Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 57/2000/QĐ-UB-ĐT ủy quyền Giám đốc Công ty Cấp nước(Chủ đầu tư Dự án mạng tiếp nhận và phân phối nước-BOT) ra quyết định thành lập Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu tư vấn quản lý điều hành dự án do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 57/2000/QĐ-UB-ĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 23/10/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 57/2000/QĐ-UB-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC ỦY QUYỀN GIÁM ĐỐC CÔNG TY CẤP NƯỚC (CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN MẠNG TIẾP NHẬN VÀ PHÂN PHỐI NƯỚC-BOT) RA QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ CHUYÊN GIA GIÚP VIỆC ĐẤU THẦU TƯ VẤN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Qui chế Quản lý đầu tư và xây dựng ; Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ về việc ban hành Qui chế Đấu thầu ; Thông tư số 01/2000/TT-BXD ngày 01/3/2000 của Bộ Xây dựng hướng dẫn các hình thức thực hiện Dự án đầu tư - xây dựng và đăng ký hoạt động xây dựng ;
Tiếp theo Quyết định số 3157/QĐ-UB-ĐT ngày 31/5/2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sáp nhập Công ty Đầu tư khai thác nước sông Sài Gòn vào doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích Công ty Cấp nước ; và công văn số 2361/UB-ĐT ngày 4/7/2000 về việc giao Công ty Cấp nước trực tiếp quản lý điều hành các dự án mạng cấp I, II tiếp nhận và tiêu thụ nước từ dự án BOT Grand Imperial Saigon với công suất 300.000 m3/ngày-đêm ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông công chánh (công văn số 374/CV-GT-TCCB-LĐ ngày 21/9/2000) và Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố (tờ trình số 543/TCCQ ngày 25/9/2000) ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay công nhận hình thức Chủ nhiệm điều hành dự án để quản lý dự án đầu tư xây dựng mạng tiếp nhận và phân phối nước từ nhà đầu tư BOT sông Sài Gòn ; và ủy quyền Giám đốc Công ty Cấp nước (chủ đầu tư-bên mời thầu) ra quyết định thành lập Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu để chọn tổ chức tư vấn quản lý điều hành dự án làm Chủ nhiệm điều hành dự án.

Điều 2.- Giám đốc Sở Giao thông công chánh thành phố và Giám đốc Công ty Cấp nước có trách nhiệm chỉ đạo việc thành lập Tổ chuyên gia nêu trên theo đúng các quy định có liên quan tại Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ về việc ban hành Qui chế đấu thầu và Thông tư số 01/2000/TT-BXD ngày 01/3/2000 của Bộ Xây dựng hướng dẫn các hình thức quản lý thực hiện Dự án đầu tư-xây dựng và đăng ký hoạt động xây dựng.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố, Giám đốc Sở Giao thông công chánh thành phố, Kiến trúc sư Trưởng thành phố, Ngân hàng Nhà nước thành phố, Ngân hàng Đầu tư và phát triển thành phố, Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Công ty Cấp nước thành phố và Chủ nhiệm điều hành dự án có trách nhiệm thi hành quyết định này.-

Nơi nhận
 - Như điều 3   
- Thường trực TU   
- TTUB : CT, PCT/VX, ĐT
- Ban TC/TU
- Cục Thuế TP
- Ban TCCQ/TP
- VPUB : PVP/ĐT, VX,
 Tổ VX, ĐT
- Lưu.   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 57/2000/QĐ-UB-ĐT ủy quyền Giám đốc Công ty Cấp nước(Chủ đầu tư Dự án mạng tiếp nhận và phân phối nước-BOT) ra quyết định thành lập Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu tư vấn quản lý điều hành dự án do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.529

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.254.197