Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4758/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Cụm công nghiệp Bình Minh - Cao Viên, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Số hiệu: 4758/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Doãn Toản
Ngày ban hành: 20/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4758/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH MINH - CAO VIÊN, HUYỆN THANH OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10/10/2012 của Liên Bộ: Công Thương - Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực; Thông tư số 17/2016/TT-BCT ngày 30/8/2016 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10 Thông tư số 31/2012/TTLT-BCT-KHĐT ngày 10/10/2012;

Căn cứ Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 10/9/2010 của UBND Thành phố ban hành Quy định quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 18/9/2012 của UBND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 10/9/2010;

Căn cứ Văn bản số 9036/BCT-CNĐP ngày 16/9/2014 của Bộ Công Thương về việc thỏa thuận quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020;

Xét đề nghị của UBND huyện Thanh Oai tại Tờ trình số 336/TTr-UBND ngày 09/9/2016 và của Sở Công Thương tại Tờ trình số 2217/TTr-SCT ngày 11/5/2017 về việc thành lập Cụm công nghiệp Bình Minh - Cao Viên, huyện Thanh Oai hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp có hiệu lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Cụm công nghiệp Bình Minh - Cao Viên, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội với các nội dung sau:

1. Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Bình Minh - Cao Viên.

2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hà Tây.

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

3. Địa điểm: tại 3 xã Bình Minh - Bích Hòa - Cao Viên, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

4. Quy mô: 41,339 ha.

5. Phạm vi ranh giới:

- Phía Đông giáp đường 21B;

- Phía Tây giáp hành lang bảo vệ lưới điện cao thế 35KV;

- Phía Nam giáp mương nước (đã được bê tông hóa) và khu đất trung tâm dịch vụ thương mại và nhà ở;

- Phía Bắc giáp mương nước và Cụm công nghiệp Bích Hòa.

6. Mục tiêu thành lập:

a) Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Thanh Oai, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ sản xuất nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp - thương mại - dịch vụ.

b) Xác định mạng lưới công trình kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ làm cơ sở cho việc đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật như hệ thống giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc...

c) Xác định về quy mô và cơ cấu ngành nghề phù hợp trong cụm công nghiệp.

d) Làm cơ sở đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

7. Tính chất, chức năng của cụm công nghiệp: phát triển công nghiệp sạch, có công nghệ tiên tiến, ít gây ô nhiễm môi trường.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hà Tây khẩn trương hoàn thành công tác GPMB, thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo đúng quy hoạch được duyệt.

2. UBND huyện Thanh Oai có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp Bình Minh - Cao Viên theo đúng quy định của pháp luật.

3. Giao Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tham mưu UBND Thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật; giám sát, đôn đốc, hướng dẫn UBND huyện Thanh Oai, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hà Tây thực hiện đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hà Tây và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn To
n;
- VPUB: PCVP T
.V.Dũng; KT, TKBT;
- Lưu: VT, KT

(17934-20)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Doãn Toản

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4758/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Cụm công nghiệp Bình Minh - Cao Viên, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


839

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.186.91