Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 470/QĐ-UBND 2020 phê duyệt Kế hoạch Khuyến công tỉnh Cao Bằng 2021 2025

Số hiệu: 470/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Nguyễn Bích Ngọc
Ngày ban hành: 08/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 470/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 08 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 03 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công;

Căn cứ Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 04 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế quản lý và mức chi hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động khuyến công tỉnh Cao Bằng phù hợp với chính sách hiện hành và điều kiện thực tế của địa phương;

Căn cứ Công văn số 9662/VPCP-CN ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về chương trình khuyến công quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch Khuyến công tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Công Thương;
- Cục Công Thương địa phương, BCT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; Bản ĐT
- Các sở ngành có liên quan; Bản ĐT
- Các PCVP UBND tỉnh; Bản ĐT
- CV: CN, TH; Bản ĐT
- Trung tâm KC và XTTM, Sở CT;
- Lưu: VT, CN (V).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Bích Ngọc

 

KẾ HOẠCH

KHUYẾN CÔNG TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

Phần I

CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;

Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP, ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;

Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia;

Thông tư số 20/2017/TT-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;

Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia;

Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 03 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công;

Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 04 năm 2019 Ban hành Quy chế quản lý và mức chi hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động khuyến công tỉnh Cao Bằng phù hợp với chính sách hiện hành và điều kiện thực tế của địa phương.

Phần II

KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

I. Mục tiêu

Động viên, huy động các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, tăng dần kim ngạch xuất khẩu sản phẩm công nghiệp chế biến nông, lâm, khoáng sản; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động từ khu vực nông nghiệp sang lao động công nghiệp và góp phần xây dựng nông thôn mới;

Khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người;

Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

II. Nhiệm vụ

1. Tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề theo nhu cầu của các cơ sở công nghiệp để tạo việc làm và nâng cao tay nghề cho người lao động. Hình thức đào tạo nghề, truyền nghề chủ yếu là ngắn hạn, gắn lý thuyết với thực hành

Dự kiến mỗi năm mở 02 lớp bồi dưỡng kiến thức cho lao động nông thôn, đào tạo khôi phục nghề truyền thống, đào tạo nghề mới (mỗi lớp 30- 40 học viên).

2. Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp thông qua các hoạt động tư vấn, tập huấn, đào tạo, hội thảo, diễn đàn, tham quan khảo sát học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước, hỗ trợ khởi sự thành lập doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn, hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm công nghiệp nông thôn

Khuyến khích hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất công nghiệp thành lập doanh nghiệp, Hợp tác xã (HTX). Khuyến khích việc chuyển các hộ kinh doanh cá thể sang hoạt động theo Hợp tác xã, doanh nghiệp để có điều kiện mở rộng qui mô sản xuất. Trang bị kiến thức và nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp, nhận thức về áp dụng sản xuất sạch hơn cho các cơ sở công nghiệp nông thôn, tạo điều kiện cho họ có khả năng cạnh tranh trên thị trường theo hướng phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

Tổ chức nâng cao năng lực quản lý cho 100 người là cán bộ doanh nghiệp, HTX (mỗi năm đào tạo 20 học viên);

Tổ chức 02 hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho 90 đại biểu;

Tư vấn hỗ trợ lập dự án, báo cáo đầu tư, kế hoạch sản xuất kinh doanh cho 30 doanh nghiệp, HTX;

Hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm công nghiệp nông thôn.

3. Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; xây dựng các mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn

- Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật áp dụng công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới trên địa bàn các huyện, thành phố và mô hình thí điểm áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Xây dựng một số mô hình trình diễn để phổ biến công nghệ sản xuất tiên tiến trong lĩnh vực chế biến nông, lâm sản, thực phẩm, sản xuất vât liêu xây dựng, tiểu thủ công nghiệp làng nghề, gia công cơ khí, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến khoáng sản. Dự kiến cả giai đoạn xây dựng 09 mô hình;

- Hỗ trợ chuyển giao công nghệ mới, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp và các cơ sở, các hộ sản xuất nhỏ. Dự kiến cả giai đoạn hỗ trợ trên 25 lượt cơ sở;

- Hỗ trợ xây dựng các mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn: Dự kiến hỗ trợ cho 1-2 cơ sở áp dụng sản xuất sạch hơn.

4. Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thông qua tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Hỗ trợ tổ chức hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn, hàng thủ công mỹ nghệ; hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, triển lãm. Hỗ trợ xây dựng, đăng ký thương hiệu và đầu tư các phòng trưng bày để giới thiệu quảng bá sản phẩm và các hoạt động xúc tiến thương mại khác

- Hai năm một lần tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh vào những năm chẵn, trên cơ sở đó lựa chọn sản phẩm được bình chọn cấp tỉnh tham gia bình chọn cấp khu vực. Doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được ưu tiên hỗ trợ từ nguồn khuyến công để đầu tư phát triển sản xuất, đổi mới công nghệ, thiết bị, xúc tiến thương mại, đào tạo lao động... Dự kiến trong giai đoạn tổ chức 02 đợt bình chọn (mỗi đợt tổ chức bình chọn, lựa chọn ít nhất từ 8 đến 10 sản phẩm tham gia bình chọn cấp tỉnh, giới thiệu từ 2-3 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh tham gia bình chọn cấp khu vực và cấp quốc gia);

- Hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và làng nghề giới thiệu sản phẩm với khách hàng trong và ngoài nước, tạo điều kiện để tiếp cận khai thác mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh việc tư vấn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đưa sản phẩm đi tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh. Đây là cơ hội để khách hàng tìm hiểu và biết đến các cơ sở sản xuất, đồng thời là điều kiện tốt để so sánh chất lượng hàng hoá của cơ sở mình, nhu cầu thị hiếu, thay đổi mẫu mã sản phẩm cho phù hợp. Dự kiến hỗ trợ cho 30 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia Hội chợ triển lãm (mỗi năm hỗ trợ cho khoảng 6-8 cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tham gia 2 đợt hội chợ trong và ngoài tỉnh;

- Hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn xây dựng đăng ký thương hiệu sản phẩm để quảng bá và khẳng định vị thế của sản phẩm trên thị trường. Dự kiến trong giai đoạn hỗ trợ cho 03 doanh nghiệp đăng ký thương hiệu.

5. Cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công, thông tin thị trường, phổ biến kinh nghiệm, mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

Xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh; xuất bản các bản tin, ấn phẩm; xây dựng dữ liệu, trang thông tin điện tử; tờ rơi, tờ gấp và các hình thức thông tin đại chúng khác, để phổ biến kiến thức, mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, thiết bị - công nghệ tiên tiến, công nghệ mới trong sản xuất công nghiệp, thị trường và các thông tin khác cho cơ sở công nghiệp nông thôn. Hỗ trợ tư vấn cho 02 cơ sở; hỗ trợ 01 trung tâm lập dữ liệu điện tử trang website; hỗ trợ 02 chương trình truyền hình và 02 hình thức khác theo quy định.

6. Tư vấn hỗ trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn

Lập dự án đầu tư, marketing, quản lý sản xuất - tài chính - kế toán - nhân lực; thành lập doanh nghiệp, liên doanh liên kết trong sản xuất kinh doanh; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói, ứng dụng công nghệ- thiết bị mới. Tư vấn hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tiếp nhận các chính sách ưu đãi đầu tư, chính sách đất đai, chính sách khoa học công nghệ, chính sách tài chính tín dụng và các chính sách ưu đãi khác của Nhà nước. Dự kiến hỗ trợ lập dự án cho khoảng 20 cơ sở công nghiệp nông thôn.

7. Hỗ trợ liên doanh liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp và di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường

a) Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp thành lập các hiệp hội, hội ngành nghề. Hỗ trợ xây dựng các cụm liên kết doanh nghiệp công nghiệp.

Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn thành lập các hiệp hội, hội ngành nghề; liên kết vệ tinh sản xuất các mặt hàng phụ trợ; mô hình liên kết cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ truyền thống với các doanh nghiệp du lịch.

b) Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp.

Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp: 02 cụm công nghiệp

c) Hỗ trợ tư vấn, lãi suất vốn vay cho các cơ sở công nghiệp nông thôn gây ô nhiễm môi trường di dời vào các khu, cụm công nghiệp.

Hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn; Hỗ trợ tư vấn, lãi suất vốn vay cho các cơ sở công nghiệp nông thôn gây ô nhiễm môi trường di dời vào các khu, cụm công nghiệp.

