Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 60/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 05/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 60/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO KẾ HOẠCH BỔ SUNG ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2003 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị quyết số 34/2003/NQ-HĐ ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố về thu-chi ngân sách ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1546/KHĐT-TH ngày 22 tháng 4 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao cho các sở, cơ quan ngang sở và Ủy ban nhân dân các quận-huyện chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung với tổng số vốn 3.120,7 tỷ đồng (theo biểu danh mục dự án đầu tư đính kèm) ; trong đó :

1.1- Công trình chuyển tiếp : 861,5 tỷ đồng ;

1.2- Công trình khởi công mới : 1.774,4 tỷ đồng ;

1.3- Chi trả thi công ứng vốn : 5,4 tỷ đồng ;

1.4- Cấp bù lãi vay cho các dự án kích cầu : 70,6 tỷ đồng ;

1.5- Công tác quy hoạch : 59,4 tỷ đồng ;

1.6- Phân cấp vốn cho Ủy ban nhân dân các quận-huyện : 220,0 tỷ đồng;

1.7- Đầu tư cho các phường-xã nghèo : 129,4 tỷ đồng.

Điều 2.- Sau khi nhận được chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung, các sở, cơ quan ngang sở và Ủy ban nhân dân các quận-huyện (cơ quan chủ quản của các chủ đầu tư) tiến hành phân bổ, giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc theo đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao ; trường hợp có yêu cầu thay đổi, phải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về những trì trệ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 3.- Số vốn phân cấp nêu tại mục 1.6, điều 1 của Quyết định này được phân bổ đều cho 22 quận-huyện, mỗi quận-huyện 10 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện phân bổ kế hoạch đầu tư và xây dựng từ nguồn vốn phân cấp theo các nguyên tắc sau :

3.1- Chỉ bố trí kế hoạch đầu tư và xây dựng từ nguồn vốn phân cấp năm 2003 cho những dự án cấp bách và phải đảm bảo bố trí đủ vốn để thực hiện hoàn thành trong năm ;

3.2- Tổng vốn đầu tư của các dự án được bố trí kế hoạch đầu tư và xây dựng từ nguồn vốn phân cấp năm 2003 không được vượt quá tổng số vốn mà Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho từng quận-huyện.

Điều 4.- Chấp thuận cho sở Quy hoạch - Kiến trúc và Ủy ban nhân dân các quận-huyện được triển khai công tác quy hoạch mới thuộc kế hoạch năm 2003 ; nội dung và mức chi phí theo danh mục quy định tại Điều 1 của Quyết định này ; kinh phí các hạng mục quy hoạch được thanh toán theo tiến độ thực hiện và không được vượt quá chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Điều 5.- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chánh-Vật giá, Kho bạc Nhà nước thành phố căn cứ vào số vốn thanh toán khối lượng đọng đã được Ủy ban nhân dân thành phố giao kế hoạch tại Quyết định số 10/2003/QĐ-UB ngày 17 tháng 01 năm 2003 để tiến hành phân khai chi tiết danh mục các dự án thanh toán khối lượng đọng của năm 2002.

Điều 6.- Chỉ tiêu kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này bổ sung vào chỉ tiêu kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 10/2003/QĐ-UB ngày 17 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 7.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc các sở, Tổng Công ty, Thủ trưởng các cơ quan ngang sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 7
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP
- Văn phòng Thành Ủy
- Ban Kinh tế Ngân sách HĐND.TP
- VPHĐ-UB : Các PVP, Tổ NCTH, Tổ TH (5b)
- Lưu (TH-LT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 


Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 60/2003/QĐ-UB về giao kế hoạch bổ sung đầu tư và xây dựng ngày 05/05/2003 nguồn vốn ngân sách tập trung do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.402

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!