Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 50/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 50/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Huỳnh Thế Năng
Ngày ban hành: 25/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 50/2010/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 25 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;
Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;
Căn cứ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 53/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ Quy định về địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị hành chính mới thành lập do Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 773/TTr-KHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND, TT.UBND tỉnh;
- Website Chính phủ; Website An Giang;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các Sở, ban ngành cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị, thành phố;
- Báo, Đài PTTH, Phân xã An Giang;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Các phòng thuộc VP.UBND tỉnh;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thế Năng

 

QUY ĐỊNH

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 25/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư, thực hiện dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Các dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch của các thành phần kinh tế thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003.

2. Các loại hình doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005.

3. Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005.

4. Các loại hình Hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003.

5. Tổ hợp tác đăng ký hoạt động theo quy định tại Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ.

6. Các đơn vị sự nghiệp hoạt động theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Chương II

CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH VÀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Điều 3. Khuyến khích đầu tư

1. Khuyến khích các nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước trên địa bàn tỉnh bằng nhiều nguồn vốn đầu tư hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Đặc biệt khuyến khích các nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước tại nông thôn, các vùng có nhiều đồng bào dân tộc ít người sinh sống, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Điều 4. Hỗ trợ đầu tư

1. Các dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch được thực hiện tại địa bàn nêu tại Khoản 2 Điều 3 Quy định này sẽ được Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh An Giang tiếp nhận hồ sơ trình Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước hoặc hỗ trợ sau đầu tư.

2. Ngân sách tỉnh chịu chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất và cho nhà đầu tư thuê đất triển khai xây dựng trạm cấp nước hoặc nhà máy cấp nước đối với dự án thực hiện ở địa bàn nêu tại Khoản 2 Điều 3.

Thời gian cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi nhà đầu tư triển khai dự án, chịu trách nhiệm tạo quỹ đất theo quy định hiện hành.

3. Các dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch nông thôn được hưởng mức hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp huyện theo tổng dự toán của dự án được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. Mức hỗ trợ không quá 60% đối với các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn ban hành kèm theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Chính sách hỗ trợ nêu tại Khoản 3 Điều này chỉ áp dụng cho các dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư kể từ ngày Quy định này có hiệu lực thi hành.

Điều 5. Ưu đãi đầu tư

1. Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (gồm các huyện Chợ Mới, Châu Thành, Châu Phú và Phú Tân); địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (gồm các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú, Thoại Sơn và thị xã Tân Châu):

a) Thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Áp dụng thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động.

- Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 (bốn) năm đầu kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 (chín) năm tiếp theo đối với doanh nghiệp thành lập mới, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu kể từ 01/01/2009.

b) Đất đai:

- Nếu thuê đất: Được nhà nước cho thuê đất và miễn tiền thuê đất.

- Nếu được giao đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất: Được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và được miễn tiền sử dụng đất.

c) Thuế nhập khẩu:

Được miễn thuế nhập khẩu theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu và các Văn bản hướng dẫn thi hành.

d) Tín dụng:

Được áp dụng chính sách hỗ trợ về tín dụng theo quy định hiện hành của Chính phủ về tín dụng đầu tư của nhà nước.

đ) Được chuyển lỗ và trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau (thời gian chuyển lỗ không quá 05 năm).

2. Dự án đầu tư thực hiện tại thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc:

a) Thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Áp dụng thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động.

- Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 (bốn) năm đầu kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 05 (năm) năm tiếp theo đối với doanh nghiệp thành lập mới, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu kể từ 01/01/2009.

b) Đất đai:

- Nếu thuê đất: Được nhà nước cho thuê đất và miễn tiền thuê đất.

- Nếu được giao đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất: được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và được miễn tiền sử dụng đất.

- Riêng đối với đất đô thị, đất ở, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế của địa phương để quy định chế độ giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất có thu tiền thuê đất, đồng thời quy định chế độ miễn, giảm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.

c) Thuế nhập khẩu:

Được miễn thuế nhập khẩu theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành.

d) Tín dụng:

Được áp dụng chính sách hỗ trợ về tín dụng theo quy định hiện hành của Chính phủ về tín dụng đầu tư của nhà nước.

đ) Được chuyển lỗ và trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau (thời gian chuyển lỗ không quá 05 năm).