Hỗ trợ 02 cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường áp dụng sản xuất sạch hơn cho các cơ sở công nghiệp nông thôn.

8. Hợp tác quốc tế về khuyến công, bao gồm các hoạt động

a) Xây dựng và tham gia thực hiện hoạt động khuyến công, sản xuất sạch hơn trong các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế.

b) Trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công, khuyến khích phát triển công nghiệp, quản lý cụm công nghiệp, sản xuất sạch hơn với các tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

c) Nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ làm công tác khuyến công theo các chương trình hợp tác quốc tế và các chương trình, đề án học tập khảo sát ngoài nước.

Hỗ trợ nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ làm công tác khuyến công theo các chương trình hợp tác quốc tế và các chương trình đề án, học tập khảo sát ngoài nước. Dự kiến tổ chức 01 đoàn đi khảo sát, học tập kinh nghiệm phát triển công nghiệp nông thôn ở nước ngoài.

9. Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công

a) Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công.

Phối hợp với các cơ quan, trường, doanh nghiệp, Trung tâm khuyến công các tỉnh bạn có khả năng thực hiện các hoạt động đào tạo, tư vấn kỹ thuật tại cơ sở. Xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu và tổ chức đào tạo nâng cao năng lực quản lý, tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công cho cán bộ làm công tác khuyến công.

b) Tổ chức 02 đoàn khảo sát học tập kinh nghiệm khuyến công trong nước cho 24 lượt người gồm cán bộ một số ngành liên quan, phòng công thương các huyện, một số cơ sở công nghiệp nông thôn; tham gia khoảng 5 Hội nghị khuyến công và 3 chương trình tập huấn nghiệp vụ chuyên môn; tổ chức kiểm tra giám sát, hướng dẫn hoạt động khuyến công để nâng cao hiệu quả của hoạt động khuyến công từ tỉnh đến huyện, xã; xây dựng, duy trì và phổ biến các cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử về khuyến công, sản xuất sạch hơn.

c) Đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại.

d) Xây dựng chương trình khuyến công từng giai đoạn; kế hoạch khuyến công hàng năm.

đ) Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công.

III. Nguồn kinh phí thực hiện giai đoạn 2021-2025

1. Tổng số nguồn vốn từ ngân sách cho hoạt động khuyến công giai đoạn năm 2021-2025 là: 18,246 tỷ đồng.

Trong đó: - Nguồn kinh phí khuyến công địa phương: 4,446 tỷ đồng;

- Nguồn kinh phí khuyến công quốc gia: 13,800 tỷ đồng.

2. Nguồn vốn đối ứng của các cơ sở công nghiệp nông thôn.

(Có Biểu phụ lục nội dung chi tiết kèm theo)

IV. Giải pháp

1. Tiếp tục, tăng cường thực hiện tốt các mối quan hệ Cục Công Thương địa phương, đề xuất hỗ trợ địa phương thực hiện các đề án, chương trình khuyến công quốc gia, hỗ trợ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa ban tỉnh.

2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công, từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác khuyến công từ tỉnh đến cơ sở; thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và giúp đỡ các địa phương, các cơ sở công nghiệp nông thôn của tỉnh trong việc thực hiện kế hoạch khuyến công; quản lý sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương đúng quy định, đảm bảo đạt hiệu quả.

3. Tiếp tục xây dựng các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.

4. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài của Trung ương và của tỉnh để thông tin tuyên truyền về hoạt động khuyến công và công nghiệp nông thôn; đặc biệt là chính sách hỗ trợ từ chương trình khuyến công để tạo sự quan tâm và đồng thuận của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, cá nhân.

5. Tiếp tục phối hợp, lồng ghép các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tích cực khai thác, tìm kiếm, phối hợp với các tổ chức, cá nhân để huy động các nguồn lực và nguồn vốn hợp pháp khác.

6. Hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm về hoạt động khuyến công; khuyến khích, động viên kịp thời khen thưởng cho các cá nhân, tập thể, đơn vị có nhiều thành tích trong công tác khuyến công hàng năm và giai đoạn.

7. Tăng cường mối quan hệ với Trung tâm Khuyến công các tỉnh bạn để trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác.

