Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 46/2005/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2005 nguồn vốn ngân sách thành phố, vốn huy động của Quỹ Hỗ trợ phát triển, vốn khấu hao cơ bản từ phụ thu tiền điện, vốn từ nguồn thu quảng cáo Đài Truyền hình do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 46/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 21/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 46/2005/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2005 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ, VỐN HUY ĐỘNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN, VỐN KHẤU HAO CƠ BẢN TỪ PHỤ THU TIỀN ĐIỆN, VỐN TỪ NGUỒN THU QUẢNG CÁO ĐÀI TRUYỀN HÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị quyết số 20/2004/NQ-HĐ ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2005 và Nghị quyết số 22/2004/NQ-HĐ ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2005 ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1309/2005/KHĐT-TH ngày 10 tháng 3 năm 2005 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao cho các Sở, cơ quan ngang Sở và ủy ban nhân dân các quận-huyện chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2005 nguồn vốn ngân sách thành phố, vốn huy động của Quỹ Hỗ trợ phát triển, vốn khấu hao cơ bản từ phụ thu tiền điện, vốn từ nguồn thu quảng cáo Đài Truyền hình (theo biểu danh mục dự án đầu tư đính kèm), trong đó :

1. Vốn ngân sách tập trung (660 dự án) : 6.180,245 tỷ đồng, bao gồm :

1.1- Bố trí vốn cho các dự án đã được

 tạm ứng (27 dự án) :  1.510,047 tỷ đồng ;

1.2- Công trình chuyển tiếp (365 dự án ) : 2.629,983 tỷ đồng ;

1.3- Thanh toán khối lượng đọng : 50,000 tỷ đồng ;

1.4- Cấp bù lãi vay cho các dự án kích cầu : 50,000 tỷ đồng ;

1.5- Chi trả thi công ứng vốn (03 dự án ) : 31,954 tỷ đồng ;

1.6- Phân cấp vốn cho các quận-huyện : 240,000 tỷ đồng ;

1.7- Chuẩn bị thực hiện dự án khối giáo dục (56 dự án): 45,570 tỷ đồng ;

1.8- Công trình khởi công mới (138 dự án) : 701,992 tỷ đồng ;

 1.9- Chi đền bù giải tỏa và kiến thiết cơ bản (57 dự án): 920,699 tỷ đồng.

2. Vốn huy động của Quỹ Hỗ trợ phát triển (02 dự án):1.110,000 tỷ đồng.

3. Vốn khấu hao cơ bản từ phụ thu tiền điện (95 dự án) : 304,06 tỷ đồng.

Bao gồm :

 + Thanh toán khối lượng đọng (01 dự án) : 6,355 tỷ đồng ;

 + Công trình chuyển tiếp (20 dự án) : 40,676 tỷ đồng ;

 + Công trình khởi công mới (15 dự án) : 83,768 tỷ đồng ;

 + Cho Công ty Điện lực vay không lãi (19 dự án) : 167,844 tỷ đồng ;

 + Công tác quy hoạch (03 dự án) : 1,382 tỷ đồng ;

 + Chuẩn bị thực hiện dự án (14 dự án) : 2,615 tỷ đồng ;

 + Chuẩn bị đầu tư (10 dự án) : 0,710 tỷ đồng ;

 + Các dự án xin ý kiến (13 dự án) : 0,710 tỷ đồng;

4. Vốn từ nguồn thu quảng cáo Đài Truyền hình

(23 dự án) : 294,197 tỷ đồng.

Bao gồm :

 + Công trình chuyển tiếp (10 dự án) : 277,547 tỷ đồng ;

 + Công trình khởi công mới (01 dự án) : 3,000 tỷ đồng ;

 + Chuẩn bị thực hiện dự án (08 dự án) : 11,700 tỷ đồng ;

 + Chuẩn bị đầu tư (04 dự án) : 1,950 tỷ đồng.

Điều 2. Sau khi nhận được chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2005 nguồn vốn ngân sách thành phố, vốn huy động của Quỹ Hỗ trợ phát triển, vốn khấu hao cơ bản từ phụ thu tiền điện, vốn từ nguồn thu quảng cáo Đài Truyền hình; các Sở, cơ quan ngang Sở và ủy ban nhân dân các quận-huyện là cơ quan chủ quản của các chủ đầu tư tiến hành phân bổ, giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc theo đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao ; trường hợp có yêu cầu thay đổi, phải trình Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở và Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân thành phố về những trì trệ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 3. Số vốn phân cấp cho 24 quận-huyện nêu tại Điều 1 của Quyết định này phân bổ mỗi quận-huyện 10 tỷ đồng. Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận-huyện phải phân bổ kế hoạch đầu tư và xây dựng từ nguồn vốn phân cấp theo các nguyên tắc sau :

3.1. Chỉ bố trí kế hoạch đầu tư và xây dựng từ nguồn vốn phân cấp năm 2005 cho những dự án bức thiết và phải đảm bảo bố trí đủ vốn để thực hiện hoàn thành trong năm.

3.2. Tổng vốn đầu tư của các dự án được bố trí kế hoạch đầu tư và xây dựng từ nguồn vốn phân cấp năm 2005 không được vượt quá tổng số vốn mà ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho từng quận-huyện.

Điều 4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước thành phố căn cứ vào số vốn thanh toán khối lượng đọng và số vốn dùng để cấp bù lãi vay cho các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư tại Điều 1 của Quyết định này để tiến hành phân khai chi tiết danh mục các dự án thanh toán khối lượng đọng của năm 2004 và danh mục chi tiết các dự án được cấp bù lãi theo chương trình kích cầu thông qua đầu tư.

Điều 5. Chỉ tiêu kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này bổ sung vào chỉ tiêu kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 16/2005/QĐ-UB ngày 27 tháng 01 năm 2005 của ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc các Sở, Tổng Công ty, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở và Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 6
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- ủy ban nhân dân thành phố
- Văn phòng Thành ủy
- Ba Ban Hội đồng nhân dân thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/ĐT, VX, KT, NC
- Các Tổ NCTH, TH (5b)
- Lưu (TH/LT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

 
 
 
 
Lê Thanh Hải

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 46/2005/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2005 nguồn vốn ngân sách thành phố, vốn huy động của Quỹ Hỗ trợ phát triển, vốn khấu hao cơ bản từ phụ thu tiền điện, vốn từ nguồn thu quảng cáo Đài Truyền hình do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.378
DMCA.com Protection Status