Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 535/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Kế hoạch xúc tiến đầu tư của tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành

Số hiệu: 535/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Phạm Văn Ca
Ngày ban hành: 13/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 535/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 13 tháng 03 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CỦA TỈNH NĂM 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 75/TT-KHĐT ngày 29 tháng 02 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2012, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Quan điểm xúc tiến đầu tư năm 2012:

- Xúc tiến đầu tư là nhiệm vụ quan trọng tạo động lực thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước nhằm đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh.

- Ưu tiên thu hút những dự án khuyến khích đầu tư, dự án trọng điểm, dự án quy mô lớn, công nghệ cao. Thu hút có chọn lọc các dự án vào địa bàn phù hợp với định hướng của tỉnh, phát triển hài hòa giữa các khu vực kinh tế.

- Cải thiện môi trường đầu tư và cải cách các thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp.

2. Mục tiêu xúc tiến đầu tư năm 2012:

2.1. Mục tiêu chung: Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến các dự án đầu tư theo hướng hiệu quả thiết thực nhằm bổ sung nguồn vốn đầu tư, khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế của tỉnh; tạo điều kiện tăng trưởng kinh tế cao, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 của tỉnh.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Số dự án và vốn thu hút đầu tư tăng 10% trở lên so với 2011, trong đó tăng tỷ lệ các dự án có quy mô lớn, dự án vốn đầu tư nước ngoài (ODA, FDI).

- Tăng tỷ lệ lấp đầy các Khu công nghiệp: Sông Trà, Cầu Nghìn, Tiền Hải, Thụy Hà; Cụm công nghiệp Thái Thọ và một số Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp khác, trong đó đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Sông Trà (Diện tích đất sạch còn khoảng 60 ha). Kêu gọi thu hút đầu tư từ 01 đến 02 dự án kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp mới bằng vốn FDI.

- Tập trung xây dựng, giới thiệu và thu hút đầu tư một số dự án trọng điểm của tỉnh, đặc biệt là đầu tư xây dựng nông thôn mới.

(Có Danh mục dự án kêu gọi đầu tư trọng điểm năm 2012 kèm theo).

3. Nội dung tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2012:

3.1. Triển khai thực hiện công tác xúc tiến đầu tư ở nước ngoài:

Dự kiến địa điểm tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh tại Nhật Bản và Hàn Quốc vào thời điểm thích hợp (Dự kiến vào tháng 6/2012). Hình thức tổ chức bảo đảm thiết thực, phát huy hiệu quả.

Yêu cầu chuyến đi: Quảng bá, giới thiệu hình ảnh của tỉnh Thái Bình, tổ chức Hội nghị giới thiệu kêu gọi đầu tư, thực hiện vận động đầu tư từ các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài nhằm thu hút vốn ODA, FDI cho một số dự án quan trọng của tỉnh. Kết hợp xúc tiến đầu tư và xúc tiến thương mại để đạt hiệu quả cao. Kinh phí chuyến đi sử dụng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và vốn tham gia của một số doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng để kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp.

3.2. Phối hợp, tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước:

- Cử cán bộ tham dự các chương trình, hoạt động xúc tiến đầu tư do Chính phủ hoặc Bộ, ngành Trung ương tổ chức, trong đó kết hợp nhiệm vụ xúc tiến đầu tư của tỉnh.

- Tổ chức đón tiếp, làm việc, tư vấn cho các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến Thái Bình tìm hiểu cơ hội, hợp tác đầu tư.

- Các sở, ngành, huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ và các dự án đầu tư trọng điểm thuộc lĩnh vực quản lý, phối hợp tổ chức giới thiệu, vận động đầu tư đạt kết quả cao.

3.3. Thực hiện một số bài viết, phóng sự trên một số báo, tạp chí, đài truyền hình trong nước để giới thiệu hình ảnh, chủ trương thu hút đầu tư năm 2012 của tỉnh, trong đó phục vụ quảng bá Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh tại nước ngoài.

3.4. Tăng cường quảng bá, giới thiệu cung cấp thông tin cho các tổ chức, các nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư vào tỉnh. Triển khai thực hiện giới thiệu thông tin thu hút đầu tư trên trang website của sở, ngành và Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

3.5. Bổ sung một số trang bị thiết yếu, ấn phẩm, tài liệu cần thiết cho hoạt động xúc tiến đầu tư.

4. Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư:

- Tăng cường công tác quảng bá giới thiệu, cung cấp thông tin phục vụ công tác thu hút đầu tư.

- Phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành, địa phương trong tỉnh, các cơ quan Trung ương, doanh nghiệp, đơn vị tư vấn để triển khai thực hiện nhiệm vụ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại nước ngoài và các chương trình xúc tiến đầu tư khác đạt hiệu quả cao và thiết thực.

- Nắm vững nhu cầu về địa điểm, môi trường đầu tư, chính sách để giới thiệu thu hút đầu tư: Trước hết tập trung giới thiệu thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Sông Trà, Khu công nghiệp Tiền Hải, Khu công nghiệp Cầu Nghìn và các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp khác tùy thuộc lĩnh vực, ngành nghề điều kiện dự án, lợi thế đầu tư và yêu cầu của các nhà đầu tư.

- Điều chỉnh, bổ sung chính sách khuyến khích đầu tư theo hướng lựa chọn các dự án ưu tiên, xác định mức giá thuê đất và các hỗ trợ ưu đãi đầu tư cho phù hợp; thực hiện một cửa liên thông của tỉnh trong việc giải quyết thủ tục đầu tư và hỗ trợ khuyến khích đầu tư; Đẩy mạnh giải quyết khó khăn trong thủ tục đầu tư, tăng cường và nâng cao chất lượng tư vấn, dịch vụ hỗ trợ các nhà đầu tư.

5. Kế hoạch kinh phí cho hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2012

Kế hoạch kinh phí khuyến khích đầu tư, ưu đãi đầu tư theo Nghị định 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được bố trí năm 2012 là 8.200 triệu đồng, trong đó:

- Hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP là: 5.000 triệu đồng.

- Kinh phí cho Kế hoạch xúc tiến đầu tư là: 3.200 triệu đồng.

Trên cơ sở kinh phí được phân bổ, cần nghiên cứu huy động bổ sung các nguồn lực khác. Việc tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh ở nước ngoài cần huy động kinh phí của các doanh nghiệp tham gia và kinh phí từ các nguồn hợp pháp khác.

Điều 2. Căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1, giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2012 bảo đảm thiết thực, phát huy hiệu quả và đáp ứng các mục tiêu yêu cầu đề ra; xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại nước ngoài trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban ngành thuộc tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, TM.TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Ca

 

DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRỌNG ĐIỂM NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 13/3/2012 của UBND tỉnh)

I. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP:

1. Dự án số 1:

- Tên dự án: Nhà máy sản xuất và lắp ráp các linh kiện điện - điện tử

- Tổng vốn đầu tư: 50 triệu USD trở lên.

- Địa điểm thực hiện: Tại các Khu công nghiệp: Sông Trà, Cầu Nghìn

- Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư trong nước và nước ngoài.

- Địa chỉ liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư: 0363.830.460.

2. Dự án số 2:

- Tên dự án: Nhà máy chế tạo và lắp ráp máy nông nghiệp (Máy cày, máy gặt đập liên hợp…).

- Quy mô: 2.000-3.000 máy/năm.

- Tổng vốn đầu tư: 100 tỷ VN đồng hoặc Từ 20 triệu USD trở lên.

- Địa điểm thực hiện: Tại các Khu công nghiệp của tỉnh.

- Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư trong nước và nước ngoài.

- Địa chỉ liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 0363.830.460.

3. Dự án số 3:

- Tên dự án: Nhà máy chế tạo, lắp ráp các sản phẩm công nghiệp phụ trợ.

- Quy mô dự án: Nhà đầu tư xác định quy mô cho phù hợp.

- Tổng vốn đầu tư: 100 tỷ VN đồng hoặc từ 20 triệu USD trở lên.

- Địa điểm thực hiện: Tại các Khu công nghiệp Sông Trà, Cầu Nghìn.

- Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư trong nước và nước ngoài.

- Địa chỉ liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 0363.830.460.

4. Dự án số 4:

- Tên dự án: Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học (BIOMASS) từ nguồn nguyên liệu phế phẩm và sản phẩm nông nghiệp.

- Quy mô công suất: 480 tấn sản phẩm/năm.

- Tổng vốn đầu tư: 100 triệu USD.

- Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư trong nước và nước ngoài.

