Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 544/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 544/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP MỸ XUÂN A, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU VÀ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỞ RỘNG KHU CÔNG NGHIỆP NÀY 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ;
Căn cứ Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 333/TTg ngày 22 tháng 5 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (các văn bản số 298/UB-VP ngày 23 tháng 01 năm 2002 và số 1980/UB-VP ngày 31 tháng 5 năm 2002), đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (văn bản số 927 BXD/KHTK ngày 21 tháng 6 năm 2002) và ý kiến thẩm định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1943 BKH/VPTĐ ngày 01 tháng 4 năm 2002),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Quyết định số 333/TTg ngày 22 tháng 5 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ từ Công ty kỹ thuật xây dựng và vật liệu xây dựng (COTEC) - Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1 - Bộ Xây dựng sang cho Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp (IDICO) - Bộ Xây dựng để thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp này với hiệu quả cao nhất.

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bộ trưởng Bộ Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn việc xác định và thanh toán các chi phí đã thực hiện của dự án giữa Công ty kỹ thuật xây dựng và vật liệu xây dựng (COTEC) với Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp (IDICO) theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 2. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Mỹ Xuân A mở rộng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các nội dung sau :

1. Tên dự án : Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Mỹ Xuân A mở rộng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Chủ đầu tư : Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp (IDICO) - Bộ Xây dựng, có trụ sở chính tại 14 Kỳ Đồng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Mục tiêu dự án : đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp : hệ thống đường giao thông; cấp điện; cấp và thoát nước; xử lý chất thải; thông tin liên lạc và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đã được tạo ra.

4. Địa điểm xây dựng : xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

5. Diện tích Khu công nghiệp : 146,6 ha, sẽ được chuẩn xác lại khi làm thủ tục thuê đất theo quy định của Luật Đất đai.

6. Tổng mức vốn đầu tư : 85,1 tỷ đồng Việt Nam.

7. Nguồn vốn : vốn tự có, vốn ứng trước của các nhà đầu tư, vốn vay.

8. Thời gian hoạt động : 50 năm kể từ ngày có Quyết định đầu tư.

9. Thời gian xây dựng : 8 năm kể từ khi có quyết định cho thuê đất. Trong quá trình đầu tư xây dựng, chủ đầu tư phải làm đầy đủ mọi thủ tục cần thiết theo quy định của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 3. Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp được hưởng các ưu đãi theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước.

Điều 4. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bộ trưởng Bộ Xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện dự án theo các quy định hiện hành; lập đề án tổng thể về phát triển công trình kết cấu hạ tầng bên ngoài hàng rào đồng bộ với các công trình kết cấu hạ tầng bên trong hàng rào, bảo đảm hoạt động có hiệu quả cho Khu công nghiệp.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ trưởng các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Công nghiệp, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp, Giám đốc Công ty kỹ thuật xây dựng và vật liệu xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,
Tài chính, Quốc phòng, Công nghiệp,
Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Tổng cục Địa chính,
- Tổng cục Hải quan,
- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Tòa án nhân dân tối cao,
- Ban QL KCN Bà Rịa - Vũng Tàu,
- Tổng Công ty ĐTPT Đô thị và KCN (IDICO),
- Công ty KTXD và VLXD (COTEC),
- Công báo,
- VPCP : BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ : KTTH, TH, PC, NN,ĐP2,TTTT&BC
- Lưu : CN (5b), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 544/1QĐ-TTg ngày 08/07/2002 về việc thay đổi chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Khu công nghiệp này do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.534

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222