Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 558/QĐ-UBND 2017 phê duyệt lựa chọn nhà thầu trang thiết bị dạy học Lai Châu

Số hiệu: 558/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 06/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 558/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 06 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ TOÁN MUA SẮM: MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC CÁC CẤP, ĐỒ DÙNG BÁN TRÚ CHO CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn c Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu s 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng chính phủ quy định việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; Số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn n nước để mua sắm nhm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung tnh Lai Châu;

Căn cứ Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 176/BCTĐ-STC ngày 31/5/2017 của Sở Tài chính về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm trang thiết bị dạy học các cấp, đồ dùng bán trú cho các trường học trên địa bàn tnh Lai Châu;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 602/TTr-SGDĐT ngày 25/4/2017 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung trang thiết bị dạy học các cấp, đồ dùng bán trú cho các trường học trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm trang thiết bị dạy học các cấp, đồ dùng bán trú cho các trường học trên địa bàn tỉnh Lai Châu, cụ th như sau:

- Phần công việc đã thực hiện:

+ Thẩm định giá: 58.000.000 đồng;

+ Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần thẩm định giá BTCvalue;

+ Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;

+ Văn bản phê duyệt: Quyết định số 273/QĐ-SGDĐT ngày 07/4/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu.

- Phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

(Có phụ biu chi tiết đính kèm)

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; báo cáo UBND tỉnh kết qulựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hp đng

1

Gói thầu số 5: Mua sắm học phẩm, trang cấp ban đu cho học sinh các trường dân tộc nội trú

3.613.000.000

Ngân sách nhà nước

Đấu thu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý II năm 2017

Trọn gói

30 ngày

2

Gói thu số 6: Mua bổ sung sách giáo khoa cho các trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh Lai Châu

680.184.000

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý II năm 2017

Trọn gói

30 ngày

3

Gói thầu số 7: Mua bổ sung sách giáo khoa cho các trường Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu

364.362.000

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý II năm 2017

Trọn gói

30 ngày

4

Gói thầu số 8: Mua sm vở viết cho học sinh các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu

2.832.000.000

Ngân sách nhà nưc

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý II năm 2017

Trọn gói

30 ngày

5

Gói thầu Số 9: Mua sm bổ sung đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu, đồ chơi ngoài trời cho các trường Mầm non trên địa bàn tỉnh Lai Châu

6.355.000.000

Ngân sách nhà nước

Đu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý II năm 2017

Trọn gói

30 ngày

6

Gói thầu số 10: Mua sắm trang thiết bị dạy học, đồ dùng phục vụ học sinh bán trú cho các trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu

9.130.000.000

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý II năm 2017

Trọn gói

30 ngày

 

Tng giá trị các gói thu

22.974.546.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 558/QĐ-UBND ngày 06/06/2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm trang thiết bị dạy học các cấp, đồ dùng bán trú cho trường học trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.430

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!