: Tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

4. Kết hp lồng ghép giữa xúc tiến thương mại với xúc tiến đầu tư, xúc tiến du lịch và tham quan học tập kinh nghiệm quản lý thông qua các cuộc hội chợ, khảo sát thị trường nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến và tiết kiệm chi phí.

5. Tăng cường các mối quan hệ với sứ quán, thương vụ Việt Nam tại nước ngoài và thương vụ, sứ quán nước ngoài tại Việt Nam. Ký kết những hợp đồng, ghi nhớ những công việc phối hợp giữa các bên nhằm từng bước đưa hoạt động xúc tiến có tính chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

6. Trên cơ sở nguồn kinh phí ngân sách được nhà nước phân bổ và nội dung chương trình, Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch, Đầu tư phối hợp, hiệp y với Sở Tài chính để phân khai cho các Chương trình cụ thể và triển khai thực hiện.

7. Các hoạt động xúc tiến ngoài Chương trình này, các cơ quan được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì phải có trách nhiệm lập chương trình và dự toán cho chuyến đi; tổ chức tốt chuyến đi; quản lý thu chi, xử lý thu hồi hàng hóa, tài sản trưng bày tại hội chợ; thanh quyết toán trực tiếp với Sở Tài chính và báo cáo kết quả chuyến đi với UBND tỉnh và đồng gửi Trung tâm CTIP để tổng hợp.

8. Giao Trung tâm CTIP xây dựng kế hoạch cụ thể cho các hoạt động xúc tiến xuất khẩu, kết hp xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch tại nước ngoài.

Trên đây là Chương trình Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư của tỉnh năm 2013; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chnh cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 60/QĐ-UBND về Chương trình Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Cà Mau năm 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.722
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116