Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5627/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành: 22/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5627/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUẢN LÝ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG NGUỒN QUỸ PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003-QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nghĩa vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nghĩa vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính;

Căn cứ Thông tư số 172/2009/TT-BTC ngày 26/8/2009 của Bộ Tài chính sửa đổi một số điểm của Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/9/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nghĩa vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính;

Căn cứ Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình thành phố tại Công văn số 825/BC-TH ngày 02 tháng 7 năm 2010; Công văn số 627/ĐTH-KH ngày 25 tháng 5 năm 2011 và Công văn số 1153/ĐTH-KH ngày 07 tháng 3 năm 2011 và ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7327/SKHĐT-VX ngày 04 tháng 10 năm 2010 và Công văn số 2450/SKHĐT-VX ngày 06 tháng 4 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cho phép Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Đài Truyền hình như sau:

1. Về thẩm định dự án và quyết định đầu tư.

a) Đối với các dự án nhóm A (kể cả dự án đầu tư xây dựng công trình và dự án mua sắm thiết bị mà không có xây lắp) và các dự án nhóm B đầu tư xây dựng công trình:

Căn cứ vào quy mô và tổng mức đầu tư đã được Ủy ban nhân dân thành phố thông qua trong kế hoạch hoạt động hàng năm, Đài Truyền hình tổ chức nghiên cứu lập dự án, trình sở chuyên ngành có ý kiến về thiết kế cơ sở, thẩm định dự án và quyết định đầu tư (đối với dự án nhóm B) hoặc trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định đầu tư (đối với dự án nhóm A) theo đúng quy định hiện hành.

b) Đối với các dự án nhóm B, C mua sắm trang thiết bị chuyên ngành mà không có xây lắp: Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Tổng Giám đốc Đài Truyền hình thành phố quyết định đầu tư.

Căn cứ vào quy mô và tổng mức đầu tư đã được Ủy ban nhân dân thành phố thông qua trong kế hoạch hoạt động hàng năm, Đài Truyền hình thành phố tổ chức nghiên cứu lập dự án, tổ chức thẩm định dự án trước khi quyết định đầu tư. Trường hợp cần thiết, Đài Truyền hình thành phố có thể thuê đơn vị tư vấn có chức năng để thẩm tra một phần hoặc toàn bộ nội dung thẩm định dự án.

c) Đối với các dự án nhóm C đầu tư xây dựng công trình: Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Tổng Giám đốc Đài Truyền hình thành phố quyết định đầu tư.

Căn cứ vào quy mô và tổng mức đầu tư đã được Ủy ban nhân dân thành phố thông qua trong kế hoạch hoạt động hàng năm, Đài Truyền hình thành phố tổ chức nghiên cứu lập dự án, lấy ý kiến của cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành về thiết kế cơ sở, trước khi quyết định đầu tư.

2. Về thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán: Đài Truyền hình thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật (đối với các công trình xây dựng), dự toán của các dự án đầu tư sử dụng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Đài Truyền hình thành phố.

3. Về công tác đấu thầu.

a) Về phê duyệt kế hoạch đấu thầu của dự án:

- Đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố và các sở chuyên ngành: các sở chuyên ngành tổ chức thẩm định, phê duyệt hoặc trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch đấu thầu của dự án theo phân công, phân cấp hiện hành.

- Đối với các dự án do Tổng Giám đốc Đài Truyền hình thành phố quyết định đầu tư theo phân cấp tại mục 1 của Điều này: giao cho Tổng Giám đốc Đài Truyền hình thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu của dự án theo quy định.

b) Về thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư trong công tác đấu thầu:

Đài Truyền hình thành phố chịu trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư trong công tác đấu thầu được quy định tại Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

4. Về thanh toán, chế độ kiểm soát chi và quyết toán vốn đầu tư.

Thực hiện theo quy định tại của Bộ Tài chính tại các thông tư sau:

- Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06 tháng 9 năm 2006 và Thông tư số 172/2009/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2009 của Bộ Tài chính sửa đổi một số điểm của Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nghĩa vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính;

- Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02  năm 2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Hàng năm, Đài Truyền hình thành phố tổ chức sơ kết đánh giá về tình hình triển khai thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có những nội dung không còn phù hợp, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình thành phố có trách nhiệm báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, điều chỉnh bổ sung, sửa đổi quy định này cho phù hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về thí điểm thực hiện quản lý các dự án đầu tư sử dụng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Đài Truyền hình thành phố giai đoạn từ năm 2008 đến 2009.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Kho bạc nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình thành phố và Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5627/QĐ-UBND ngày 22/11/2011 về quản lý thực hiện dự án đầu tư sử dụng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.567

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!