Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 530/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020

Số hiệu: 530/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Nguyễn Văn Diệp
Ngày ban hành: 07/04/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 530/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 55/2008/QĐ-BCT, ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển lĩnh vực công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 2485/QĐ-UBND, ngày 28/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020;

Thực hiện Công văn số 719/BCT-CNĐP, ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc thông báo danh mục quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long sau rà soát theo Chỉ thị số 07/CT-TTg;

Xét Tờ trình số 221/TTr-SCT, ngày 04/3/2014 của Giám đốc Sở Công thương về việc điều chỉnh quy hoạch công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 với nội dung chủ yếu sau:

1. Quan điểm điều chỉnh:

- Điều chỉnh quy hoạch phát triển cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phù hợp với nội dung Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 02/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; phù hợp với Công văn số 719/BCT-CNĐP, ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc thông báo danh mục quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long sau rà soát theo Chỉ thị số 07/CT-TTg.

- Khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp, các sản phẩm công nghiệp sử dụng công nghệ sản xuất cao, thân thiện môi trường, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, có khả năng tạo ra giá trị kinh tế cao, đóng góp lớn vào tổng giá trị GDP và ngân sách nhà nước.

- Chú trọng phát triển sản xuất công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo phát triển bền vững.

2. Mục tiêu điều chỉnh:

- Điều chỉnh số lượng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 02/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ và theo thông báo của Bộ trưởng Bộ Công thương tại Công văn số 719/BCT-CNĐP, ngày 24/01/2014.

- Loại bỏ những cụm công nghiệp chậm triển khai, không khả thi, khả năng thu hút đầu tư thấp để tập trung nguồn lực, kêu gọi đầu tư những cụm công nghiệp mang tính khả thi cao.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Phát triển các cụm công nghiệp theo hướng bền vững có hiệu quả.

3. Nội dung quy hoạch điều chỉnh:

- Điều chỉnh số lượng cụm công nghiệp tại quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020, từ 19 cụm công nghiệp với diện tích 884, 528 ha, giảm còn 14 cụm công nghiệp với diện tích 665, 26 ha.

Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp được chia thành 2 giai đoạn:

3. 1. Bố trí xây dựng các cụm công nghiệp giai đoạn 2011 - 2015

Gồm 08 cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cụ thể:

STT

Tên cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Địa điểm

Diện tích (ha)

Thời gian quy hoạch

Ghi chú

1

Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ấp Long Thuận B, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Ấp Long Thuận B, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

32, 18

2010-2015

Đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 30/12/2008

2

Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Thuận An, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Ấp Thuận Tiến, xã Thuận An, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

72, 9

2010-2015

Được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 2977/QĐ-UBND ngày 03/12/2009

3

Cụm công nghiệp ấp Phước Trường - Phước Thọ, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Ấp Phước Trường - Phước Thọ, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

48, 69

2010-2015

Được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 04/10/2012

4

Cụm công nghiệp Phú An, Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Ấp Phú An, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

64

2010-2015

Được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 2281/QĐ-UBND ngày 05/11/2007

5

Cụm công nghiệp Phú Lợi, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Ấp Phú Lợi, xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

52

2010-2015

Được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 08/8/2011

6

Cụm công nghiệp ấp Tân Hòa, xã Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Ấp Tân Hòa, xã Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

43, 74

2010-2015

Đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 2605/QĐ-UBND ngày 22/10/2009

7

Cụm công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Công Thanh

Ấp Tân Thới, xã Tân Bình, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

40, 72

2010-2015

Đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 07/3/2013

8

Cụm công nghiệp thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Ấp Tân Quới Hưng, xã Trường An, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

70

2010-2015

Đang trình Hội Quy hoạch kiến trúc phê duyệt quy hoạch chi tiết

Tổng cộng

424, 23

 

 

3. 2. Bố trí xây dựng các cụm công nghiệp giai đoạn 2016 – 2020:

Gồm 06 cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cụ thể:

STT

Tên cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Địa điểm

Diện tích (ha)

Thời gian quy hoạch

Ghi chú

1

Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ấp Phú Long B, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Ấp Phú Long B, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

35

2016-2020

Chưa có quy hoạch chi tiết

2

Cụm công nghiệp Ấp Ba, xã Chánh Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Ấp Ba, xã Chánh Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

21, 66

2016-2020

Chưa có quy hoạch chi tiết

3

Cụm công nghiệp ấp Nhất B, xã Chánh Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Ấp Nhất B, xã Chánh Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

24, 37

2016-2020

Chưa có quy hoạch chi tiết

4

Cụm công nghiệp Mỹ Lợi, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Ấp Mỹ Lợi, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

50

2016-2020

Chưa có quy hoạch chi tiết

5

Cụm công nghiệp, tiểu thủ công ấp Vĩnh Thành, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Ấp Vĩnh Thành, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

60

2016-2020

Chưa có quy hoạch chi tiết

6

Cụm công nghiệp, tiểu thủ công Phước Thọ, xã Quới An, huyện Vũng Liêm

Ấp Phước Thọ, xã Quới An, huyện Vũng Liêm

50

2016-2020

Chưa có quy hoạch chi tiết

Tổng cộng

 

241, 03 

 

 

3. 3. Loại bỏ các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã được phê duyệt tại Quyết định số 2485/QĐ-UBND, ngày 28/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh:

Gồm 05 cụm công nghiệp và giai đoạn 2 của 01 cụm công nghiệp, cụ thể:

STT

Tên Tên cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Địa điểm

Diện tích (ha)

Thời gian quy hoạch

1

Cụm công nghiệp Mỹ Lợi (giai đoạn 2) xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Ấp Mỹ Lợi, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

25

2010-2015

2

Cụm công nghiệp ấp Thủy Thuận, xã Phước An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Ấp Thủy Thuận, xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

28, 114

2016-2020

3

Cụm công nghiệp ấp Vĩnh Tắc, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Ấp Vĩnh Tắc, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

50

2016-2020

4

Cụm công nghiệp ấp Phú Hưng, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Ấp Phú Hưng, Xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

32

2016-2020

5

Cụm công nghiệp ấp Phú Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Ấp Phú Mỹ, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

32

2016-2020

6

Cụm công nghiệp ấp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Ấp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

50

2016-2020

Tổng cộng

217, 114

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Giám đốc Sở Công thương chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các công ty, doanh nghiệp, đơn vị có liên quan, triển khai thực hiện phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn năm 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 đã được điều chỉnh theo đúng nội dung nêu tại Điều 1, Quyết định này và các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Cân đối và huy động các nguồn lực, xây dựng kế hoạch để thực hiện quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Nghiên cứu đề xuất những cơ chế, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài và khuyến khích đầu tư khu vực dân doanh, tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư vào những ngành ưu tiên phát triển. Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch nếu có phát sinh, cần tính toán điều chỉnh và thông báo cho các ngành cùng thực hiện.

3. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn năm 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn; kêu gọi nhà đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp theo quy hoạch.

4. Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông; Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long và các ban ngành khác tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Công thương triển khai thực hiện quy hoạch này.

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, vượt thẩm quyền, Sở Công thương trao đổi thống nhất với các sở ngành, địa phương có liên quan trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Vĩnh Long, thủ trưởng các sở, ngành và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Diệp

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 530/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.181

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61