Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 535/QĐ-TTg 2021 đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu phi thuế quan Xuân Cầu

Số hiệu: 535/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 01/04/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 535/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU PHI THUẾ QUAN XUÂN CẦU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét báo cáo thẩm định hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu, khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các công văn số 3250/BKHĐT-QLKKT ngày 19 tháng 5 năm 2020, số 7457/BKHĐT-QLKKT ngày 10 tháng 11 năm 2020 và s 1318/BKHĐT-QLKKT ngày 11 tháng 3 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Nhà đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Xuân Cầu - Lạch Huyện.

2. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu.

3. Mục tiêu dự án: đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và khu phi thuế quan.

4. Quy mô sử dụng đất của dự án: 752 ha.

5. Tổng vốn đầu tư của dự án

Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng và Nhà đầu tư rà soát, xác định lại tổng vốn đầu tư của Dự án và quy định cụ thể tổng vốn đầu tư của Dự án tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đảm bảo vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư để thực hiện Dự án đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật về đất đai.

6. Địa điểm thực hiện dự án: khu vực Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

Vị trí cụ thể: khu vực Zone 4, thuộc đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu vực Cát Hải thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

7. Tiến độ thực hiện dự án

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng quy định cụ thể tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tiến độ thực hiện Dự án theo nội dung quy định tại điểm d khoản 8 Điều 33 Luật Đầu tư năm 2014, trong đó lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư phải phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai.

8. Thời hạn thực hiện dự án

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện, đảm bảo phù hợp với Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển, quy định của pháp luật có liên quan và không vượt quá 50 năm kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư.

9. Ưu đãi đầu tư: thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

10. Điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện Dự án: Nhà đầu tư chỉ được thực hiện Dự án sau khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm:

1. Đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; tổ chức triển khai Dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Chịu trách nhiệm về đề xuất lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện Dự án đáp ng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan.

3. Kiểm tra, xác định việc đáp ứng điều kiện cho thuê đất tại thời điểm cho thuê đất.

4. Chỉ đạo các cơ quan liên quan và nhà đầu tư, bổ sung đánh giá toàn diện và đề xuất giải pháp khả thi đối với hoạt động lấn biển, tuân thủ quy định của pháp luật về hành lang bảo vệ bờ biển, đảm bảo phát trin bền vững, tránh các tác động tiêu cực đến an sinh xã hội, môi trường sinh thái, chế độ dòng chảy trong khu vực.

5. Phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành có liên quan trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai Dự án, thu hút và hoạt động của doanh nghiệp thứ cấp đầu tư tại khu công nghiệp và khu phi thuế quan.

6. Chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng và các cơ quan có liên quan:

a) Giám sát, đánh giá việc triển khai Dự án, trong đó có việc góp vốn và huy động vốn đầu tư của Nhà đầu tư theo quy định của pháp luật;

b) Tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật về môi trường trong quá trình xây dựng, vận hành các công trình, đáp ứng kịp thời yêu cầu môi trường trong từng giai đoạn phát triển của Dự án.

c) Giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang bờ bin; khai thác, sử dụng tài nguyên hải đảo; tài nguyên nước. Xây dựng phương án phòng, chng ô nhim, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước đối với việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả thải vào nguồn nước.

d) Phối hợp với Nhà đầu tư thực hiện các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động tại Dự án, trong đó có phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động khu công nghiệp và khu phi thuế quan.

7. Tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Bộ, ngành.

Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục về giao khu vực biển để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật; theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật về môi trường.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Nhà đầu tư quy định tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Công an, Tư pháp, Ngoại Giao, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương;

- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Tr
lý TTg;
- Các Vụ: TH, KTTH, QHĐP, TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CN (3b). Khanh

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 535/QĐ-TTg ngày 01/04/2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.151

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!