3. Chủ đầu tư có quyền:

a) Quyết định giá bán nước sạch phù hợp với biểu giá nước sạch do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

b) Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần quyền kinh doanh dịch vụ cấp nước cho nhà đầu tư khác theo quy định pháp luật.

Các vấn đề có liên quan đến giá nước sạch, chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần quyền kinh doanh dịch vụ cấp nước cho nhà đầu tư khác được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, về giá và Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn.

4. Đối tượng Quy định tại Điều 2 Quy định này đang hoạt động, thực hiện dự án đầu tư hoặc đầu tư mở rộng xây dựng hệ thống cấp nước sạch không được hưởng ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp mà chỉ được hưởng ưu đãi đối với thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong suốt thời gian hoạt động.

5. Trường hợp giá bán nước sạch do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thấp hơn giá thành được tính đúng, tính đủ theo quy định, thì hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh, xem xét, cấp bù từ ngân sách địa phương để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị cấp nước.

6. Các dự án được ưu đãi theo quy định tại Khoản 1 Điều này phải đáp ứng điều kiện và nguyên tắc thực hiện như sau:

6.1. Điều kiện:

Các tổ chức, cá nhân phải có phương án tổ chức sản xuất kinh doanh, dịch vụ, chuyển giao công nghệ; có năng lực quản lý khai thác và cam kết cung cấp dịch vụ nước sạch phục vụ cho cộng đồng dân cư nông thôn theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6.2. Nguyên tắc thực hiện:

a. Các dự án, công trình cấp nước sạch nông thôn phải theo quy hoạch và đảm bảo các tiêu chí về quy mô, tiêu chuẩn theo quy định nhằm nâng cao đời sống cộng đồng dân cư.

Trong trường hợp địa điểm triển khai dự án, công trình cấp nước sách nông thôn chưa có hoặc không phù hợp với quy hoạch được duyệt thì phải có ý kiến thỏa thuận của Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi triển khai dự án, công trình trước khi Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chấp thuận.

b. Tài sản được hình thành từ nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn ODA, vốn đóng góp của cộng đồng, hiến tặng, để xây dựng các công trình cấp nước sạch nông thôn chỉ được sử dụng cho mục đích phục vụ lợi ích của cộng đồng, không được chia hoặc sử dụng cho các mục đích khác.

7. Các dự án được ưu đãi theo quy định tại Khoản 2 Điều này phải thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn theo quy định tại Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

8. Các dự án, công trình cấp nước sạch nông thôn phục vụ cho cộng đồng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và được miễn tiền sử dụng đất, hoặc được Nhà nước cho thuê đất và được miễn tiền sử dụng đất.

Đất được Nhà nước giao, cho thuê không được tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị tài sản của dự án đầu tư và không có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng, cho, cho thuê quyền sử dụng đất; không được thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất để vay vốn; không được góp vốn bằng quyền sử dụng đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh.

Việc sử dụng đất được giao hoặc thuê phải đúng mục đích và các quy định của pháp luật về đất đai; trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, không hiệu quả thì Nhà nước sẽ thu hồi.

Chương III

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Điều 6. Quy định cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Điều 7. Hồ sơ, thủ tục, thời gian cấp Giấy chứng nhận đầu tư

1. Nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư

Chủ đầu tư phải nộp

a) 08 (tám) bộ hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

b) 04 (bốn) bộ hồ sơ cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đối với dự án thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư của các cơ quan này.

2. Thời gian cấp Giấy chứng nhận đầu tư: Được tính kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

a) Đối với dự án thuộc quy trình đăng ký: 10 ngày làm việc.

b) Đối với các dự án thuộc quy trình thẩm tra: 20 ngày làm việc.

3. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư ban đầu:

a) Dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn dưới 15 tỷ VND thì không cần phải có Giấy chứng nhận đầu tư. Nếu nhà đầu tư có nhu cầu xác nhận ưu đãi đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì nộp Bản đăng ký đầu tư theo mẫu để được Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

b) Hồ sơ đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đến dưới 300 tỷ VND:

- Bản đăng ký đầu tư (theo mẫu).

- Nếu dự án đầu tư gắn liền với việc thành lập tổ chức kinh tế, nộp kèm: Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với loại hình doanh nghiệp dự kiến thành lập.

c) Hồ sơ đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô dưới 300 tỷ VND:

- Bản đăng ký đầu tư (theo mẫu).

