Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4679/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 15/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4679/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 15 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TỔ CHỨC XÉT CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ CỬA HÀNG XĂNG DẦU THEO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU, KHO XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 4157/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư cửa hàng xăng dầu theo quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 71/TTr-SCT ngày 20/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình tiếp nhận hồ sơ và tổ chức xét chọn nhà đầu tư cửa hàng xăng dầu theo quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Tài chính; Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Cao Thắng

 

QUY TRÌNH

TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TỔ CHỨC XÉT CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ CỬA HÀNG XĂNG DẦU THEO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU, KHO XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số:4679/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

1. Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025.

- Quyết định số 4157/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư cửa hàng xăng dầu theo quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định;

2. Quy trình tiếp nhận hồ sơ và tổ chức xét chọn

Bước 1. Sở Công Thương đăng công khai các điểm quy hoạch cửa hàng xăng dầu có các doanh nghiệp đăng ký đầu tư trên website Sở Công Thương tại địa chỉ www.sct.binhdinh.gov.vn và Báo Bình Định để các doanh nghiệp biết nộp hồ sơ đăng ký đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Công Thương và tổ chức sơ tuyển hồ sơ, cụ thể như sau:

- Sau 20 ngày kể từ ngày đăng công khai các điểm quy hoạch cửa hàng xăng dầu có các doanh nghiệp đăng ký đầu tư trên website Sở Công Thương tại địa chỉ www.sct.binhdinh.gov.vn và Báo Bình Định sẽ chốt số lượng hồ sơ doanh nghiệp đăng ký đầu tư;

- Trong vòng 15 ngày sau khi chốt số lượng doanh nghiệp đăng ký đầu tư, Sở Công Thương tổ chức sơ tuyển các hồ sơ về tính hợp lệ đảm bảo theo tiêu chí bắt buộc đối với nhà đầu tư quy định tại Quyết định số 4157/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 (Trong đó có tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra địa điểm xem xét đảm bảo điều kiện xây dựng cửa hàng xăng dầu theo quy định).

Bước 2. Trong vòng 7 ngày sau khi Sở Công Thương thông báo (qua email, văn bản giấy) nhà đầu tư đảm bảo đủ điều kiện nộp hồ sơ dự tuyển, nhà đầu tư phải nộp hồ sơ dự tuyển, bao gồm:

- Đơn xin tham gia đầu tư cửa hàng xăng dầu;

- Hồ sơ chứng minh vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp không thấp hơn 70% tổng mức đầu tư bình quân đối với từng cấp cửa hàng xăng dầu theo quy định (xác định thông qua báo cáo tài chính của doanh nghiệp, có xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập hoặc có cam kết cho vay của các tổ chức tín dụng, ngân hàng hoặc cam kết góp vốn để thực hiện dự án).

- Cam kết đảm bảo thực hiện ký quỹ đầu tư theo quy định tại Điều 27 của Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, nếu được lựa chọn.

- Tiền bảo lãnh hồ sơ dự tuyển;

Bước 3. Trong vòng 45 ngày kể từ ngày đăng công khai các điểm quy hoạch cửa hàng xăng dầu có các doanh nghiệp đăng ký đầu tư trên website Sở Công Thương tại địa chỉ www.sct.binhdinh.gov.vn và Báo Bình Định, Hội đồng xét chọn phải tổ chức họp xét chọn nhà đầu tư cửa hàng xăng dầu theo tiêu chí lựa chọn quy định tại Quyết định số 4157/QĐ-UBND ngày 02/11/2017. Trong vòng 5 ngày làm việc sau khi họp Hội đồng xét chọn, Sở Công Thương phải tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định việc chấp thuận chủ trương.

3. Tổ chức thực hiện

a. Sở Công Thương có trách nhiệm:

- Bố trí cán bộ tiếp nhận hồ sơ thực hiện hướng dẫn thủ tục, kiểm tra hồ sơ, viết phiếu nhận hồ sơ; Lập phiếu giao nhận hồ sơ giữa phụ trách bộ phận “Tiếp nhận hồ sơ” và phụ trách phòng chuyên môn;

- Hướng dẫn và thu tiền bảo lãnh hồ sơ dự tuyển đảm bảo theo quy định;

- Tổng hợp, đề xuất giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có).

b. Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương triển khai thực hiện Quy trình này.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4679/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 về Quy trình tiếp nhận hồ sơ và tổ chức xét chọn nhà đầu tư cửa hàng xăng dầu theo quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


748

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.217.106