8. Quan tâm chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, tập huấn, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công.

V. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công Thương

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch đảm bảo mục tiêu đề ra.

b) Căn cứ dự toán kinh phí khuyến công địa phương hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt để xây dựng kế hoạch các đề án khuyến công hàng năm; tổ chức thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt;

c) Kết hợp thực hiện các đề án từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, lồng ghép với các chương trình, dự án có liên quan, huy động nguồn tài chính khác của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Chương trình.

d) Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện các đề án khuyến công đã được phê duyệt; định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương.

2. Sở Tài chính

a) Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí địa phương thực hiện các nhiệm vụ khuyến công địa phương hàng năm theo Kế hoạch.

b) Hàng năm, phối hợp Sở Công Thương thẩm định kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí khuyến công địa phương hàng năm theo quy định quản lý tài chính hiện hành.

3. Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội:

Phối hợp với Sở Công Thương thực hiện các nội dung có liên quan trong chương trình Kế hoạch.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Hàng năm, trước ngày 30/8 của năm trước năm kế hoạch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào nội dung kế hoạch này và các văn bản có liên quan, xây dựng kế hoạch khuyến công hàng năm của đơn vị gửi Sở Công Thương tổng hợp.

b) Phối hợp với Sở Công Thương xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch khuyến công hàng năm của tỉnh; kiểm tra, giám sát việc thực hiện, sử dụng kinh phí khuyến công của các đề án thuộc địa bàn quản lý.

5. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quy chế quản lý hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tham mưu cho Sở Công Thương xây dựng và trực tiếp triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án khuyến công được duyệt đảm bảo mục tiêu kế hoạch đề ra.

6. Các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn

Căn cứ vào nội dung của Kế hoạch khuyến công giai đoạn, xây dựng, đăng ký đề án khuyến công cụ thể, thiết thực và tham gia thực hiện đạt hiệu quả.

 

PHỤ LỤC 1

BIỂU KẾ HOẠCH KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Kế hoạch được ban hành tại Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

TT

Nội dung

Năm 2021

Năm 2022

Năm 2023

Năm 2024

Năm 2025

Tổng cộng

I

Kinh phí khuyến công địa phương

750

800

880

960

1.056

4.446

1

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị

600

640

750

790

836

3.616

2

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

 

30

 

30

 

60

3

Tham gia Hội chợ trong và ngoài tỉnh

70

80

80

90

90

410

4

Nâng cao năng lực công tác khuyến công

 

50

50

50

50

200

5

Học tập kinh nghiệm công tác khuyến công

80

 

 

 

80

160

II

Kinh phí khuyến công quốc gia

2.200

2.500

2.800

3.000

3.300

13.800

1

Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật

1.600

1.600

800

1.600

1.600

7.200

2

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị

600

900

900

900

1.200

4.500

3

Tổ chức Hội chợ cấp vùng

 

 

1.100

 

 

1.100

4

Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp

 

 

 

500

500

1.000

III

Tổng kinh phí theo hai nguồn (I+II)

2.950

3.300

3.680

3960

4.356

18.246

 

PHỤ LỤC 2

BIỂU NỘI DUNG KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Kế hoạch được ban hành tại Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

TT

Nội dung

ĐVT

Năm 2021

Năm 2022

Năm 2023

Năm 2024

Năm 2025

Tổng cộng

I

Khuyến công địa phương

 

 

 

 

 

 

 

1

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị

Đề án

3

4

4

5

5

21

2

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Đề án

 

01

 

01

 

02

3

Tham gia Hội chợ trong và ngoài tỉnh

Hội chợ

01

01

01

01

01

05

4

Nâng cao năng lực công tác khuyến công

Đề án

 

01

01

01

01

04

5

Học tập kinh nghiệm công tác khuyến công

Chuyến

01

 

 

 

01

02

II

Khuyến công quốc gia

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật

Mô hình

02

02

01

02

02

09

2

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị

Đề án

02

03

03

03

04

15

3

Tổ chức Hội chợ cấp vùng

Hội chợ

 

 

01

 

 

01

4

Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp

Cụm

 

 

 

01

01

02

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 470/QĐ-UBND ngày 08/04/2020 về phê duyệt Kế hoạch Khuyến công tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


762

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!