Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 4246/QĐ-BCT 2017 Kế hoạch hành động triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg

Số hiệu: 4246/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 10/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Xây dựng Đề án phát triển TMĐT và kinh tế số đến năm 2025

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 4246/QĐ-BCT về Kế hoạch hành động ngành Công thương nhằm tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0).

Theo đó, trong năm 2018 Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số sẽ chủ trì xây dựng Đề án phát triển Thương mại điện tử (TMĐT) và Kinh tế số đến năm 2025.

Ngoài ra, để xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách và thể chế, trong Kế hoạch còn đề cập tới một số nội dung quan trọng giai đoạn 2018-2020 như sau:

- Vụ Kế hoạch chủ trì rà soát, đánh giá việc thực hiện các Chiến lược, Đề án, Quy hoạch, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt giai đoạn thực hiện đến 2020, tầm nhìn đến 2025, 2030;

- Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát, đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao và ứng dụng các công nghệ của cuộc CMCN 4.0;

- Vụ Pháp chế chủ trì xây dựng khuôn khổ pháp lý cho những mô hình kinh doanh và phương thức phân phối mới ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0.

Quyết định 4246/QĐ-BCT có hiệu lực từ ngày 10/11/2017.      

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4246/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NGÀNH CÔNG THƯƠNG TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 16/CT-TTG VỀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TIẾP CẬN CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Chỉ thị s 16/CT-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động ngành công thương triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trưởng;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, TMĐT.

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NGÀNH CÔNG THƯƠNG

TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 16/CT-TTG NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TIẾP CẬN CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết
định s 4246/QĐ-BCT ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu tổng quát

- Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Các cơ quan, đơn vị thuộc ngành công thương nắm bắt kịp thời xu hướng phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), chủ động nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu của CMCN 4.0 trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong phát triển công nghiệp và thương mại.

2. Mục tiêu cụ thể

- Hình thành nhận thức chung và cách tiếp cận nhất quán đối với nhng xu hướng, tác động của cuộc CMCN 4.0 đối với lĩnh vực công nghiệp và thương mại, trên cơ sở đó rà soát, điều chỉnh và bổ sung các chính sách, định hướng, chiến lược phát triển ngành công thương nhằm thúc đẩy việc ứng dụng các thành tựu của cuộc CMCN 4.0;

- Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các công nghệ cốt lõi của cuộc CMCN 4.0, tăng cường hợp tác quốc tế và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của cuộc CMCN 4.0;

- Nâng cao khả năng tiếp cận và năng lực cạnh tranh của ngành và các doanh nghiệp, tổ chức thuộc ngành thông qua triển khai ứng dụng các mô hình sản xuất, kinh doanh và công nghệ mới của cuộc CMCN 4.0.

II. Nội dung Kế hoạch

1. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách và thể chế

Rà soát, lồng ghép các nội dung về tăng cường năng lực tiếp cận và ứng dụng thành quả của cuộc CMCN 4.0 trong các chiến lược, chính sách phát triển ngành công thương;

- Rà soát, sửa đổi, đề xuất mới các cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hp thụ và phát triển được các công nghệ sản xuất mới;

- Điều chỉnh, bổ sung và ban hành mới các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai các mô hình kinh doanh mới trên nền tảng công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tăng cường năng lực cạnh tranh trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0.

2. Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và nhanh chóng hấp thu, phát triển các công nghệ của cuộc CMCN 4.0

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP và Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhanh chóng hấp thu và phát triển được các công nghệ sản xuất mới;

- Nghiên cu, lựa chọn một số ngành công nghiệp trọng điểm, phù hợp với các đặc trưng của cuộc CMCN 4.0 đưu tiên đầu tư nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng và giá trị gia tăng;

- Hỗ trợ nghiên cứu, triển khai thí điểm và tng bước nhân rộng các mô hình cải tiến sản xuất, ứng dụng các công nghệ của CMCN 4.0 trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại;

- Xây dựng mô hình doanh nghiệp số, mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ của cuộc CMCN 4.0; đẩy mạnh ứng dụng quản trị thông minh trong quản lý, tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ thông qua việc cung cấp thông tin, đào tạo lao động, các chính sách hỗ trợ liên quan về đầu tư vào những lĩnh vực sử dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0;

- Phát triển các hạ tầng kinh tế số cho ngành công nghiệp và thương mại; triển khai các dịch vụ hỗ trợ để tạo thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.

3. Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ của cơ quan quản lý nhà nước ngành công thương

- Nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và tự động hóa trong công tác quản lý, điều hành của Bộ Công Thương; tăng cường an toàn, an ninh mạng phù hợp với những yêu cầu của cuộc CMCN 4.0;

- Ứng dụng thành quả của cuộc CMCN 4.0 trong triển khai dịch vụ công trực tuyến và xây dựng Chính phủ điện tử ngành công thương;

- Từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa lớn phục vụ yêu cầu quản lý và phát triển ngành công thương.

4. Đy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai và kết nối các Chương trình khoa học công nghệ hiện có để tăng cường khả năng tiếp cận cuộc CMCN 4.0 của các doanh nghiệp ngành công thương: Chương trình/Kế hoạch phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao; Chương trình sản phẩm quốc gia; Dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp; Đề án ứng dụng khoa học và công nghệ trong quá trình tái cơ cấu ngành công thương;

- Nghiên cu, phát triển và chuyển giao các công nghệ của cuộc CMCN 4.0 nhằm cải tiến, nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công thương;

- Tập trung nghiên cứu, cung cấp giải pháp tổng thể cho việc chuyển đổi số của doanh nghiệp; nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số.

5. Phát triển nguồn nhân lực ngành công thương phục vụ yêu cầu của cuộc CMCN 4.0

- Đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo nhằm tạo ra nguồn nhân lực có thể tiếp thu, làm chủ và khai thác vận hành hiệu quả những tiến bộ công nghệ của cuộc CMCN 4.0;

- Xây dựng mô hình đào tạo liên kết với doanh nghiệp đbám sát thực tiễn kinh doanh cũng như đáp ứng các yêu cầu về kỹ năng lao động trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0;

- Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ ngành công thương, trong đó tập trung phát triển nhân lực chuyên trách về công nghệ thông tin và an toàn, an ninh thông tin.

6. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, và hợp tác quốc tế

- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông tạo hiểu biết và nhận thức đúng bản chất, đặc trưng, các cơ hội và thách thức của cuộc CMCN 4.0 để có cách tiếp cận, giải pháp phù hợp, hiệu quả;

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin về thúc đẩy thực hiện cuộc CMCN 4.0.

III. Tổ chức thực hiện

1. Phân công công việc

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nhiệm vụ và nội dung công tác thuộc lĩnh vực được giao, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng. Có giải pháp xử lý phù hợp, kịp thời, linh hoạt đối với những vấn đề mới phát sinh; kiến nghị, đề xuất nhng giải pháp chỉ đạo điều hành phù hợp, hiệu quả;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp thuộc Bộ căn cứ nhiệm vụ và yêu cầu công tác đề ra tại Kế hoạch hành động này, kết hợp với nhiệm vụ của đơn vị mình xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp; tổ chức đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo về Bộ (thông qua Vụ Khoa học và Công nghệ) trước ngày 30 tháng 11 hàng năm để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

- Giao Vụ Khoa học và Công nghệ làm đầu mối đôn đốc, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch, định kỳ tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Kinh phí thực hiện

a) Tổng kinh phí thực hiện: 60 tỷ đồng.

b) Nguồn kinh phí

- Hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch, Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp hưng dẫn các đơn vị thuộc Bộ lập đề án kinh phí chi tiết đthực hiện các nhiệm vụ được giao, tng hp kinh phí vào dự toán chi ngân sách hàng năm của Bộ. ..