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh).

- Báo cáo năng lực tài chính (do nhà đầu tư lập và tự chịu trách nhiệm).

Nếu dự án đầu tư gắn liền với việc thành lập tổ chức kinh tế, phải nộp kèm:

+ Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với loại hình doanh nghiệp dự kiến thành lập.

+ Hợp đồng liên doanh (nếu thành lập tổ chức kinh tế liên doanh).

d) Hồ sơ thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn từ 300 tỷ VND trở lên:

- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu).

- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư (đối với tổ chức: bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đối với cá nhân: hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân).

- Báo cáo năng lực tài chính (do nhà đầu tư lập và tự chịu trách nhiệm).

- Giải trình kinh tế - kỹ thuật.

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh).

Nếu dự án đầu tư gắn liền với việc thành lập tổ chức kinh tế, phải nộp kèm:

+ Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với loại hình doanh nghiệp dự kiến thành lập.

+ Hợp đồng liên doanh (nếu thành lập tổ chức kinh tế liên doanh).

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi tình hình thực hiện chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh.

2. Tổng hợp danh mục, lập đề cương chi tiết và tiến hành công bố công khai trên các phương tiện thông tin, trên website tỉnh An Giang hoặc tiến hành thực hiện các phương thức thích hợp để mời gọi đầu tư đối với dự án cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang.

3. Thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh để cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định hiện hành.

4. Chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện Quy định này; đề xuất kịp thời cho Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Định kỳ sáu tháng một lần, có báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện.

Điều 9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về cung cấp nước sạch nông thôn.

2. Theo dõi và báo cáo kịp thời Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch tại nông thôn.

3. Thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, xác định danh mục dự án đầu tư cung cấp nước sạch hàng năm để phối hợp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh An Giang đăng ký nguồn vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước đối với dự án cung cấp nước sạch.

4. Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh.

5. Chịu trách nhiệm lập thiết kế mẫu hệ thống cung cấp nước sạch nông thôn và công nghệ cung cấp nước sạch áp dụng tại nông thôn.

Điều 10. Sở Xây dựng

1. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về cung cấp nước sạch đô thị.

2. Theo dõi và báo cáo kịp thời Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch tại đô thị.

3. Lập danh mục dự án kêu gọi đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch tại đô thị và phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức mời gọi đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch tại đô thị.

Điều 11. Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh An Giang

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan tổng hợp danh mục dự án cung cấp nước sạch đúng đối tượng, đủ điều kiện vay vốn hoặc hỗ trợ sau đầu tư theo quy định hiện hành của Chính phủ về tín dụng đầu tư của nhà nước trên địa bàn để trình Ngân hàng Phát triển Việt Nam xét duyệt cấp tín dụng đầu tư nhà nước.

2. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trình tự, hồ sơ, thủ tục hỗ trợ lãi suất sau đầu tư đối với dự án cung cấp nước sạch theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quy định này.

3. Chịu trách nhiệm triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất sau đầu tư theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quy định này.

Điều 12. Sở Tài chính

1. Cân đối hàng năm ngân sách tỉnh để thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Điều 4 của quy định này.

2. Thực hiện nhiệm vụ quyết toán tài chính hằng năm với Chi nhánh Ngân hàng Phát triển An Giang về việc hỗ trợ lãi suất sau đầu tư và các hỗ trợ khác có liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

Điều 13. Cục thuế tỉnh

1. Triển khai chính sách ưu đãi đầu tư về thuế đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là chính sách thuế đối với hoạt động đầu tư cung cấp nước sạch.

2. Kịp thời giải quyết chính sách ưu đãi đầu tư về thuế theo quy định của phát luật về thuế và theo quy định này.

3. Tổng hợp và báo cáo kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tình hình thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn theo định kỳ hàng tháng.

Điều 14. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

1. Chịu trách nhiệm thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để nhà đầu tư triển khai dự án.

2. Theo dõi tình hình triển khai các dự án đầu tư hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn.

3. Hỗ trợ nhà đầu tư các vấn đề có liên quan trong quá trình đầu tư và vận hành dự án đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch trên địa bàn.

4. Báo cáo kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ngành liên quan những vấn đề khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình nhà đầu tư triển khai dự án./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 50/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.147
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.186.19