Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 588/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Trần Anh Dũng
Ngày ban hành: 18/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 588/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 18 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TRÀ VINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh tại Tờ trình số 17/TTr-BQLKKT ngày 10/4/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố mới kèm theo Quyết định này 14 (mười bốn) thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung 14 (mười bốn) và bãi bỏ 8 (tám) thủ thục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh (kèm theo phụ lục danh mục và nội dung thủ tục hành chính công bố mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và được gửi trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành dùng chung của tỉnh (IDESK), đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương truy cập sử dụng).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Dũng

 

PHỤ LỤC

CÔNG BỐ MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

PHẦN 1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ

1. Danh mục thủ tục hành chính công bố mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng

1

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến

2

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến theo giai đoạn

3

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với giấy phép xây dựng cho dự án

4

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến trong đô thị

5

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến trong đô thị theo giai đoạn

6

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo

7

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tín ngưỡng

8

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình của cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế

9

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo

10

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với giấy phép di dời công trình

11

Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình

12

Thủ tục Cấp lại giấy phép xây dựng

13

Thủ tục Cấp gia hạn giấy phép xây dựng

II

Lĩnh vực: Lao động ngoài nước

1

Thủ tục Đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập của Doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày

2. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Nội dung sửa đổi

I. Lĩnh vực: Lao động nước ngoài

1

T-TVH-286341-TT

Thủ tục Cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài thực hiện hợp đồng lao động.

Hồ sơ, đối tượng, mẫu đơn, yêu cầu, căn cứ thực hiện TTHC

2

T-TVH-286342-TT

Thủ tục Cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp có hiện diện thương mại tại Việt Nam

Hồ sơ, mẫu đơn, yêu cầu, căn cứ thực hiện TTHC

3

T-TVH-286343-TT

Thủ tục Cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng hoặc thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế

Tên, hồ sơ, mẫu đơn, yêu cầu, căn cứ thực hiện TTHC

4

T-TVH-286344-TT

Thủ tục Cấp Giấy phép lao động đối vớingười nước ngoài là nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng

Hồ sơ, mẫu đơn, yêu cầu, căn cứ thực hiện TTHC

5

T-TVH-286345-TT

Thủ tục Cấp Giấy phép lao động đối với người nước ngoài là chào bán dịch vụ

Hồ sơ, mẫu đơn, yêu cầu, căn cứ thực hiện TTHC

6

T-TVH-286346-TT

Thủ tục Cấp Giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam

Hồ sơ, đối tượng, mẫu đơn, yêu cầu, căn cứ thực hiện TTHC

7

T-TVH-286347-TT

Thủ tục Cấp Giấy phép lao động đối với người nước ngoài là người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại

Hồ sơ, mẫu đơn, yêu cầu, căn cứ thực hiện TTHC

8

T-TVH-286348-TT

Thủ tục Cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật.

Hồ sơ, mẫu đơn, yêu cầu, căn cứ thực hiện TTHC

9

T-TVH-286349-TT

Thủ tục Cấp Giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động

Hồ sơ, mẫu đơn, yêu cầu, căn cứ thực hiện TTHC

10

T-TVH-286350-TT

Thủ tục Cấp Giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm khác vị trí công việc ghi trong Giấy phép lao động nhưng không thay đổi người sử dụng lao động

Hồ sơ, mẫu đơn, yêu cầu, căn cứ thực hiện TTHC

11

T-TVH-286351-TT

Thủ tục Cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng hết hiệu lực mà có nhu cầu tiếp tục làm việc cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động

Hồ sơ, mẫu đơn, yêu cầu, căn cứ thực hiện TTHC

12

T-TVH-286352-TT

Thủ tục Cấp lại Giấy phép lao động đối với giấy phép lao động đối với giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 8 Điều 10 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP

Hồ sơ, đối tượng, mẫu đơn, yêu cầu, căn cứ thực hiện TTHC

13

T-TVH-286353-TT

Thủ tục Cấp lại Giấy phép lao động đối với giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày

Hồ sơ, đối tượng, mẫu đơn, yêu cầu, căn cứ thực hiện TTHC

14

T-TVH-286354-TT

Thủ tục Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Hồ sơ, đối tượng, kết quả, mẫu đơn, yêu cầu, căn cứ thực hiện TTHC

3. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng

1

T-TVH-286332-TT

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến

2

T-TVH-286333-TT

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến theo giai đoạn

3

T-TVH-286334-TT

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với giấy phép xây dựng cho dự án

4

T-TVH-286335-TT

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo

5

T-TVH-286336-TT

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với giấy phép di dời công trình

6

T-TVH-286337-TT

Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình

7

T-TVH-286338-TT

Thủ tục Cấp lại giấy phép xây dựng

8

T-TVH-286339-TT

Thủ tục Cấp gia hạn giấy phép xây dựng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 588/QĐ-UBND ngày 18/04/2017 công bố mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


897

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113