Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 46/2008/QĐ-UBND về việc thực hiện trình tự đầu tư xây dựng các dự án có quy mô đơn giản và có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng sử dụng vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Số hiệu: 46/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Hữu Vạn
Ngày ban hành: 07/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 46/2008/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 07 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN TRÌNH TỰ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN CÓ QUY MÔ ĐƠN GIẢN VÀ CÓ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DƯỚI 500 TRIỆU ĐỒNG SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu ban hành ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Đầu tư ban hành ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số: 105/TTr-SXD ngày 25/9/2008 và Biên bản liên ngành ngày 23/9/2008 giữa các sở: Xây dựng, Kế hoạch và ĐT, Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay Quy định trình tự thực hiện đầu tư xây dựng các dự án quy mô nhỏ đơn giản và có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý thực hiện như sau:

1. Các dự án có quy mô nhỏ, đơn giản và có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng không phải lập nhiệm vụ thiết kế. Khi có chủ trương đầu tư, chủ đầu tư tiến hành chỉ định thầu tư vấn khảo sát thiết kế cho nhà thầu có đủ điều kiện năng lực để thực hiện, không phải lập và phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn khảo sát thiết kế;

2. Chủ đầu tư chủ động trình phê duyệt gộp Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu xây lắp để người quyết định đầu tư phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đồng thời với phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Khi thực hiện nội dung này chủ đầu tư phải trình cấp quyết định đầu tư kế hoạch vốn được giao của dự án và cam kết của chủ đầu tư về giải phóng mặt bằng (nếu có);

3. Việc lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật thực hiện theo quy định tại Điều 11 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 10/6/2008 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định một số điểm cụ thể về quản lý quy hoạch, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

4. Đối với dự án có giá trị nhỏ hơn 150 triệu đồng, UBND tỉnh ủy quyền cho chủ đầu tư tự quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm về kết quả phê duyệt của mình. Khi dự án hoàn thành, chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư gửi cơ quan Tài chính (đối với các chủ đầu tư thuộc cấp tỉnh gửi hồ sơ Sở Tài chính; đối với các chủ đầu tư cấp huyện gửi hồ sơ phòng Tài chính – Kế hoạch) để thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, căn cứ vào kết quả thẩm tra chủ đầu tư ra quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành theo quy định.

5. Việc lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại Điều 17 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND. Riêng đối với các gói thầu có giá trị dưới 150 triệu đồng thực hiện theo quy định tại khoản 10 Điều 41 Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật xây dựng.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính và các sở có xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thành phố hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch & Đầu tư;
- Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh Lào Cai;
- TTTU, HĐND, UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Các cơ quan chuyên môn;
- Các trường chuyên nghiệp;
- Như điều 3 QĐ;
- Lưu : VT-TH-XDCB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Vạn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 46/2008/QĐ-UBND về việc thực hiện trình tự đầu tư xây dựng các dự án có quy mô đơn giản và có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng sử dụng vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.747
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162