- Địa chỉ liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 0363.830.460

5. Dự án số 5:

- Tên dự án: Thăm dò, khai thác than vùng Đồng bằng sông Hồng để sản xuất khí hóa than, điện, đạm.

- Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư trong nước và nước ngoài.

- Quy mô dự án: Nhà đầu tư xác định quy mô cho phù hợp.

- Tổng vốn đầu tư: Từ 50 triệu USD trở lên.

- Địa điểm thực hiện: Nhà đầu tư lựa chọn địa điểm cho phù hợp (Tại huyện Tiền Hải, Thái Thụy).

- Địa chỉ liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 0363.830.460

6. Dự án số 6:

- Tên dự án: Xây dựng nhà máy chế biến gạo, ngô, đậu tương, khoai tây chủ yếu từ nguyên liệu địa phương.

- Quy mô dự án: 15.000 tấn sản phẩm/năm.

- Tổng vốn đầu tư: 6 triệu USD trở lên.

- Địa điểm đầu tư: Cụm công nghiệp tại các huyện Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Vũ Thư, Kiến Xương tùy theo nhu cầu nhà đầu tư lựa chọn.

- Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư trong nước, vốn FDI.

- Địa chỉ liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 0363.830.460

7. Dự án số 7:

- Tên dự án: Nhà máy chế biến lợn đông lạnh và thức ăn chín.

- Quy mô: 20 ngàn tấn/năm.

- Tổng vốn đầu tư: 100 tỷ VN đồng trở lên.

- Địa điểm thực hiện: Các huyện, Thành phố.

- Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư trong nước, vốn FDI.

- Địa chỉ liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 0363.830.460

II. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP:

8. Dự án số 8:

- Tên dự án: Xây dựng trung tâm chế biến hạt giống khu vực đồng bằng sông Hồng.

- Quy mô đầu tư: 50-70ha.

- Tổng vốn đầu tư: 5,5 triệu USD trở lên.

- Địa điểm thực hiện: Cụm công nghiệp tại các huyện, thành phố.

- Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư trong nước, vốn FDI

- Địa chỉ liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 0363.830.460

9. Dự án số 9:

- Tên dự án: Các trang trại gia súc, gia cầm quy mô lớn.

- Quy mô đầu tư: 50-60 ha.

- Tổng vốn đầu tư: 8 triệu USD trở lên.

- Địa điểm thực hiện: các huyện Thái Thụy, Tiền Hải tùy thuộc sự lựa chọn của Nhà đầu tư đảm bảo phát triển bền vững.

- Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư trong nước, vốn FDI

- Địa chỉ liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 0363.830.460

10. Dự án số 10:

- Tên dự án: Xây dựng Trung tâm sản xuất ngao giống vùng ven biển.

- Quy mô: Sinh sản nhân tạo 50 tỷ ngao bột.

- Tổng vốn đầu tư: 100 tỷ VN đồng.

- Địa điểm thực hiện: Các huyện Thái Thụy, Tiền Hải tỉnh Thái Bình.

- Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư trong nước, vốn FDI

- Địa chỉ liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 0363.830.460

11. Dự án số 11:

- Tên dự án: Sản xuất tiêu thụ rau an toàn phục vụ tiêu dùng, xuất khẩu

- Quy mô: 50 ha /năm.

- Tổng vốn đầu tư: 50 tỷ VN đồng.

- Địa điểm thực hiện: Các huyện, Thành phố.

- Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn của nhà đầu tư.

- Địa chỉ liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 0363.830.460

III. LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI DU LỊCH:

12. Dự án số 12:

- Tên dự án: Xây dựng khu du lịch sinh thái Cồn Vành.

- Quy mô dự án: 1.696 ha.

- Tổng vốn đầu tư: 100 triệu USD trở lên.

- Địa điểm đầu tư: Xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

- Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư trong nước, vốn FDI.

- Địa chỉ liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 0363.830.460

13. Dự án số 13:

- Tên dự án: Xây dựng khu du lịch sinh thái Cồn Đen.

- Quy mô dự án: 1.150 ha.

- Tổng vốn đầu tư: 90 triệu USD.

- Địa điểm đầu tư: Xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

- Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư trong nước, vốn FDI.

- Địa chỉ liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 0363.830.460

IV. XÂY DỰNG HẠ TẦNG (KHU CÔNG NGHIỆP) VÀ HẠ TẦNG GIAO THÔNG:

14. Dự án số 14:

- Tên dự án: Xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

- Quy mô dự án: 200-300 ha/khu.

