Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 56/2009/QĐ-UBND về việc huy động, quản lý, sử dụng và hoàn trả nguồn ứng trước tiền thuê đất của các dự án đầu tư vào khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số hiệu: 56/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Võ Lâm Phi
Ngày ban hành: 08/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 56/2009/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 08 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HUY ĐỘNG, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ HOÀN TRẢ NGUỒN ỨNG TRƯỚC TIỀN THUÊ ĐẤT CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO KHU DU LỊCH BẮC BÁN ĐẢO CAM RANH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp thứ 11 về việc huy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh;
Theo đề nghị của liên Sở Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Huy động vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh giai đoạn 2006 - 2010 với những nội dung như sau:

1. Hình thức huy động: Huy động vốn dưới hình thức ứng trước tiền thuê đất của các nhà đầu tư vào Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh trên cơ sở nhà đầu tư tự nguyện và không tính lãi.

2. Nguyên tắc, thủ tục huy động:

a) Nhà đầu tư phải có văn bản tự nguyện ứng trước tiền thuê đất do nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư ký và cam kết: không tính lãi suất, không tính bù trượt giá trong suốt thời gian ứng trước tiền thuê đất đã nộp vào ngân sách tỉnh Khánh Hòa cho đến khi trừ hết số tiền ứng trước, đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng và khai thác kinh doanh dự án. Nếu vi phạm các nội dung đã cam kết thì sẽ chịu nộp tiền phạt và bị mất số tiền ứng trước tiền thuê đất đã nộp vào ngân sách tỉnh Khánh Hòa.

b) Số tiền ứng trước tiền thuê đất của nhà đầu tư đã nộp vào ngân sách tỉnh sẽ được trừ dần vào tiền thuê đất khi dự án đến hạn nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật. Giá thuê đất được tính theo quy định của Pháp luật về giá đất tại thời điểm dự án nộp tiền thuê đất.

Điều 2. Thu, quản lý, sử dụng và hoàn trả nguồn ứng trước tiền thuê đất:

1. Nguồn thu ứng trước tiền thuê đất của các dự án đầu tư tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh được nộp vào tài khoản thu ngân sách tỉnh Khánh Hòa để chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

2. Danh mục, tổng mức đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh bố trí từ nguồn ứng trước tiền thuê đất do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định; việc theo dõi, cấp phát, thanh quyết toán thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành và được tổng hợp vào quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

3. Các dự án đã ứng trước tiền thuê đất vào ngân sách tỉnh, khi đến hạn nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật (dự kiến đến năm 2019), ngân sách tỉnh sẽ thực hiện trừ dần số tiền các nhà đầu tư đã ứng trước tương ứng với số phải nộp tiền thuê đất của năm đó theo quy định của pháp luật, theo giá đất tại thời điểm nộp tiền thuê đất (theo thông báo nộp tiền của cơ quan Thuế); đồng thời ngân sách tỉnh thay nhà đầu tư nộp tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành. Ngân sách không hoàn trả trực tiếp cho nhà đầu tư (trừ những trường hợp được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định).

Điều 3. Trách nhiệm của các sở, ngành liên quan

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Hướng dẫn nhà đầu tư tự nguyện cam kết bằng văn bản theo các nội dung quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định này và thông báo cho nhà đầu tư nộp tiền ứng trước vào tài khoản thu ngân sách tỉnh Khánh Hòa.

b) Hàng năm dự kiến danh mục đầu tư từ nguồn ứng trước tiền thuê đất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

c) Khi nhà đầu tư nộp đủ số tiền tạm ứng cho ngân sách tỉnh theo cam kết, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn tất các thủ tục đầu tư cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Trách nhiệm của Sở Tài chính

a) Thực hiện xác nhận cho nhà đầu tư số tiền ứng trước tiền thuê đất đã nộp tiền vào ngân sách tỉnh chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày nhà đầu tư nộp tiền, để làm cơ sở khấu trừ khi dự án đến hạn nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.

b) Khi các dự án đến hạn nộp tiền thuê đất hàng năm, căn cứ thông báo nộp tiền thuê đất của cơ quan Thuế, thực hiện ghi chi ngân sách tỉnh để hoàn trả tạm ứng cho các nhà đầu tư, đồng thời ghi thu ngân sách tỉnh theo mục lục ngân sách nhà nước tương ứng số tiền thuê đất phải nộp của các nhà đầu tư.

c) Quản lý, cấp phát vốn theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành.

3. Ban quản lý khu Du lịch bán đảo Cam Ranh:

Có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ đã cam kết. Báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc về Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban Quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh; Cục trưởng Cục thuế Khánh Hòa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Lâm Phi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 56/2009/QĐ-UBND về việc huy động, quản lý, sử dụng và hoàn trả nguồn ứng trước tiền thuê đất của các dự án đầu tư vào khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.714

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61