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NGÀNH CÔNG THƯƠNG TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 16/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4246/QĐ-BCT ngày 10 tháng 11 năm 2017)

TT

Tên hoạt động

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách và thể chế

 

 

 

1

Rà soát, điều chỉnh chính sách phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn đề xuất lựa chọn sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh của ngành công nghiệp để ưu tiên phát triển trong cuộc CMCN 4.0

Cục Công nghiệp

Vụ Khoa học và Công nghệ, Viện Chiến lược Chính sách Công Thương (CLCT)

Quý IV/2017

2

Rà soát, đánh giá việc thực hiện các Chiến lược, Đề án, Quy hoạch, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt giai đoạn thực hiện đến 2020, tầm nhìn đến 2025, 2030 và kiến nghị điều chỉnh, lồng ghép các nội dung về tăng cường năng lc tiếp cận và ứng dụng thành quả của cược CMCN 4.0

Vụ Kế hoạch

Các đơn vị thuộc Bộ

2018-2020

3

Xây dựng Đề án phát triển thương mại điện tử và kinh tế số đến năm 2025

Cục Thương mại điện t và Kinh tế số

Các đơn vị thuộc Bộ

2018

4

Rà soát, đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao và ứng dụng các công nghệ của cuộc CMCN 4.0

Vụ Khoa học và Công nghệ

Vụ Kế hoạch, Cục Công nghiệp, Viện CLCT

2018-2020

5

Đxuất, xây dựng khuôn khổ pháp lý cho những mô hình kinh doanh và phương thức phân phối mới ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc Bộ

2018-2020

II

H trdoanh nghiệp tiếp cận và nhanh chóng hấp thu, phát triển các công nghệ của CMCN 4.0

 

 

 

6

Điều tra, khảo sát đánh giá năng lực tiếp cận và những rào cản đối với doanh nghiệp ngành công thương trong tiếp cận và khai thác thành quả cuộc CMCN 4.0

Viện CLCT

Các đơn vị thuộc Bộ

2018-2019

7

Xây dựng và triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ số trong quản lý, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, kết nối chuỗi cung ng và hậu cần thông minh của doanh nghiệp

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

Vụ Thị trường trong nước, Cục Xuất nhập khẩu

2018-2020

8

Nghiên cu, xây dựng thí điểm mô hình nhà máy thông minh và thiết lập các cụm liên kết ngành cho một số ngành công nghiệp trọng điểm

Cục Công nghiệp

Vụ Khoa học và Công nghệ, Viện CLCT

2018-2020

9

Xây dựng và triển khai thí điểm hệ thống e-logistics cho một số doanh nghiệp ngành công thương

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

Cục Xuất nhập khẩu, Vụ Thị trường trong nước

2018-2020

10

Xây dựng Đề án đánh giá tác động của cuộc CMCN 4.0 đến hoạt động xuất khẩu các sản phẩm chủ lực, đề xuất cơ cấu xuất khẩu phù hợp với xu hướng cuộc CMCN 4.0

Cục xuất nhập khẩu

Các đơn vị thuộc Bộ, các tập đoàn, tổng công ty

2018-2020

11

Xây dựng và triển khai Đề án ứng dụng công nghệ Blockchain trong truy xuất nguồn gốc xuất xứ, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa sản xuất trong nước

Cục Thương mại điện tvà Kinh tế số

Vụ Thị trường trong nước, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Xúc tiến thương mại

2018-2020

III

Nâng cao năng lc ứng dụng công nghệ của cơ quan quản lý nhà nước ngành công thương

 

 

 

12

Xây dựng và triển khai Đề án nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và tự động hóa trong công tác quản lý, điều hành của Bộ Công Thương

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

2018-2019

13

Xây dựng và triển khai Đề án đảm bảo an toàn an ninh mạng phù hợp với yêu cầu của cuộc CMCN 4.0

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

Văn phòng Bộ

2018-2020

14

Xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa lớn phục vụ yêu cầu quản lý và phát trin của ngành công thương