- Tổng vốn đầu tư: 40-60 triệu USD/khu.

- Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư trong nước, vốn FDI.

- Địa điểm thực hiện: Tại địa bàn các Khu công nghiệp đã được quy hoạch.

- Địa chỉ liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 0363.830.460

15. Dự án số 15:

- Tên dự án: Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình.

- Quy mô dự án: 50 km đường cấp III đồng bằng.

- Tổng vốn đầu tư: 310 triệu USD.

- Địa điểm đầu tư: Huyện Thái Thụy và huyện Tiền Hải.

- Hình thức đầu tư: Vốn ODA hoặc vốn trong nước, vốn FDI, hình thức BOT.

- Địa chỉ liên hệ: Sở Giao thông vận tải Thái Bình. Điện thoại: 0363.645.356

(Nếu nhà đầu tư có yêu cầu xây dựng cầu trên tuyến thì bổ sung vốn đầu tư).

16. Dự án số 16:

- Tên dự án: Xây dựng kè chắn cát ổn định luồng vào cảng Diêm Điền.

- Quy mô dự án: Xây dựng 02 tuyến kè chắn cát, nạo vét mặt cắt luồng vào cảng Diêm Điền đảm bảo cho tàu 1.000 tấn ra vào.

- Tổng vốn đầu tư: 162 triệu USD.

- Địa điểm đầu tư: Thị trấn Diêm Điền huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

- Hình thức đầu tư: Vốn ODA hoặc vốn trong nước, vốn FDI, hình thức BOT.

- Địa chỉ liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 0363.830.460

17. Dự án số 17:

- Tên dự án: Dự án cải tạo nâng cấp đường 223 và cầu Tịnh Xuyên.

- Quy mô dự án: Xây dựng 39,2 Km đường cấp III đồng bằng.

- Tổng vốn đầu tư: 115 triệu USD.

- Địa điểm đầu tư: Các huyện Hưng Hà, Vũ Thư, Kiến Xương, Thành phố.

- Hình thức đầu tư: Vốn ODA hoặc vốn trong nước, vốn FDI, hình thức BOT.

- Địa chỉ liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 0363.830.460

V. LĨNH VỰC VĂN HÓA, Y TẾ, GIÁO DỤC, THỂ DỤC THỂ THAO:

18. Dự án số 18:

- Tên dự án: Nhà máy sản xuất thuốc dược phẩm.

- Tổng mức đầu tư: 500 triệu USD.

- Quy mô: Dây chuyền sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế.

- Địa điểm đầu tư: Thành phố Thái Bình.

- Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư trong nước, vốn FDI.

- Địa chỉ liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 0363.830.460

19. Dự án số 19:

- Tên dự án: Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình.

- Quy mô dự án: 1.000 giường bệnh.

- Tổng vốn đầu tư: 100 triệu USD.

- Địa điểm đầu tư: Thành phố Thái Bình.

- Hình thức đầu tư: ODA hoặc 100% vốn đầu tư trong nước, vốn FDI, hình thức BOT.

- Địa chỉ liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 0363.830.460

VI. LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG:

20. Dự án số 20:

- Tên dự án: Xây dựng các Nhà máy xử lý chất thải rắn tại phía Nam và phía Bắc tỉnh Thái Bình.

- Tổng mức đầu tư: 6 triệu USD/Nhà máy

- Địa điểm đầu tư: Thành phố Thái Bình, huyện Đông Hưng, Kiến Xương

- Hình thức đầu tư: Liên doanh, hoặc 100% vốn của nhà đầu tư, hoặc vốn ODA.

- Địa chỉ liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 0363.830.460

21. Dự án số 21:

- Tên dự án: Xây dựng Hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung tại các thị trấn (7 thị trấn của các huyện).

- Tổng mức đầu tư: Nhà đầu tư đề xuất.

- Địa điểm đầu tư: Tại 7 thị trấn của các huyện.

- Hình thức đầu tư: Liên doanh, hoặc 100% vốn của nhà đầu tư, hoặc vốn ODA.

- Địa chỉ liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 0363.830.460

22. Dự án số 22:

Tên dự án: Các dự án thuộc các ngành, lĩnh vực phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh do nhà đầu tư đề xuất.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 535/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Kế hoạch xúc tiến đầu tư của tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.959

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253