Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 57/2004/QĐ-UB về thành lập Ban Quản lý Cụm công nghiệp Long Bình An tỉnh Tuyên Quang

Số hiệu: 57/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Lê Thị Quang
Ngày ban hành: 08/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2004/QĐ-UB

Tuyên Quang, ngày 08 tháng 6 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP LONG BÌNH AN TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý, đầu tư xây dựng; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, đầu tư xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 98-NQ/TU ngày 07/6/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức cán bộ;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 141/TTr-SNV ngày 04/6/2004 về việc thành lập Ban Quản lý Cụm công nghiệp Long Bình An tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý Cụm công nghiệp Long Bình An, tỉnh Tuyên Quang.

I- Vị trí, chức năng:

1- Vi trí, chức năng:

Ban Quản lý Cụm công nghiệp Long Bình An là đơn vị dự toán ngân sách Nhà nước, trực thuộc UBND tỉnh; các khoản thu từ hoạt động của Ban quản lý cụm công nghiệp phải nộp vào ngân sách Nhà nước, các khoản chi cho hoạt động của Ban Quản lý Cụm công nghiệp do ngân sách Nhà nước cấp.

Ban quản lý Cụm công nghiệp Long Bình An có chức năng giúp UBND tỉnh chuẩn bị đủ các điều kiện để thực thi dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Long Bình An theo đúng quy định của Nhà nước; quản lý và khai thác có hiệu quả Cụm công nghiệp Long Bình An; chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi mặt hoạt động của Cụm công nghiệp Long Bình An.

Trụ sở của Ban Quản lý Cụm công nghiệp Long Bình An đặt tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang, thuộc phường Minh Xuân, thị xã Tuyên Quang.

Ban Quản lý Cụm công nghiệp Long Bình An có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của Nhà nước.

2- Nhiệm vụ:

2.1- Phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, lập các thủ tục hồ sơ về đầu tư và xây dựng phát triển Cụm công nghiệp Long Bình An để tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng các quy định của Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy hoạch, kế hoạch được duyệt.

2.2- Là đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận, liên hệ giải quyết các thủ tục về đầu tư và xây dựng đối với các nhà đầu tư vào Cụm công nghiệp Long Bình An, lập hồ sơ thu hồi, giao đất, cho thuê đất xây dựng phương án đền bù trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương giải phóng mặt bằng các công trình nằm trong quy hoạch theo đúng các quy định.

2.3- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan vận động, thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp Long Bình An.

2.4- Đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán đầu tư xây dựng các công trình, tiến độ thực hiện dự án theo đúng quy định của Nhà nước và của tỉnh.

2.5- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ Cụm công nghiệp Long Bình An theo đúng quy hoạch và tiến độ xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.6- Đôn đốc và kiểm tra các tổ chức sản xuất kinh doanh hoạt động trong Cụm công nghiệp Long Bình An thực hiện đúng các quy định của pháp luật về xây dựng, phát triển và quản lý Cụm công nghiệp; đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh giải quyết kịp thời các trường hợp vướng mắc, khó khăn hoặc có vi phạm trong quá trình thực hiện các dự án tại Cụm công nghiệp Long Bình An.

2.7- Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc định giá cho thuê đất các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã xây dựng, các loại phí dịch vụ trong Cụm công nghiệp Long Bình An theo đúng các quy định hiện hành.

2.8- Thu các khoản phí đóng góp xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật của các nhà đầu tư; tổ chức xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật chung trong Cụm công nghiệp Long Bình An bảo đảm đúng quy định của pháp luật và tiến độ kế hoạch.

2.9- Quản lý, khai thác, bảo từ các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật; quản lý hoạt động dịch vụ phục vụ cho sản xuất kinh doanh của các cơ sở sản xuất kinh doanh trong Cụm công nghiệp Long Bình An có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

2.10- Xây dựng Quy chế quản lý Cụm công nghiệp Long Bình An, trinh UBND tỉnh phê duyệt.

2.11- Lập báo cáo định kỳ, hằng năm về mọi hoạt động liên quan đến Cụm công nghiệp Long Bình An theo đúng quy định.

2.12- Quản lý cán bộ, tài sản, tài chính và các trang thiết bị của Ban quản lý Cụm công nghiệp Long Bình An theo đúng quy định của pháp luật.

2.13- Thực hiện những nhiệm vụ khác khi được UBND tỉnh phân công.

Điều 2. Về tổ chức bộ máy, biên chế của Ban Quản lý Cụm công nghiệp Long Bình An: 05 biên chế, gồm:

- Trưởng Ban: Do một đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về phân công nhiệm vụ và toàn bộ hoạt động của Ban Quản lý.

- Phó Trưởng ban: 01 người

- Cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ: 04 người.

Điều 3. Giao Trưởng Ban Quản lý Cụm công nghiệp Long Bình An phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan chức năng liên quan để lựa chọn cán bộ có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực công tác để bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ngoài số biên chế được giao, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn thực hiện dự án, Trưởng Ban Quản lý Cụm công nghiệp Long Bình An được thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo đúng quy định của Nhà nước đối với cán bộ có trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác để thực hiện nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện: Yên Sơn, Sơn Dương; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

TM. UBND TỈNH TUYÊN QUANG
CHỦ TỊCH
Lê Thị Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 57/2004/QĐ-UB về thành lập Ban Quản lý Cụm công nghiệp Long Bình An tỉnh Tuyên Quang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.133

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.132.168