Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 46/QĐ-TTg 2022 điều chỉnh Dự án cầu dân sinh quản lý tài sản đường địa phương

Số hiệu: 46/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 13/01/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN “XÂY DỰNG CẦU DÂN SINH VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG”, DO NGÂN HÀNG THẾ GIỚI TÀI TRỢ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về cho vay lại vn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ, Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định 330/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2016 phê duyệt danh mục Dự án “Xây dựng cu dân sinh và Quản lý tài sản đường địa phương”, Quyết định số 1114/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2020 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng cầu dân sinh và Quản lý tài sản đường địa phương do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 13019/TTr-BGTVT ngày 07 tháng 12 năm 2021, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản s 9181/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 24 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng cầu dân sinh và Quản lý tài sản đường địa phương” (Dự án) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, với các nội dung như sau:

1. Đồng ý sử dụng phần vốn dư vay vốn WB của Dự án do chênh lệch tỷ giá, trị giá 276,59 tỷ đồng, để đầu tư khôi phục, cải tạo thêm các tuyến đường tại ba tỉnh: Lào Cai, Lạng Sơn và Nam Định như kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 13019/TTr-BGTVT ngày 07 tháng 12 năm 2021 nêu trên.

2. Gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến ngày 30 tháng 6 năm 2023.

3. Cơ chế tài chính trong nước phần vốn dư vay WB do chênh lệch tỷ giá đề xuất sử dụng: Ngân sách trung ương cấp phát một phần, các tỉnh vay lại một phần theo quy định tại Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ và Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP .

4. Cơ chế bố trí vốn đối ứng của Hợp phần Khôi phục, cải tạo đường địa phương của Dự án tại các tỉnh: Hà Giang, Hà Tĩnh: Điều chỉnh cơ chế tài chính trong nước đối với vốn đối ứng địa phương như sau: “Vốn đối ứng địa phương: các tỉnh tự bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn, vật nổ theo quy định tại Quyết định số 330/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và một phần xây lắp”, như kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 13019/TTr-BGTVT ngày 07 tháng 12 năm 2021.

5. Điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án: Điều chỉnh từ 408,93 triệu USD (tại Quyết định số 330/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ) thành 423,56 triệu USD, trong đó:

- Vốn vay WB: Điều chỉnh từ 385 triệu USD thành 396,94 triệu USD.

- Vốn đối ứng: Điều chỉnh từ 23,93 triệu USD thành 26,62 triệu USD.

6. Các nội dung khác giữ nguyên theo các quyết định: s330/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2016, số 1114/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về nội dung Báo cáo thẩm định số 7145/BC-BKHĐT ngày 18 tháng 10 năm 2021, văn bản số 9181/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 24 tháng 12 năm 2021.

Điều 3. Bộ Tài chính thực hiện thẩm định cho vay lại đối với các tỉnh đề xuất sử dụng vốn dư nêu trên trước khi ký Hợp đồng cho vay lại.

Điều 4. Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lào Cai, Lạng Sơn, Nam Định, Hà Giang, Hà Tĩnh:

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, hồ sơ Dự án, các nội dung giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

- Tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan để thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định đầu tư Dự án theo thẩm quyền và quy định hiện hành; chịu trách nhiệm bố trí đầy đủ vốn đi ứng để triển khai, hoàn thành Dự án theo đúng tiến độ được gia hạn; bảo đảm hiệu quả, tránh trùng lặp, lãng phí.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Ngoại giao; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lào Cai, Lạng Sơn, Nam Định, Hà Giang, Hà Tĩnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, PTTgTT Phạm Bình Minh;
- Các Bộ: GTVT, KHĐT, TC, XD, TP, NG;
- NHNN VN;
- UBND các tỉnh: Lào Cai, Lạng Sơn, Nam Định, Hà Giang, Hà Tĩnh;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, CN, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).HN

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 46/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng cầu dân sinh và Quản lý tài sản đường địa phương” do Ngân hàng Thế giới tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.988

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!