Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4209/2004/QĐ-UB điều chỉnh Quyết định 5253/UB-ĐT năm 2003 về dự án thành phần số 8 thuộc Tiểu dự án thành phố Hồ Chí Minh, Dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4209/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 27/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4209/2004/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ VỀ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 5253/UB-ĐT NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2003 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ DỰ ÁN THÀNH PHẦN SỐ 8 THUỘC TIỂU DỰ ÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐÔ THỊ VIỆT NAM.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ;
Căn cứ Nghị định 17/2001/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức; Thông tư số 06/2001/TT-BKH ngày 20 tháng 9 năm 2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ công văn số 907/CP-QHQT ngày 09 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án thành phần Tiểu dự án Nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh; Công văn 1393/CP-CN ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần Tiểu dự án Nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Biên bản ghi nhớ giữa ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và đoàn công tác thẩm định dự án của Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 03 tháng 12 năm 2003; Biên bản đàm phán ngày 04 tháng 3 năm 2004 về nội dung Hiệp định tín dụng phát triển và Hiệp định viện trợ không hoàn lại PHRD của Chính phủ Nhật Bản ủy thác qua Ngân hàng Thế giới cùng tài trợ cho dự án Nâng cấp đô thị; Thông báo ngày 04 tháng 5 năm 2004 của Ngân hàng Thế giới về Khoản tín dụng số 3887 ngày 29 tháng 4 năm 2004 cho dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 688/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kết quả đàm phán dự án Nâng cấp đô thị;
Căn cứ Quyết định số 5253/UB-ĐT ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về duyệt Dự án thành phần số 8: "Quỹ quay vòng vốn nâng cấp nhà ở và cải thiện thu nhập cho các hộ thu nhập thấp" thuộc Tiểu dự án thành phố Hồ Chí Minh, dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam ;
Xét đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố tại Công văn số 300/TTr-NCĐT-KHĐT ngày 02 tháng 8 năm 2004 về điều chỉnh quyết định duyệt dự án thành phần số 8: Quỹ quay vòng vốn nâng cấp nhà ở và cải thiện thu nhập cho các hộ thu nhập thấp thuộc Tiểu dự án Nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh, đính kèm hồ sơ dự án;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 3890/KHĐT-XD ngày 17 tháng 8 năm 2004;

QUYẾT ĐỊNH

1. Điều 1.- Duyệt điều chỉnh một số nội dung tại Điều 1 trong Quyết định số 733/UB-ĐT ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về duyệt Dự án thành phần số 8: Quỹ quay vòng vốn nâng cấp nhà ở và cải thiện thu nhập cho các hộ thu nhập thấp thuộc Tiểu dự án Nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Địa điểm thực hiện (điều chỉnh khoản 6 điều 1 quyết định số 733/UB-ĐT ngày 02 tháng 12 năm 2003)

- Giai đoạn 1: Các quận trong lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm (gồm các quận 6, 8, 11, Quận Tân Bình, Quận Tân Bình, Quận Tân Phú).

2. Giai đoạn 2 các quận nằm ngoài Tân Hóa - Lò Gốm.

Tổng vốn hoạt động (điều chỉnh khoản 8 điều 1 quyết định số 733/UB-ĐT ngày 02 tháng 12 năm 2003): 10.342.100 USD (tương đương 157.199.920.000 đồng, tỷ giá 1 USD = 15.200 VND), trong đó:

- Giải ngân cho vay

10.000.000 USD

(# 152.000.000.000 đồng)

- Hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo

271.000 USD

(# 4.119.200.000 đồng)

- Trang thiết bị

40.000 USD

(# 608.000.000 đồng)

- Thuế

31.100 USD

(# 472.720.000 đồng)

Nguồn vốn (điều chỉnh khoản 9 điều 1 quyết định số 733/UB-ĐT ngày 02 tháng 12 năm 2003):

- Vay WB

10.112.000 USD

(tương đương 153.702.400.000 đồng)

- Viện trợ PHRD

189.000 USD

(tương đương 2.872.800.000 đồng)

- Vốn đối ứng

41.000 USD

(tương đương 624.720.000 đồng)

Điều 2.- Các nội dung khác không đề cập vẫn giữ nguyên như Quyết định số 733/QĐ-UB ngày 25 tháng 02 năm 2004 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3.- Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, tính chính xác trung thực và đầy đủ về nội dung và số liệu điều chỉnh của dự án thành phần đã trình duyệt.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố, Giám đốc Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm (CEP) thuộc Liên đoàn lao động thành phố, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 4
- Văn phòng Chính phủ,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Xây dựng,
- Bộ Tài chánh,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- TTUB : CT, các PCT
- Liên đoàn Lao động thành phố
- Cục Thống kê
- VPHĐ-UB: các PVP
- Tổ TH, TM, DA-ĐB, ĐT-MT
- Lưu (ĐT-Ng)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn ĐuaVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4209/2004/QĐ-UB điều chỉnh Quyết định 5253/UB-ĐT năm 2003 về dự án thành phần số 8 thuộc Tiểu dự án thành phố Hồ Chí Minh, Dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.575

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64