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

Các đơn vị thuộc Bộ

2018-2020

IV

Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ

 

 

 

15

Nghiên cu đánh giá toàn diện tác động của cuộc CMCN 4.0 và xây dựng chương trình phát triển, chuyển giao các công nghệ chủ cht của cuộc CMCN 4.0

Vụ Khoa học và Công nghệ

Các đơn vị thuộc Bộ

2018-2019

16

Xây dựng cơ chế tài chính thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của doanh nghiệp; đổi mới cơ chế đầu tư, tài trợ nghiên cứu khoa học và phát triển công ngh; có chính sách để phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Vụ Khoa học và Công nghệ

Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch

2018-2020

17

Nghiên cứu, thử nghiệm các giải pháp tng thể cho việc chuyển đổi mô hình số của doanh nghiệp; phát triển các sn phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

Vụ Khoa học và Công nghệ, các tập đoàn, tổng công ty

2018-2020

18

Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các công nghệ của cuộc CMCN 4.0 vào hoạt đng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp ngành công thương

Vụ Khoa học và Công nghệ

Các tập đoàn, tổng công ty

2018-2020

V

Phát triển nguồn nhân lực

 

 

 

19

Xây dựng Báo cáo rà soát, đánh giá nhu cầu nhân lực ngành công thương trong bối cảnh của cuộc CMCN 4.0

Vụ Tổ chức cán bộ

Các trường, viện nghiên cứu

2019

20

Hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai Đề án Phát triển nhân lực kỹ thuật công nghệ chất lượng cao phục vụ sản xuất trong bối cảnh hội nhập quốc tế và yêu cầu của cuộc CMCN 4.0

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị thuộc Bộ, các trường, viện nghiên cu

2017

21

Xây dựng và triển khai thí điểm hình đào tạo kết hợp với sản xuất ngay tại các cơ sở đào tạo nghề

Vụ Tổ chức cán bộ

Các trường, viện nghiên cứu

2018-2019

22

Xây dựng đề án "Đổi mới đào tạo, dạy nghề trong các cơ sở đào tạo ngành công thương theo mô hình tương hỗ “vocational-acedemic-business” nhằm nhanh chóng chuyển đổi nghề nghiệp có kỹ năng phù hợp, có thể tiếp thu, làm chủ và khai thác vận hành hiệu quả những tiến bộ công nghệ của cuộc CMCN 4.0

Vụ Tổ chức cán bộ

Các trường, viện nghiên cu

2018-2019

VI

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, và hợp tác quốc tế

 

 

 

23

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về cuộc CMCN 4.0 tới tất cả các cấp lãnh đạo, cán bộ các cấp, ngành, các địa phương cùng các doanh nghiệp ngành công thương

Vụ Khoa học và Công nghệ

Các đơn vị thuộc Bộ

2018-2020

24

Xây dựng và triển khai đề án tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cộng đồng về cuộc CMCN 4.0 thông qua các hoạt động trên báo giy, báo điện tử, truyn thanh, truyền hình, ấn phẩm, mạng xã hội và các hình thức khác

Văn phòng Bộ

Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục TMĐT và KTS, Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương

2018-2020

25

Xây dựng hệ thống tài liệu điện tử và tổ chức các khóa tập huấn và đào tạo về cuộc CMCN 4.0

Cục TMĐT và KTS

Các đơn vị thuộc Bộ

2018-2020

26

Đy mạnh hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin về thúc đẩy thực hiện cuộc CMCN 4.0 với các nước, đặc biệt là các quốc gia đi đu trong cuộc CMCN 4.0; tìm kiếm cơ hội hợp tác với các Công ty, tập đoàn kinh tế đang phát triển mạnh và thành công trong cuộc CMCN 4.0

Vụ Khoa học và Công nghệ

Các đơn vị thuộc Bộ

2018-2020

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4246/QĐ-BCT ngày 10/11/2017 về kế hoạch hành động ngành Công thương triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.101

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.20.185
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!